COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Lles

YMARFER GARTREF 

Fel rhan o drefniadau toriadau tân Llywodraeth Cymru, mae'n ofynnol i ganolfannau hamdden, campfeydd a phyllau nofio ledled y wlad gau o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd. Bydd rhaid i glybiau tennis a golff gau yn ystod y cyfnod atal byr.

Gartref

Manteisiwch ar unrhyw gyfleo a gewch i ymarfer yn eich tŷ neu ardd, os oes gennych un. Efallai fod gennych offer eisoes y gallwch ei ddefnyddio, ac mae toreth o ddosbarthiadau a sesiynau ymarfer y gallwch ymuno â nhw ar y teledu ac ar-lein.

Mae tîm hamdden Sir Benfro hefyd wedi bod yn brysur yn rhoi amrywiaeth o adnoddau ar-lein at ei gilydd.

Mae You Tube Hamdden Sir Benfro am ddim ac mae ar gael i unrhyw un, nid dim ond aelodau o Hamdden Sir Benfro

Gall Aelodau Hamdden Sir Benfro hefyd fanteisio ar dreial 60-Day rhad ac am ddim o fideos ffitrwydd les Mills ac adnoddau ffitrwydd gan Technogym a Life Fitness.

Mae app Mywellness Technogym gyda Hamdden Sir Benfro yn ap ar-lein lle gall pobl ymuno am ddim, gweld a chymryd rhan mewn gwaith bob dydd, symudiadau a heriau. Mae mwy na 300 o aelodau wedi ymuno ag app Mywellness ers ei ryddhau. Dylai pob aelod sydd wedi cofrestru gyda chyfeiriad e-bost gweithredol fod wedi derbyn e-bost gwybodaeth am yr adnoddau ychwanegol.

Allan o’ch cartref

O dan drefniadau toriadau tân Llywodraeth Cymru, caniateir i chi adael cartref i ymarfer corff, cyn belled â'ch bod yn gwneud hynny o'ch cartref ac ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o'ch cartref (a/neu ofalwr). 

Dylid gwneud ymarfer corff yn lleol – o’ch cartref neu mor agos â phosibl at y cartref. Yn gyffredinol mae hyn yn golygu na all pobl yrru i leoliad ymhell oddi cartref at y diben hwn. Ni ddylid teithio unrhyw bellter sylweddol, er enghraifft, dim ond er mwyn gwneud ymarfer corff yng nghefn gwlad neu mewn mannau prydferth.

Mae’n bosibl, fodd bynnag, y gallai fod angen i bobl sydd â chyflyrau iechyd neu symudedd penodol deithio o’u cartrefi er mwyn gallu gwneud ymarfer corff. Er enghraifft, efallai na fydd rhai defnyddwyr cadeiriau olwyn yn gallu dechrau gwneud ymarfer corff yn union y tu allan i’w cartrefi am resymau mynediad ymarferol, ac efallai y bydd angen iddynt yrru i leoliad gwastad addas, fel parc, at y diben hwn. O dan yr amgylchiadau hyn dylai’r daith fod i’r lleoliad hygyrch cyfleus agosaf ac ni ddylid gwneud unrhyw siwrneiau hir oni bai bod hynny’n gwbl angenrheidiol.

Nid yw'r angen i gario offer chwaraeon yn cael ei ystyried yn gyfiawnhad ar ei ben ei hun dros yrru o dan yr amgylchiadau hyn.

Os byddwch yn mynd allan, arhoswch 2 fetr (6tr) oddi wrth bobl eraill bob amser.

Dylech hefyd gadw eich ci neu gŵn oddi wrth bobl eraill a chŵn eraill. Y ffordd orau o wneud hyn yw eu cadw ar dennyn byr. Cofiwch lanhau ar ôl eich ci neu gŵn.

Gellir dod o hyd i gyngor pellach ar barchu Cefn Gwlad a chadw'n ddiogel yma

 

CAM-DRIN DOMESTIG A THRAIS RHYWIOL

Nid yw pob cartref yn hafan ddiogel. I rai, gall ddatblygu yn fan lle mae ynysu yn cynyddu’r risg o drais a chael eich rheoli.

Cymorth a chyngor i’r rheini sy’n dioddef cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ystod argyfwng y Coronafeirws neu i’r rheini sy’n nabod rhywun sy’n dioddef ar gael drwy Linell Gymorth Byw Heb Ofn 0808 80 10 800 neu ar ei gwefan

 

IECHYD MEDDWL 

Mae gwybodaeth a chyngor ar ofalu am eich iechyd meddwl yn ystod haint y coronafeirws i’w cael yn y canlynol:

Adran Every Mind Matters ar wefan NHS One You

 Sefydliad Iechyd Meddwl

 Mind

Pobl Ifanc ac Iechyd Meddwl

Mae llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllawiau i rieni a gofalwyr ar gynnal iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc yn ystod haint y coronafeirws, sydd ar gael yma

Mae Young Minds, elusen iechyd meddwl, hefyd yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth ymarferol ar iechyd meddwl yn ystod haint y coronafeirws ar gyfer pobl ifanc a rhieni - yma

Bwyd a Lles Meddyliol

Bwyd a Lles Meddyliol

 

GWYBODAETH A GWEITHGAREDDAU I BLANT A PHOBL IFANC

Cymerwch olwg ar ein Parth Dysgu o Chwaraeon Sir Benfro

A'n Parth Dysgwr Gwasanaethau Cerdd Sir Benfro

Comisiynydd Plant Cymru - Hwb Gwybodaeth

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi sefydlu Hwb Gwybodaeth ar-lein ar ei gwefan, yn rhoi cyngor i blant, pobl ifanc a rhieni yn ystod haint y coronafeirws.

Mae’r Hwb Gwybodaeth yn cynnwys gweithgareddau ac adnoddau i blant a phobl ifanc, gwybodaeth am ddysgu gartref a syniadau chwarae.

Hwb Gwybodaeth

 

 

ID: 6246, adolygwyd 20/10/2020