COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Llyfrgelloedd yn ailagor

Diweddariad Wybodaeth Coronafeirws

Bydd pob llyfrgell yn Sir Benfro yn cau o 5pm ddydd Gwener 23 Hydref, tan ddydd Llun 9 Tachwedd, oherwydd Cyfnod Atal Byr Llywodraeth Cymru.

Dylai’r archebion cyfredol a osodwyd drwy ein gwasanaeth Archebu a Chasglu gael eu casglu erbyn:

 • Llyfrgell Gymunedol Arberth: 11:50am, ddydd Gwener 23 Hydref
 • Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth: Ddiwedd dydd Gwener 23 Hydref, trwy drefniant arbennig
 • Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro: 12:20pm, ddydd Iau 22 Hydref
 • Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot: 4:50pm, ddydd Gwener 23 Hydref

Os yw eich casgliad wedi’i drefnu ar gyfer dydd Sadwrn 24 Hydref, cysylltwch â’r llyfrgell berthnasol i aildrefnu.

Bydd danfoniadau Llyfrgell yn y Cartref yn dod i ben o ddiwedd dydd Mercher 21 Hydref.

Bydd dyddiad dychwelyd unrhyw eitemau sydd ar fenthyg ar hyn o bryd yn cael eu hymestyn i ddydd Llun 30 Tachwedd.

 

 

Mae Ymweliadau â’r Llyfrgell, Cyfrifiaduron Mynediad Cyhoeddus a’r gwasanaeth Archebu a Chasglu oll ar gael yn:

 • Llyfrgell a Chanolfan Groeso Abergwaun
 • Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau
 • Llyfrgell Doc Penfro
 • Llyfrgell Dinbych-y-pysgod
 • Glan-yr-afon, Hwlffordd 

Mae’r gwasanaeth Archebu a Chasglu hefyd ar gael yn:

 • Llyfrgell Gymunedol Arberth
 • Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth
 • Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro
 • Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot

 

Ymweliadau Llyfrgell

Mae llyfrgelloedd yn Abergwaun, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Doc Penfro a Dinbych-y-pysgod yn croesawu cwsmeriaid yn ôl i bori eu silffoedd yn bersonol.

Mae cwsmeriaid wedi’u cyfyngu i uchafswm o 30 munud ar gyfer eu hymweliad, er mwyn galluogi cynifer o bobl â phosibl i fwynhau’r llyfrgell yn ddiogel.

Mae mynediad i’r llyfrgelloedd yn cael ei reoli’n ofalus, gyda’r nifer uchaf ar unrhyw un adeg yn amrywio ym mhob llyfrgell yn dibynnu ar ei maint a’i chynllun.

Mae oriau agor arferol ar waith ar gyfer pob llyfrgell, ac eithrio cau amser cinio (1pm-2pm) yn Abergwaun, Aberdaugleddau, Doc Penfro a Dinbych-y-pysgod.

Mae’r cyfnod 10am-10:30am bob bore wedi’i neilltuo ar gyfer cwsmeriaid y gwasanaeth Archebu a Chasglu yn unig.

I wirio oriau agor eich dewis lyfrgell, ewch i sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant.

Wrth fynd i lyfrgell, rhaid i gwsmeriaid gadw at y canllawiau canlynol:

 • Ar ôl cyrraedd, gofynnir i chi ddiheintio eich dwylo.
 • Rhaid sicrhau bod pellter o 2 fetr yn cael ei gadw bob amser.
 • Rhaid gwisgo gorchudd wyneb amddiffynnol drwy gydol eich ymweliad, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.
 • Rhaid goruchwylio plant bob amser.
 • Peidiwch ag ymweld â llyfrgell os ydych chi neu aelod o’ch teulu yn arddangos symptomau Covid-19.

 

Cyfrifiaduron Personol â Mynediad i’r Cyhoedd

Mae llyfrgelloedd yn Abergwaun, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Doc Penfro a Dinbych-y-pysgod yn derbyn archebion ar gyfer defnyddio eu cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus.

I gadw’ch sesiwn gyntaf, rhaid i gwsmeriaid ffonio un o’r pum llyfrgell sydd wedi’u rhestru uchod.

Ar ôl hynny, gallwch naill ai barhau i gadw lle dros y ffôn, neu ddefnyddio’r ffurflen ar-lein isod i gadw lle:

Cadw Lle Nawr

Cyntaf i’r felin yw hi gyda phob archeb.

Mae cwsmeriaid wedi’u cyfyngu i un sesiwn 60 munud y dydd, heb opsiwn i ymestyn yr amser hwnnw. Ond caniateir iddyn nhw archebu hyd at uchafswm o dair sesiwn yr wythnos.

Wrth ddefnyddio’r cyfrifiaduron personol â mynediad i’r cyhoedd, rhaid i gwsmeriaid gadw at y canllawiau canlynol:

 • Peidiwch â chyrraedd mwy na 10 munud cyn yr amser a drefnwyd i chi.
 • Pan fyddwch yn cyrraedd, gofynnir i chi lanhau eich dwylo â hylif diheintio.
 • Rhaid cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr drwy'r amser.
 • Mae gwasanaeth argraffu ar gael - ond dim ond os oes gennych y newid cywir.
 • Rhaid gwisgo gorchudd wyneb amddiffynnol drwy gydol eich ymweliad, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.
 • Yn ystod sesiwn, ni chaniateir i chi fynd i unrhyw ran arall o'r llyfrgell na defnyddio'i wasanaethau.
 • Peidiwch â defnyddio cyfrifiaduron personol â mynediad i'r cyhoedd os byddwch chi neu aelod o'ch teulu'n dangos symptomau COVID-19.

 

Archebu a Chasglu

Mae llyfrgelloedd yn Abergwaun, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Arberth, Trefdraeth, Penfro, Doc Penfro, Saundersfoot a Dinbych-y-pysgod yn derbyn archebion ar gyfer y gwasanaeth hwn.

Mae modd gwneud archebion drwy’r ffurflen Archebu a Chasglu isod:

Archebwch Nawr

Fel arall, gall archebion gael eu gwneud dros y ffôn drwy gysylltu ag un o’r llyfrgelloedd sy’n gweithredu’r gwasanaeth:

Llyfrgell a Chanolfan Groeso Abergwaun (01437 776638)

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau (01437 771888)

Llyfrgell Gymunedol Arberth (01437 775650)

Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth (01437 776651)

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro (01437 776454)

Llyfrgell Doc Penfro (01437 775825)

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot (01437 776050)

Llyfrgell Dinbych-y-pysgod (01437 775151)

Glan-yr-afon, Hwlffordd (01437 775244)

 

 

Lawrlwytho yma

Fe all aelodau llyfrgelloedd ddewis hyd at uchafswm o chwe eitem, a gallant naill ai ofyn am gasgliad a ddewiswyd o flaen llaw fel rhamant neu straeon ias a chyffro, neu ddewis teitlau penodol o’r catalog ar-lein yn y llyfrgell y byddant eisiau casglu ohoni.

Wrth archebu, fe all aelodau hefyd bennu’r ffurf sydd orau ganddyn, fel llyfrau llafar, print bras neu eitemau Cymraeg.

Ar ôl cyflwyno archeb, bydd amser yn cael ei neilltuo i aelodau ar ddyddiad penodol i gasglu eu heitemau.

Lawrlwytho yma

Dylai aelodau llyfrgelloedd fod yn ymwybodol o’r canllawiau canlynol wrth ddefnyddio’r gwasanaeth Archebu a Chasglu:

 • Mae'r gwasanaeth ar gyfer casglu'n unig - ni fyddwch yn cael mynd i mewn i'r llyfrgell.
 • Dylech aros yn unig os oes gennych apwyntiad i ddefnyddio'r gwasanaeth.
 • Ceisiwch gyrraedd dim mwy na 10 munud cyn eich cyfnod penodol.
 • Os dymunwch archebu llyfrau ond na allwch gasglu'r eitemau eich hun, fe all cyfaill neu aelod o'r teulu wneud hynny trwy drefniant ymlaen llaw.
 • Bydd angen i chi ddarparu eich bag/blwch eich hun wrth gasglu eich eitemau.
 • Rhaid cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr wrth gasglu.
 • Peidiwch â defnyddio'r gwasanaeth Archebu a Chasglu os ydych chi neu aelod o'ch teulu'n dangos symptomau COVID-19.

Gall aelodau’r llyfrgell sy’n dymuno dychwelyd eitemau sydd ar fenthyg ar hyn o bryd ond sydd ddim yn defnyddio’r gwasanaeth Archebu a Chasglu, archebu apwyntiad i ddychwelyd yr eitemau hynny drwy ffonio unrhyw un o’r llyfrgelloedd sy’n cynnig y gwasanaeth Archebu a Chasglu.

Yn y trefniant dychwelyd llyfrau, gofynnir i aelodau osod eitemau yn y cynhwysydd penodol, gyda’r eitemau hynny mynd i gyfnod cwarantin o 72 awr, yn ôl cyngor y llywodraeth.

 

Cwestiynau Cyffredin

Pam mai dim ond chwe eitem y caf eu benthyg o’r gwasanaeth Archebu a Chasglu?

Os nad ydw i’n gallu codi f’eitemau Archebu a Chasglu yn bersonol, a alla’ i enwebu rhywun arall i’w wneud drosta’i?

Os nad ydw i’n aelod o’r llyfrgell, ydw i’n gallu defnyddio cyfrifiadur er hynny?

Ydw i’n gallu argraffu a llungopïo?

Beth sy’n digwydd os oes angen help arna’ i pan fydda’ i’n ymweld â’r llyfrgell?

Beth ydych chi’n gwneud i wneud yn siŵr bod llyfrgelloedd yn ddiogel i ymweld â nhw?

Sut byddwch chi’n defnyddio fy manylion at ddibenion Tracio ac Olrhain?

A alla’ i ddod â fy mhlant gyda mi?

 

Q. Pam mai dim ond chwe eitem y caf eu benthyg o’r gwasanaeth Archebu a Chasglu?

A. Mae hon yn ffordd gwbl newydd o fenthyg eitemau’r llyfrgell, dan amgylchiadau digynsail. Byddwn yn monitro lefel y galw ac efallai y gallwn gynyddu nifer yr eitemau yn y dyfodol agos.

 

Q. Os nad ydw i’n gallu codi f’eitemau Archebu a Chasglu yn bersonol, a alla’ i enwebu rhywun arall i’w wneud drosta’i?

A. Gallwch, gallwch enwebu ffrind neu aelod o’r teulu i gasglu eitemau ar eich rhan. Pan fyddwch chi’n gwneud archeb, bydd angen i chi gytuno ar gyfrinair gyda staff y llyfrgell, a byddwch yn rhoi hwnnw i’r person enwebedig hefyd, fel y gallwn sicrhau ein bod yn rhoi eich archeb i’r unigolyn cywir.

 

Q. Os nad ydw i’n aelod o’r llyfrgell, ydw i’n gallu defnyddio cyfrifiadur er hynny?

A. Ydych. Os dim ond unwaith neu ddwy rydych eisiau defnyddio’r cyfrifiadur, gallwch gael mynediad i’r cyfrifiaduron fel Gwestai. I’w defnyddio’n fwy rheolaidd, bydd angen i chi ymuno â’r llyfrgell.

 

Q. Ydw i’n gallu argraffu a llungopïo?

A. Ydych. Fe wnaiff y staff lungopïo dogfennau ar eich rhan. Mae’n rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn dod â digon o ddarnau arian/newid gyda chi, fel bod yr arian cywir gennych. Nid ydym yn gall rhoi newid.

Y costau presennol yw:

A4      Du a Gwyn = 10c    Lliw = 30c

A3      Du a Gwyn = 20c    Lliw = 60c

 

Q. Beth sy’n digwydd os oes angen help arna’ i pan fydda’ i’n ymweld â’r llyfrgell?

A. Mae’n rhaid i staff gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr, ac felly nid ydynt yn gallu cynnig unrhyw gymorth. Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n dod gyda chi i’ch helpu aros gyda chi bob amser.

 

Q. Beth ydych chi’n gwneud i wneud yn siŵr bod llyfrgelloedd yn ddiogel i ymweld â nhw?

A. Gan ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, rydym wedi rhoi mesurau ar waith i sicrhau bod eich ymweliad mor ddiogel ag y bo modd. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Cyflwyno mesurau cadw pellter cymdeithasol.
 • Rhoi llyfrau a ddychwelir dan gwarantin.
 • Darparu hylif diheintio dwylo.
 • Glanhau gweithfannau cyfrifiaduron ar ôl eu defnyddio.
 • Gorfod defnyddio gorchuddion wyneb.
 • Cyfyngu ar nifer y bobl a ganiateir yn y llyfrgell ar unrhyw un adeg.

 

Q. Sut byddwch chi’n defnyddio fy manylion at ddibenion Tracio ac Olrhain?

A. Gofynnir i chi am eich manylion cyswllt rhag ofn y bydd eu hangen ar y tîm Tracio, Olrhain a Diogelu. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio’n ddiogel a bydd yn cael ei dinistrio ymhen 21 diwrnod.

Gweler yr Hysbysiad Preifatrwydd am ragor o fanylion.

 

Q. A alla’ i ddod â fy mhlant gyda mi?

A. Gallwch, ar yr amod eich bod yn cadw gyda’ch gilydd drwy’r amser fel swigen deulu. Rydym wedi rhoi rhai mesurau ar waith yn yr Ardal Plant i gadw pawb yn ddiogel, felly gall fod rhai newidiadau i chi eu dilyn yn ystod eich ymweliad.

ID: 6627, adolygwyd 23/10/2020