COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Taliadau Hunanynysu

Os cysylltodd Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru â chi ar 23 Hydref, 2020, neu ar ôl hynny, a dywedwyd wrthych i hunanynysu, gallai fod gennych hawl i gael Cymorth Ariannol.

Mae’r taliadau hyn wedi eu cynllunio i helpu sicrhau bod pobl sydd wedi profi’n bositif am COVID-19 a’r bobl sy’n agos atynt yn hunanynysu am y cyfnod gofynnol i atal lledaeniad cynyddol y feirws. Maent hefyd wedi eu cynllunio i annog unigolion sy’n gymwys am y taliad hwn i gael prawf os oes ganddynt symptomau. Mae hyn yn bwysig i helpu atal trosglwyddo COVID-19 ac osgoi cyfyngiadau economaidd a chymdeithasol pellach.

Mae 2 fath o daliad, sef Taliad Cymorth Hunanynysu a Thaliad Dewisol Hunanynysu, a cheir manylion amdanynt isod:-

Taliad Cymorth Hunanynysu

i bobl y dywedwyd wrthynt i hunanynysu ac sy’n bodloni’r amodau a nodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Os ydych chi’n bodloni pob un o’r meini prawf cymhwyster a restrir isod, mae gennych hawl i gael Taliad Ynysu o £500

 • Mae Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi dweud wrthych i aros gartref a hunanynysu ar 23 Hydref, 2020, neu ar ôl hynny, naill ai am eich bod wedi profi’n bositif am y coronafeirws neu gan i chi fod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi’n bositif, AC
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig, AC
 • Nid ydych yn gallu gweithio o gartref a byddwch chi’n colli incwm o ganlyniad, AC
 • Rydych chi neu’ch partner yn derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd:
 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Ceiswyr Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Budd-dal Tai
 • Credyd Pensiwn

Taliad Dewisol Hunanynysu

 i bobl mewn amgylchiadau eithriadol:

 • Y mae’r Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu wedi dweud wrthynt i hunanynysu, AC
 • Sy’n bodloni’r amodau sylfaenol ar gyfer dyfarnu taliad, OND
 • Nad ydynt yn derbyn un o’r budd-daliadau sy’n eu gwneud yn gymwys am daliad

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu enghreifftiau o achosion pan ddylai awdurdod lleol ddyfarnu taliad dewisol:

Mewn amgylchiadau eithriadol, gallech fod yn gymwys am Daliad Dewisol o £500 os ydych chi’n bodloni pob un o’r meini prawf cymhwyster uchod, ond:

 • Nid ydych yn derbyn un o’r budd-daliadau a restrir ar hyn o bryd, a
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra byddwch chi’n hunanynysu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu enghreifftiau o achosion pan ellid gwneud taliad dewisol, yn eu barn nhw, sef:

 • Pobl sy’n derbyn Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
 • Pobl nad oes ganddynt hawl i gyllid cyhoeddus
 • Pobl mewn aelwydydd lle mae cyfanswm yr incwm o dan £350 yr wythnos
 • Pobl sydd â llai na £6,000 o gynilion.

Pryd dylech chi wneud cais am daliad?

Gellir gwneud ceisiadau hyd at 14 diwrnod ar ôl i’ch cyfnod hunanynysu ddod i ben. Ni chaniateir i’r Cyngor dderbyn ceisiadau ar ôl yr adeg hon.

Os ydych chi’n cael problemau yn llenwi’r ffurflen gais, cysylltwch â ni trwy anfon neges e-bost neu ffonio, a byddwn yn gallu eich helpu â’r ffurflen.

e-bost: isolationpayments@pembrokeshire.gov.uk  

Ffôn: 01437 764551

Gweithwyr Gofal

Efallai y bydd gweithwyr gofal y mae’n ofynnol iddynt aros gartref o’r gwaith o ganlyniad i achos gwirioneddol neu achos posibl o Covid-19, neu y mae’n ofynnol iddynt hunanynysu, yn gallu gwneud cais i Gynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol Llywodraeth Cymru, a lansiwyd ar 1 Tachwedd 2020 ac a fydd yn weithredol tan 31 Mawrth 2021.  

Sylwer: Ni fydd gweithwyr gofal yn gallu gwneud cais i’r ddau gynllun ar gyfer yr un cyfnod ynysu, a bydd angen iddynt ddewis pa daliad i’w hawlio. Yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol, bydd angen i chi benderfynu pa gynllun fydd yn fwy priodol. Bydd croeswiriadau’n cael eu gwneud gan y Cyngor i sicrhau nad yw taliadau dyblyg ar gyfer yr un cyfnod ynysu yn cael eu gwneud.

Ydw i’n gallu gwneud cais ar ran rhywun arall os yw’n rhy sâl i’w wneud ei hun?

Ydych. Fodd bynnag, rhaid talu’r £500 i gyfrif banc yn enw’r unigolyn y gwneir y cais ar ei gyfer.

Er enghraifft, os gwnaeth rhywun gais ar ran rhiant sy’n rhy sâl i wneud y cais ei hun, byddai’r taliad yn cael ei wneud i gyfrif banc y rhiant. Bydd angen tystiolaeth i gadarnhau manylion y cyfrif banc, a bydd angen i’r unigolyn sy’n gwneud y cais ddarparu rhywfaint o fanylion personol. Mae’r ddau fesur ar waith i atal twyll.

Ceisiadau gan aelodau o’r un aelwyd

RHAID i bobl yn yr un aelwyd wneud cais unigol i dderbyn y taliad, os ydynt yn bodloni’r meini prawf cymhwyster.

Sawl gwaith gall unigolyn wneud cais am daliad o £500?

Gallai’r Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu ofyn i rai pobl hunanynysu fwy nag unwaith, ond mae terfyn ar nifer y taliadau o dan y cynllun hwn:

 • Un taliad lle canfyddir bod gan rywun y coronafeirws a hyd at
 • Ddau daliad pellach y pen, pan nodir bod unigolyn wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â’r feirws.

Ym mhob achos, ni ellir gwneud taliad oni bai fod y Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu wedi dweud wrthych i hunanynysu. Bydd y Cyngor yn gwirio bod hyn wedi digwydd.

Gall pobl sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â’r feirws hawlio ddwywaith (os dywedir wrthynt i hunanynysu fwy nag unwaith), ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwyster ar gyfer pob hawliad unigol ac nad yw eu cyfnodau hunanynysu yn gorgyffwrdd.

Er enghraifft, os yw rhywun yn hawlio ar gyfer cyfnod hunanynysu rhwng 1 Tachwedd ac 14 Tachwedd, ac wedyn yn hawlio eto ar gyfer ail gyfnod hunanynysu sy’n dechrau ar 10 Tachwedd, byddai ond yn cael hawlio unwaith, gan fod y ddau gyfnod yn gorgyffwrdd.

Fodd bynnag, byddai’n cael hawlio ar gyfer ail gyfnod hunanynysu os dechreuodd ar ôl i’r cyfnod cyntaf ddod i ben ar 14 Tachwedd.  

Gellir cael mwy o wybodaeth am y cynllun yn:

Pryd bydd y taliad yn cael ei wneud?

Ein nod yw gwneud penderfyniad ynglŷn â ph’un a ellir rhoi taliad i chi o fewn 3 diwrnod o dderbyn eich cais cyflawn (a rhaid i hyn gynnwys y dystiolaeth ategol sydd ei hangen), ac wedyn gwneud taliad yn fuan ar ôl hynny.

Os oes gorddrafft ar eich cyfrif?

Os oes gorddrafft ar eich cyfrif, gallwch chi arfer eich hawl i gael dyraniad ar y taliad o £500, fel nad yw eich banc yn ei ddefnyddio i dalu’ch gorddrafft.

I wneud cais am y grant, defnyddiwch y ddolen isod a sicrhau bod gennych eich Rhif Yswiriant Gwladol, gan fod angen y rhif hwn i ddechrau’ch cais.  Hefyd, bydd yn ofynnol i chi lanlwytho cyfriflen banc ddiweddar. 

Yn ychwanegol, os ydych chi’n derbyn un o’r budd-daliadau cymhwyso a restrir uchod, bydd angen prawf o’r budd-dal hwnnw. Os ydych chi’n cael eich cyflogi, bydd angen prawf o gyflogaeth arnom, e.e. bonyn cyflog diweddar, ac os ydych chi’n hunangyflogedig, copi o’r cyfrifon hunangyflogedig sy’n dangos masnachu diweddar neu hunanasesiad SA302.

 

Gwnewch Gais Nawr »

 

Hysbysiad Preifatrwydd: Taliadau Hunanynysu

Llywodraeth Cymru: Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y cynllun cymorth hunanynysu

ID: 7152, adolygwyd 19/11/2020