COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Coronafeirws: Cyngor a Chanllawiau

Taliadau Hunanynysu

Os yw Gwasanaeth Prawf, Olrhain, Diogelu (TTP) GIG Cymru wedi cysylltu â chi ar 23 Hydref 2020 neu ar ôl hynny yn dweud wrthych hunan-ynysu, mae'n bosib bod gennych hawl i Gymorth Ariannol.

Ap COVID-19 GIG - estyniad o'r cynllun yn weithredol o 1 Chwefror 2021.

O 1 Chwefror 2021, mae'r cynllun wedi'i ymestyn ac os oes gennych ap COVID-19 GIG ar eich ffôn a'ch bod yn cael eich hysbysu i hunan-ynysu gan eich bod efallai wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sy'n cael canlyniad positif o COVID-19, mae'n bosib y byddwch nawr yn gymwys i gael cefnogaeth.

Mae'r taliadau hyn wedi'u cynllunio i helpu i sicrhau bod pobl sydd wedi cael canlyniad positif o COVID-19 a'u cysylltiadau agos yn hunan-ynysu am y cyfnod gofynnol i atal y firws rhag lledaenu. Fe'u dyluniwyd hefyd i annog unigolion sy'n gymwys i gael y taliad hwn i gael eu profi os oes ganddynt symptomau. Mae hyn yn bwysig er mwyn helpu i atal trosglwyddiad COVID-19 ac osgoi cyfyngiadau economaidd a chymdeithasol pellach.

Mae taliadau hunan-ynysu yn drethadwy. Os ydych yn gweithio bydd rhaid i chi dalu treth ar y taliad os ewch dros y lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid er pwrpas casglu’r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunan gyflogedig bydd rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunan asesiad.

Bydd angen i bob ymgeisydd ddarparu cadarnhad ysgrifenedig gan eu cyflogwr yn profi na wnaethant weithio yn ystod y cyfnod hwn.  Bydd angen i chi hefyd gadarnhau na allwch weithio gartref a'ch bod yn profi colled incwm ac yn dioddef o galedi ariannol. Os ydych yn hunangyflogedig, bydd yn rhaid i chi ddarparu datganiad i'r perwyl hwn.

Os cewch eich hysbysu trwy hysbysiad ap, rhaid i chi ddarparu dau sgrinlun a ddangosir isod.Os na allwch neu os na fyddwch yn darparu'r sgrinlun hyn, ni fydd eich cais yn cael ei ystyried.

Enghraifft o'r sgrinlun angenrheidiol: 

 

 

Mae dau fath o daliad, Taliad Cymorth Hunanynysu a Thaliad Dewisol Hunanynysu y manylir arnynt isod: -

 

Taliad Cymorth Hunanynysu 

ar gyfer pobl y dywedwyd wrthynt i hunanynysu ac sy'n bodloni'r amodau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Os ydych yn cwrdd â'r holl feini prawf cymhwysedd a restrir isod, mae gennych hawl i daliad ynysu o £500

 • Mae'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu wedi dweud wrthych ar 23 Hydref 2020 neu ar ôl hynny i aros gartref a hunanynysu naill ai oherwydd eich bod wedi cael canlyniad positif o coronafirws neu wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael canlyniad positif yn ddiweddar neu
 • rydych yn rhiant neu'n ofalwr plentyn y gofynnwyd iddo hunanynysu naill ai trwy'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu neu gan eu hysgol, eu lleoliad gofal plant neu goleg addysg bellach (mwy o fanylion yn yr adran 'Rhieni a Gofalwyr'); Sylwer: nid yw rhieni plant sydd wedi cael eu hysbysu trwy'r ap i hunanynysu yn gymwys i gael taliad. Mae angen tystiolaeth gan y lleoliad addysgol sy'n cadarnhau'r gofyniad i'r plentyn hunan-ynysu, NEU;
 • O 1 Chwefror 2021 rydych wedi cael eich hysbysu gan ap COVID-19 GIG i hunanynysu oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos yn ddiweddar â rhywun sydd wedi cael canlyniad positif a gellir gwirio'r gofyniad hwn yn unigol;
 • Rhaid i'r ymgeisydd hefyd sicrhau ei fod yn gymwys ar gyfer pob un o’r canlynol:
 • Yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig   
 • methu â gweithio gartref ac yn colli incwm o ganlyniad i hynny   AC
 • ar hyn o bryd rydych chi neu'ch partner yn derbyn o leiaf un o'r buddion canlynol:
 • Credyd cynhwysol
 • Credyd treth gwaith
 • Lwfans cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal incwm
 • Budd-dal tai
 • Credyd pensiwn

Taliad Dewisol Hunanynysu 

ar gyfer pobl mewn amgylchiadau eithriadol sydd:

 • Wedi cael gwybod i hunan-ynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu neu bod ap COVID-19 GIG wedi cysylltu â nhw ar unrhyw adeg o 1 Chwefror 2021 a'u bod yn   A
 • bodloni'r amodau sylfaenol ar gyfer dyfarnu taliad, OND
 • ddim yn derbyn un o'r budd-daliadau sy'n eu gwneud yn gymwys i gael taliad

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu enghreifftiau o bryd y dylai awdurdod lleol ddyfarnu taliad dewisol:

Mewn amgylchiadau eithriadol, efallai y byddwch yn gymwys i gael taliad dewisol o £500 os ydych yn cwrdd â'r holl feini prawf cymhwysedd uchod ond:

 • Ar hyn o bryd, nid ydych yn derbyn un o'r budd-daliadau a restrir, a
 • byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i fethu â gweithio tra'ch bod yn hunanynysu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu enghreifftiau o bryd y maent yn ystyried y gellid gwneud taliad dewisol:

 • Pobl heb unrhyw gymorth i gronfeydd cyhoeddus
 • Pobl gydag incwm o dan £500 yr wythnos (Net)
 • Pobl sy'n derbyn Tâl Salwch Statudol neu lai

Pryd ddylech wneud cais am daliad?

Am gyfnodau ynysu sy'n dechrau cyn 1 Chwefror 2021, gall unigolion cymwys wneud cais hyd at 14 diwrnod ar ôl i'w cyfnod ynysu ddod i ben.

Am gyfnodau ynysu sy'n dechrau ar 1 Chwefror 2021 neu ar ôl hynny, gall unigolion cymwys wneud cais hyd at 21 diwrnod ar ôl i'w cyfnod ynysu ddod i ben. Er enghraifft, os dywedid wrth rywun i ynysu o 1 Chwefror tan 10 Chwefror, byddai ganddo tan 3 Mawrth i wneud hawliad.

Yn y ddau achos, ni ddylai awdurdodau lleol dderbyn ceisiadau ar ôl i'r terfynau amser hyn ddod i ben.

Sut i wneud cais

Bydd ymgeiswyr yn llenwi'r ffurflen ar-lein (neu drwy gais ar y ffôn ar gyfer y rhai heb fynediad i'r rhyngrwyd) ac yn darparu'r canlynol:

 •  Eu henw a'u cyfeiriad;
 • Cadarnhad o'r dyddiad a gyfarwyddwyd i hunanynysu;
 • Hysbysiad gan ysgol/lleoliad gofal plant/coleg addysg bellach yn gofyn i blentyn hunanynysu;
 • prawf eich bod wedi derbyn un o'r budd-daliadau cymwys;
 • Eu rhif Yswiriant Gwladol;
 • Cyfriflen banc personol neu ar y cyd (fel gwiriad twyll sylfaenol ymlaen llaw); 
 • Prawf o gyflogaeth neu, os ydynt yn hunangyflogedig, tystiolaeth o ffurflenni hunanasesu, incwm masnachu a phrawf bod eu busnes yn darparu gwasanaethau na ellir eu cyflawni heb gyswllt cymdeithasol;

Ar gyfer ceisiadau gan ddefnyddwyr ap COVID-19 GIG, bydd angen i ymgeiswyr ddarparu'r canlynol:

 •  Sgrinlun o’r ap COVID-19 GIG fel tystiolaeth eu bod wedi derbyn hysbysiad i hunanynysu;
 • cadarnhad o golli incwm gan gyflogwr yr ymgeisydd; neu
 • hunan-ddatganiad gan ymgeiswyr sy'n hunangyflogedig.

Os ydych yn cael problemau wrth lenwi'r ffurflen gais, cysylltwch â ni trwy anfon e-bost neu dros y ffôn a byddwn yn gallu eich helpu.

Cyfeiriad e-bost: isolationpayments@CyngorSirPenfro.gov.uk

Ffôn: 01437 764551

Gweithwyr Gofal

Yn achos gweithwyr gofal lle mae'n ofynnol iddynt aros gartref a hunanynysu oherwydd canlyniad positif o COVID-19 neu amheuaeth bod ganddynt y firws, efallai y gallant wneud cais i gynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol Llywodraeth Cymru, a lansiwyd ar 1 Tachwedd 2020 a bydd yn parhau nes 31 Mawrth 2021. Mae'r cynllun hwn yn berthnasol i weithwyr gofal cymdeithasol yn unig. Gellir gweld arweiniad ar y cynllun hwnnw yn https://llyw.cymru/cynllun-ychwanegiad-dal-salwch-statudol-ar-gyfer-covid-19.

Sylwer: Ni fydd gweithwyr gofal yn gallu gwneud cais ar gyfer y ddau gynllun am yr un cyfnod ynysu a bydd angen iddynt ddewis pa daliad i'w hawlio. Yn dibynnu ar eu hamgylchiadau personol, bydd angen iddynt benderfynu pa gynllun fydd yn fwy priodol. Bydd y Cyngor yn gwneud croeswiriadau i sicrhau na wneir taliadau dyblyg am yr un cyfnod ynysu.

A gaf i wneud cais ar ran rhywun arall os ydyn nhw'n rhy sâl i wneud hynny eu hunain?

Cewch. Fodd bynnag, rhaid talu'r £500 i gyfrif banc yn enw'r person y mae'r cais yn cael ei wneud ar ei gyfer.

Er enghraifft, pe bai rhywun yn gwneud cais ar ran rhiant sy'n rhy sâl i'w wneud ei hun, byddai'r taliad yn cael ei wneud i gyfrif banc y rhiant. Bydd angen tystiolaeth i gadarnhau manylion y cyfrif banc a bydd angen i'r sawl sy'n gwneud y cais ddarparu rhai manylion personol. Mae'r mesurau hyn ar waith i atal twyll.

Ceisiadau gan aelodau o'r un cartref 

RHAID i bobl yn yr un cartref wneud cais unigol i dderbyn y taliad, os ydynt yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd.

Sawl gwaith y gall person wneud cais am daliad o £500?

Gall y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu ofyn i rai pobl hunan-ynysu  fwy nag unwaith ond mae cap ar nifer y taliadau o dan y cynllun hwn:

 • Un taliad lle canfyddir bod gan berson coronafirws

a hyd at

 • ddau daliad y pen pan gânt eu nodi fel cyswllt agos i rywun â'r firws.

Ymhob achos, ni ellir gwneud unrhyw daliad oni bai bod y gwasanaeth Profi, Diogelu, Olrhain wedi gofyn ichi hunanynysu neu o 1 Chwefror 2021 drwy ap GIG. Bydd y Cyngor yn gwirio bod hyn wedi digwydd.

Gall cysylltiadau agos hawlio ddwywaith (os dywedir wrthynt am hunanynysu fwy nag unwaith), cyn belled â'u bod yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer pob hawliad unigol ac nad yw eu cyfnodau o hunanynysu yn gorgyffwrdd.

Er enghraifft, os bydd rhywun yn hawlio am gyfnod o hunanynysu sy'n para rhwng 1 Tachwedd a 14 Tachwedd ac yna'n hawlio eto am ail gyfnod o hunanynysu gan ddechrau ar 10 Tachwedd, dim ond unwaith y byddent yn cael hawlio, oherwydd bod y ddau gyfnod yn gorgyffwrdd.

Fodd bynnag, byddent yn cael hawlio am ail gyfnod o hunanynysu pe bai'n dechrau ar ôl i'r cyfnod cyntaf ddod i ben ar 14 Tachwedd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth fanylach am y cynllun yn: Cynllun Cymorth Hunanynysu  

Pryd fydd y taliad yn cael ei wneud?

Ein nod yw gwneud penderfyniad ynghylch a ellir rhoi taliad i chi ymhen saith diwrnod ar ôl derbyn eich cais wedi'i gwblhau (y mae'n rhaid iddo gynnwys y dystiolaeth ategol sydd ei hangen) ac yna gwneud taliad yn fuan ar ôl hynny.

Gwirio ar ôl gwneud taliadau

Mae'r Cyngor yn gweinyddu'r cynllun hwn ar ran Llywodraeth Cymru ac mae'n ofynnol iddo gynnal gwiriadau ar ôl gwneud taliadau. Mewn achosion lle nad yw incwm/enillion wedi'i golli, bydd y taliad hunanynysu yn cael ei adennill yn llawn gan yr ymgeisydd.

Gwnewch Gais Nawr »

 

Hysbysiad Preifatrwydd: Taliadau Hunanynysu

Llywodraeth Cymru: Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y cynllun cymorth hunanynysu

ID: 7152, adolygwyd 14/04/2021