COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cronfa Adfywio Cymunedol y Du

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Gwahoddir ceisiadau bellach i Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU ar gyfer prosiectau sydd ar waith yn Sir Benfro.

Ar 3 Mawrth, cyhoeddodd Canghellor y Trysorlys, yr AS Rishi Sunak, Gronfa Adfywio Cymunedol y DU i bara am flwyddyn. 

Gobeithir y bydd y gronfa hon yn cael ei defnyddio i dreialu dulliau newydd wrth symud o Gronfeydd Strwythurol yr UE a pharatoi ar gyfer cyflwyno Cronfa Ffyniant Cyffredin y DU yn 2022-2023. 

Bydd Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn darparu cyllid ar gyfer y canlynol:

 • Buddsoddiad mewn sgiliau
 • Buddsoddiad mewn busnesau lleol
 • Buddsoddiad mewn cymunedau a lleoedd
 • Cefnogi unigolion wrth iddynt chwilio am waith

Cydlynir ceisiadau ar gyfer Cronfa Adfywio Cymunedol y DU gan yr awdurdodau lleol ledled y DU. Bydd Cyngor Sir Penfro yn cydlynu'r gwaith o gyflwyno ceisiadau ar ran Sir Benfro. Disgwylir i'r cyngor arfarnu'r cynigion sy'n cael eu cyflwyno a chreu rhestr fer cyn cyflwyno'r cynigion ar y rhestr fer i'w hasesu a gobeithio cael eu cymeradwyo gan y Weinyddiaeth dros Dai a Llywodraeth Leol.  Rhaid i'r holl gynghorau gyflwyno'r cynigion sydd ar eu rhestrau byrion i'r Weinyddiaeth erbyn canol dydd 18 Mehefin 2021. 

Mae’r Llywodraeth wedi mynegi dewis ar gyfer y ceisiadau sy'n gofyn am o leiaf £500,000. Ni ddylai'r rhestr fer o gynigion sydd wedi'u blaenoriaethu fod yn werth mwy na £3 miliwn. Blaenoriaeth y gronfa (90%) yw ariannu costau gweithredu yn hytrach na buddsoddiad cyfalaf.

Gall unrhyw sefydliad â chyfansoddiad cyfreithiol sy'n darparu gwasanaeth priodol wneud ceisiadau am gyllid. Ni ellir cyflwyno ceisiadau ar gyfer prosiectau sydd o fudd i un endid (er enghraifft, un busnes) - rhaid bod tystiolaeth o effaith ehangach i unigolion, busnesau neu sefydliadau eraill niferus.

Ceir cyfarwyddiadau a ffurflenni cais ar gyfer ymgeiswyr ar y dudalen hon. Mae'n hanfodol bwysig bod pob ymgeisydd yn cyfeirio at y prosbectws a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU. Gellir dod o hyd i'r prosbectws yma: Cronfa Adfywio Cymunedol y Du

Strategaeth Adnewyddu ac Adfywio 2020-2030

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU Y Broses Asesu

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU Gwahoddiad i Gyflwyno Cynigion Prosiect

Ffurflen Gais Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Nodyn technegol ar gyfer ymgeiswyr a chyflenwyr prosiect

CronfaAdfywioCymunedoly DU PowerPoint

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

 

Cwestiynau Cyffredin

1. Os yw sefydliad yn dymuno gwneud cais i gynnal cynllun grantiau o dan Gronfa Adfywio Cymunedol y DU, faint o fanylion y bydd angen eu cyflwyno? Er enghraifft, a fyddai angen i ni gyflwyno'r holl waith papur ymgeisio, neu a fydd yn ddigon i ni gynnig disgrifiad o'r cynllun, y gynulleidfa darged, allbynnau, canlyniadau ac ati?

2. A all y gweithgarwch barhau y tu hwnt i 31 Mawrth 2021?

3. A all cynghorau tref a chymuned wneud cais am y cyllid naill ai'n uniongyrchol neu drwy grantiau?

4. Pa mor aml y gellir gwneud hawliadau?

5. A fydd rhaid cyflwyno  tystiolaeth o daliadau i gyd-fynd â hawliad?

6. A fydd angen sicrhau bod pob taliad wedi'i dalu erbyn 31 Mawrth 2022?

7. Mae'n ymddangos bod y ffurflen gais wedi'i chloi fel nad yw'n bosibl fformatio ffontiau nac ychwanegu diagramau neu ddarluniadau. Sut y gallwn ddarparu'r rhain gan gofio bod cyflwyno modelau rhesymeg yn un o ofynion y meini prawf sgorio?

8. Os cyflwynir cynnig portffolio/consortiwm, a fyddwch yn ei arfarnu fel un rhaglen neu fel casgliad o raglenni? Mewn geiriau eraill, pe ystyriwyd bod un agwedd ar y gwaith cyflenwi yn wan neu'n anghymwys ar gyfer cymorth, a fyddai hynny'n golygu'n awtomatig y ceid effaith ar y rhaglen gyfan, neu a gâi cyngor ei ddarparu ynghylch tynnu'r elfen wan allan fel y gellid cefnogi gweddill y rhaglen?

9. Gwyddom y gellir cefnogi pobl sy'n economaidd anweithgar o dan y rhaglen, ond a oes rhaid iddynt fod â diddordeb mewn bod yn economaidd weithredol – mewn geiriau eraill, a yw'n gywir na allant fod yn bobl sydd wedi ymddeol sydd â diddordeb mewn dysgu sgiliau newydd?

10. Nodaf na ellir defnyddio cyllid o Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU i sefydlu cronfeydd benthyciadau na chronfeydd buddsoddi. Tybiaf fod hyn yn golygu na ellir defnyddio'r cyllid i gynnig benthyciadau na chreu gwaddolion, ond a yw'n bosibl defnyddio'r cyllid i sefydlu cronfa gymunedol a allai gynnig benthyciadau / creu buddsoddiadau yn y dyfodol?

11. Beth yw diffiniad cynllun arloesi? A fyddai'n cynnwys cynlluniau llesiant lleol a chynlluniau economi werdd a lunnir ar y cyd â chymunedau lleol / cynghorau tref a chymuned?

12. Gallaf weld y gall awdurdodau lleol godi ffi weinyddol o 2% (3% ar gyfer prosiectau cymhleth) ar symiau'r prosiect, y bydd yn rhaid ei chymryd i ystyriaeth yn y pecyn cyllid gwerth £3 miliwn. A yw hon hefyd yn berthnasol i sefydliadau a allai fod yn arwain cynnig consortiwm/portffolio, neu a ellid codi canran uwch oherwydd nad oes gennym fynediad i becyn cymorth sy'n meithrin gallu?

13. Beth yw'r diffiniad o wariant cyfalaf yng nghyd-destun Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU?

14. A oes isafswm ar gyfer cynigion?

1. Os yw sefydliad yn dymuno gwneud cais i gynnal cynllun grantiau o dan Gronfa Adfywio Cymunedol y DU, faint o fanylion y bydd angen eu cyflwyno? Er enghraifft, a fyddai angen i ni gyflwyno'r holl waith papur ymgeisio, neu a fydd yn ddigon i ni gynnig disgrifiad o'r cynllun, y gynulleidfa darged, allbynnau, canlyniadau ac ati?

Nid yw'n ofyniad gennym fod ymgeiswyr sydd am gynnal cynlluniau grantiau yn darparu'r gwaith papur y byddant yn ei ddefnyddio wrth gyflwyno'u cais. Byddwn yn dymuno ei weld cyn i ni ymrwymo i gytundeb cyllido.

2. A all y gweithgarwch barhau y tu hwnt i 31 Mawrth 2021?

Na.

3. A all cynghorau tref a chymuned wneud cais am y cyllid naill ai'n uniongyrchol neu drwy grantiau?

Yn gyffredinol, gall unrhyw sefydliad â chyfansoddiad cyfreithiol dderbyn cyllid o Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU ar gyfer cyflwyno prosiect cymeradwy. Cyfeiriwch at baragraffau 2.1 a 2.2 y Nodyn Technegol i Ymgeiswyr a Chyflwynwyr Prosiectau i gael rhagor o fanylion. Mae p'un a all cyngor tref neu gymuned dderbyn cyllid o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU o gynllun grantiau a weithredir gan sefydliad y dyfarnwyd cyllid iddo eisoes yn ddibynnol ar gwmpas y cynllun grant.

4. Pa mor aml y gellir gwneud hawliadau?

Nid oes penderfyniad wedi'i wneud.

5. A fydd rhaid cyflwyno tystiolaeth o daliadau i gyd-fynd â hawliad?

Mewn achos lle gwneir ôl-daliadau, bydd yn rhaid cyflwyno tystiolaeth lawn o daliadau, gan gynnwys cyfriflenni banc, i gyd-fynd â hawliad. Os, fel eithriad, y gwneir taliad ymlaen llaw, yna bydd angen darparu tystiolaeth lawn o daliadau yn ddiweddarach.

6. A fydd angen sicrhau bod pob taliad wedi'i dalu erbyn 31 Mawrth 2022?

Bydd.

7. Mae'n ymddangos bod y ffurflen gais wedi'i chloi fel nad yw'n bosibl fformatio ffontiau nac ychwanegu diagramau neu ddarluniadau. Sut y gallwn ddarparu'r rhain gan gofio bod cyflwyno modelau rhesymeg yn un o ofynion y meini prawf sgorio?

Mae'r ffurflen gais yn cael ei defnyddio ledled y DU ac nid yw'r gallu gennym i'w haddasu mewn unrhyw ffordd. Rydym yn argymell bod unrhyw wybodaeth ategol nad yw'n bosibl ei chynnwys ym mhrif gorff y ffurflen yn cael ei darparu fel atodiadau ar wahân y cyfeirir atynt ar y ffurflen. Rydym wedi hysbysu'r Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol am yr anhawster y mae cloi'r ffurflen yn ei achosi, ac rydym wedi argymell na ddylid parhau â'r arfer hwn.

8. Os cyflwynir cynnig portffolio/consortiwm, a fyddwch yn ei arfarnu fel un rhaglen neu fel casgliad o raglenni? Mewn geiriau eraill, pe ystyriwyd bod un agwedd ar y gwaith cyflenwi yn wan neu'n anghymwys ar gyfer cymorth, a fyddai hynny'n golygu'n awtomatig y ceid effaith ar y rhaglen gyfan, neu a gâi cyngor ei ddarparu ynghylch tynnu'r elfen wan allan fel y gellid cefnogi gweddill y rhaglen?

Rydym yn cymryd yn ganiataol mai'r hyn yr ydych yn ei olygu gan gynnig portffolio neu gonsortiwm yw cynnig sy'n cynnwys sawl elfen ategol wahanol, a hynny o bosib lle caiff pob elfen ei chyflawni gan sefydliad cyflenwi gwahanol.

Cyfeiriwch at y meini prawf dethol yr ydym wedi'u cyhoeddi. Ar gyfer pob cynnig, byddwn yn gofyn y pum cwestiwn canlynol wrth ystyried y meini prawf Gateway:

 • A yw'r prosiect yn mynd i'r afael ag angen a nodir yn y prosbectws?
 • A yw'r prosiect yn mynd i'r afael ag angen a nodwyd yn y gwahoddiad lleol i gyflwyno cynigion? 
 • A yw'r gweithgaredd arfaethedig yn un a ganiateir o fewn y rheolau cymhorthdal lle bônt yn berthnasol?
 • A yw'r prosiect yn osgoi dyblygu darpariaeth arall ar lefel leol neu genedlaethol?
 • A yw'r prosiect yn osgoi unrhyw wrthdaro â pholisi ar lefel genedlaethol?

Er mwyn i gynigion lwyddo yn erbyn y meini prawf Gateway, dylai fod yn bosibl ateb 'Ydy' i bob cwestiwn. Os mai 'Yn rhannol' a nodir fel ateb i unrhyw un o'r rhain, byddwn yn ystyried a fyddai'r cynnig yn parhau i fod yn ddichonadwy pe câi'r agweddau ar y cynnig sy'n peri problemau eu tynnu. Os felly, byddwn yn parhau i arfarnu'r cynnig heb yr elfennau hynny. Fel arall, caiff y cynnig ei wrthod.

Fodd bynnag, yn achos cynnig sy'n llwyddo yn erbyn y meini prawf Gateway, byddwn yn arfarnu'r cynnig yn erbyn y meini prawf dethol cyhoeddedig. Ni fyddwn yn ystyried a allai cynnig gyflawni sgôr uwch o ganlyniad i'w newid mewn rhyw ffordd. Mae'n gyfrifoldeb i ymgeiswyr ymgyfarwyddo â'r meini prawf dethol a sicrhau bod y cynigion y maent yn eu cyflwyno o'r safon orau posibl. Ni allwn drafod ag ymgeiswyr ynghylch unrhyw welliannau i gynigion ar ôl iddynt eu cyflwyno.

9. Gwyddom y gellir cefnogi pobl sy'n economaidd anweithgar o dan y rhaglen, ond a oes rhaid iddynt fod â diddordeb mewn bod yn economaidd weithredol – mewn geiriau eraill, a yw'n gywir na allant fod yn bobl sydd wedi ymddeol sydd â diddordeb mewn dysgu sgiliau newydd?

Mae'r Nodyn Technegol i Ymgeiswyr a Chyflwynwyr Prosiectau yn nodi: 'Mae'r pŵer cymorth ariannol yn Neddf Marchnad Fewnol y DU 2020 yn ei gwneud yn bosibl i Lywodraeth y DU fuddsoddi ar draws y DU gyfan at ddibenion datblygu economaidd …' Mae addysgu sgiliau newydd i bobl pan nad oes ganddynt unrhyw fwriad dod yn economaidd weithredol dim ond yn gwneud cyfraniad gwan, os o gwbl, at ddatblygu economaidd.

10. Nodaf na ellir defnyddio cyllid o Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU i sefydlu cronfeydd benthyciadau na chronfeydd buddsoddi. Tybiaf fod hyn yn golygu na ellir defnyddio'r cyllid i gynnig benthyciadau na chreu gwaddolion, ond a yw'n bosibl defnyddio'r cyllid i sefydlu cronfa gymunedol a allai gynnig benthyciadau / creu buddsoddiadau yn y dyfodol?

Fel yr ydych wedi'i nodi'n gywir, mae'r Nodyn Technegol yn datgan na ellir defnyddio Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU i sefydlu cronfa fenthyciadau na chronfa fuddsoddi. Ystyriwn felly fod sefydlu cronfa o'r fath yn annhebygol iawn o fod yn weithgaredd cymwys, gan gydnabod bod Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU yn chwilio am weithgaredd peilot a fyddai'n arwain at ganlyniadau a gwariant gwirioneddol erbyn mis Mawrth 2022.

11. Beth yw diffiniad cynllun arloesi? A fyddai'n cynnwys cynlluniau llesiant lleol a chynlluniau economi werdd a lunnir ar y cyd â chymunedau lleol / cynghorau tref a chymuned?

Nid oes unrhyw ddiffiniad wedi'i ddarparu. Mae'n fater i'r ymgeisydd ddadlau y bydd ei brosiect yn arwain at lunio neu wella cynllun arloesi os yw am honni yr allbwn hwnnw, yn unol â'r Dangosyddion o Ganlyniadau Craidd a bennir yn Atodiad A y Nodyn Technegol. Bydd angen i'r dadleuon a gyflwynir ddarbwyllo'r aseswyr.

12. Gallaf weld y gall awdurdodau lleol godi ffi weinyddol o 2% (3% ar gyfer prosiectau cymhleth) ar symiau'r prosiect, y bydd yn rhaid ei chymryd i ystyriaeth yn y pecyn cyllid gwerth £3 miliwn. A yw hon hefyd yn berthnasol i sefydliadau a allai fod yn arwain cynnig consortiwm/portffolio, neu a ellid codi canran uwch oherwydd nad oes gennym fynediad i becyn cymorth sy'n meithrin gallu?

Nid oes unrhyw ddarpariaeth ar gyfer sefydliadau sy'n arwain cynnig consortiwm/portffolio o ran cynnwys ffi ar gyfradd safonol yn eu cynigion. Os bydd angen cefnogaeth weinyddol yna dylid costio hynny'n briodol a chynnwys y swm yn y cynnig. Sylwer y bydd angen cyfiawnhau'r ffi weinyddol, gan gofio mai rôl yr awdurdod lleol yw hi i fonitro prosiectau a chyflawni gwaith sicrwydd, nid rôl y partner arweiniol yn achos cynnig consortiwm neu bortffolio.

13. Beth yw'r diffiniad o wariant cyfalaf yng nghyd-destun Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU?

Cyllid refeniw sydd ar gael trwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DUyn bennaf, ac mae'r cyllid wedi'i gyfyngu i'r flwyddyn ariannol 2021-2022. Felly ni fydd yn ymarferol cyflwyno prosiectau cyfalaf ar raddfa fawr gan ddefnyddio Cronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Yn unol â'r hyn a amlinellir yn y Nodyn Technegol i Ymgeiswyr a Chyflwynwyr Prosiectau, mae costau cyfalaf yn cynnwys y canlynol:

 • caffael tir a/neu adeiladau
 • adeiladu
 • ffioedd proffesiynol sy'n gysylltiedig ag adeiladu
 • peiriannau a pheirianwaith
 • unrhyw eitem â gwerth mwy, yr asesir yn unol â pholisi cyfalafu cyflwynwr y prosiect

Yn ogystal â hyn, yn achos prosiectau sy'n cynnal cynlluniau grantiau, dylid trin unrhyw grant a delir fel gwariant refeniw, ni waeth beth y mae'r derbynnydd yn ei brynu gydag ef.

14. A oes isafswm ar gyfer cynigion?

Nac oes, ond dylech ystyried ei bod yn glir y byddai Llywodraeth y DU yn ffafrio cynigion ar raddfa fwy (dros £500,000) er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf posibl.

 

 

ID: 7617, revised 29/04/2021