Cronfa Adfywio Cymunedol y Du

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Mae Sir Benfro wedi llwyddo i ennill naw dyfarniad gan Gronfa Adfywio Cymunedol newydd y DU, gwerth cyfanswm o £2.92m.

Mae’r cynllun yn cael ei weinyddu’n genedlaethol gan yr Adran Lefelu i Fyny, Tai a Chymunedau, a werthusodd y ceisiadau am gyllid. Caiff ei weinyddu’n lleol gan Gyngor Sir Penfro.

Roedd pob awdurdod lleol yn gallu cyflwyno rhestr fer o geisiadau yn ôl blaenoriaeth o’u hardal, hyd at uchafswm o £3m ar gyfer 2021/22. 

Roedd angen i ymgeiswyr ddatblygu prosiectau a aeth i’r afael â’r themâu canlynol:

  • Buddsoddi mewn sgiliau
  • Buddsoddiad ar gyfer busnesau lleol
  • Buddsoddi mewn cymunedau a lle
  • Cynorthwyo pobl i gael gwaith

Llwyddodd Sir Benfro i gael cyllid ar gyfer yr holl geisiadau a gyflwynwyd. Llwyddodd yr ymgeiswyr lleol canlynol i gael grantiau:

 

Enw'r Cynnig

Freshwater West Cynaliadwy – yn cydweithio tuag at ddyfodol cynaliadwy

Prif gyflawnwr y prosiect a'i fanylion cyswllt

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

E-bost: Rhiannon.Gamble@nationaltrust.org.uk

Disgrifiad byr

Freshwater West yw prif draeth syrffio Cymru. Mae ei brysurdeb wedi cynyddu’n enfawr ac, yn sgil ei boblogrwydd, ceir heriau i’r gymuned leol, ei seilwaith oedrannus a'r gwasanaethau brys. Bydd y prosiect hwn yn datblygu cynnig opsiynau a gweledigaeth dan arweiniad y gymuned ar gyfer Freshwater West, gan gynnwys amcanion economaidd, mynediad a llesiant.

 

Enw'r Cynnig

Sir Benfro Ar Agor i Bawb 

Prif gyflawnwr y prosiect a'i fanylion cyswllt

Visit Pembrokeshire Ltd

Ffôn: 01646 622228

E-bost: admin@visitpembrokeshire.com

Disgrifiad byr

Bydd y prosiect yn gwneud Sir Benfro yn gyrchfan ragorol, gan gynnig gwasanaeth a chyfleusterau gwych i ymwelwyr anabl. Mae yna ymdeimlad fod 'hygyrchedd' yn ddrud, ond bydd addasiadau syml ac ystyriaethau gwasanaeth cwsmer meddylgar yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i brofiad pob ymwelydd anabl, wrth wella proffidioldeb ac ymestyn y tymor ymwelwyr.

 

Enw'r Cynnig

Astudiaeth Ddichonoldeb – Twristiaeth y Gaeaf yng Ngogledd-ddwyrain Sir Benfro

Prif gyflawnwr y prosiect a'i fanylion cyswllt

Cyngor Sir Penfro

E-bost: Eleanor.brick@pembrokeshire.gov.uk neu karen.davies@pembrokeshire.gov.uk

Disgrifiad byr

Bydd Astudiaeth Ddichonoldeb Twristiaeth y Gaeaf yn ystyried os gall dull partneriaeth greu rhaglen hyfyw o ddigwyddiadau gaeaf (mis Tachwedd i fis Mawrth), cynyddu niferoedd ymwelwyr, creu swyddi twristiaeth gydol y flwyddyn, lleihau tangyflogi o ganlyniad i waith tymhorol, yn enwedig ar gyfer y rhai â rhwystrau ychwanegol rhag gweithio, a lleihau beichiau recriwtio a hyfforddi.

 

Enw'r Cynnig

Cymunedau Dyfeisgar: Ar gyfer economi llesiant

Prif gyflawnwr y prosiect a'i fanylion cyswllt

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Penfro (PAVS)

36/38 Stryd Fawr, Hwlffordd, Sir Penfro, SA61 2DA

Ffôn: 01437 769422

E-bost: enquiries@pavs.org.uk

Disgrifiad byr

Cais consortiwm o dan arweiniad y trydydd sector sy’n darparu ystod o weithgareddau cynhwysol ar gyfer pob oed sy’n cyfrannu at economi llesiant a gwerthuso'r canlyniadau. Mae'r cais yn canolbwyntio ar greu seilwaith ar gyfer cynllunio a buddsoddiad cymunedol, cynhyrchu bwyd yn lleol a chyfleoedd ar gyfer gofal cydweithredol, a syniadau i fynd i'r afael â thlodi, diweithdra ac allgau digidol.

 

Enw'r Cynnig

Ymaddasu i Newid Hinsawdd – Mynd i'r afael â Pheryglon Hinsawdd o fewn Cymunedau Sir Benfro

Prif gyflawnwr y prosiect a'i fanylion cyswllt

Fforwm Arfordirol Sir Benfro CIC

2ail Lawr, Pier House

Doc Benfro, Sir Benfro, SA72 6TR

E-bost: pcf@pembrokeshirecoastalforum.org.uk

Disgrifiad byr

Bydd y prosiect yn datblygu Strategaeth Ymaddasu i Newid Hinsawdd ar gyfer Sir Benfro, gan sicrhau bod y sector cyhoeddus a'r trydydd sector yn dylanwadu ar gynllunio strategol, cynllunio yn seiliedig ar leoedd, a chamau ymaddasu i newid hinsawdd wedi eu targedu ar lawr gwlad. Caiff ei gefnogi gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro ac mae ei angen gan y bydd effeithiau’r hinsawdd yn cael effaith ar wneud penderfyniadau, darparu gwasanaethau a gwaith partneriaeth.

 

Enw'r Cynnig

Prosiect THRIVE

Prif gyflawnwr y prosiect a'i fanylion cyswllt

Really Pro Ltd

20 Stryd Fawr, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2DA

E-bost: info@reallypro.co.uk

Disgrifiad byr

Bydd prosiect THRIVE yn darparu hyfforddiant achrededig a chefnogaeth dechrau a thyfu busnes i 430 o fusnesau bwyd a lletygarwch, manwerthu, a thwristiaeth a hamdden drwy ddefnyddio platfform sgiliau ar-lein THRIVE a chymorth cynghori cyfunol. Byddwn yn cefnogi 270 o unigolion rhwng 16 a 65 oed i ennill cymwysterau Lefel 2 er mwyn cael mynediad i gyfleoedd cyflogaeth.

 

Enw'r Cynnig

Datblygu Cynllun Rheoli Muriau Tref Penfro

Prif gyflawnwr y prosiect a'i fanylion cyswllt

Ymddiriedolaeth Muriau Tref Penfro

E-bost: pembroketwt@gmail.com

Disgrifiad byr

Diben y prosiect hwn yw datblygu cynllun arloesol a hirdymor i adfer a rheoli muriau canoloesol dirywiedig tref Penfro, gan archwilio a darparu atebion i faterion o ran cyllid cynaliadwy ar gyfer adeileddau rhestredig â sawl perchnogion preifat, prinder sylweddol hyfforddiant sgiliau adeiladu treftadaeth yng Nghymru, a chynyddu'r ymdeimlad o berchnogaeth gymunedol a lle.

 

Enw'r Cynnig

Partneriaeth Fenter ar Lefel yr Ecosystem – Adeiladu Atebion Naturiol

Prif gyflawnwr y prosiect a'i fanylion cyswllt

Fforwm Arfordirol Sir Benfro CIC

2ail Lawr, Pier House

Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6TR

E-bost: pcf@pembrokeshirecoastalforum.org.uk

Disgrifiad byr

Nod y prosiect yw goresgyn heriau a fyddai'n dod â datblygiad tai i ben o ganlyniad i safbwynt CNC ar ffosffadau ac afonydd mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig. Bydd mesur effeithiau datblygiadau tai ac amaethyddol arfaethedig o ran ffosffadau, ymgysylltu â rheolwyr tir, darganfod a phrisio atebion, a chreu cynlluniau lliniaru ar gyfer datblygiadau penodol yn caniatáu i ganiatâd cynllunio gael ei roi.

 

Enw'r Cynnig

ESP – Menter a Sgiliau Sir Benfro

Prif gyflawnwr y prosiect a'i fanylion cyswllt

Cyngor Sir Penfro

E-bost: amanda.boyce@pembrokeshire.gov.uk

Disgrifiad byr

Bydd datblygu sgiliau yn lleol yn creu gweithlu hyblyg ac addasadwy, gan gefnogi entrepreneuriaeth a thyfu busnesau. Bydd ESP yn cwmpasu galw symudol yn y farchnad a gofynion capasiti ar gyfer y dyfodol. Bydd ein partneriaid cyflenwi yn darparu mentrau sgiliau allweddol sy’n canolbwyntio ar y sector a fydd yn arwain pobl tuag at weithgarwch economaidd ac ysbrydoli a chyffroi arloesedd busnes drwy ddiddymu rhwystrau entrepreneuriaeth.

 

Hysbysiad Preifatrwydd

Ystafell Newyddion - Sir Benfro'n llwyddo i dderbyn bron i £3m o gronfa o Gymunedol Newydd y DU

 

ID: 7617, revised 23/03/2023