Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Cronfa Lleihau Carbon

1. Cyflwyniad 

2. Y Cynnig 

3. Cymhwysedd 

4. Yr hyn y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer 

5. Canlyniadau 

6. Proses Ymgeisio ac Asesu

7. Rheolau Caffael

8. Safonau Cymraeg

9. Datganiad o Gymorth Ariannol

10. Yn dilyn cwblhau- Telerau ac Amodau

11. Adennill cronfeydd grant

12. Diogelu Data

13. Sut Mae Gwneud Cais

******MAE'R GRONFA HON BELLACH AR GAU I GEISIADAU NEWYDD****** 

Mae'r wybodaeth a ddangosir yma ar gyfer arweiniad yn unig, ac mae Telerau ac Amodau Cyfreithiol y grant wedi'u nodi yn Llythyr Cynnig y ceisiadau a gymeradwywyd. Mae canllawiau'n dal i fod yn ddrafft ac yn amodol ar newid.

1.  Cyflwyniad

Bydd y Gronfa yn gynllun grant busnes, a fydd yn darparu cymorth cyfalaf i fusnesau tuag at brynu systemau ynni adnewyddadwy ar gyfer eu safleoedd busnes.

Nod y gronfa yw helpu busnesau lleol i fod yn gynaliadwy yn ystod y cyfnod heriol hwn, a rhoi cymorth iddynt dyfu a ffynnu a'u helpu ar eu taith tuag at ddod yn garbon sero net.

Sylwer: Mae manylion y canllawiau ymgeisio ar ffurf drafft a gallent gael eu newid

2. Y Cynnig

 • Grantiau rhwng £1,000 (lleiafswm) a £25,000 (uchafswm) ar gael tuag at gost y system ynni adnewyddadwy

 • Bydd pob dyfarniad grant yn seiliedig ar ddim mwy na 50% o'r costau cymwys

3. Cymhwysedd

Mae Cronfa Lleihau Carbon Busnes Sir Benfro ond ar gael i fusnesau presennol neu newydd yn y sectorau cymwys, sydd yn Sir Benfro neu'n bwriadu symud yno.

Yn bennaf, mae'r cymorth ar gyfer busnesau sy'n bodoli eisoes, gan gynnwys mentrau cymdeithasol a fydd yn gwasanaethu'r sectorau twf a sylfaen canlynol, neu'n gweithredu ynddynt:

 • Deunyddiau Uwch a Gweithgynhyrchu
 • Adeiladu
 • Y Diwydiannau Creadigol
 • Ynni a'r Amgylchedd
 • Gwasanaethau Cyllid a Phroffesiynol
 • Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu
 • Gwyddorau Bywyd
 • Bwyd a Diod
 • Twristiaeth
 • Manwerthu
 • Gofal

Fodd bynnag, nid yw'r sectorau canlynol yn gymwys i gael cymorth: - cynhyrchu amaethyddol sylfaenol, coedwigaeth, pysgota a gwasanaethau statudol, e.e. addysg a gofal iechyd sylfaenol.

Fodd bynnag bydd ceisiadau yn cael eu hystyried fesul achos, gan ddibynnu ar eu cyfraniad a'u gwerth posibl i'r economi leol a'u hymrwymiad i ddatgarboneiddio.
Rhaid i chi naill ai:

Fod yn berchen ar y rhydd-ddaliad, neu Fod yn dal prydles gydag o leiaf saith mlynedd yn weddill ar ôl dyddiad talu terfynol y grant. Bydd angen i chi gael cydsyniad ysgrifenedig eich landlord ar gyfer y gwaith arfaethedig.

Mae'n rhaid cofrestru'r safle busnes ar gofrestr Trethi Annomestig Cyngor Sir Benfro er mwyn gwneud cais.
Ni allwch wneud cais am gyllid i gefnogi gwaith yr ydych eisoes wedi'i ddechrau. Rydym yn eich annog i gysylltu â ni yn gynnar i drafod unrhyw gynigion.

Rhaid cwblhau'r holl wariant sy'n gysylltiedig â'r grant a'i hawlio erbyn 30 Tachwedd 2024. Bydd y busnesau a chanlyniadau'r cynllun ariannu yn cael eu monitro a bydd tystiolaeth yn ofynnol. Gallai methu â chael y canlyniadau a ddisgwylir arwain at dynnu arian grant yn ôl.

Ar ôl rhoi rhybudd rhesymol, mae Cyngor Sir Benfro yn cadw'r hawl i fonitro a chadw tystiolaeth ar gyfer blynyddoedd 1, 3 a 5 ar ôl derbyn cais am grant. Rhaid i ddarlleniadau mesuryddion cynhyrchu ynni adnewyddadwy gael eu nodi yn flynyddol gan yr ymgeisydd a'u darparu fel rhan o'r broses fonitro hon.

4. Yr hyn y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer 

Bydd y grant yn berthnasol ar gyfer gwariant cyfalaf mewn prosiect cymeradwy a gall gynnwys:

Systemau Pŵer

 • Tyrbin gwynt sengl ar raddfa fach
 • Paneli solar ffotofoltäig (wedi'u gosod ar y to/ar y ddaear)
 • Batri solar ffotofoltäig*
 • System storio batri sy'n gysylltiedig â'r grid (lle mae'r tariff gyda chyflenwr ynni adnewyddadwy)*
 • Hydro-drydan

Systemau Gwresogi

 • Pwmp Gwres o'r Awyr (Aer i ddŵr ac aer i aer)
 • Pwmp Gwres o'r Ddaear (fertigol, llorweddol, croeslin a rheiddiol)
 • Paneli solar thermol (wedi'u gosod ar y to/ar y ddaear)

Systemau sy'n cyfuno gwres a phŵer

Lle defnyddir tanwydd adnewyddadwy (e.e. Biomas) fel y ffynhonnell danwydd

 • Rhaid i osodwyr gael eu hachredu gan MCS (Cynllun Ardystio Microgynhyrchu).

 • Rhaid i unrhyw offer o dan 45 kW gael ardystiad MCS

 • Ar gyfer systemau wedi'u gosod ar do, dylai'r gosodwyr fod yn hunan-ardystiedig i gynnal arfarniadau strwythurol a chyfrifiadau ar gyfer strwythur y to. Os nad ydynt yn hunan-ardystiedig i wneud hyn, yna bydd angen tystysgrif rheoliadau adeiladu.

* Oherwydd bod prinder gosodwyr batri sydd wedi harchredu gan MCS, rhaid i fatris gael eu gosod gan gontractwr sydd wedi'i gofrestru o dan Gynllun Personau Cymwys perthnasol (eg. NICEIC)

5. Canlyniadau

Fel rhan o'r cais, rhaid i ymgeiswyr roi amcangyfrif o dunelli o garbon cyfatebol (tCO2e) a arbedwyd dros bum mlynedd o'r adeg y gosodir y system (yn seiliedig ar y defnydd cyn ei osod o'i gymharu â'r defnydd o'r system newydd) fel canlyniad o'r grant.

Bydd eich arbedion carbon yn cael eu cyfrifo ar sail y ffigyrau rydych yn eu darparu – bydd hyn yn seiliedig ar y canlynol (yn agor mewn tab newydd)

 6. Proses Ymgeisio ac Asesu

Bydd pob cais wedi’i gwblhau yn cael ei ystyried ar sail y cyntaf i’r felin nes bydd y gronfa wedi’i dyrannu’n llawn.

Bydd pob cais yn cael ei asesu yn erbyn y canlyniadau penodedig.

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau a dychwelyd yr eitemau canlynol:

 • Ffurf Mynegiad o Ddiddordeb. Bydd ffurflenni Mynegiant o Ddiddordeb Llwyddiannus yn cael eu rhoi gyda dolen i'r ffurflen gais.

 • Ffurflen Gais wedi'i chwblhau

 • Dyfynbrisiau yn unol â rheolau caffael trydydd parti

 • Cyfrifon am o leiaf 2 flynedd lawn o'r gorffennol a chyfrifon rheoli os ydynt ar gael. Os nad yw’r busnes wedi bod yn masnachu ers 2 flynedd, rhaid darparu cyfrifon rheoli a/neu grynodeb o incwm a gwariant o’r dyddiad cychwyn masnachu hyd at ddyddiad y cais.

 • Tystiolaeth o gronfeydd cyfatebol
 • Prawf o berchnogaeth rydd-ddaliadol neu brydlesol o'r eiddo
 • Unrhyw ganiatâd statudol perthnasol (e.e. cynllunio) Sylwch os nad oes angen y rhain, yna mae angen cadarnhad ysgrifenedig o hyn gan yr Awdurdod perthnasol.

Dylid nodi bod Cronfa Lleihau Carbon Sir Benfro yn grant dewisol ac yn amodol ar gymeradwyaeth gan Gyngor Sir Penfro.

7. Rheolau Caffael

Up to £4,999.00 (Gwerth ac eithrio TAW)

 • Rhaid cael a chadw o leiaf 3 dyfynbris.

 • Rhaid cael gwerth gorau am yr arian a chymryd gofal rhesymol i gael nwyddau, gwasanaethau neu waith o ansawdd priodol am bris cystadleuol.

 • Rhaid cadw cofnod o’r penderfyniadau a wnaed at ddibenion archwilio a hawlio. 

Gofyniad: Holl

£5,000.00 - £24,999.00 (Gwerth ac eithrio TAW)

 • Rhaid gofyn am o leiaf 3 dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau cystadleuol. Y dyfyniadau rhaid seilio ar yr un fanyleb a’u cloriannu ar sail debyg am debyg.

 • Rhaid cadw cofnod dogfennol o’r dyfynbrisiau a geisiwyd, y broses gloriannu a’r penderfyniad i ddyfarnu.

Y Broses Gaffael a Thendro ar gyfer Contractau neu Eitemau â Gwerth dros £25,000

I'w defnyddio gyda chynlluniau grant angori’r Gronfa Ffyniant Gyffredin yn Sir Benfro – grantiau sy’n llai na £100,000

Dim ond ar gyfer contractau neu eitemau sengl gwerth mwy na £25,000 y bwriedir y canllawiau hyn, lle mae % o gyfanswm y gwerth i'w ad-dalu gan grant y Gronfa Ffyniant Gyffredin trwy Gyngor Sir Penfro.

Rhaid dilyn y gofynion canlynol ar gyfer prynu nwyddau neu wasanaethau sydd â gwerth rhwng £25,000 a £4,104,393, heb gynnwys TAW, er mwyn dangos cystadleuaeth lawn ac agored.

Rhaid i chi ddangos eich bod wedi defnyddio arferion agored a theg trwy ddefnyddio ymarfer tendro cystadleuol ar gyfer yr holl waith, nwyddau a gwasanaethau sydd wedi'u cynnwys yn y prosiect yr ydych yn bwriadu hawlio cymorth grant ar ei gyfer o fewn yr ystod costau uchod.

I ddechrau, bydd angen tri dyfynbris cystadleuol cyn cymeradwyo’r grant i ddangos costau dangosol y cynllun.

Os yw gwerth contract neu eitem unigol yn fwy na £25,000, rhaid cynnal proses dendro agored i sicrhau cystadleuaeth deg ac agored. Rhaid i hon ddigwydd ar ôl i'r dyfarniad gael ei gymeradwyo ond cyn comisiynu'r gwaith.

Rhaid hysbysebu eich bwriad i gaffael contract neu eitemau dros £25,000 yn y wasg ranbarthol neu arbenigol, gan nodi dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendrau a rhoi cyfle i gwmnïau dendro. Dylai’r dyddiad cau lleiaf fod 14 diwrnod o’r dyddiad cyhoeddi, ond gallai hyn fod yn hirach os yw’r eitemau’n arbenigol neu’n gymhleth, neu os ydych yn ystyried bod cyfnod rhybudd hirach yn briodol (gellir cynnwys costau’r broses dendro yn eich dyfarniad grant os na chyrhaeddir y trothwyon uchaf ar gyfer y cynllun grant penodol hwnnw).

Rhaid rhoi'r dogfennau gwahoddiad i dendro i bob cwmni sy'n ymateb i'r hysbysiad contract.

Rhaid i'r gwahoddiad i dendro gael ei gyhoeddi o fewn pum diwrnod i dderbyn cais am y dogfennau a'i gyhoeddi'n electronig yn achos cyfnod rhybudd byr o 14 diwrnod.

Unwaith y bydd y contract wedi'i hysbysebu, gallwch hefyd gysylltu â chyflenwyr yn uniongyrchol ond rhaid darparu tystiolaeth sy'n dangos pa gyflenwyr y cysylltwyd â nhw ac y gofynnwyd iddynt dendro; rhaid i hyn gynnwys y dyddiad y cysylltwyd â nhw ac at bwy yn y cwmni yr anfonwyd yr ymholiad.

Rhaid i'r dogfennau tendro gynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol er mwyn i'r cyflenwr gael ei adnabod, gan gynnwys cyfeiriad, manylion cyswllt a rhif cofrestru'r cwmni (rhif TAW os yn berthnasol). Ni ellir rhannu cost eitem a gaffaelir gan y cyflenwr yn symiau llai er mwyn osgoi defnyddio'r gofyniad tendro cystadleuol cywir. Ni ellir rhannu contract y cytunwyd arno neu ddyfynbris/tendr a gyflwynwyd a thynnu eitemau unigol allan o'r contract neu allan o'r dyfynbris i'w darparu ar wahân. Daw hwn yn bryniant newydd a rhaid cymhwyso'r gofynion tendro cystadleuol eto.

Gwrthdaro buddiannau – rhaid esbonio unrhyw wrthdaro buddiannau canfyddedig neu wirioneddol rhyngoch chi a'r cyflenwyr y gofynnir iddynt ddarparu dyfynbrisiau/tendrau – er enghraifft, cael dyfynbrisiau gan gwmnïau cysylltiedig – yn y dogfennau tendro cystadleuol ategol. Lle bo gwrthdaro posibl, rhaid cymryd camau lliniaru a'u dogfennu.

Rhaid i chi roi proses ar waith sy’n asesu rhinweddau’r tendrau ar sail ddiduedd (achos busnes, gyda rhagamcan gwirioneddol o gost ac angen). Rhaid i ddisgrifiad y contract fod yn anwahaniaethol; ni allwch gyfeirio at frand, cymhwyster, ardystiad, tarddiad penodol neu nod masnach penodol. Rhaid i chi ei gwneud yn glir y bydd y cyfwerth yr un mor ddilys. Rhaid i chi sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu uniongyrchol nac anuniongyrchol ar gynigwyr. Rhaid darparu'r holl wybodaeth ymlaen llaw, gan gynnwys amcangyfrif o werth lle bo modd, yn y cyfarwyddiadau i gynigwyr / y fanyleb / yr hysbyseb / hysbysiad y contract. Rhaid i chi sicrhau bod yr un wybodaeth am y cyfle contract ar gael i bawb sydd â diddordeb.

Rhaid ystyried y broses ddethol ar gyfer y tendr buddugol a dderbyniwyd yn deg a rhaid cofnodi'r rheswm/rhesymau pam y dewiswyd cyflenwr penodol yn ysgrifenedig. Byddem yn disgwyl i chi ddewis y tendr rhataf gan y gallai eich dyfarniad fod yn seiliedig ar y rhataf o'r tri dyfynbris a roddwyd ar y cam cymeradwyo. Os na fyddwch, mewn amgylchiadau eithriadol, yn defnyddio’r tendr cystadleuol rhataf, rhaid i chi ddarparu esboniad ysgrifenedig yn nodi’r rhesymeg a’r rhesymau pam y dewiswyd y cyflenwr a ddewiswyd. Yn dibynnu ar y rhesymau dros wrthod y dyfynbris rhataf, efallai y bydd disgwyl i chi dalu'r gwahaniaeth rhwng y dyfynbris rhataf a'r dyfynbris a ddewiswyd.

8. Safonau Cymraeg

Pan fo'r Cyllid yn cynnwys neu'n ymwneud â darparu gwasanaethau neu ddeunyddiau ysgrifenedig (gan gynnwys arwyddion a gwybodaeth a gyhoeddir ar-lein) yng Nghymru, rhaid eu darparu yn y fath fodd ag i beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

9.  Datganiad o Gymorth Ariannol

Mae'r cynllun hwn yn dod o dan Ddeddf Rheoli Cymorthdaliadau (2022) presennol Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Ni ddylai cyfanswm y Cymorth Ariannol Lleiaf (MFA) a dderbyniwyd mewn cyfnod treigl o dair blynedd ariannol fod yn fwy na £315,000 fesul busnes*. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw monitro lefel y Cymorth Ariannol Lleiaf a dderbyniwyd. Gofynnir i chi ddatgan nad yw hyn wedi cael ei ragori mewn pe bai cynnig yn cael ei wneud. [* Mae trothwy ariannol MFA yn berthnasol ar lefel grŵp cwmni.]

Rhaid i bob cais hefyd ystyried sut y byddant yn cyflawni yn unol â rheoli cymorthdaliadau yn unol â chanllawiau Llywodraeth y DU (yn agor mewn tab newydd)

Os nad yw ymgeiswyr yn dangos yn ddigonol fod y prosiect arfaethedig yn cydymffurfio o dan drefn rheoli cymorthdaliadau'r DU, gall gael ei ystyried yn anghymwys, a gellid gwrthod eich cais.

10. Yn dilyn cwblhau- Telerau ac Amodau

Dylid nodi mai grant dewisol yw Cronfa Lleihau Carbon Busnes Sir Benfro ac mae'n amodol ar gymeradwyaeth gan Gyngor Sir Penfro.

Bydd y grant yn cael ei adennill os bydd y busnes yn rhoi’r gorau i fasnachu, yn symud neu’n gwerthu’r eiddo o fewn 5 mlynedd i dderbyn y grant.
Ar gyfer eiddo a adeiladwyd neu a wellwyd fel rhan o gynllun grant a weinyddir gan CSC, bydd yr Awdurdod yn ceisio cofrestru buddiant yn yr eiddo a ariennir trwy grant gyda’r Gofrestrfa Tir trwy Gyfyngiad neu Arwystl Cyfreithiol fel a ganlyn:
▪ Dylid gosod cyfyngiadau gyda'r Gofrestrfa Tir ar gyfer prosiectau neu gynlluniau sy'n derbyn grantiau'n uniongyrchol gan neu drwy'r awdurdod o £25,000 a llai am y cyfnod sy'n berthnasol i'r rhaglen ariannu y telir y grant ar ei chyfer.
Bydd y broses hon yn hysbysu'r Awdurdod o unrhyw newid ym mherchnogaeth yr eiddo ac unrhyw effaith bosibl ar y telerau ac amodau a bennwyd pan ddyfarnwyd y grant. Bydd y person sy’n derbyn y grant yn gyfrifol am gymryd camau i godi unrhyw Gyfyngiad neu Ffi Gyfreithiol ac unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â’r broses, ar ddiwedd y cyfnod.

Argymhellir yn gryf bod unrhyw nwyddau a brynir mewn perthynas â’r grant yn cael eu prynu gan ddefnyddio cyfrif banc y busnes.

Telir grantiau yn ôl-weithredol, felly os bydd y cais yn llwyddiannus, telir yr arian grant yn uniongyrchol i gyfrif banc busnes yr ymgeisydd. Mae hyn yn seiliedig ar dderbyn neu gael tystiolaeth o brynu a thalu hy, datganiadau banc gwreiddiol neu ddatganiadau ar-lein argraffedig ac anfonebau gwreiddiol i gadarnhau gwariant.

Rhaid i'r ymgeisydd dderbyn telerau ac amodau'r grant trwy gwblhau'r Hysbysiad o Gymeradwyaeth a'r Telerau ac Amodau o fewn 30 mis o'i dderbyn. Rhaid cwblhau a hawlio’r holl wariant sy’n gysylltiedig â’r grant erbyn 30 Tachwedd 2024.

Bydd y gwaith o fonitro’r busnes a’r canlyniadau ariannu yn digwydd ar ôl taliad terfynol y grant a bydd angen tystiolaeth o’r canlyniadau erbyn 30 Tachwedd 2024. Gallai methu â chael y canlyniadau disgwyliedig arwain at dynnu arian grant yn ôl.
Allbynnau ar gyfer y cynllun y gellir gofyn i chi gyfrannu ato;

 • Creu swyddi

 • Diogelu swyddi

 • Busnes yn cymryd rhan mewn marchnadoedd newydd 

 • Amcangyfrif tunelli o garbon wedi'i arbed

At ddibenion y grant, bydd y cais a’r dystiolaeth yn cael ei fonitro gyda rhybudd ymlaen llaw yn ystod blwyddyn 1, 3 a 5 o ddyddiad dyfarnu’r grant.

Os na fydd y prosiect yn mynd rhagddo cyn diwedd y cyfnod a nodir yn y llythyr cynnig grant, bydd y cynnig grant yn dod i ben yn awtomatig. Rhaid gofyn am unrhyw newid i'r Telerau ac Amodau a amlinellir yn y Llythyr Cymeradwyo a chytuno iddo.

Nid yw taliad grant yn cael ei ystyried ar gyfer eitemau a brynwyd gydag arian parod.

Ni fydd eitemau a brynir drwy brydlesu, hurbwrcas, prydlesi cyllid/trefniadau credyd estynedig yn cael eu hystyried ar gyfer cyllid grant.

Mae eitemau a brynwyd gyda chardiau credyd yn gymwys. Rhaid i'r cerdyn credyd berthyn i'r busnes sy'n gwneud y cais a bydd angen i ymgeiswyr ddarparu copi o'r datganiad cerdyn credyd fel rhan o'r broses hawlio.

Ni chaniateir iddo gynnig na thalu’r grant os yw’r busnes neu’r ymgeisydd mewn dyled i unrhyw un o’r awdurdodau lleol sy’n gweithredu’r cynllun.

Dim ond un cais y gall busnesau ei gyflwyno i Gronfa Lleihau Carbon Busnes Sir Benfro.

Mae tîm Cronfa Lleihau Carbon Sir Benfro yn cadw'r hawl i roi cyhoeddusrwydd i unrhyw gymorth grant.

11.  Adennill cronfeydd grant

Bydd y cyllid yn cael ei atal a/neu, mewn perthynas â thaliad a wnaed, bydd derbynnydd y grant yn ad-dalu’r cyllid naill ai’n llawn neu’n rhannol, gan gynnwys:

a) os talwyd gormod o gyllid

b) yn ystod ei oes economaidd, os yw’r prosiect yn newid yn sylweddol ac yn cael ei ddefnyddio at ddibenion gwahanol i’r rhai a nodir yn y cais, neu, bod y perchennog yn newid ac nad yw Cyngor Sir Penfro yn cael ei hysbysu o hynny.

Bywyd economaidd yw’r cyfnod hyd at bum mlynedd o ddyddiad y taliad grant terfynol a bydd angen ad-dalu’r cyllid fel a ganlyn:


Dyddiad gwaredu'r ased(ion) Y swm i'w ad-dalu

 • fewn 1 flwyddyn Cyllid i'w ad-dalu'n llawn
 • fewn 2 flynedd Ad-dalu 80% o'r cyllid
 • fewn 3 blynedd Ad-dalu 60% o'r cyllid
 • fewn 4 blynedd Ad-dalu 40% o'r cyllid
 • fewn 5 mlynedd Ad-daliad o 20% o'r cyllid

Ar ôl 5 mlynedd Dim cyllid i'w ad-dalu

Yr uchod yw'r isafswm y mae'n rhaid ei ad-dalu.

Rhaid ad-dalu’r grant yn llawn ar orchymyn os:

 • Os canfyddir bod yr ymgeisydd wedi camliwio mewn perthynas â'r cais

 • Canfyddir bod yr ymgeisydd wedi gwneud unrhyw gamliwiad mewn cysylltiad â'r cais

 • Yn peidio â masnachu

 • Yn newid sylweddol o'r manylion a ddarparwyd gennych yn eich cais

 • Yn gwerthu unrhyw eitemau a brynwyd gydag arian grant

 • Newid perchnogaeth

 • Symudiadau allan o Sir Benfro neu yn cael eu gwerthu

12.Diogelu data

Caiff yr wybodaeth bersonol rydym wedi'i chasglu ei rhannu gydag asiantaethau atal twyll, a fydd yn ei defnyddio i atal twyll a gwyngalchu arian ac er mwyn dilysu eich hunaniaeth. Os caiff twyll ei ganfod, gallai gwasanaethau penodol, cyllid neu gyflogaeth gael eu gwrthod i chi. Gallwch weld rhagor o fanylion am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio gennym a'r asiantaethau atal twyll hyn, ynghyd 'ch hawliau diogelu data, ar wefan CIFAS (yn agor mewn tab newydd)

13. Sut Mae Gwneud Cais

******Mae'r gronfa hon bellach ar gau i geisiadau newydd****** 

 

ID: 9831, revised 24/06/2024