Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Cronfa Lleihau Carbon

1. Cyflwyniad 

2. Y Cynnig 

3. Cymhwysedd 

4. Yr hyn y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer 

5. Canlyniadau 

6. Proses Ymgeisio ac Asesu

7. Rheolau Caffael

8. Safonau Cymraeg

9. Datganiad o Gymorth Ariannol

10. Yn dilyn cwblhau- Telerau ac Amodau

11. Adennill cronfeydd grant

12. Diogelu Data

13. Sut Mae Gwneud Cais

Mae'r wybodaeth a ddangosir yma ar gyfer arweiniad yn unig, ac mae Telerau ac Amodau Cyfreithiol y grant wedi'u nodi yn Llythyr Cynnig y ceisiadau a gymeradwywyd. Mae canllawiau'n dal i fod yn ddrafft ac yn amodol ar newid.

1.  Cyflwyniad

Bydd y Gronfa yn gynllun grant busnes, a fydd yn darparu cymorth cyfalaf i fusnesau tuag at brynu systemau ynni adnewyddadwy ar gyfer eu safleoedd busnes.

Nod y gronfa yw helpu busnesau lleol i fod yn gynaliadwy yn ystod y cyfnod heriol hwn, a rhoi cymorth iddynt dyfu a ffynnu a'u helpu ar eu taith tuag at ddod yn garbon sero net.

Sylwer: Mae manylion y canllawiau ymgeisio ar ffurf drafft a gallent gael eu newid

2. Y Cynnig

 • Grantiau rhwng £1,000 (lleiafswm) a £25,000 (uchafswm) ar gael tuag at gost y system ynni adnewyddadwy

 • Bydd pob dyfarniad grant yn seiliedig ar ddim mwy na 50% o'r costau cymwys

3. Cymhwysedd

Mae Cronfa Lleihau Carbon Busnes Sir Benfro ond ar gael i fusnesau presennol neu newydd yn y sectorau cymwys, sydd yn Sir Benfro neu'n bwriadu symud yno.

Yn bennaf, mae'r cymorth ar gyfer busnesau sy'n bodoli eisoes, gan gynnwys mentrau cymdeithasol a fydd yn gwasanaethu'r sectorau twf a sylfaen canlynol, neu'n gweithredu ynddynt:

 • Deunyddiau Uwch a Gweithgynhyrchu
 • Adeiladu
 • Y Diwydiannau Creadigol
 • Ynni a'r Amgylchedd
 • Gwasanaethau Cyllid a Phroffesiynol
 • Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu
 • Gwyddorau Bywyd
 • Bwyd a Diod
 • Twristiaeth
 • Manwerthu
 • Gofal

Fodd bynnag, nid yw'r sectorau canlynol yn gymwys i gael cymorth: - cynhyrchu amaethyddol sylfaenol, coedwigaeth, pysgota a gwasanaethau statudol, e.e. addysg a gofal iechyd sylfaenol.

Fodd bynnag bydd ceisiadau yn cael eu hystyried fesul achos, gan ddibynnu ar eu cyfraniad a'u gwerth posibl i'r economi leol a'u hymrwymiad i ddatgarboneiddio.
Rhaid i chi naill ai:

Fod yn berchen ar y rhydd-ddaliad, neu Fod yn dal prydles gydag o leiaf saith mlynedd yn weddill ar ôl dyddiad talu terfynol y grant. Bydd angen i chi gael cydsyniad ysgrifenedig eich landlord ar gyfer y gwaith arfaethedig.

Mae'n rhaid cofrestru'r safle busnes ar gofrestr Trethi Annomestig Cyngor Sir Benfro er mwyn gwneud cais.
Ni allwch wneud cais am gyllid i gefnogi gwaith yr ydych eisoes wedi'i ddechrau. Rydym yn eich annog i gysylltu â ni yn gynnar i drafod unrhyw gynigion.

Rhaid cwblhau'r holl wariant sy'n gysylltiedig â'r grant a'i hawlio erbyn 30 Tachwedd 2024. Bydd y busnesau a chanlyniadau'r cynllun ariannu yn cael eu monitro a bydd tystiolaeth yn ofynnol. Gallai methu â chael y canlyniadau a ddisgwylir arwain at dynnu arian grant yn ôl.

Ar ôl rhoi rhybudd rhesymol, mae Cyngor Sir Benfro yn cadw'r hawl i fonitro a chadw tystiolaeth ar gyfer blynyddoedd 1, 3 a 5 ar ôl derbyn cais am grant. Rhaid i ddarlleniadau mesuryddion cynhyrchu ynni adnewyddadwy gael eu nodi yn flynyddol gan yr ymgeisydd a'u darparu fel rhan o'r broses fonitro hon.

4. Yr hyn y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer 

Bydd y grant yn berthnasol ar gyfer gwariant cyfalaf mewn prosiect cymeradwy a gall gynnwys:

Systemau Pŵer

 • Tyrbin gwynt sengl ar raddfa fach
 • Paneli solar ffotofoltäig (wedi'u gosod ar y to/ar y ddaear)
 • Batri solar ffotofoltäig*
 • System storio batri sy'n gysylltiedig â'r grid (lle mae'r tariff gyda chyflenwr ynni adnewyddadwy)*
 • Hydro-drydan

Systemau Gwresogi

 • Pwmp Gwres o'r Awyr (Aer i ddŵr ac aer i aer)
 • Pwmp Gwres o'r Ddaear (fertigol, llorweddol, croeslin a rheiddiol)
 • Paneli solar thermol (wedi'u gosod ar y to/ar y ddaear)

Systemau sy'n cyfuno gwres a phŵer

Lle defnyddir tanwydd adnewyddadwy (e.e. Biomas) fel y ffynhonnell danwydd

 • Rhaid i osodwyr gael eu hachredu gan MCS (Cynllun Ardystio Microgynhyrchu).

 • Rhaid i unrhyw offer o dan 45 kW gael ardystiad MCS

 • Ar gyfer systemau wedi'u gosod ar do, dylai'r gosodwyr fod yn hunan-ardystiedig i gynnal arfarniadau strwythurol a chyfrifiadau ar gyfer strwythur y to. Os nad ydynt yn hunan-ardystiedig i wneud hyn, yna bydd angen tystysgrif rheoliadau adeiladu.

* Oherwydd bod prinder gosodwyr batri sydd wedi harchredu gan MCS, rhaid i fatris gael eu gosod gan gontractwr sydd wedi'i gofrestru o dan Gynllun Personau Cymwys perthnasol (eg. NICEIC)

5. Canlyniadau

Fel rhan o'r cais, rhaid i ymgeiswyr roi amcangyfrif o dunelli o garbon cyfatebol (tCO2e) a arbedwyd dros bum mlynedd o'r adeg y gosodir y system (yn seiliedig ar y defnydd cyn ei osod o'i gymharu â'r defnydd o'r system newydd) fel canlyniad o'r grant.

Bydd eich arbedion carbon yn cael eu cyfrifo ar sail y ffigyrau rydych yn eu darparu – bydd hyn yn seiliedig ar y canlynol (yn agor mewn tab newydd)

 6. Proses Ymgeisio ac Asesu

Bydd pob cais wedi’i gwblhau yn cael ei ystyried ar sail y cyntaf i’r felin nes bydd y gronfa wedi’i dyrannu’n llawn.

Bydd pob cais yn cael ei asesu yn erbyn y canlyniadau penodedig.

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau a dychwelyd yr eitemau canlynol:

 • Ffurf Mynegiad o Ddiddordeb. Bydd ffurflenni Mynegiant o Ddiddordeb Llwyddiannus yn cael eu rhoi gyda dolen i'r ffurflen gais.

 • Ffurflen Gais wedi'i chwblhau

 • Dyfynbrisiau yn unol â rheolau caffael trydydd parti

 • Cyfrifon am o leiaf 2 flynedd lawn o'r gorffennol a chyfrifon rheoli os ydynt ar gael. Os nad yw’r busnes wedi bod yn masnachu ers 2 flynedd, rhaid darparu cyfrifon rheoli a/neu grynodeb o incwm a gwariant o’r dyddiad cychwyn masnachu hyd at ddyddiad y cais.

 • Tystiolaeth o gronfeydd cyfatebol
 • Prawf o berchnogaeth rydd-ddaliadol neu brydlesol o'r eiddo
 • Unrhyw ganiatâd statudol perthnasol (e.e. cynllunio) Sylwch os nad oes angen y rhain, yna mae angen cadarnhad ysgrifenedig o hyn gan yr Awdurdod perthnasol.

Dylid nodi bod Cronfa Lleihau Carbon Sir Benfro yn grant dewisol ac yn amodol ar gymeradwyaeth gan Gyngor Sir Penfro.

7. Rheolau Caffael

Up to £4,999.00 (Gwerth ac eithrio TAW)

 • Rhaid cael a chadw o leiaf 3 dyfynbris.

 • Rhaid cael gwerth gorau am yr arian a chymryd gofal rhesymol i gael nwyddau, gwasanaethau neu waith o ansawdd priodol am bris cystadleuol.

 • Rhaid cadw cofnod o’r penderfyniadau a wnaed at ddibenion archwilio a hawlio. 

Gofyniad: Holl

£5,000.00 - £24,999.00 (Gwerth ac eithrio TAW)

 • Rhaid gofyn am o leiaf 3 dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau cystadleuol. Y dyfyniadau rhaid seilio ar yr un fanyleb a’u cloriannu ar sail debyg am debyg.

 • Rhaid cadw cofnod dogfennol o’r dyfynbrisiau a geisiwyd, y broses gloriannu a’r penderfyniad i ddyfarnu. 

Gofyniad: Holl

£25,000.00 – £74,999.00 (Gwerth ac eithrio TAW)

 • Rhaid gofyn am o leiaf 3 dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau cystadleuol, a’u seilio ar y canlynol:

 • yr un fanyleb

 • yr un meini prawf arfarnu a’u cloriannu ar sail debyg am debyg; yr arfer gorau yw sefydlu panel arfarnu

 • yr un dyddiad cau

 • Rhaid cadw cofnod dogfennol o’r dyfynbrisiau a geisiwyd, y broses gloriannu a’r penderfyniad i ddyfarnu. 

Gofyniad: Holl

£75,000.00 – £173,934.00 (Gwerth ac eithrio TAW)

 • Rhaid gofyn am o leiaf 4 o dendrau cystadleuol gan dderbyn o leiaf 3 ohonynt.

 • Rhaid rhoi’r un wybodaeth i bawb sy’n cynnig:

  • yr un gofynion o ran manyleb

  • amlinelliad o’r meini prawf arfarnu ar gyfer dyfarnu’r contract

  • yr un dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion, a pheidio â derbyn unrhyw gynnig wedyn

 • Rhaid i’r broses gloriannu a ddilynwch gyd-fynd â’r meini prawf arfarnu gwreiddiol a amlinellwyd gydag adroddiad cloriannu’n dangos ar ba sail y dyfarnwyd y cynnig llwyddiannus; yr arfer gorau yw sefydlu panel arfarnu i arfarnu tendrau. 

Gofyniad: Nwyddau a Gwasanaethau (Nwyddau yw eitemau materol h.y. offer, bwyd, cerbydau ac ati. Gwasanaethau yw gwaith a wneir gan bobl h.y. ymgynghori, cyfieithu ac ati.) 

Osgoi gwrthdaro buddiannau wrth gaffael

Rydym yn derbyn y gall ceiswyr neu bobl gysylltiedig â nhw (fel perthnasau, partneriaid busnes neu gyfeillion) fod eisiau tendro am gontract sy’n cael ei gynnig gan y ceisydd.

Mae hyn yn dderbyniol, ond bydd angen i geiswyr sicrhau bod y broses dendro’n cael ei dilyn mewn ffordd agored, eglur a theg, fel yr amlinellwyd uchod, nad yw’n rhoi mantais i unigolyn neu gwmni sy’n cynnig dros neb arall, sy’n deillio o’r proses. Os oes gan geisydd / datblygwr neu unrhyw un cysylltiedig â nhw, fudd mewn unrhyw gynigion a allai fod am gontract sy’n cael ei gynnig:

 • Rhaid i’r cyfryw geisydd / datblygwr, unigolyn neu barti ddatgan y budd hwnnw’n ysgrifenedig.

 • Ni ddylai’r cyfryw unigolyn neu barti gymryd unrhyw ran o fath yn y byd yn y trefnau cloriannu cynigion

8. Safonau Cymraeg

Pan fo'r Cyllid yn cynnwys neu'n ymwneud â darparu gwasanaethau neu ddeunyddiau ysgrifenedig (gan gynnwys arwyddion a gwybodaeth a gyhoeddir ar-lein) yng Nghymru, rhaid eu darparu yn y fath fodd ag i beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

9.  Datganiad o Gymorth Ariannol

Mae'r cynllun hwn yn dod o dan Ddeddf Rheoli Cymorthdaliadau (2022) presennol Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Ni ddylai cyfanswm y Cymorth Ariannol Lleiaf (MFA) a dderbyniwyd mewn cyfnod treigl o dair blynedd ariannol fod yn fwy na £315,000 fesul busnes*. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw monitro lefel y Cymorth Ariannol Lleiaf a dderbyniwyd. Gofynnir i chi ddatgan nad yw hyn wedi cael ei ragori mewn pe bai cynnig yn cael ei wneud. [* Mae trothwy ariannol MFA yn berthnasol ar lefel grŵp cwmni.]

Rhaid i bob cais hefyd ystyried sut y byddant yn cyflawni yn unol â rheoli cymorthdaliadau yn unol â chanllawiau Llywodraeth y DU (yn agor mewn tab newydd)

Os nad yw ymgeiswyr yn dangos yn ddigonol fod y prosiect arfaethedig yn cydymffurfio o dan drefn rheoli cymorthdaliadau'r DU, gall gael ei ystyried yn anghymwys, a gellid gwrthod eich cais.

10. Yn dilyn cwblhau- Telerau ac Amodau

Dylid nodi mai grant dewisol yw Cronfa Lleihau Carbon Busnes Sir Benfro ac mae'n amodol ar gymeradwyaeth gan Gyngor Sir Penfro.

Bydd y grant yn cael ei adennill os bydd y busnes yn rhoi’r gorau i fasnachu, yn symud neu’n gwerthu’r eiddo o fewn 5 mlynedd i dderbyn y grant.
Ar gyfer eiddo a adeiladwyd neu a wellwyd fel rhan o gynllun grant a weinyddir gan CSC, bydd yr Awdurdod yn ceisio cofrestru buddiant yn yr eiddo a ariennir trwy grant gyda’r Gofrestrfa Tir trwy Gyfyngiad neu Arwystl Cyfreithiol fel a ganlyn:
▪ Dylid gosod cyfyngiadau gyda'r Gofrestrfa Tir ar gyfer prosiectau neu gynlluniau sy'n derbyn grantiau'n uniongyrchol gan neu drwy'r awdurdod o £25,000 a llai am y cyfnod sy'n berthnasol i'r rhaglen ariannu y telir y grant ar ei chyfer.
Bydd y broses hon yn hysbysu'r Awdurdod o unrhyw newid ym mherchnogaeth yr eiddo ac unrhyw effaith bosibl ar y telerau ac amodau a bennwyd pan ddyfarnwyd y grant. Bydd y person sy’n derbyn y grant yn gyfrifol am gymryd camau i godi unrhyw Gyfyngiad neu Ffi Gyfreithiol ac unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â’r broses, ar ddiwedd y cyfnod.

Argymhellir yn gryf bod unrhyw nwyddau a brynir mewn perthynas â’r grant yn cael eu prynu gan ddefnyddio cyfrif banc y busnes.

Telir grantiau yn ôl-weithredol, felly os bydd y cais yn llwyddiannus, telir yr arian grant yn uniongyrchol i gyfrif banc busnes yr ymgeisydd. Mae hyn yn seiliedig ar dderbyn neu gael tystiolaeth o brynu a thalu hy, datganiadau banc gwreiddiol neu ddatganiadau ar-lein argraffedig ac anfonebau gwreiddiol i gadarnhau gwariant.

Rhaid i'r ymgeisydd dderbyn telerau ac amodau'r grant trwy gwblhau'r Hysbysiad o Gymeradwyaeth a'r Telerau ac Amodau o fewn 30 mis o'i dderbyn. Rhaid cwblhau a hawlio’r holl wariant sy’n gysylltiedig â’r grant erbyn 30 Tachwedd 2024.

Bydd y gwaith o fonitro’r busnes a’r canlyniadau ariannu yn digwydd ar ôl taliad terfynol y grant a bydd angen tystiolaeth o’r canlyniadau erbyn 30 Tachwedd 2024. Gallai methu â chael y canlyniadau disgwyliedig arwain at dynnu arian grant yn ôl.
Allbynnau ar gyfer y cynllun y gellir gofyn i chi gyfrannu ato;

 • Creu swyddi

 • Diogelu swyddi

 • Busnes yn cymryd rhan mewn marchnadoedd newydd 

 • Amcangyfrif tunelli o garbon wedi'i arbed

At ddibenion y grant, bydd y cais a’r dystiolaeth yn cael ei fonitro gyda rhybudd ymlaen llaw yn ystod blwyddyn 1, 3 a 5 o ddyddiad dyfarnu’r grant.

Os na fydd y prosiect yn mynd rhagddo cyn diwedd y cyfnod a nodir yn y llythyr cynnig grant, bydd y cynnig grant yn dod i ben yn awtomatig. Rhaid gofyn am unrhyw newid i'r Telerau ac Amodau a amlinellir yn y Llythyr Cymeradwyo a chytuno iddo.

Nid yw taliad grant yn cael ei ystyried ar gyfer eitemau a brynwyd gydag arian parod.

Ni fydd eitemau a brynir drwy brydlesu, hurbwrcas, prydlesi cyllid/trefniadau credyd estynedig yn cael eu hystyried ar gyfer cyllid grant.

Mae eitemau a brynwyd gyda chardiau credyd yn gymwys. Rhaid i'r cerdyn credyd berthyn i'r busnes sy'n gwneud y cais a bydd angen i ymgeiswyr ddarparu copi o'r datganiad cerdyn credyd fel rhan o'r broses hawlio.

Ni chaniateir iddo gynnig na thalu’r grant os yw’r busnes neu’r ymgeisydd mewn dyled i unrhyw un o’r awdurdodau lleol sy’n gweithredu’r cynllun.

Dim ond un cais y gall busnesau ei gyflwyno i Gronfa Lleihau Carbon Busnes Sir Benfro.

Mae tîm Cronfa Lleihau Carbon Sir Benfro yn cadw'r hawl i roi cyhoeddusrwydd i unrhyw gymorth grant.

11.  Adennill cronfeydd grant

Bydd y cyllid yn cael ei atal a/neu, mewn perthynas â thaliad a wnaed, bydd derbynnydd y grant yn ad-dalu’r cyllid naill ai’n llawn neu’n rhannol, gan gynnwys:

a) os talwyd gormod o gyllid

b) yn ystod ei oes economaidd, os yw’r prosiect yn newid yn sylweddol ac yn cael ei ddefnyddio at ddibenion gwahanol i’r rhai a nodir yn y cais, neu, bod y perchennog yn newid ac nad yw Cyngor Sir Penfro yn cael ei hysbysu o hynny.

Bywyd economaidd yw’r cyfnod hyd at bum mlynedd o ddyddiad y taliad grant terfynol a bydd angen ad-dalu’r cyllid fel a ganlyn:


Dyddiad gwaredu'r ased(ion) Y swm i'w ad-dalu

 • fewn 1 flwyddyn Cyllid i'w ad-dalu'n llawn
 • fewn 2 flynedd Ad-dalu 80% o'r cyllid
 • fewn 3 blynedd Ad-dalu 60% o'r cyllid
 • fewn 4 blynedd Ad-dalu 40% o'r cyllid
 • fewn 5 mlynedd Ad-daliad o 20% o'r cyllid

Ar ôl 5 mlynedd Dim cyllid i'w ad-dalu

Yr uchod yw'r isafswm y mae'n rhaid ei ad-dalu.

Rhaid ad-dalu’r grant yn llawn ar orchymyn os:

 • Os canfyddir bod yr ymgeisydd wedi camliwio mewn perthynas â'r cais

 • Canfyddir bod yr ymgeisydd wedi gwneud unrhyw gamliwiad mewn cysylltiad â'r cais

 • Yn peidio â masnachu

 • Yn newid sylweddol o'r manylion a ddarparwyd gennych yn eich cais

 • Yn gwerthu unrhyw eitemau a brynwyd gydag arian grant

 • Newid perchnogaeth

 • Symudiadau allan o Sir Benfro neu yn cael eu gwerthu

12.Diogelu data

Caiff yr wybodaeth bersonol rydym wedi'i chasglu ei rhannu gydag asiantaethau atal twyll, a fydd yn ei defnyddio i atal twyll a gwyngalchu arian ac er mwyn dilysu eich hunaniaeth. Os caiff twyll ei ganfod, gallai gwasanaethau penodol, cyllid neu gyflogaeth gael eu gwrthod i chi. Gallwch weld rhagor o fanylion am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio gennym a'r asiantaethau atal twyll hyn, ynghyd 'ch hawliau diogelu data, ar wefan Cifas (yn agor mewn tab newydd)

13. Sut Mae Gwneud Cais

Cyn i ni ofyn i chi wneud cais llawn, bydd angen i chi gyflwyno mynegiant o ddiddordeb sy'n amlinellu eich cynnig busnes a'ch costau. Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

 • Eich manylion
 • Manylion busnes a disgrifiad o'i brif weithgaredd
 • Costau arwyddol y prosiect
 • Manylion unrhyw gyllid / arian ychwanegol
 • Cwblhewch y ffurflen Datganiad o Ddiddordeb isod

Ffurf datgan diddordeb - Gwnewch gais yma

ID: 9831, revised 06/07/2023