Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Grant cychwyn busnes - Canllawiau a sut i wneud cais

1. Cyflwyniad
 
2. Y Cynnig
 
3. Cymhwysedd
 
4. Yr hyn y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer
 
5. Yr hyn na allwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer

6. Offer ail-law

7.Cais ac Asesu

8. Caffael

9. Safonau'r Gymraeg

10. Rheoli Cymhorthda

11. Ar ôl Cwblhau - Y Telerau ac Amodau

12. Clirio arian grantiau yn ôl

13. Diogelu Data

14. Sut i ymgeisio

 

Mae'r wybodaeth a ddangosir yma ar gyfer arweiniad yn unig, ac mae Telerau ac Amodau Cyfreithiol y grant wedi'u nodi yn Llythyr Cynnig y ceisiadau a gymeradwywyd. Mae canllawiau'n dal i fod yn ddrafft ac yn amodol ar newid.

1.  Cyflwyniad

Fel rhan o'u hymrwymiad parhaus i ddatblygu economaidd a chefnogi busnesau mae Cyngor Sir Penfro yn darparu Grant Cychwyn Busnes Sir Benfro a ariennir gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU.

Nod yr ymyriad grant yw cryfhau ecosystemau entrepreneuraidd lleol a chefnogi busnesau ar bob cam o’u datblygiad i ddechrau, cynnal, tyfu ac arloesi, gan gynnwys drwy rwydweithiau lleol.

Nod y Gronfa Cychwyn Busnes yw cefnogi creu busnesau newydd yn y sir, gan arwain yn uniongyrchol at greu swyddi, gan wella'r economi leol yn uniongyrchol.

Bydd y Gronfa yn gynllun grant busnes, a fydd yn cynnwys cymorth ar gyfer prosiectau gwariant cyfalaf a gwariant refeniw arbenigol (heb gynnwys costau rhedeg parhaus), lle caiff swyddi newydd eu creu a/neu eu diogelu oherwydd y cymorth ariannol.

Mae manylion y canllawiau ymgeisio ar ffurf drafft a gallant gael eu newid.

2. Y Cynnig

Grantiau ar gael rhwng £1,000 a £10,000.
Bydd yr holl grantiau a ddyfernir yn seiliedig ar 50% o gostau cymwys NEU uchafswm o £5000 ar gyfer pob swydd a grëir, pa un bynnag sydd leiaf. (Rhaid creu o leiaf un swydd newydd i gael mynediad i'r gronfa) Gellir cynnwys perchennog y busnes fel swydd newydd
Y dyfarniad lleiaf ar gyfer y grant yw £1000 (yn seiliedig ar o leiaf un swydd newydd wedi’i chreu) a’r dyfarniad grant uchaf fesul busnes yw £10,000 (yn seiliedig ar o leiaf 2 swydd yn cael eu creu)
Rydym yn annog pawb sy'n cael eu creu swyddi sy'n cael eu creu gyda chefnogaeth y grant i gael y Cyflog Byw Gwirioneddol
Ystyrir dwy swydd ran-amser yn gyfwerth ag amser llawn. Os ydych yn creu neu'n sicrhau swydd ran-amser yn unig (Isafswm o 16 awr yr wythnos) telir y grant ar sail pro-rata yn unig hy, uchafswm o £2500 ar gyfer swydd ran-amser
Dim ond unwaith y gall pob busnes wneud cais am y Gronfa Cychwyn Busnes ond gallant wneud cais am Gronfa Twf Busnes Sir Benfro ar gyfer prosiectau ar wahân os ydynt yn tyfu’r busnes ac yn creu swyddi pellach. Rhaid cyflwyno’r canlyniadau o’r gronfa sbarduno, h.y. dechrau masnachu a swyddi a grëwyd, cyn y gellir ystyried y cais am y gronfa twf.

Rhaid hawlio pob swydd a grëwyd fel rhan o’r grant o fewn 6 mis i ddyddiad y taliad grant terfynol neu 30 Tachwedd 2024 pa un bynnag yw’r cynharaf.
Mae’n bwysig nodi bod grantiau’n cael eu talu’n ôl-weithredol, rhaid bod gan ymgeiswyr y modd ariannol i brynu’r eitem(au) yn llawn, ac yna hawlio gwerth y grant gan Gyngor Sir Penfro yn dilyn y broses hawlio.

Rhaid cyflwyno’r ddau hawliad o fewn 3 mis i’r llythyr cynnig neu erbyn 30 Hydref pa bynnag ddyddiad sydd gynharaf yw’r hwyraf. Er mwyn cefnogi llif arian, bydd y tîm grant yn ystyried cyflwyno dau hawliad, ond rhaid cael cytundeb ymlaen llaw gan y Cyngor.

3. Cymhwysedd

Cymhwysedd
Mae Grant Cychwyn Busnes Sir Benfro yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin ac yn cael ei ddarparu gan Gyngor Sir Penfro ac felly dim ond ar gyfer gwneud cais i grwpiau neu unigolion sydd â chynigion am leoli busnesau newydd hyfyw yn Sir Benfro y bydd yn gweithredu. o fewn neu'n gwasanaethu un o'r sectorau cymwys. Mae’r grant ar gael ar gyfer busnesau rhag-gychwyn yn unig (nad ydynt yn masnachu eto)

Bydd y grant ar agor i'w ymgeisio rhwng Mawrth 2023 ac Awst 2024 neu hyd nes y bydd y gronfa wedi'i dyrannu'n llawn.

Mae cymorth wedi’i anelu’n bennaf at fusnesau newydd sy’n gweithredu yn y sectorau twf a sylfaen a ganlyn:

Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch;
Adeiladu;
Diwydiannau Creadigol;
Ynni a'r Amgylchedd;
Gwasanaethau Cyllid a Phroffesiynol;
Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu;
Gwyddorau Bywyd;
Bwydydd a Diodydd;
Twristiaeth
Manwerthu
Gofal


Fodd bynnag, bydd ceisiadau'n cael eu hystyried fesul achos yn dibynnu ar eu cyfraniad posibl a'u gwerth i'r economi leol.

Fodd bynnag, nid yw’r sectorau canlynol yn gymwys ar gyfer cymorth:- cynhyrchu amaethyddol sylfaenol, coedwigaeth, pysgota a gwasanaethau statudol, e.e. iechyd ac addysg sylfaenol

Rhaid prynu a hawlio’r holl wariant sy’n gysylltiedig â’r grant o fewn 4 mis i ddyddiad y llythyr cymeradwyo neu ddim hwyrach na 30 Medi 2024, p’un bynnag sydd gynharaf. Ni chaniateir estyniadau ar gyfer cyflwyno ceisiadau.

Rhaid creu’r busnes arfaethedig a swyddi cysylltiedig o fewn 6 mis i daliad terfynol y grant neu 30 Tachwedd 2024 pa un bynnag yw’r cynharaf. Bydd y gwaith o fonitro'r busnes a'r swyddi sy'n cael eu creu yn digwydd a bydd angen tystiolaeth. Gallai methu â chyflawni'r allbynnau yr ymrwymwyd iddynt arwain at adfachu arian grant.

4. Yr hyn y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer 

Bydd y grant yn berthnasol ar gyfer gwariant cyfalaf a/neu wariant refeniw mewn prosiect cymeradwy a gall gynnwys:

Gwariant Cyfalaf:

 • Prynu offer newydd neu ail law, e.e, peiriannau, offer arbenigol, ac ati. Sylwch y gallai rhain gynnwys eitemau megis tryciau fforch godi, telehandlers, cloddwyr, ac ati, er nid yw cerbydau cyffredinol fel faniau a cheir yn gymwys. ** Gweler isod y nodyn ynglŷn a prynu eitemau ail law

 • Prynu a gosod offer i greu neu wella gofod masnachu awyr agored, e.e. llochesi, gazebos, ac ati. Sylwch y bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o'r caniatâd perthnasol os yw'n briodol, h.y. caniatâd cynllunio, trwyddedau, ac ati.

 • Caledwedd TG a Thelathrebu os ydynt wedi eu cysylltu'n uniongyrchol â chyflawni'r prosiect

 • Gosodion a ffitiadau, dodrefn ac offer swyddfa ac ati fel rhan o symudiad swyddfa neu swyddfa newydd

Gwariant refeniw arbenigol:

 • Hyfforddiant arbenigol/technegol (nid yn achrededig o reidrwydd)

 • Comisiynu/gosod peiriannau

 • Meddalwedd arbenigol

 • Ymgynghorwyr Arbenigol (wedi'u hasesu fesul achos)

 • Ardystiad Sicrhau Ansawdd (wedi'i asesu fesul achos)

 • Ffioedd sy'n gysylltiedig â chyflenwi/ darapru unrhyw gyfarpar cyfalaf

5. Yr hyn na allwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer

 • Gwariant refeniw cyffredinol megis costau staff neu unrhyw drethi eraill, hurbrynu/prydlesu

 • Cerbydau cyffredinol megis ceir a faniau

 • Gwella adeiladau a safleoedd/mân waith adeiladu er mwyn addasu a gwella adeiladau/safleoedd i gynyddu capasiti,

 • Costau atgyweirio, cadw a chynnal ac addurno

 • Amnewid ffitiadau cyffredinol, celfi ac offer swyddfa cyffredinol ac ati.

 • Costau a ffïoedd 'wrth gefn' yr ymrwymwyd iddynt neu a wariwyd cyn i'r grant gael ei gynnig a'i dderbyn.

 • Costau cyfalaf gweithio megis stoc, rhent, ardrethi, gweinyddu.

 • Tystysgrifau a thrwyddedau.

 • Costau gwaith a wneir sy'n ofyn statudol o dan y gyfraith, gan gynnwys caniatâd cynllunio.

 • Astudiaethau dichonoldeb

 • Os yw'r busnes wedi'i gofrestru ar gyfer TAW, ni fydd TAW yn gost gymwys. Bydd TAW yn daladwy yn achos cwmnïau nad ydynt wedi'u cofrestru ar gyfer TAW.

 • Ni ddylid gwario unrhyw arian cyn i'r grant gael ei gymeradwyo gan na ellir rhoi grantiau'n ôl-weithredol.

 • Ni ystyrir rhoi grantiau ar gyfer yr hyn sy'n cael ei brynu ag arian parod.

 • Ni fydd eitemau a brynir trwy brydlesu, hurbrynu, prydlesi cyllid/trefniadau credyd estynedig yn cael eu hystyried ar gyfer cyllid grant.

 • Mae eitemau a brynir drwy gardiau credyd yn gymwys ond bydd angen i'r ymgeisydd ddangos fod y swm ar y cerdyn wedi'i dalu'n llawn cyn hawlio'r grant.

 • Ffioedd proffesiynol sy'n gysylltiedig ag ymgynghorwyr busnes cyffredinol gan gynnwys cynlluniau busnes / ysgrifennu AGB ac unrhyw ffioedd sy'n gysylltiedig â chwblhau cais at ddibenion grantiau

 • Datblygu'r wefan a datblygu e-fasnach

 • Deunyddiau marchnata

 6. Offer ail-law

 • Rhaid i werthwr yr offer lunio datganiad yn nodi o ble y daeth, a chadarnhau nad ydynt ar unrhyw adeg yn ystod y saith mlynedd blaenorol wedi cael eu prynu â chymorth grantiau cenedlaethol neu Ewropeaidd;

 • Rhaid i bris yr offer beidio â bod yn fwy na'u gwerth ar y farchnad a rhaid iddo fod yn llai na chost offer newydd tebyg a

 • Rhaid i'r offer fod â'r nodweddion technegol sy'n angenrheidiol i weithredu a rhaid i'r offer gydymffurfio â'r safonau sy'n arferol ac yn berthnasol (e.e. Iechyd a Diogelwch

7. Cais ac Asesu

Bydd pob cais wedi’i gwblhau yn cael ei ystyried ar sail y cyntaf i’r felin nes bydd y gronfa wedi’i dyrannu’n llawn. Rhaid cyflwyno pob cais erbyn dyddiad cau penodedig pob panel misol. Ni fydd unrhyw geisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwnnw yn cael eu hasesu a'u cadarnhau gan y panel tan gyfarfod y mis canlynol.

Bydd pob cais yn cael ei asesu yn erbyn allbynnau a chanlyniadau’r prosiect grant, h.y.

Cymhareb gwerth am arian / grant fesul swydd a grëwyd a buddsoddiad yn y sector preifat a drosolwyd gan y grant yn ogystal â hyfywedd y cynllun busnes i gefnogi'r cynlluniau twf cychwynnol a chynaliadwy.
Nifer y swyddi a grëwyd,
mabwysiadu gwasanaethau neu gynhyrchion newydd,
cymryd rhan mewn marchnadoedd newydd,
mabwysiadu technolegau neu brosesau newydd
Cynhyrchion newydd i'r farchnad

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau a dychwelyd yr eitemau canlynol:

Ffurflen gais
Cynllun Busnes (Dylai’r cynllun busnes gynnwys adran ar sut mae’r busnes yn gweithredu arferion busnes cynaliadwy)
Rhagolygon 2 flynedd (llif arian a/neu elw a cholled)
Safonau’r Gymraeg – gweler canllawiau pellach isod

Dylid nodi bod Cronfa Cychwyn Busnes Sir Gaerfyrddin yn grant dewisol ac yn amodol ar gymeradwyaeth gan Gyngor Sir Penfro.

Sylwer - Bydd angen i geisiadau fod mewn sefyllfa i gael eu fetio cyn eu cyflwyno i’r panel, felly rhaid cadarnhau gofynion hanfodol megis cyllid cyfatebol, caniatâd cynllunio (lle bo’n berthnasol), ac ati cyn i’r tîm grant baratoi’r cais i’w ystyried. gan y panel.

8. Caffael

Up to £4,999.00 (Gwerth ac eithrio TAW)

 • Rhaid cael a chadw o leiaf 3 dyfynbris.

 • Rhaid cael gwerth gorau am yr arian a chymryd gofal rhesymol i gael nwyddau, gwasanaethau neu waith o ansawdd priodol am bris cystadleuol.

 • Rhaid cadw cofnod o’r penderfyniadau a wnaed at ddibenion archwilio a hawlio. 

Gofyniad: Holl

£5,000.00 - £24,999.00 (Gwerth ac eithrio TAW)

 • Rhaid gofyn am o leiaf 3 dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau cystadleuol. Y dyfyniadau rhaid seilio ar yr un fanyleb a’u cloriannu ar sail debyg am debyg.

 • Rhaid cadw cofnod dogfennol o’r dyfynbrisiau a geisiwyd, y broses gloriannu a’r penderfyniad i ddyfarnu. 

Gofyniad: Holl

Osgoi gwrthdaro buddiannau wrth gaffael

Rydym yn derbyn y gall ceiswyr neu bobl gysylltiedig â nhw (fel perthnasau, partneriaid busnes neu gyfeillion) fod eisiau tendro am gontract sy’n cael ei gynnig gan y ceisydd.

Mae hyn yn dderbyniol, ond bydd angen i geiswyr sicrhau bod y broses dendro’n cael ei dilyn mewn ffordd agored, eglur a theg, fel yr amlinellwyd uchod, nad yw’n rhoi mantais i unigolyn neu gwmni sy’n cynnig dros neb arall, sy’n deillio o’r proses. Os oes gan geisydd / datblygwr neu unrhyw un cysylltiedig â nhw, fudd mewn unrhyw gynigion a allai fod am gontract sy’n cael ei gynnig:

 • Rhaid i’r cyfryw geisydd / datblygwr, unigolyn neu barti ddatgan y budd hwnnw’n ysgrifenedig.

 • Ni ddylai’r cyfryw unigolyn neu barti gymryd unrhyw ran o fath yn y byd yn y trefnau cloriannu cynigion

9. Safonau'r Gymraeg

Pan fo'r Cyllid yn cynnwys neu'n ymwneud â darparu gwasanaethau neu ddeunyddiau ysgrifenedig (gan gynnwys arwyddion a gwybodaeth a gyhoeddir ar-lein) yng Nghymru, rhaid eu darparu yn y fath fodd ag i beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

10. Rheoli Cymhorthdal

Mae'r cynllun hwn yn dod o dan Ddeddf Rheoli Cymorthdaliadau (2022) presennol Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Ni ddylai cyfanswm y Cymorth Ariannol Lleiaf (MFA) a dderbyniwyd mewn cyfnod treigl o dair blynedd ariannol fod yn fwy na £315,000 fesul busnes*. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw monitro lefel y Cymorth Ariannol Lleiaf a dderbyniwyd. Gofynnir i chi ddatgan nad yw hyn wedi cael ei ragori mewn pe bai cynnig yn cael ei wneud. [* Mae trothwy ariannol MFA yn berthnasol ar lefel grŵp cwmni.]

Rhaid i bob cais hefyd ystyried sut y byddant yn cyflawni yn unol â rheoli cymorthdaliadau yn unol â chanllawiau Llywodraeth y DU:

Os nad yw ymgeiswyr yn dangos yn ddigonol fod y prosiect arfaethedig yn cydymffurfio o dan drefn rheoli cymorthdaliadau'r DU, gall gael ei ystyried yn anghymwys, a gellid gwrthod eich cais.

11. Cwblhau - Y Telerau ac Amodau

Dylid nodi bod Cronfa Cychwyn Busnes Sir Benfro yn grant dewisol ac yn amodol ar gymeradwyaeth gan Gyngor Sir Penfro.

Bydd y grant yn cael ei adennill os bydd y busnes yn rhoi’r gorau i fasnachu, yn symud neu’n gwerthu’r eiddo o fewn 5 mlynedd i dderbyn y grant.

Rhaid i gwmnïau cyfyngedig ddefnyddio'r cyfrif banc busnes i brynu'r holl eitemau sy'n gysylltiedig â'r grant. Anogir Unig Fasnachwyr a phartneriaethau bod yr holl nwyddau a brynir mewn perthynas â'r grant yn cael eu prynu gan ddefnyddio cyfrif banc y busnes.

Mae'n bwysig nodi bod grantiau'n cael eu talu'n ôl-weithredol, felly mae'n rhaid bod gan ymgeiswyr y modd i brynu'r eitem(au) ymlaen llaw, ac yna hawlio gwerth y grant gan Gyngor Sir Penfro .

Os bydd y cais yn llwyddiannus, telir yr arian grant yn uniongyrchol i gyfrif banc busnes yr ymgeisydd. Mae hyn yn seiliedig ar dderbyn neu dystiolaeth o brynu a thwyllo h.y. datganiadau banc argraffedig neu ar-lein gwreiddiol ac anfonebau gwreiddiol i gadarnhau gwariant.

Rhaid gofyn am unrhyw wyriadau i'r cais o ran cyflenwyr a gwariant i'r tîm grant cyn ei brynu. Gall methu â cheisio cymeradwyaeth olygu nad yw'r grant yn cael ei dalu am yr eitemau hynny.

Bydd angen tystiolaeth ffotograffig o'r holl eitemau sy'n gysylltiedig â'r grant i gefnogi'r hawliad. Mewn rhai achosion, bydd angen ymweliad â'r safle.

Rhaid i'r ymgeisydd dderbyn telerau ac amodau'r grant drwy gwblhau'r Hysbysiad o Gymeradwyaeth a Thelerau ac Amodau o fewn 30 diwrnod ar ôl ei dderbyn. Rhaid cwblhau'r holl wariant sy'n gysylltiedig â'r grant o fewn 3 mis i ddyddiad y llythyr cymeradwyo neu 30ain Hydref 2024 pa un bynnag sydd y dyddiad cynharaf. Ni fydd estyniad yn cael ei roi ar gyfer cyflwyno'r hawliad

Rhaid cyflawni'r swydd(au) a grëwyd a/neu a ddiogelwyd sy'n gysylltiedig â'r prosiectau / eu cynnal o fewn 6 mis i daliad terfynol y grant neu Fawrth 2025 pa un bynnag yw'r dyddiad cynharaf. Bydd y gwaith o fonitro'r busnes a'r swyddi sy'n cael eu creu a/neu eu diogelu yn digwydd a bydd angen tystiolaeth. Gallai methu â chyflawni'r allbynnau ymroddedig arwain at y crafangau yn ôl o gronfeydd grant.

Ar gyfer pob diben grant, bydd y cais yn cael ei fonitro a bydd y dystiolaeth yn digwydd gyda rhybudd ymlaen llaw ar 1, 3 a 5 mlynedd o ddyddiad dyfarnu'r grant.

Os na fydd y prosiect yn mynd rhagddo cyn pen y cyfnod a nodwyd yn y llythyr cynnig grant, bydd y cynnig grant yn darfod ohono'i hun. Gellir ymestyn y cyfnod cynnig grant, ar yr amod bod cais ysgrifenedig yn cael ei wneud. Rhaid gwneud cais am unrhyw newid o ran y Telerau a'r Amodau a amlinellir yn y Llythyr Cymeradwyo a chytuno arnoNi ystyrir rhoi grantiau ar gyfer yr hyn sy'n cael ei brynu ag arian parod.

Ni fydd eitemau a brynir trwy brydlesu, hurbrynu, prydlesi cyllid/trefniadau credyd estynedig yn cael eu hystyried ar gyfer cyllid grant.

Mae eitemau a brynir drwy gardiau credyd yn gymwys ond bydd angen i'r ymgeisydd ddangos fod y swm ar y cerdyn sy'n gysylltiedig â'r eitem(au) yn y cais am grant wedi'i dalu'n llawn cyn hawlio'r grant.Ni fydd grant yn cael ei gynnig na'i dalu os bydd gan y busnes neu'r ymgeisydd ôl-ddyledion mewn perthynas ag unrhyw daliad i unrhyw un o'r awdurdodau lleol sy'n cymryd rhan yn y cynllun ac yn ei weithredu.

12. Clirio arian grantiau yn ôl

 Rhaid cadw arian yn ôl a / neu, i'r graddau y gwnaed taliad, rhaid i'r sawl sy'n derbyn grant ad-dalu cyllid naill ai'n gyfan gwbl neu'n rhannol, gan gynnwys:

 1.  bu gordaliad o gyllid;

 2.  yn ystod ei fywyd economaidd, mae'r newid yn cael ei ddiffinio'n sylweddol fel y'i defnyddir at ddibenion heblaw'r rhai a bennir yn y cais, neu, yn cael newid perchennog heb hysbysu Cyngor Sir Penfro.

Y bywyd economaidd yw'r cyfnod hyd at 5 mlynedd o ddyddiad talu'r grant terfynol a bydd angen ad-dalu cyllid fel a ganlyn:

Dyddiad gwaredu'r ased(ion) Y swm i'w ad-dalu
O fewn 1 flwyddyn Cyllid i'w ad-dalu'n llawn
O fewn 2 flynedd Ad-dalu 80% o'r cyllid
O fewn 3 blynedd Ad-dalu 60% o'r cyllid
O fewn 4 blynedd Ad-dalu 40% o'r cyllid
O fewn 5 mlynedd Ad-daliad o 20% o'r cyllid
Ar ôl 5 mlynedd Dim cyllid i'w ad-dalu

Yr uchod yw'r gofynion ad-dalu lleiaf

Os nad yw'r swyddi'n cael eu creu / gwarchod, yna mae gan y Cyngor Sir yr hawl i adennill y grant yn rhannol neu'n llawn.
Rhaid ad-dalu’r grant yn llawn ar gais os: -

 • Canfyddir bod yr ymgeisydd wedi gwneud unrhyw gamliwiad mewn cysylltiad â'r cais

 • Yn peidio â masnachu

 • Yn newid sylweddol o'r manylion a ddarparwyd gennych yn eich cais

 • Yn gwerthu unrhyw eitemau a brynwyd gydag arian grant

 • Newid perchnogaeth

 • Symudiadau allan o Sir Benfro neu yn cael eu gwerthu

13.Diogelu data

Caiff yr wybodaeth bersonol rydym wedi'i chasglu ei rhannu gydag asiantaethau atal twyll, a fydd yn ei defnyddio i atal twyll a gwyngalchu arian ac er mwyn dilysu eich hunaniaeth. Os caiff twyll ei ganfod, gallai gwasanaethau penodol, cyllid neu gyflogaeth gael eu gwrthod i chi. Gallwch weld rhagor o fanylion am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio gennym a'r asiantaethau atal twyll hyn, ynghyd 'ch hawliau diogelu data, ar wefan CIFAS (yn agor mewn tab newydd).

14. Sut i ymgeisio

Cyn i ni ofyn i chi wneud cais llawn, bydd angen i chi gyflwyno mynegiant o ddiddordeb sy'n amlinellu eich cynnig busnes a'ch costau. Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

Eich manylion
Manylion busnes a disgrifiad o'i brif weithgaredd
Costau arwyddol y prosiect
Manylion unrhyw gyllid / arian ychwanegol
Cwblhewch y ffurflen Datganiad o Ddiddordeb isod.

Datgan diddordeb - Ymgeisiwch yma

ID: 9830, revised 14/05/2024