Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Grant Tyfu Busnes - Canllawiau a Sut i Wneud Cais

1. Cyflwyniad

2.  Y Cynnig

3. Cymhwysedd

4. Yr hyn y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer

5. Yr hyn na allwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer

6. Offer ail-law

7. Swyddi wedi'u creu / protected

8. Rheolau caffael

9. Safonau Cymraeg

10. Ad-dalu - Pryd efallai y bydd yn rhaid i chi ad-dalu'r grant

11. Rheoli Cymorthdaliadau

12. Yn dilyn cwblhau- Telerau ac Amodau

13. Diogelu Data

14. Sut i wneud cais

 

Mae'r wybodaeth a ddangosir yma ar gyfer arweiniad yn unig, ac mae Telerau ac Amodau Cyfreithiol y grant wedi'u nodi yn Llythyr Cynnig y ceisiadau a gymeradwywyd. Mae canllawiau'n dal i fod yn ddrafft ac yn amodol ar newid.

1. Cyflwyniad

Fel rhan o'u hymrwymiad parhaus i gefnogi datblygiad economaidd a busnesau drwy gydol y cyfnod heriol hwn, mae Cyngor Sir Benfro yn darparu Grant Twf Busnes Sir Benfro a ariennir gan Lywodraeth y DU drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin

Nod yr ymyrraeth grant yw cryfhau ecosystemau entrepreneuraidd lleol a chefnogi busnesau ar bob cam o'u datblygiad i ddechrau, cynnal, tyfu ac arloesi, gan gynnwys trwy rwydweithiau lleol.

Bydd y grant yn cefnogi busnesau lleol a buddsoddwyr o'r tu allan i dyfu, ffynnu a bod yn gynaliadwy. Gan arwain at greu neu ddiogelu swyddi ledled y Sir, felly gwella'r economi leol. Er y rhoddir blaenoriaeth i greu swyddi newydd, cydnabyddir bod diogelu swyddi o dan yr hinsawdd economaidd bresennol hefyd yn hynod o bwysig a bydd yn cael ei ystyried yn unol ag achos.

Bydd y grant ar agor ar gyfer gwneud cais rhwng mis Ebrill 2023 a mis Medi 2024 neu hyd nes y bydd y gronfa wedi'i dyrannu'n llawn

Cynllun grant busnes fydd y Gronfa, a fydd yn cynnwys cefnogaeth at brosiectau gwariant cyfalaf a gwariant refeniw arbenigol (heb gynnwys costau rhedeg parhaus), lle mae swyddi newydd yn cael eu creu a/neu eu diogelu oherwydd y cymorth ariannol.

Mae manylion y canllawiau ymgeisio ar ffurf drafft a gallent gael eu newid.

2. Y Cynnig

 • Grantiau ar gael rhwng £500 a £50,000.

 • Gellir ystyried grantiau o hyd at £50,000 fesul achos ar gyfer ceisiadau sy'n dangos yn glir brosiectau arloesi, Ymchwil a Datblygu a/neu brosiectau prawf yn y dyfodol sy'n gysylltiedig â'r strategaeth arloesi lleol. Ceir rhagor o wybodaeth yn y Strategaeth Adfer ac Adfywio Sir Benfro 2020-2030

 • Bydd pob dyfarniad grant wedi'i seilio ar 50% o gostau cymwys neu uchafswm o £5000 fesul swydd *wedi ei greu a/neu £5000 y swydd *diogelu, pa un bynnag sydd leiaf. (O leiaf un newydd rhaid creu swydd a/neu un cyfwerth ag amser llawn (FTE) diogelu swyddi, er mwyn cael mynediad at y grant)

 • Mewnosod diffiniad ar swyddi sy'n cael eu creu/diogelu a rhan-amser a eq llawn amser.

 • Bydd angen rhagweld unrhyw swyddi sy'n cael eu hawlio fel rhai sy'n cael eu diogelu fel rhai sy'n cael eu colli o fewn 6 mis i'r cais. Bydd angen gwneud tystiolaeth fanwl o fewn y cais

 • Mae dwy swydd ran-amser yn cael eu hystyried fel un cyfwerth ag amser llawn. Os ydych chi ond yn creu neu'n diogelu swydd rhan amser (Min. 16 awr yr wythnos) dim ond ar sail pro rata y bydd y grant yn cael ei dalu h.y., max o £2500 am swydd rhan amser

 • Rhaid hawlio'r holl swyddi sy'n cael eu creu fel rhan o'r grant o fewn 6 mis i ddyddiad y taliad grant terfynol neu 30 Tachwedd 2024 pa un bynnag sydd y dyddiad cynharaf

 • Rydym yn annog bod pob swydd sy'n cael ei chreu gyda chefnogaeth y grant i gael y Cyflog Byw Go Iawn (yn agor mewn tab newydd)

 • Os yw'r busnes yn gwneud cais am unrhyw arian cyhoeddus arall fel Arfor, neu grantiau Canol Tref, ni ellir dyblygu'r gwariant a'r allbynnau

 • Mae'n bwysig nodi bod grantiau'n cael eu talu'n ôl-weithredol, rhaid i ymgeiswyr feddu ar y modd ariannol i brynu'r eitem(au) yn eu blaen yn llawn, ac yna hawlio gwerth y grant gan Gyngor Sir Benfro yn dilyn y broses hawlio (gweler yn y telerau ac amodau yn y ddogfen hon)

 • Rhaid cyflwyno'r ddau hawliad o fewn 3 mis i'r llythyr cynnig neu erbyn 30 o Hydref 2024 y diweddaraf pa un bynnag yw'r dyddiad cynharaf. Er mwyn cefnogi llif arian, bydd y tîm grant yn ystyried cyflwyno dau hawliad, ond mae'n rhaid gofyn am gytundeb ymlaen llaw gan y Cyngor.

 • Ystyrir uchafswm o ddau gais am y grant Twf Busnes ac Adferiad gydag uchafswm o grant o £20,000 am bob busnes, neu ddyraniad grant o £50,000 fesul busnes ar gyfer cynigion arloesol eithriadol.

3. Cymhwysedd

I wneud cais am y grant hwn, rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd canlynol. Rhaid i chi fod:

 • Yn fusnes sydd wedi dechrau masnachu. Os nad ydych wedi dechrau masnachu gallech fod yn gymwys ar gyfer y grant cychwyn busnes (yn agor mewn tab newydd)

 • Rhaid bod eich busnes wedi'i leoli yn Sir Benfro.

 • Yn gallu creu o leiaf un swydd newydd neu ddiogelu un swydd bresennol sydd mewn perygl.

A rhaid i'ch busnes weithredu neu wasanaethu un o'r sectorau canlynol:

 • Deunyddiau Uwch a Gweithgynhyrchu

 • Adeiladu

 • Y Diwydiannau Creadigol

 • Ynni a'r Amgylchedd

 • Gwasanaethau Cyllid a Phroffesiynol

 • Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu

 • Gwyddorau Bywyd

 • Bwyd a Diod

 • Twristiaeth

 • Adwerthu

 • Gofal

Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried fesul achos, os gallwch ddangos eich cyfraniad a'r gwerth posibl i'r economi leol. Er enghraifft: creu swyddi yng nghanol trefi'r sir, ardaloedd gwledig, cysylltiad â phrosiectau strategol allweddol.

Ni allwch wneud cais os daw eich busnes o dan y sectorau canlynol:

 • Cynhyrchu amaethyddol sylfaenol

 • Coedwigaeth

 • Pysgota

 • Gwasanaethau statudol, e.e. iechyd ac addysg

4. Yr hyn y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, gallwch ddefnyddio'r grant ar gyfer gwariant cyfalaf a/neu refeniw.

Gall gwariant cyfalaf gynnwys:

 • Prynu offer a pheiriannau newydd neu ail-law*. Ni allwch brynu faniau na cheir.

 • Cysgodfannau, gasebos i greu neu wella ardal fasnachu awyr agored.

 • Caledwedd TG a thelathrebu

 • Gosodion a ffitiadau, celfi ac offer swyddfa cyffredinol

*Mae'r amodau'n berthnasol, darllenwch yr adran hon ar brynu eitemau ail-law.

Gall gwariant refeniw arbenigol gynnwys:

 • Hyfforddiant arbenigol/technegol (nid yn achrededig o reidrwydd)

 • Comisiynu/gosod peiriannau

 • Meddalwedd arbenigol

 • Costau dosbarthu unrhyw offer

 • Ymgynghorwyr arbenigol*

 • Ardystiad Sicrhau Ansawdd*

* Asesir ar sail achosion unigol.

5. Yr hyn na allwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer

Ni ellir defnyddio'r grant ar gyfer:

 • cyflogau staff neu unrhyw drethi eraill

 • Cerbydau cyffredinol fel faniau a cheir

 • Gwaith adeiladu mawr.  

 • Costau atgyweirio, cynnal a chadw ac addurno

 • Gosod gosodion a ffitiadau newydd yn lle rhai presennol

 • Costau cyfalaf gweithio megis stoc, rhent, ardrethi, gweinyddu.

 • Tystysgrifau, trwyddedau, aelodaeth a chysylltiad â chyrff llywodraethu

 • Costau gwaith a wneir sy'n ofyniad statudol o dan y gyfraith, e.e. caniatâd cynllunio, trwyddedau safle ac ati.

 • Astudiaethau dichonoldeb

 • Ffïoedd proffesiynol sy'n gysylltiedig ag ymgynghorwyr busnes cyffredinol gan gynnwys ysgrifennu cynlluniau busnes/cynigion ac unrhyw ffïoedd sy'n gysylltiedig â chwblhau cais at ddibenion grant

 • Offer ail-law a brynwyd gan ddefnyddio arian grant cenedlaethol neu Ewropeaidd yn ystod y saith mlynedd blaenorol.

 • Datblygu'r wefan a datblygu e-fasnach

 • Deunyddiau marchnata

Ni allwch hawlio:

 • Ni allwch hawlio'r TAW ar unrhyw eitemau os yw eich busnes wedi'i gofrestru ar gyfer TAW. Os nad yw eich busnes wedi'i gofrestru ar gyfer TAW, gall eich cais gynnwys y TAW.

 • unrhyw beth sydd wedi'i ymrwymo neu ei brynu cyn i'ch cais gael ei gymeradwyo'n llawn a'ch bod wedi derbyn yr arian grant.

 • am unrhyw eitemau y telir amdanynt mewn arian parod. 

 • am unrhyw eitemau a brynir drwy brynu prydlesi, hurbrynu, cytundebau credyd estynedig/prydlesi cyllid.

6. Offer ail-law

Gallwch brynu offer ail-law; fodd bynnag, rhaid i chi gael:

 • datganiad gan werthwr yr offer sy'n nodi ei darddiad sydd hefyd yn cadarnhau nad yw wedi'i brynu yn ystod y saith mlynedd blaenorol gyda chymorth arian grant cenedlaethol neu Ewropeaidd. Bydd angen i chi ddarparu hwn pan fyddwch yn gwneud eich cais.

Rhaid i chi hefyd sicrhau'r canlynol:

 • rhaid i bris yr offer beidio â bod yn fwy na'u gwerth ar y farchnad a rhaid iddo fod yn llai na chost offer newydd tebyg

 • bod y cyfarpar yn ddiogel i'w ddefnyddio ac yn bodloni unrhyw safonau iechyd a diogelwch.

7. Swyddi wedi'u creu / protected

Rhaid i chi greu a/neu amddiffyn o leiaf un sefyllfa i wneud cais am y grant.

Gall y cais gynnwys cymysgedd o greu swyddi newydd a gwarchod swyddi presennol sydd mewn perygl.

Ystyr amser llawn yw o leiaf 30 awr yr wythnos. Ystyrir bod dwy swydd ran-amser yn gyfwerth ag un swydd amser llawn. Os bydd eich busnes yn creu un swydd ran-amser, bydd y grant yn cael ei dalu ar sail pro rata h.y. 50% o'r costau cymwys neu uchafswm o £2500 fesul swydd ran-amser a gaiff ei chreu pa un bynnag yw'r swm is.

Rhaid creu'r swyddi cyn pen 12 mis ar ôl y taliad grant terfynol. Rhaid i'r swyddi a gaiff eu diogelu gael eu cynnal am 12 mis ar ôl y taliad grant terfynol. Yn eich cais, gofynnir i chi pryd y byddwch yn rhagweld y bydd y swyddi hyn yn cael eu creu. Byddwn yn cysylltu â chi ar y dyddiadau hyn i weld a ydych yn gweithio yn unol â'r amserlen. Byddwn hefyd yn monitro eich busnes yn ffurfiol ac yn gofyn am dystiolaeth ym mlwyddyn 1, 3 a 5. 

Os nad ydych yn creu nac yn diogelu nifer y swyddi a amlinellir yn eich cais, mae gennym yr hawl i adennill y grant yn rhannol neu'n llawn.

8. Rheolau caffael

Y Broses Gaffael a Thendro ar gyfer Contractau neu Eitemau â Gwerth dros £25,000

I'w defnyddio gyda chynlluniau grant angori’r Gronfa Ffyniant Gyffredin yn Sir Benfro – grantiau sy’n llai na £100,000

Dim ond ar gyfer contractau neu eitemau sengl gwerth mwy na £25,000 y bwriedir y canllawiau hyn, lle mae % o gyfanswm y gwerth i'w ad-dalu gan grant y Gronfa Ffyniant Gyffredin trwy Gyngor Sir Penfro.

Rhaid dilyn y gofynion canlynol ar gyfer prynu nwyddau neu wasanaethau sydd â gwerth rhwng £25,000 a £4,104,393, heb gynnwys TAW, er mwyn dangos cystadleuaeth lawn ac agored.

Rhaid i chi ddangos eich bod wedi defnyddio arferion agored a theg trwy ddefnyddio ymarfer tendro cystadleuol ar gyfer yr holl waith, nwyddau a gwasanaethau sydd wedi'u cynnwys yn y prosiect yr ydych yn bwriadu hawlio cymorth grant ar ei gyfer o fewn yr ystod costau uchod.

I ddechrau, bydd angen tri dyfynbris cystadleuol cyn cymeradwyo’r grant i ddangos costau dangosol y cynllun.

Os yw gwerth contract neu eitem unigol yn fwy na £25,000, rhaid cynnal proses dendro agored i sicrhau cystadleuaeth deg ac agored. Rhaid i hon ddigwydd ar ôl i'r dyfarniad gael ei gymeradwyo ond cyn comisiynu'r gwaith.

Rhaid hysbysebu eich bwriad i gaffael contract neu eitemau dros £25,000 yn y wasg ranbarthol neu arbenigol, gan nodi dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendrau a rhoi cyfle i gwmnïau dendro. Dylai’r dyddiad cau lleiaf fod 14 diwrnod o’r dyddiad cyhoeddi, ond gallai hyn fod yn hirach os yw’r eitemau’n arbenigol neu’n gymhleth, neu os ydych yn ystyried bod cyfnod rhybudd hirach yn briodol (gellir cynnwys costau’r broses dendro yn eich dyfarniad grant os na chyrhaeddir y trothwyon uchaf ar gyfer y cynllun grant penodol hwnnw).

Rhaid rhoi'r dogfennau gwahoddiad i dendro i bob cwmni sy'n ymateb i'r hysbysiad contract.

Rhaid i'r gwahoddiad i dendro gael ei gyhoeddi o fewn pum diwrnod i dderbyn cais am y dogfennau a'i gyhoeddi'n electronig yn achos cyfnod rhybudd byr o 14 diwrnod.

Unwaith y bydd y contract wedi'i hysbysebu, gallwch hefyd gysylltu â chyflenwyr yn uniongyrchol ond rhaid darparu tystiolaeth sy'n dangos pa gyflenwyr y cysylltwyd â nhw ac y gofynnwyd iddynt dendro; rhaid i hyn gynnwys y dyddiad y cysylltwyd â nhw ac at bwy yn y cwmni yr anfonwyd yr ymholiad.

Rhaid i'r dogfennau tendro gynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol er mwyn i'r cyflenwr gael ei adnabod, gan gynnwys cyfeiriad, manylion cyswllt a rhif cofrestru'r cwmni (rhif TAW os yn berthnasol). Ni ellir rhannu cost eitem a gaffaelir gan y cyflenwr yn symiau llai er mwyn osgoi defnyddio'r gofyniad tendro cystadleuol cywir. Ni ellir rhannu contract y cytunwyd arno neu ddyfynbris/tendr a gyflwynwyd a thynnu eitemau unigol allan o'r contract neu allan o'r dyfynbris i'w darparu ar wahân. Daw hwn yn bryniant newydd a rhaid cymhwyso'r gofynion tendro cystadleuol eto.

Gwrthdaro buddiannau – rhaid esbonio unrhyw wrthdaro buddiannau canfyddedig neu wirioneddol rhyngoch chi a'r cyflenwyr y gofynnir iddynt ddarparu dyfynbrisiau/tendrau – er enghraifft, cael dyfynbrisiau gan gwmnïau cysylltiedig – yn y dogfennau tendro cystadleuol ategol. Lle bo gwrthdaro posibl, rhaid cymryd camau lliniaru a'u dogfennu.

Rhaid i chi roi proses ar waith sy’n asesu rhinweddau’r tendrau ar sail ddiduedd (achos busnes, gyda rhagamcan gwirioneddol o gost ac angen). Rhaid i ddisgrifiad y contract fod yn anwahaniaethol; ni allwch gyfeirio at frand, cymhwyster, ardystiad, tarddiad penodol neu nod masnach penodol. Rhaid i chi ei gwneud yn glir y bydd y cyfwerth yr un mor ddilys. Rhaid i chi sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu uniongyrchol nac anuniongyrchol ar gynigwyr. Rhaid darparu'r holl wybodaeth ymlaen llaw, gan gynnwys amcangyfrif o werth lle bo modd, yn y cyfarwyddiadau i gynigwyr / y fanyleb / yr hysbyseb / hysbysiad y contract. Rhaid i chi sicrhau bod yr un wybodaeth am y cyfle contract ar gael i bawb sydd â diddordeb.

Rhaid ystyried y broses ddethol ar gyfer y tendr buddugol a dderbyniwyd yn deg a rhaid cofnodi'r rheswm/rhesymau pam y dewiswyd cyflenwr penodol yn ysgrifenedig. Byddem yn disgwyl i chi ddewis y tendr rhataf gan y gallai eich dyfarniad fod yn seiliedig ar y rhataf o'r tri dyfynbris a roddwyd ar y cam cymeradwyo. Os na fyddwch, mewn amgylchiadau eithriadol, yn defnyddio’r tendr cystadleuol rhataf, rhaid i chi ddarparu esboniad ysgrifenedig yn nodi’r rhesymeg a’r rhesymau pam y dewiswyd y cyflenwr a ddewiswyd. Yn dibynnu ar y rhesymau dros wrthod y dyfynbris rhataf, efallai y bydd disgwyl i chi dalu'r gwahaniaeth rhwng y dyfynbris rhataf a'r dyfynbris a ddewiswyd.

 

Canllawiau Caffael Cyngor Sir Penfro ar gyfer y Gronfa Ffyniant Gyffredin o Wefan Cyngor Sir Penfro: Rheolau Caffael <£25,000

Wrth gaffael gwaith, nwyddau a gwasanaethau, disgwylir i ymgeiswyr gynnal y broses mewn modd sy'n sicrhau didwylledd, gwerth am arian a thegwch a rhaid iddynt ddilyn y gweithdrefnau caffael fel y'u hamlinellir yn yr adran hon.

Wrth gaffael gwaith, nwyddau a gwasanaethau gan ddefnyddio arian a ddyfernir o'r grant, rhaid i chi gynnal y broses mewn modd sy'n sicrhau ei bod yn agored, yn rhoi gwerth am yr arian ac sy'n deg.

Up to £4,999.00 (Gwerth ac eithrio TAW)

 • Rhaid cael a chadw o leiaf 3 dyfynbris.

 • Rhaid cael gwerth gorau am yr arian a chymryd gofal rhesymol i gael nwyddau, gwasanaethau neu waith o ansawdd priodol am bris cystadleuol.

 • Rhaid cadw cofnod o’r penderfyniadau a wnaed at ddibenion archwilio a hawlio. 

Gofyniad: Holl

£5,000.00 - £24,999.00 (Gwerth ac eithrio TAW)

 • Rhaid gofyn am o leiaf 3 dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau cystadleuol. Y dyfyniadau rhaid seilio ar yr un fanyleb a’u cloriannu ar sail debyg am debyg.

 • Rhaid cadw cofnod dogfennol o’r dyfynbrisiau a geisiwyd, y broses gloriannu a’r penderfyniad i ddyfarnu. 

9. Safonau Cymraeg

Pan fo'r Cyllid yn cynnwys neu'n ymwneud â darparu gwasanaethau neu ddeunyddiau ysgrifenedig (gan gynnwys arwyddion a gwybodaeth a gyhoeddir ar-lein) yng Nghymru, rhaid eu darparu yn y fath fodd ag i beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

10. Ad-dalu - Pryd efallai y bydd yn rhaid i chi ad-dalu'r grant

Bydd y grant yn cael ei adfer os yw eich busnes:

yn peidio â masnachu
yn newid sylweddol o'r manylion a ddarparwyd gennych yn eich cais
yn gwerthu unrhyw eitemau a brynwyd gydag arian grant
newid perchnogaeth
symudiadau allan o Sir Benfro neu yn cael eu gwerthu
Bydd angen ad-dalu unrhyw arian rydych chi wedi ei dderbyn o'r grant fel a ganlyn:

Dyddiad gwaredu'r ased(ion) Y swm i'w ad-dalu
O fewn 1 flwyddyn Cyllid i'w ad-dalu'n llawn
O fewn 2 flynedd Ad-dalu 80% o'r cyllid
O fewn 3 blynedd Ad-dalu 60% o'r cyllid
O fewn 4 blynedd Ad-dalu 40% o'r cyllid
O fewn 5 mlynedd Ad-daliad o 20% o'r cyllid
Ar ôl 5 mlynedd Dim cyllid i'w ad-dalu

 Isafswm ad-daliadau yw'r uchod. Os nad ydych yn creu / diogelu nifer y swyddi a amlinellir yn eich cais, mae gennym yr hawl i adennill y grant yn rhannol neu'n llawn. Os byddwch yn derbyn gordaliad bydd angen i chi ad-dalu hwn.

Mae'n rhaid ad-dalu'r grant yn llawn os:

 • canfyddir eich bod wedi gwneud unrhyw gamliwio yn eich cais.

 • ydych wedi torri telerau'r grant. Byddwch yn derbyn manylion llawn y telerau os bydd eich cais yn llwyddiannus.

11. Rheoli Cymorthdaliadau

Bydd disgwyl i chi roi gwybod i ni gyda'ch ffurflen gais am unrhyw grantiau a chymorth arall a dderbynioch gan y sector cyhoeddus dros y 3 blynedd ariannol ddiwethaf.

Dyfernir Grant Cychwyn Busnes Sir Benfro o dan Reolau Cymorthdaliadau'r DU – Hawliau Arbennig Tynnu Arian, ac felly mae'n ofynnol i chi roi gwybod i ni am unrhyw gyllid cyhoeddus a dderbynioch dros unrhyw gyfnod o 3 blynedd ariannol. Ni all hyn fod yn fwy na £335,000 dros unrhyw gyfnod o'r tair blynedd yn unol â Chytundeb Masnach a Chydweithredu'r DU-UE (yn agor mewn tab newydd)

Lwfans Symiau Bach o Gymorth Ariannol - mae'r lwfans hwn yn cyfateb i £335,000 o Hawliau Arbennig Tynnu Arian [1], i un cyfranogwr economaidd dros unrhyw gyfnod o dair blynedd ariannol ac mae'n cynnwys unrhyw gymhorthdal a dderbyniwyd yn flaenorol fel cymorth de minimis neu fel Symiau Bach o Gymorth Ariannol o dan Erthygl 3.2(4) o'r Cytundeb Masnach a Chydweithredu (TCA) gan unrhyw gorff dyfarnu cymhorthdal.

[1] Ar 2 Mawrth 2021 roedd hyn yn cyfateb i £335,000. Gellir defnyddio'r gyfrifiannell Hawl Arbennig Tynnu Arian (yn agor mewn tab newydd) yma i gyfrifo'r gyfradd gyfnewid ar y diwrnod y dyfarnwyd y cymhorthdal.

12. Yn dilyn cwblhau- Telerau ac Amodau

Dylid nodi mai grant dewisol yw Cronfa Lleihau Carbon Busnes Sir Benfro ac mae'n amodol ar gymeradwyaeth gan Gyngor Sir Penfro.

Bydd y grant yn cael ei adennill os bydd y busnes yn rhoi’r gorau i fasnachu, yn symud neu’n gwerthu’r eiddo o fewn 5 mlynedd i dderbyn y grant.
Ar gyfer eiddo a adeiladwyd neu a wellwyd fel rhan o gynllun grant a weinyddir gan CSC, bydd yr Awdurdod yn ceisio cofrestru buddiant yn yr eiddo a ariennir trwy grant gyda’r Gofrestrfa Tir trwy Gyfyngiad neu Arwystl Cyfreithiol fel a ganlyn:
▪ Dylid gosod cyfyngiadau gyda'r Gofrestrfa Tir ar gyfer prosiectau neu gynlluniau sy'n derbyn grantiau'n uniongyrchol gan neu drwy'r awdurdod o £25,000 a llai am y cyfnod sy'n berthnasol i'r rhaglen ariannu y telir y grant ar ei chyfer.
Bydd y broses hon yn hysbysu'r Awdurdod o unrhyw newid ym mherchnogaeth yr eiddo ac unrhyw effaith bosibl ar y telerau ac amodau a bennwyd pan ddyfarnwyd y grant. Bydd y person sy’n derbyn y grant yn gyfrifol am gymryd camau i godi unrhyw Gyfyngiad neu Ffi Gyfreithiol ac unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â’r broses, ar ddiwedd y cyfnod.

Argymhellir yn gryf bod unrhyw nwyddau a brynir mewn perthynas â’r grant yn cael eu prynu gan ddefnyddio cyfrif banc y busnes.

Telir grantiau yn ôl-weithredol, felly os bydd y cais yn llwyddiannus, telir yr arian grant yn uniongyrchol i gyfrif banc busnes yr ymgeisydd. Mae hyn yn seiliedig ar dderbyn neu gael tystiolaeth o brynu a thalu hy, datganiadau banc gwreiddiol neu ddatganiadau ar-lein argraffedig ac anfonebau gwreiddiol i gadarnhau gwariant.

Rhaid i'r ymgeisydd dderbyn telerau ac amodau'r grant trwy gwblhau'r Hysbysiad o Gymeradwyaeth a'r Telerau ac Amodau o fewn 30 mis o'i dderbyn. Rhaid cwblhau a hawlio’r holl wariant sy’n gysylltiedig â’r grant erbyn 30 Tachwedd 2024.

Bydd y gwaith o fonitro’r busnes a’r canlyniadau ariannu yn digwydd ar ôl taliad terfynol y grant a bydd angen tystiolaeth o’r canlyniadau erbyn 30 Tachwedd 2024. Gallai methu â chael y canlyniadau disgwyliedig arwain at dynnu arian grant yn ôl.
Allbynnau ar gyfer y cynllun y gellir gofyn i chi gyfrannu ato;

 • Creu swyddi

 • Diogelu swyddi

 • Busnes yn cymryd rhan mewn marchnadoedd newydd 

 • Amcangyfrif tunelli o garbon wedi'i arbed

At ddibenion y grant, bydd y cais a’r dystiolaeth yn cael ei fonitro gyda rhybudd ymlaen llaw yn ystod blwyddyn 1, 3 a 5 o ddyddiad dyfarnu’r grant.

Os na fydd y prosiect yn mynd rhagddo cyn diwedd y cyfnod a nodir yn y llythyr cynnig grant, bydd y cynnig grant yn dod i ben yn awtomatig. Rhaid gofyn am unrhyw newid i'r Telerau ac Amodau a amlinellir yn y Llythyr Cymeradwyo a chytuno iddo.

Nid yw taliad grant yn cael ei ystyried ar gyfer eitemau a brynwyd gydag arian parod.

Ni fydd eitemau a brynir drwy brydlesu, hurbwrcas, prydlesi cyllid/trefniadau credyd estynedig yn cael eu hystyried ar gyfer cyllid grant.

Mae eitemau a brynwyd gyda chardiau credyd yn gymwys. Rhaid i'r cerdyn credyd berthyn i'r busnes sy'n gwneud y cais a bydd angen i ymgeiswyr ddarparu copi o'r datganiad cerdyn credyd fel rhan o'r broses hawlio.

Ni chaniateir iddo gynnig na thalu’r grant os yw’r busnes neu’r ymgeisydd mewn dyled i unrhyw un o’r awdurdodau lleol sy’n gweithredu’r cynllun.

Dim ond un cais y gall busnesau ei gyflwyno i Gronfa Lleihau Carbon Busnes Sir Benfro.

Mae tîm Cronfa Lleihau Carbon Sir Benfro yn cadw'r hawl i roi cyhoeddusrwydd i unrhyw gymorth grant.

13.Diogelu data

Caiff yr wybodaeth bersonol rydym wedi'i chasglu ei rhannu gydag asiantaethau atal twyll, a fydd yn ei defnyddio i atal twyll a gwyngalchu arian ac er mwyn dilysu eich hunaniaeth. Os caiff twyll ei ganfod, gallai gwasanaethau penodol, cyllid neu gyflogaeth gael eu gwrthod i chi. Gallwch weld rhagor o fanylion am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio gennym a'r asiantaethau atal twyll hyn, ynghyd 'ch hawliau diogelu data, ar wefan Cifas (yn agor mewn tab newydd)

13. Sut i wneud cais

Cyn i ni ofyn i chi wneud cais yn llawn, bydd angen i chi gyflwyno datganiad o ddiddordeb yn amlinellu eich cynnig busnes a'ch costau. Byddwch angen yr wybodaeth ganlynol:

 • Eich manylion
 • Manylion busnes a disgrifiad o'i brif weithgaredd
 • Costau arwyddion y prosiect
 • Manylion am unrhyw arian / arian ychwanegol
 • Llenwch y ffurflen Datganiad o Ddiddordeb isod.

Lawrlywtho Mynegiant o Ddiddordeb

ID: 9829, revised 13/05/2024