Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

SPF Grantiau llai na 100k - Cronfa Cymunedau Cynaliadwy Sir Benfro

1. Cyflwyniad

2. Lefelau’r grant

3. Sefydliadau Cymwys

4. Sefydliadau Anghymwys

5.  Sefydliadau Cymwys

6. Costau prosiect cymwys

7. Costau prosiect anghymwys:

8. Allbynnau a Chanlyniadau’r Rhaglen

9. Proses Gwneud Cais

10. Proses Asesu

11. Caffael

12. Rheoli Cymorthdaliadau

13. Amodau Cyffredinol

14. Treth ar Werth (TAW)

15. Cyhoeddusrwydd

16. Adennill cyllid grant

17. Ffurf Datgan Diddordeb

 

1. Cyflwyniad

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn biler canolog o agenda Lefelu i Fyny llywodraeth y DU. Mae cyllid wedi'i ddyrannu tan fis Mawrth 2025 a fydd yn helpu i fynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu Sir Benfro. Mae Cronfa Cymunedau Cynaliadwy Sir Benfro yn rhan o'r dyraniad hwnnw.

Bydd y Gronfa hon yn cefnogi amrywiaeth o weithgareddau cyfalaf a refeniw, gan gynnwys gweithgarwch peilot ar draws cymunedau Sir Benfro ar draws ystod o feysydd. Galluogi cymunedau i fuddsoddi ac adfer mannau cymunedol a pherthnasoedd. Creu’r sylfeini ar gyfer datblygu economaidd ar lefel cymdogaethau gan gefnogi gwead cymdeithasol cymunedau.

Bydd Cronfa Cymunedau Cynaliadwy Sir Benfro yn cefnogi datblygu a chreu gweithgareddau sy'n cyd-fynd â'r themâu canlynol.

 • Trechu Tlodi
 • Mynediad i Wasanaethau
 • Amgylchedd a Seilwaith Gwyrdd
 • Ymgysylltiad Cymunedol
 • Cyfleoedd Gwirfoddoli
 • Gwyliau, Digwyddiadau, Celfyddydau Lleol, Gweithgareddau Diwylliannol a Threftadaeth

2. Lefelau’r grant

Trwy'r grant hwn bydd cymorth ar gael i gyflawni prosiectau cyfalaf a refeniw. Dyma'r ail rownd ar gyfer ceisiadau fel rhan o'r cyllid grant cyffredinol o £1,000,000 sydd ar gael.

Y trothwy grant yw £10,000 - £100,000 a'r gyfradd ymyrryd ar gyfer y grant hwn yw 80%; gall arian cyfatebol fod yn ‘mewn nwyddau’, arian parod neu gyfuniad o’r ddau.

 

3. Sefydliadau Cymwys

Mae’r gronfa ar gael i sefydliadau newydd neu bresennol sydd wedi’u lleoli yn Sir Benfro neu’n bwriadu lleoli yn Sir Benfro ac sydd:

 • Grwpiau Gwirfoddol a Chymunedol Cyfansoddedig
 • Elusennau Cofrestredig
 • Sefydliadau dielw
 • Mentrau Cymdeithasol
 • Gall canghennau lleol o sefydliadau trydydd sector cenedlaethol wneud cais gan ddefnyddio Cyfansoddiad y rhiant-gorff ond rhaid iddynt gael eu cyfrif banc lleol eu hunain.
 • Gall Cynghorau Tref a Chymuned wneud cais am brosiectau cymunedol sy'n ychwanegol at gyfrifoldebau statudol arferol a fydd o fudd i'r gymuned.

4. Sefydliadau Anghymwys

 • Unigolion preifat
 • Busnesau preifat
 • Gweithgarwch prosiect yn cael ei ddarparu er budd pobl y tu allan i Sir Benfro yn unig
 • Sefydliadau cenedlaethol – oni bai bod y gwasanaeth yn cael ei ddarparu drwy gangen leol yn Sir Benfro gyda'u cyfrif banc eu hunain.

5. Gweithgaredd cymwys

Mae'r canlynol yn rhoi enghreifftiau o brosiectau cymwys. Nid yw hon yn rhestr gyflawn.

 • Cyllid ar gyfer seilwaith cymunedol a chymdogaeth newydd, neu welliannau i'r seilwaith, gan gynnwys mannau gwyrdd lleol
 • Creu a gwella mannau gwyrdd lleol, gerddi cymunedol, cyrsiau dŵr ac argloddiau, ynghyd ag ymgorffori nodweddion naturiol a gwelliannau bioamrywiaeth
 • Cefnogaeth i weithgareddau a sefydliadau celfyddydol, diwylliannol, treftadaeth a chreadigol lleol
 • Cyllid ar gyfer prosiectau gwirfoddoli a/neu weithredu cymdeithasol effeithiol
 • Buddsoddi mewn meithrin gallu a chymorth seilwaith ar gyfer grwpiau cymunedol lleol.
 • Buddsoddi mewn cynlluniau ymgysylltu cymunedol i gefnogi cyfranogiad cymunedol.
 • Prosiectau a arweinir gan y gymuned a chefnogaeth i fentrau cymdeithasol sydd wedi'u cynllunio i greu cymunedau mwy bywiog a chynaliadwy.
 • Rhaglen gallu diwylliannol gan gynnwys gweithgareddau sy'n cefnogi lles cymunedau lleol
 • Prosiectau sy'n mynd i'r afael â thlodi o fewn cymunedau

6. Costau prosiect cymwys:

 • wariant cyfalaf - mae hyn yn golygu prynu, adeiladu neu wella ased. Byddai hyn yn cynnwys:
 • tir ac adeiladau.
 • offer a pheiriannau; a
 • gosodiadau, ffitiadau, offer, a chyfarpar
 • Gwasanaethau proffesiynol - astudiaethau dichonoldeb, datblygu prosiectau, ffioedd pensaer a maint syrfëwr
 • Cyflogau yn ymwneud â chreu swyddi newydd ac ychwanegol
 • Costau gorbenion – (cyfradd safonol o 15% o gostau staff uniongyrchol cymwys)
 • Hyfforddiant a Datblygiad
 • Offer
 • Costau marchnata
 • Mae eitemau a brynwyd gyda chardiau credyd yn gymwys. Bydd angen i ymgeiswyr ddarparu copi o'r datganiad cerdyn credyd fel rhan o'r broses hawlio.
 • Lle nad yw sefydliad wedi'i gofrestru ar gyfer TAW, bydd y costau hyn yn gymwys fel rhan o'r grant. Lle mae modd adennill TAW, bydd hyn yn cael ei ystyried yn anghymwys.

7. Costau prosiect anghymwys:

 • Ni ellir ystyried unrhyw brosiect sydd eisoes wedi dechrau.
 • Gwaith lle nad yw deunyddiau neu ddyluniad yn briodol o fewn canllawiau'r gronfa.
 • Ni ellir ystyried gwariant cyn Llythyr Cynnig Cymunedau Cynaliadwy Sir Benfro; mae hyn hefyd yn cynnwys lle mae contractau wedi'u llofnodi neu orchmynion wedi'u gosod.
 • Gwariant parhaus, costau rhedeg, costau cynnal a chadw a chronfeydd ar gyfer gweithgareddau presennol lle mae cyllid eisoes wedi'i sicrhau.
 • Costau parhaus/ailadrodd ar gyfer gwasanaethau presennol sydd wedi derbyn cyllid o sianeli eraill.
 • Yswiriant Presennol.
 • Costau/offer atgyweirio a chynnal a chadw arferol.
 • Dydd i ddydd h.y. costau presennol sefydliadau.
 • Gweithgareddau crefyddol (er bod croeso i gynigion ariannu gan sefydliadau crefyddol).
 • Costau hyfforddi gorfodol.
 • Ni fydd eitemau a brynir drwy brydles, hurbwrcas, cytundebau credyd estynedig/prydlesi cyllid yn cael eu hystyried ar gyfer cyllid grant.
 • Ni ellir cynnig na thalu grant os yw'r sefydliad neu'r ymgeisydd mewn ôl-ddyledion gydag unrhyw daliad i unrhyw un o'r awdurdodau lleol sy'n cymryd rhan sy'n gweithredu'r cynllun.

8. Allbynnau a Chanlyniadau’r Rhaglen:

Rhaid i bob prosiect nodi pa rai o'r allbynnau a'r canlyniadau canlynol a gyflawnir o ganlyniad i'r cyllid. Mae diffiniadau i’w gweld yn Atodiad A.

Allbynnau

 • Faint o dir cyhoeddus sy'n cael ei greu neu ei wella
 • Faint o dir sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn/heb risiau
 • Nifer y sefydliadau sy'n derbyn cymorth
 • Nifer y gwelliannau cymdogaeth a gyflawnwyd
 • Nifer y cyfleusterau a gefnogwyd/crewyd
 • Nifer y digwyddiadau neu weithgareddau lleol a gefnogir
 • Faint o fannau gwyrdd neu las sy'n cael eu creu neu eu gwella
 • Nifer y coed a blannwyd
 • Nifer y digwyddiadau/rhaglenni cyfranogol
 • Nifer yr entrepreneuriaid posibl a gynorthwywyd i fod yn barod am fusnes
 • Nifer y cyfleoedd gwirfoddoli a gefnogir
 • Nifer y prosiectau a gefnogwyd
 • Nifer y bobl a gyrhaeddwyd

Canlyniadau

 • Swyddi a grëwyd / a ddiogelwyd
 • Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr
 • Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr
 • Mwy o ddefnyddwyr cyfleusterau/amwynderau
 • Mwy o gyfleusterau wedi'u cefnogi/creu
 • Gwell niferoedd ymgysylltu
 • Nifer y rhaglenni celfyddydol, diwylliannol, treftadaeth a chreadigol a arweinir gan y gymuned o ganlyniad i gefnogaeth
 • Nifer y cyfleoedd gwirfoddoli a grëwyd
 • Nifer y digwyddiadau neu weithgareddau lleol a gefnogir
 • Nifer y cyfleusterau cymunedol newydd neu well o ganlyniad i gefnogaeth
 • Gwell hygyrchedd canfyddedig/profiadol
 • Gwell canfyddiad o gyfleusterau/amwynderau

9. Proses Gwneud Cais

Gwahoddir ymgeiswyr i gyflwyno Datganiadau o Ddiddordeb (EOI) o 13.11.2023. Bydd y Datganiadau hyn yn cael eu hadolygu a gwahoddir ceisiadau llawn. Y dyddiad cau ar gyfer Datganiadau o Ddiddordeb (EOI) yw 27.11.23. Y dyddiad cau ar gyfer y cais llawn, os caiff ei wahodd i gyflwyno, yw 12.01.24.  Byddwn yn monitro lefelau’r Datganiadau o Ddiddordeb a dderbynnir a’r ceisiadau llawn a wahoddir i gael eu gwneud.

 

Bydd tîm bychan o swyddogion dynodedig yn cefnogi sefydliadau i ddatblygu prosiectau a darparu arweiniad i sicrhau bod achos busnes clir yn cael ei sefydlu o'r cychwyn cyntaf.

Rhaid gwneud pob cyflwyniad trwy borth ymgeisio ar-lein SPF. Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy e-bostio cymunedauSPF@pembrokeshire.gov.uk. Derbynnir llofnodion electronig.

10. Proses Asesu

Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu a’u blaenoriaethu yn unol â’r meini prawf canlynol:

 •  Y gallu i gwrdd ag un neu fwy o themâu allweddol y gronfa
 • Yn gallu dangos angen sydd wedi'i nodi a'i fynegi'n glir
 • Cyflawni yn erbyn ystod eang o allbynnau a chanlyniadau
 • Yn gallu cyflawni o fewn yr amserlen (rhaid cwblhau pob prosiect erbyn diwedd Tachwedd 2024 fan bellaf)
 • Gwerth am arian

Mae sgôr asesu i’w weld yn Atodiad B.

Bydd pob cais yn cael ei ystyried gan Banel Ariannu. Bydd argymhellion yn cael eu cymryd drwy brosesau penderfynu y cytunwyd arnynt gan Gyngor Sir Penfro ar gyfer penderfyniad terfynol.

11. Caffael

Prynu nwyddau, gwasanaethau neu waith

Wrth gaffael gwaith, nwyddau a gwasanaethau, disgwylir i ymgeiswyr gynnal y broses mewn modd sy'n sicrhau didwylledd, gwerth am arian a thegwch a rhaid iddynt ddilyn y gweithdrefnau caffael fel y'u hamlinellir yn yr adran hon.

Trothwyon Caffael

Bydd yr union weithdrefnau i'w dilyn yn dibynnu ar faint yr archeb neu'r contract i'w osod. Mae Cyngor Sir Penfro (CSP) yn gweithredu set raddedig o weithdrefnau sy'n cydnabod yr angen i ysgafnhau gofynion gweinyddol ar gyfer contractau sy'n cynnwys symiau llai. Rhaid i bob ymgeisydd gadw at y rheolau a gynhwysir yn Atodiad C.

Maen ofynnol i gyrff sector cyhoeddus sy'n dod o dan Gyfarwyddebau Caffael y CE ddilyn eu rheolau a'u gweithdrefnau caffael sefydliadol eu hunain.

Bydd methu â chydymffurfio’n llawn â’r trothwyon caffael yn golygu na fydd y costau’n gymwys i gael cymorth o dan y gronfa hon.

12. Rheoli Cymorthdaliadau

Rhaid i bob cais hefyd ystyried sut y byddant yn cyflawni yn unol â rheolaeth cymhorthdal ​​yn unol â chanllawiau Llywodraeth y DU (yn agor mewn tab newydd).

Lle nad yw ymgeiswyr yn dangos yn ddigonol bod y prosiect arfaethedig yn cydymffurfio â Chyfundrefn Rheoli Cymhorthdal ​​y DU, efallai y caiff ei ystyried yn anghymwys, a gallai eich cais gael ei wrthod.

Mae canllawiau pellach i’w gweld yn Atodiad D.

13. Amodau Cyffredinol

Prosiectau Cyfalaf - bydd y grant yn cael ei adennill os bydd y sefydliad yn rhoi'r gorau i fasnachu, adleoli neu werthu'r eiddo ymlaen o fewn 6 blynedd i'w ddyfarnu.

Ar gyfer eiddo sydd wedi'u hadeiladu neu eu gwella fel rhan o gynllun grant a weinyddir gan CSP, gall yr Awdurdod geisio cofrestru buddiant yn yr eiddo sy'n derbyn cymorth grant gyda'r Gofrestrfa Tir naill ai drwy Gyfyngiad neu Arwystl Cyfreithiol. Bydd y broses hon yn tynnu sylw'r awdurdod at unrhyw newid ym mherchnogaeth yr eiddo ac o unrhyw ganlyniadau posibl ar delerau ac amodau dyfarnu'r grant. Bydd derbynnydd y grant yn gyfrifol am fynd ati i ddileu unrhyw Gyfyngiad neu Arwystl Cyfreithiol ac unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â’r broses, ar ddiwedd y cyfnod.

Argymhellir yn gryf bod nwyddau a brynwyd mewn perthynas â’r grant yn cael eu prynu gan ddefnyddio cyfrif banc busnes.

Os yw’r gwariant gwaith cymwys yn is na’r disgwyl yn y cynnig grant, bydd y grant yn cael ei leihau ar sail pro rata.

Bydd taliadau grant yn ôl-weithredol a byddant yn cael eu gwneud ar ôl cyflwyno tystiolaeth o wariant a chanlyniadau prosiectau ar ffurf Anfonebau gwreiddiol a dalwyd a Datganiad Banc perthnasol yn dangos gwariant prosiect.

Rhaid i'r ymgeisydd dderbyn telerau ac amodau'r grant trwy gwblhau'r Hysbysiad o Gymeradwyaeth a Thelerau ac Amodau o fewn 30 diwrnod o'i dderbyn. Rhaid cwblhau’r holl wariant sy’n gysylltiedig â’r grant yn unol â’r dyddiadau dechrau a gorffen ar y Llythyr Cynnig.

Bydd y sefydliad yn cael ei fonitro a'r allbynnau ariannu ar ôl 12 mis yn dilyn taliad terfynol y grant a bydd angen tystiolaeth o'r allbynnau. Gallai methu â chyflawni'r allbynnau yr ymrwymwyd iddynt arwain at adfachu arian grant.

Os na fydd y prosiect yn mynd rhagddo o fewn y cyfnod a nodir yn y cynnig grant, bydd y cynnig grant yn dod i ben yn awtomatig. Gellir ymestyn cyfnod y cynnig grant, ar yr amod y gwneir cais ysgrifenedig. Rhaid gofyn am unrhyw amrywiad i’r Telerau ac Amodau a nodir yn y Llythyr Cynnig a chytuno arno.

Ni fydd pryniannau arian parod yn cael eu hystyried ar gyfer taliad grant.

Gall swyddogion yr awdurdod gynnal ymweliadau safle cyn talu unrhyw arian grant.

14. Treth ar Werth (TAW)

Ar gyfer costau cyfalaf mae'n debygol y bydd angen talu TAW ar wariant cyfalaf. Rhaid ymgynghori â Chyllid a Thollau EM a rhaid darparu tystiolaeth o’r cyngor a dderbyniwyd ganddynt www.hmrc.gov.uk neu 0300 200 3700.

Lle gellir adennill TAW dylai cyfanswm costau'r prosiect adlewyrchu'r ffigwr TAW net, lle na ellir adennill TAW yna dylai'r ffigurau gynnwys TAW.

Ar gyfer costau refeniw, dylai costau refeniw mewn ceisiadau ariannu gynnwys TAW ac eithrio yn achos Cynghorau Tref a Chymuned a sefydliadau eraill sy'n gymwys i hawlio TAW yn ôl.

15. Cyhoeddusrwydd

Rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus ddangos cefnogaeth gan Gyngor Sir Penfro a Chronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, mae hyn yn cynnwys unrhyw gyhoeddusrwydd gan gynnwys datganiadau i’r wasg mewn perthynas â’r prosiect a ariennir. Darperir placiau ar gyfer prosiectau cyfalaf i alluogi ymgeiswyr i ddangos cydnabyddiaeth o'r gefnogaeth a ddarperir. Am ragor o wybodaeth (yn agor mewn tab newydd)

16. Adennill cyllid grant

Bydd cyllid yn cael ei atal a/neu, i’r graddau y mae taliad wedi’i wneud, bydd derbynnydd y grant yn ad-dalu cyllid naill ai’n gyfan gwbl neu’n rhannol, gan gynnwys:

 • bu gordaliad cyllid
 • yn ystod ei fywyd economaidd, bod y prosiect yn mynd trwy newid sylweddol a ddiffinnir fel un sy'n cael ei ddefnyddio at ddibenion heblaw'r rhai a nodir yn y cais neu newid perchennog heb hysbysu Cyngor Sir Penfro.

Y bywyd economaidd yw’r cyfnod hyd at 6 blynedd o ddyddiad taliad olaf y grant a bydd angen ad-dalu cyllid fel a ganlyn

Dyddiad gwaredu'r ased(au) a Y swm sydd i'w ad-dalu

 • O fewn 1 flwyddyn - Cyllid i'w ad-dalu'n llawn
 • O fewn 4 blynedd - Ad-dalu 40% o'r cyllid
 • O fewn 6 mlynedd - Ad-dalu 10% o'r cyllid
 • Ar ôl 6 mlynedd - Dim cyllid i'w ad-dalu

   Mae'r uchod yn ofynion ad-dalu lleiaf. Rhaid ad-dalu’r grant yn llawn ar gais os:

 •  canfyddir bod yr ymgeisydd wedi gwneud unrhyw gamliwiad mewn cysylltiad â'r cais
 • mae'r ymgeisydd wedi torri'r amod uchod
 • nid yw'r asedau a'r eiddo (os yw'n berthnasol) yn cael eu hadfer yn llawn o fewn 12 mis i unrhyw ddigwyddiad sy'n arwain at golled neu ddifrod i'r eiddoFfurf Datgan Diddordeb 

Cysylltwch os gwelwch yn dda:

Adfywio Cymunedol

Neuadd y Sir,

Hwlffordd

Sir Benfro

SA61 1TP

E-bost: communitiesSPF@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

 

ID: 9845, revised 15/11/2023