Strategaeth Gorfforaethol 2023-2028

Addysg

A1- Byddwn yn gwella'r ddarpariaeth addysg a dysgu, gan arfogi ein dysgwyr â sgiliau a gwybodaeth gydol oes y bydd eu hangen arnynt ar gyfer y dyfodol

Cyfraniad at nodau llesiant cenedlaethol

Rydym o'r farn y bydd ein hamcan llesiant addysg yn gwneud cyfraniad arbennig at y nodau llesiant cenedlaethol canlynol.

 • Cymru lewyrchus.
 • Cymru iachach.
 • Cymru sy’n fwy cyfartal.
 • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu.
 • Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

Rhesymeg

 • Gallwn ddangos tystiolaeth o gynnydd amlwg ers arolygiad Estyn ym mis Tachwedd 2019. Cawsom ein tynnu o’r categori awdurdod lleol sy’n peri pryder sylweddol ym mis Hydref 2022 ond mae angen gwelliant pellach o hyd.
 • Mae addysg yn hanfodol i gynaliadwyedd Sir Benfro yn y dyfodol ac i ddiwallu anghenion sgiliau'r dyfodol a gweithredu'r cwricwlwm newydd.
 • Rydym wedi mynd ran o'r ffordd trwy raglen fawr i ad-drefnu ysgolion sydd wedi arwain at fuddsoddi’n sylweddol yn yr ystâd ysgolion. Prosiect hirdymor yw hwn.

Yr hyn yr ydym yn mynd i’w wneud

Cynorthwyo ysgolion i greu llwybrau dysgwyr a chwricwla o ansawdd da a chreu gwelliant cynaliadwy i alluogi ein hysgolion i fod yn rhai sy’n cyrraedd lefelau perfformiad uchel.
 • Defnyddio'r Cwricwlwm i Gymru i lunio llwybrau'r cwricwlwm, sy'n briodol i anghenion dysgwyr
 • Mynd ati ymhellach i ddatblygu'r modd y mae asesu’n cael ei ddefnyddio a’i roi ar waith i gyflymu dysgu ac i fod yn sail i ymarfer ac atebolrwydd proffesiynol cryf
 • Cyflwyno, addasu a gwreiddio'r diwygiadau cenedlaethol ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Hwyluso a hybu cyfleoedd i ymgysylltu â disgyblion a rhieni/gofalwyr a’u cynnwys ym mhrofiadau dysgu plant
Creu amgylchedd anogol ac ysbrydoli pob dysgwr i fod yn uchelgeisiol, galluog, hyderus, cyfrifol a chydnerth.
 • Datblygu dulliau ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl a llesiant dysgwyr.
 • Parhau i gyflwyno ymarfer sy'n deall trawma a sicrhau ei fod wedi'i ymgorffori yn ein holl ddulliau.
 • Datblygu dulliau sy'n ystyriol o blant a chyflawni ein rhwymedigaethau o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) yn llawn.
 • Mynd ati ymhellach i ddatblygu ein strategaeth dysgu awyr agored fel bod pob dysgwr yn gallu cael mynediad at ddarpariaeth o ansawdd da trwy ein hasesiadau o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae.
 • Darparu gwaith ieuenctid cymunedol a rhaglenni yn ystod gwyliau ysgol ledled y Sir.
Parhau i gyflwyno ein rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, gan fuddsoddi mewn adeiladau ysgol newydd neu wedi'u hadnewyddu fel Ysgol Portfield, Ysgol Bro Penfro, Ysgol Gynradd Aberdaugleddau ac Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau.
 • Ymateb i heriau ein poblogaeth sy'n lleihau ledled y sir trwy gynllun trawsnewid ysgolion a threfniadaeth ysgolion.
 • Gwella a datblygu clystyrau ein hysgolion i ddarparu datblygiad cynaliadwy hirdymor i'n holl ddysgwyr.
 • Buddsoddi ymhellach mewn technolegau digidol trwy ein rhaglen Hwb Edtech.
Trwy weithio mewn partneriaeth, galluogi ein hysgolion i fod yn ymreolus a pherchenogi eu hatebolrwydd eu hunain o dan system sy'n ysgogi gwelliant parhaus.
 • Mynd ati ymhellach i ddatblygu ein bwrdd gwella addysg, gan weithio mewn partneriaeth gydag eraill
 • Creu cyfleoedd o ansawdd da i lywodraethwyr weithio mewn partneriaeth
 • Mynd ati ymhellach i ddatblygu ein partneriaethau gyda rhieni fel bod ein gwasanaethau'n diwallu anghenion dysgwyr ac yn rhoi dysgwyr yn gyntaf.
 • Cynnal trefniadau llywodraethu cryf a’u datblygu ymhellach ar gyfer ein trefniadau partneriaeth
ID: 10906, adolygwyd 06/10/2023