Strategaeth Gorfforaethol 2023-2028

Gofal Cymdeithasol

A2- Byddwn yn sicrhau darpariaeth briodol o ran gofal a chymorth, gan ganolbwyntio ar atal a sicrhau bod pobl sy'n agored i niwed yn ddiogel

Cyfraniad at nodau llesiant cenedlaethol

Rydym o’r farn y bydd ein hamcan llesiant gofal cymdeithasol yn gwneud cyfraniad arbennig at y nodau llesiant cenedlaethol canlynol:

 • Cymru iachach.
 • Cymru sy’n fwy cyfartal.
 • Cymru o gymunedau cydlynus.

Rhesymeg

 • Mae gan Sir Benfro boblogaeth sy'n heneiddio sy'n arwain at alw cynyddol am iechyd a gofal cymdeithasol. 
 • Gosododd pandemig COVID-19 straen sylweddol ar y system iechyd a gofal cymdeithasol, a bydd effaith hyn yn parhau i gael ei deimlo hyd y gellir rhagweld.  O’i roi yn blwmp ac yn blaen, mae'r system mewn argyfwng ar lefel genedlaethol a lleol.
 • Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb statudol i ddiwallu anghenion gofal ei boblogaeth a chwrdd â'r gost a ysgwyddir wrth wneud hynny. Yn y cyd-destun presennol, mae'r costau cynyddol hyn yn rhoi straen sylweddol ar yr adnoddau sydd ar gael sy'n cael effaith ar holl wasanaethau eraill y cyngor.
 • Mae gofal cymdeithasol yn rhoi cymorth i lawer o bobl anabl; mae dyletswydd arnom i gwrdd â hawliau'r bobl hyn a chymryd eu barn i ystyriaeth wrth ddarparu gwasanaethau.

Yr hyn yr ydym yn mynd i’w wneud

Gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i sicrhau bod pobl yn cael darpariaeth ddi-dor a chydgysylltiedig a sicrhau nad yw unrhyw un y mae angen cymorth arno/arni yn cael ei (g)adael yn y bylchau rhwng gwasanaethau.
 • Helpu i gyflawni Ymgyrch Nightingale 23 i fynd i'r afael â'r argyfwng acíwt a brofir ar y cyd gan wasanaethau iechyd / gofal cymdeithasol.
Adeiladu marchnad amrywiol a bywiog, sy'n cynnwys datblygu micro-fentrau a mentrau cymdeithasol, ailbennu cydbwysedd y farchnad a strategaeth gomisiynu mewn ymateb i adroddiad sefydlogrwydd y farchnad.
 • Tyfu ein presenoldeb o ran darparu’n uniongyrchol ac ailbennu cydbwysedd y farchnad.  Bydd hyn yn golygu buddsoddi mewn tyfu a/neu ddatblygu cartrefi gofal sy'n cael eu rhedeg gan y cyngor.
 • Creu capasiti i ddarparu gwasanaethau gofal i bobl agored i niwed y mae eu hangen arnynt, gan gynnwys cydnerthedd i ymateb i fethiant a heriau'r farchnad.
 • Anelu at fod ag o leiaf 6 lle i blant mewn cartrefi a gaiff eu rhedeg gan y cyngor o fewn cyfnod y weinyddiaeth hon.
Lleihau nifer y plant mewn gofal trwy atal plant rhag gorfod cael eu rhoi mewn gofal a chynorthwyo plant i adael gofal yn ddiogel.
 • Mynd ati’n well i recriwtio gofalwyr maeth i sicrhau bod plant yn cael eu lleoli'n agosach at adref, gyda gofalwyr lleol a gostyngiad yn y defnydd o leoliadau allanol drutach a phellach i ffwrdd.
Datblygu amrywiaeth o gyfleoedd dydd ystyrlon a gwasanaethau seibiant ar gyfer teuluoedd a gofalwyr unigol.
 • Datblygu canolfan cyfleoedd dydd.
 • Arlwy ehangach o gyfleoedd gan ddefnyddio cyfleusterau cymunedol a lleihau'r defnydd o adeiladau cyfleoedd dydd presennol.
 • Gwella ein harlwy o wasanaethau ailalluogi seiliedig-ar-welyau er enghraifft prosiect Haverfordia a Thŷ Martello.
Hyrwyddo gofal cymdeithasol fel gyrfa ddelfrydol gyda'r cyfle i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl, gan ddatblygu llwybr gyrfa.
 • Cyflwyno isafswm cyflog i weithwyr gofal cartref sy'n rhoi gofal yng nghartrefi pobl o £11.50 yr awr a ddaw i rym o 2023, gan werthfawrogi'n briodol y swyddi proffesiynol ac anodd y mae gofalwyr yn eu gwneud.
Newid y patrwm comisiynu gyda datblygiad parhaus ystod o fentrau atal / ymyrryd yn gynnar er mwyn lleihau'r galw ar wasanaethau statudol.
 • Parhau i gydgynhyrchu gwasanaethau gyda'r trydydd sector fel yr Hyb Cymunedol.
Gwneud unigolion a'u hanghenion yn ganolog i’w gofal, gan roi llais a rheolaeth iddynt.
 • Parhau i adnabod a gweithredu dulliau effeithiol o sicrhau cynhwysiant digidol a gofal a chymorth a alluogir gan dechnoleg.
 • Cynyddu'r nifer sy'n defnyddio taliadau uniongyrchol.
ID: 10907, adolygwyd 06/10/2023