Strategaeth Gorfforaethol 2023-2028

Lleihau Tlodi

A9- Byddwn yn datblygu strategaeth i leihau tlodi ac anghydraddoldeb

Cyfraniad at nodau llesiant cenedlaethol

Rydym o'r farn y bydd ein hamcan llesiant lleihau tlodi yn gwneud cyfraniad arbennig at y nodau llesiant cenedlaethol canlynol:

 • Cymru lewyrchus.
 • Cymru iachach.
 • Cymru sy’n fwy cyfartal.
 • Cymru o gymunedau cydlynus.

Rhesymeg

 • Mae dyletswydd arnom o dan y Ddeddf Cydraddoldeb i ystyried effaith ein penderfyniadau ar anfantais economaidd-gymdeithasol.  Mae'r ddyletswydd hon yn arbennig o berthnasol i Sir Benfro (gweler Sir Benfro yn ei Chyd-destun) oherwydd ein cyfraddau tlodi uchel.
 • Mae gweithgor tlodi aml-asiantaeth wedi cael ei sefydlu fel un o is-grwpiau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro, yn dilyn adolygiad o ddata a ddatgelodd lefelau annerbyniol o dlodi plant yn y Sir.
 • Mae'r argyfwng costau byw presennol yn atgyfnerthu'r angen i ganolbwyntio ar dlodi.

Yr hyn yr ydym yn mynd i’w wneud

Datblygu a gweithredu strategaeth i leihau tlodi a gwella ffyniant.
 • Cyflawni rôl arweiniol yn null y BGC o fynd i'r afael â lefelau uchel o dlodi yn y Sir trwy'r gweithgor tlodi amlasiantaeth.
Mae addysg yn aml wedi cael ei nodi fel y ffordd orau allan o dlodi, yn enwedig cylchoedd tlodi sy’n parhau o un genhedlaeth i’r llall.  Byddwn yn galluogi pob dysgwr, ni waeth beth fo'u cefndir, i fod y gorau y gallant fod.
 • Herio a chefnogi ysgolion a phartneriaid ymhellach i wella canlyniadau addysgol disgyblion sy’n wynebu risg o dangyflawni, yn enwedig plant sy'n derbyn gofal, disgyblion o deuluoedd incwm isel, disgyblion y mae Saesneg yn ail iaith iddynt a'r disgyblion hynny ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.
 • Estyn y ddarpariaeth prydau ysgol am ddim i bob dysgwr cynradd erbyn mis Medi 2023.
 • Ehangu ein harlwy Dechrau'n Deg i Abergwaun ac Wdig, a chyflwyno darpariaeth dysgu fel teulu Sbardun mewn ysgolion cynradd targed sydd â chyfraddau tlodi plant uwch.
 • Cyflawni ein prosiect braenaru yn y blynyddoedd cynnar a gwella gwasanaethau i'n teuluoedd a'u plant ieuengaf.
ID: 10914, adolygwyd 05/01/2024