Strategaeth Gorfforaethol 2023-2028

Llinyn Aur

Ni fydd y Strategaeth Gorfforaethol ond yn effeithiol os yw'n adlewyrchu blaenoriaethau'r Cabinet mewn modd cydlynol, ac os caiff amcanion strategol sefydliadol eu hymgorffori yn yr hyn y mae timau ar draws y Cyngor yn ei wneud o ddydd i ddydd. Fel rheol, gelwir yr aliniad hwn rhwng cynlluniau hierarchaidd a chyflawni ar draws pob lefel o'r sefydliad yn 'llinyn aur' ac fe'i disgrifir yn fanylach trwy ein fframwaith rheoli perfformiad.

Ar lefel ehangach, mae'r Cyngor yn rhan o ystod eang o drefniadau cynllunio rhanbarthol sy'n ymdrin â nifer o themâu neu flaenoriaethau polisi. Mae'r rhain yn dod yn fwy cyffredin wrth i gydweithio a gweithio mewn partneriaeth ddod yn bwysicach. 

Mae angen i'n Strategaeth Gorfforaethol adlewyrchu'r ddwy elfen hyn.

Fframwaith Rheoli Perfformiad

Mae Fframwaith Rheoli Perfformiad y Cyngor yn cael ei adolygu ar hyn o bryd; fodd bynnag, amlinellir saernïaeth eang strategaethau a chynlluniau allweddol, a threfniadau monitro ac adrodd, isod. 

Cynllunio

Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro 2023 - 2028. Mae'r Cynllun hwn wedi'i seilio ar bedwar amcan llesiant sy'n nodi sut y bydd partneriaid o sefydliadau allweddol yn Sir Benfro ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector yn gwella llesiant yn y Sir trwy gydweithio drwy'r hyn a elwir yn Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC). Mae'r Cyngor yn un o bartneriaid statudol y BGC. Ar hyn o bryd mae'r Cynllun Llesiant yn mynd trwy'r camau cymeradwyo terfynol a disgwylir iddo gael ei gyhoeddi ym mis Mai 2023. Rhaid i'n Strategaeth Gorfforaethol ystyried pedwar amcan llesiant y BGC a nodir yn ei Gynllun Llesiant.

Rhaglen Weinyddu 2022 - 2027. Mae'r ddogfen hon yn darparu cyfeiriad gwleidyddol y Cyngor tan yr etholiadau nesaf ym mis Mai 2027. Cytunwyd arni yn y Cabinet ym mis Ionawr 2023.

Strategaeth Gorfforaethol 2023 – 2028 (y ddogfen hon). Trwy'r amcanion llesiant a nodir yn y Strategaeth neu o fewn adrannau penodol, bydd hon yn sefydlu cysylltiadau â chynlluniau tymor canolig allweddol eraill – megis y Cynllun Ariannol Tymor Canolig (y cytunir arno fel rhan o'r gyllideb), yn ogystal â chynlluniau sy'n dod i'r amlwg fel Cynllun Gweithlu, Cynllun Rheoli Asedau, a Strategaeth Gaffael y Cyngor.

Cynlluniau Gwasanaeth Tymor Canolig (cyfnod o 4 blynedd, gan gael eu hadolygu’n flynyddol). Mae'r rhain yn cael eu cynhyrchu gan wasanaethau unigol ac maent wedi’u bwriadu i ysgogi gwelliant ac i gynllunio a pharatoi ar gyfer senarios yn y dyfodol yn unol â blaenoriaethau yn y Strategaeth hon. Nid yw cynlluniau'n cael eu cyhoeddi fel mater o drefn ond gall Pwyllgor Trosolwg a Chraffu priodol graffu arnynt. Mae cynlluniau'n cael eu cymeradwyo gan yr Uwch Dîm Arwain ac yn cael eu monitro. Mae CGTC yn cysylltu â'r broses o gynllunio'r gyllideb ac maent yn rhan annatod o nodi sut y gellir cyflawni blaenoriaethau'r Cyngor a hefyd mantoli’r gyllideb dros y tymor canolig.

Cynlluniau Uned (lle cânt eu cynhyrchu). Gellir cynhyrchu cynlluniau uned neu dîm i gefnogi Cynlluniau Gwasanaeth Tymor Canolig, yn enwedig ar gyfer Penaethiaid Gwasanaethau sydd â meysydd gwasanaeth eang.

Cynlluniau perfformiad a llesiant unigol (blynyddol, gan gael eu hadolygu'n aml). Ma'r mecanwaith ar gyfer arfarnu perfformiad unigol. Mae'n ofynnol i bob cyflogai gael arfarniadau, gan gynnwys uwch swyddogion. 

Monitro/adrodd

Cerdyn Sgorio Corfforaethol. Ystod o fesurau perfformiad yw hwn, y cytunir arnynt gan y Cabinet a'r Uwch Dîm Arwain, ac sydd wedi’u bwriadu i ddarparu dealltwriaeth eang am iechyd sefydliadol. Caiff y rhain eu monitro'n chwarterol gan y Cabinet a'r Uwch Dîm Arwain, a chan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol o bryd i'w gilydd. 

Hunanasesiad blynyddol. O dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, mae dyletswydd ar y Cyngor i adrodd yn flynyddol ar berfformiad trwy broses hunanasesu. I bob pwrpas, mae hyn yn golygu adrodd ar yr hyn a gyflawnwyd dros y 12 mis blaenorol (ar gyfer amcanion llesiant a llywodraethu) a nodi camau gwella ar gyfer y flwyddyn ganlynol.  Cytunwyd ar yr hunanasesiad cyntaf yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Rhagfyr 2022. Rhaid i hunanasesiadau dilynol adrodd yn ôl ar y camau gwella a nodwyd yn y flwyddyn flaenorol.  Rydym wedi datblygu tri amcan llesiant i ymgorffori'r camau gwella hyn yn y Strategaeth hon er mwyn cynnal gwelededd corfforaethol a symleiddio’r broses fonitro. Mae'r hunanasesiad yn gysylltiedig â'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol (gweler isod).

Asesiad Panel o Berfformiad. Gofyniad arall o dan y Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau, sy’n golygu ei bod yn ofynnol i'r Cyngor benodi panel allanol o gymheiriaid i gynnal adolygiad ymhob cylch etholiadol i ganfod i ba raddau y mae'r Cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau perfformiad. Disgwylir y bydd yn digwydd rhwng canol a diwedd y tymor gwleidyddol.

Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu. Mae gan bum Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Cyngor rôl o fewn eu cylchoedd gwaith i oruchwylio cynlluniau a strategaethau a phrosesau adrodd ar berfformiad a monitro perfformiad.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol. Mae'r Cyngor yn gyfrifol am gynnal adolygiad o effeithiolrwydd ei fframwaith llywodraethu, gan gynnwys y system rheolaeth fewnol, yn flynyddol. Canlyniad yr adolygiad yw Datganiad Llywodraethu Blynyddol a gyflwynir i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i'w adolygu, ac i'r Cyngor llawn i'w gymeradwyo.

Y cyd-destun cynllunio ehangach – gweithio rhanbarthol a chydweithredol

Mae ein Strategaeth Gorfforaethol yn rhan o gyd-destun set ehangach o gynlluniau sy'n arbennig o berthnasol ar gyfer llunio lle, a meysydd polisi fel datblygu economaidd, trafnidiaeth a defnydd tir lle mae angen i ni gydweithio gydag awdurdodau lleol eraill. Ardal De Orllewin Cymru yw'r ôl troed diofyn ar gyfer cyflawni hyn. Mae cynllun Cymru’r Dyfodol – y Cynllun Cenedlaethol 2040 (yn agor mewn tab newydd) (sydd ar frig hierarchaeth y cynlluniau a ddefnyddir ar gyfer cynllunio defnydd tir) yn cynnwys diagram strategol rhanbarthol sy'n nodi'r cyfleoedd allweddol ar gyfer rhanbarth De Orllewin Cymru.

Mae Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-Orllewin (Cymru) yn bodoli i symleiddio a gwella cynllunio a chydweithio rhanbarthol ledled Sir Benfro, Sir Gâr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Mae Cyngor Sir Penfro yn aelod ohono. Yn ddiweddar mae wedi cytuno ar ei Gynllun Corfforaethol (yn agor mewn tab newydd).

Mae'n ofynnol i Gyd-bwyllgor Corfforedig y De-orllewin (Cymru) gynhyrchu amrywiaeth o gynlluniau eraill i gyflawni'r Cynllun Cyflawni Economaidd Rhanbarthol a'r Strategaeth Ynni Ranbarthol ar y cyd, a thrwy hynny wella llesiant economaidd (wedi'i ddatgarboneiddio) De-orllewin Cymru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae dau gynllun y cyfeirir atynt yng Nghynllun Corfforaethol Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-orllewin (Cymru) eisoes wedi’u cymeradwyo:

Bydd Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-orllewin (Cymru) yn cynhyrchu Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol ar gyfer De-orllewin Cymru sy’n seiliedig ar gydweithio ac sy’n galluogi darparu system drafnidiaeth sy’n dda i’n cenedlaethau o bobl a chymunedau yn y dyfodol, yn dda i’n hamgylchedd, ac yn dda i’n heconomi a’n lleoedd. Mae'r cynllun hwn yn disodli cynlluniau trafnidiaeth lleol. Unwaith y cytunir arno, bydd y cynllun rhanbarthol yn cael ei adolygu'n flynyddol gydag adolygiad mwy sylfaenol tua 2028.

Bydd Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-orllewin (Cymru) hefyd yn cynhyrchu Cynllun Datblygu Strategol cadarn, cyflawnadwy, cydgysylltiedig ac wedi’i deilwra i’r ardal leol ar gyfer De-orllewin Cymru sy’n seiliedig ar ymgysylltu â rhanddeiliaid a chydweithio ac sy’n nodi’n glir raddfa a lleoliad twf yn y dyfodol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Unwaith y cytunir arno, bydd y cynllun hwn yn eistedd rhwng fframweithiau cynllunio cenedlaethol Cymru gyfan a Chynlluniau Datblygu Lleol y Cyngor Sir/Parc Cenedlaethol. Bydd y broses i’w gymeradwyo’n adlewyrchu Cynlluniau Datblygu Lleol a disgwylir y bydd yn cael ei fabwysiadu erbyn 2030.

Yn ogystal â Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-orllewin (Cymru), mae cyrff rhanbarthol eraill yn dylanwadu ar sut rydym yn cydweithio gydag awdurdodau cyfagos. Gall y cyrff hyn ddefnyddio olion traed rhanbarthol ychydig yn wahanol.

A hithau’n gwasanaethu’r un ardal â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru (yn agor mewn tab newydd) yn goruchwylio'r broses barhaus o integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol. Mae ei Hasesiad o Anghenion y Boblogaeth (yn agor mewn tab newydd) yn rhan o'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer y cynllun hwn. Mae ei hadroddiad ar Sefydlogrwydd Marchnad Gorllewin Cymru yn sail i'n gweithredoedd i gryfhau'r sector gofal annibynnol.

Gan wasanaethu Sir Benfro, Sir Gâr ac Abertawe, mae Partneriaeth yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth gwella ysgolion cyson, a hwnnw’n canolbwyntio ar strategaethau her a chymorth sy'n gwella’r dysgu a’r addysgu.  Mae'n allweddol i gwrdd â her ganolog ein hamcan llesiant sy’n ymwneud ag Addysg sydd wedi’i fwriadu i wella'r ddarpariaeth addysg a dysgu yn ogystal â chynnal y gwelliannau a wnaed eisoes.

ID: 10902, adolygwyd 06/10/2023