Strategaeth Gorfforaethol 2023-2028

Llywodraethu Da

B1- Byddwn yn adeiladu diwylliant o lywodraethu da yn y Cyngor i wella ymddiriedaeth a hyder yn ein prosesau penderfynu

Thema hunanasesu: Strategaeth a Pherfformiad; Arweinyddiaeth, Llywodraethu a Diwylliant; Gweithio gyda phartneriaid a chwsmeriaid.

Rhesymeg

  • Ym mis Ionawr 2021, cyhoeddodd Archwilio Cymru Adroddiad Er Budd y Cyhoedd ar ddiffygion yn ein trefniadau llywodraethu a'n prosesau penderfynu mewn perthynas ag ymadawiad ein Cyn-Brif Weithredwr. Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu cynllun gweithredu i fynd i'r afael ag argymhellion Archwilio Cymru a'r rhai a gafodd eu cynnwys mewn adolygiad a gomisiynwyd yn fewnol. Mae'r cynllun gweithredu yn cael ei fonitro gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. Yn gyffredinol, mae'r cynnydd yn parhau'n gadarnhaol ac mae llawer iawn o amser swyddogion yn dal i gael ei fuddsoddi i gyflawni yn erbyn y camau gweithredu yn y cynllun. Mae hefyd yn amlwg y bydd rhai o'r camau yr ydym wedi'u cynllunio yn cymryd mwy o amser na'r hyn a gynlluniwyd yn gyntaf. 
  • Fel Cynghorau Sir eraill sydd o natur wledig yn bennaf, mae ymgysylltu a chyfranogiad ffurfiol gan ddinasyddion yn y broses etholiadol yn dal i fod yn is nag ydyw yng Nghynghorau Cymru yn eu cyfanrwydd. Yn yr etholiadau llywodraeth leol diweddaraf ym mis Mai 2022, cafodd ymgeiswyr mewn 19 o'n 59 o wardiau eu hethol yn ddiwrthwynebiad. Rydym wedi mabwysiadu strategaeth gyfranogi a fydd yn helpu i fynd i'r afael â hyn ac ehangu cyfranogiad yn fwy cyffredinol.

Yr hyn yr ydym yn mynd i’w wneud

  • Cyflawni ein Cynllun Gweithredu Llywodraethu Corfforaethol, gan ei adolygu'n barhaus fel ei fod yn dal i fod yn berthnasol ac yn canolbwyntio ar feysydd lle mae angen gwella.
  • Ymdrechu i ddarparu cyfundrefn lywodraethu gref ac effeithiol, sy’n ymwybodol o risg (ond nid yn amharod i dderbyn risg).
  • Cefnogi cydberthnasoedd adeiladol â pharch ar y ddwy ochr ar draws y Cyngor.
  • Buddsoddi mewn datblygu a chefnogi Aelodau Etholedig fel eu bod yn gallu gwireddu eu potensial i gyflawni'r gorau dros eu cymunedau.
  • Cyflawni ein Strategaeth Gyfranogi a fabwysiadwyd gan y Cabinet yn ei gyfarfod ym mis Ionawr 2023.
  • Cynnal Asesiad Panel Cymheiriaid cyn diwedd 2026 i gael safbwynt allanol gan ymarferwyr llywodraeth leol wrth ystyried i ba raddau yr ydym yn ateb ein gofynion perfformiad.

 

ID: 10915, adolygwyd 06/10/2023