Strategaeth Gorfforaethol 2023-2028

Mesurau

Datblygwyd Cerdyn Sgorio Perfformiad Corfforaethol newydd yn 2021 i ddarparu data amserol i uwch swyddogion ac aelodau gyda'r nod o fynd ati’n well i adnabod materion sy’n galw am ymyrraeth.

Fel rhan o gryfhau dull cyfunol y Cyngor o ddeall a monitro perfformiad, mae cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cabinet a'r Uwch Dîm Arwain (UDA) i fynd drwy'r Cerdyn Sgorio Perfformiad Corfforaethol wedi cael eu sefydlu ac mae hyn yn darparu lle ar gyfer herio a goruchwylio adeiladol rhwng y Weithrediaeth ac uwch swyddogion. 

Hefyd, mae'r Cerdyn Sgorio wedi cael ei ddefnyddio fel ysgogydd i nodi meysydd o fewn y sefydliad sydd i’w gweld fel pe baent yn tanberfformio a lle gellir targedu ffocws a gweithgarwch gwella penodol.  Un enghraifft yw'r Ganolfan Gyswllt a'r amseroedd ymateb i gwsmeriaid lle mae'r perfformiad wedi gwella'n sylweddol, a hynny wedi'i ysgogi gan y ffocws a ddaeth yn sgîl y dangosyddion hyn.

Mae'r cerdyn sgorio hefyd wedi bod yn cael ei gyflwyno'n rheolaidd i'r Tîm Arwain Estynedig (TAE) i sicrhau bod uwch swyddogion o bob rhan o'r sefydliad yn cael cyfle i ddeall a chyfrannu at ddatblygiad diwylliant perfformiad cryfach yn y Cyngor.  Hefyd, mae adroddiadau monitro perfformiad trwy'r Cerdyn Sgorio Corfforaethol wedi cael eu hailgyflwyno i'r cylch rhaglennu gwaith Trosolwg a Chraffu i alluogi Aelodau anweithredol i oruchwylio perfformiad.

Mae cam nesaf y gwaith hwn yn digwydd trwy'r tîm prosiect data sydd newydd gael ei ffurfio ac sy'n datblygu proses adrodd (ac ymhen amser, diweddaru awtomatig) trwy Microsoft PowerBI.  Rydym yn dal i fod yng nghamau cynnar cyflwyno'r broses hon ac nid ydym wedi archwilio’r potensial ar gyfer y system yn llawn eto.

Rydym yn cydnabod yr angen i ddatblygu dangosyddion yn barhaus, ond yn enwedig mewn perthynas ag:

 • Addysg (fel y soniodd y Pennaeth Gwella Ysgolion a Chomisiynu yng nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 29 Tachwedd 2022). 
 • Eiddo (sy'n cael ei gydnabod yn ein Cynllun Rheoli Asedau Strategol diweddar).

Mae'r dangosyddion yn y Cerdyn Sgorio Corfforaethol cyfredol wedi'u nodi yn yr adran ganlynol.

Mesurau’r Cerdyn Sgorio Corfforaethol

Caiff y dangosyddion yr adroddwyd arnynt yn ein cerdyn sgorio corfforaethol yn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ar 19 Ionawr 2023 eu rhestru isod.

Gofal Cymdeithasol

 • Canran y swyddi gwaith cymdeithasol CagALl gwag ym maes Gofal Cymdeithasol.
Gofal Oedolion
 •  Nifer yr ymholiadau amddiffyn oedolion.
 • Canran yr ymholiadau amddiffyn oedolion wedi'u cwblhau o fewn 7 diwrnod gwaith.
 • Nifer yr oedolion sy'n aros am asesiad o angen.
 • Nifer yr oedolion sy'n aros am adolygiad o'u cynllun gofal.
 • Nifer yr oedolion sy'n aros mewn gwely acíwt mewn ysbyty.
 • Nifer yr oedolion sy'n aros am Ofal Cartref.
 • Nifer cyfartalog yr oedolion sy'n cael Gofal Cartref yr wythnos (wedi'i gynllunio).
 • Nifer cyfartalog yr oriau o Ofal Cartref yr wythnos (wedi'i gynllunio).
 • Nifer cyfartalog yr oriau fesul oedolyn sy'n cael Gofal Cartref yr wythnos.
 • Deilliannau ailalluogi - canran yn gadael heb unrhyw ofal hirdymor.
 • Nifer yr oedolion mewn lleoliad Gofal Preswyl/Nyrsio.
 • Nifer yr oedolion sy'n aros am gymorth ailalluogi.
 • Nifer yr oedolion sy'n cwblhau cymorth ailalluogi.
 • Cyfanswm nifer yr asesiadau o anghenion gofalwyr ar gyfer oedolion a gwblhawyd.
Gofal Plant
 • Nifer y Plant sy'n Derbyn Gofal (LAC).
 • Nifer y plant sy'n Derbyn Gofal sydd wedi dychwelyd adref (aduniadau).
 • Nifer y cynadleddau amddiffyn plant cychwynnol (ICPCs) a gwblhawyd.
 • Nifer yr asesiadau Strategaeth 47 agored.
 • Nifer yr asesiadau o anghenion gofalwyr ifanc a gynhaliwyd.
 • Nifer y plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant.
 • Cyfanswm nifer y plant a dynnwyd oddi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant (dad-gofrestru).

Corfforaethol/Cwsmeriaid

Data ffôn
 • Galwadau yn dod i mewn i'r Ganolfan Gyswllt a dderbyniwyd.
 • Canran y galwadau deialu uniongyrchol yn dod i mewn a atebwyd.
 • Galwadau yn dod i mewn i'r Ganolfan Gyswllt y rhoddwyd y gorau iddynt.
 • Amser ciw cyfartalog y Ganolfan Gyswllt ar gyfer galwadau yn dod i mewn (munudau).
 • Canran y galwadau yn dod i mewn i’r Ganolfan Gyswllt a atebwyd.
Adnoddau Dynol a staffio
 • Cyfradd salwch staff (diwrnodau CagALl a gollwyd oherwydd salwch am bob aelod o staff CagALl).
 • Rhesymau dros salwch.
 • Nifer y staff CagALl wedi’u gontractio nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion
 • Nifer y staff CagALl wedi’u gontractio sy’n gweithio mewn ysgolion.
 • Staff CagALl corfforaethol ag oriau heb eu gwarantu.
 • Staff CagALl mewn ysgolion ag oriau heb eu gwarantu.
Cyfryngau cymdeithasol
 • Nifer y defnyddwyr gweithredol unigryw y mis a ddilyswyd gan ein gwasanaeth IDP.
 • Trafodion mwyaf poblogaidd (10 uchaf) ar FyNghyfrif "newydd".
 • Ymdeimlad ar y cyfryngau cymdeithasol – canran yr ymatebion cadarnhaol.

Data Gwasanaethau eraill

Diwylliannol a Hamdden
 • Nifer yr ymwelwyr â llyfrgelloedd.
 • Nifer y llyfrau a ddyroddwyd o lyfrgelloedd (gan gynnwys benthyciadau digidol).
 • Nifer yr ymwelwyr â chanolfannau hamdden.
Addysg
 • Presenoldeb ym mhob ysgol a gynhelir.
 • Presenoldeb ysgolion cynradd.
 • Presenoldeb ysgolion uwchradd.
 • Cyfradd gwaharddiadau (5 diwrnod neu lai) am bob 1,000 o ddisgyblion mewn ysgolion cynradd/uwchradd, ysgolion arbennig ac yng Nghanolfan Ddysgu Sir Benfro (cronnus).
Cyllid
 • Casglu’r dreth y cyngor – % sy'n ddyledus am y flwyddyn ariannol a gafwyd ar ddiwedd y mis (cronnus) ac ôl-ddyledion £.
 • Casglu ardrethi busnes – % sy'n ddyledus am y flwyddyn ariannol a gafwyd ar ddiwedd y mis (cronnus) ac ôl-ddyledion £.
 • Casglu rhent tai – gwerth ôl-ddyledion rhent ar ddiwedd y mis (cronnus).
 • Nifer cyfartalog y diwrnodau a gymerwyd i brosesu hawliadau newydd am fudd-dal tai.
 • Nifer cyfartalog y diwrnodau a gymerwyd i brosesu newidiadau mewn amgylchiadau ar gyfer hawliadau presennol am fudd-dal tai.
 • Nifer cyfartalog y diwrnodau a gymerwyd i brosesu hawliadau newydd am gynllun gostyngiadau'r dreth gyngor.
 • Nifer cyfartalog y diwrnodau a gymerwyd i brosesu newidiadau mewn amgylchiadau ar gyfer hawliadau  presennol am gynllun gostyngiadau'r dreth gyngor.
Tai
 • Nifer y bobl ddigartref sy'n gweithio gyda'r Tîm Cynghori yn ôl mathau o lety dros dro ar ddiwedd y mis (gan gynnwys pobl sengl, cyplau, teuluoedd â dibynyddion).
 • Nifer y bobl ddigartref a symudwyd i lety hirdymor addas mewn tai cymdeithasol, tai rhent preifat neu dai o fath "arall".
 • Nifer y ceisiadau digartrefedd (asesiadau adran 62) am gymorth a gymerwyd yn ystod y mis.
 • Nifer y bobl a gofnodwyd fel rhai sy’n cysgu allan ar ddiwedd y mis.
 • Niferoedd ar restr aros am dai ChoiceHomes@Pembrokeshire (CH@P) (wedi'u rhannu'n fandiau aur, arian, efydd) a maint yr eiddo y mae ei angen yn ôl yr asesiad.
 • Nifer cyfartalog y diwrnodau calendr (cronnus) a gymerwyd i ddarparu Grant Cyfleusterau i'r Anabl.
 • Tai Gwag - Nifer cyfartalog y diwrnodau calendr a gymerwyd i osod unedau llety y gellir eu gosod yn ystod y flwyddyn ariannol ar gyfer llety parhaol.
 • Nifer y "premiymau" ar ail gartrefi.
 • Nifer y “premiymau” ar gartrefi gwag hirdymor (3bl +).
Cynllunio
 • % o'r holl geisiadau cynllunio a benderfynwyd o fewn y cyfnodau amser gofynnol (gan gynnwys estyniadau)
 • Nifer y penderfyniadau cynllunio a wnaed yn groes i gyngor swyddogion
 • Nifer y ceisiadau a gafwyd ac a ddilyswyd
 • Nifer y ceisiadau sy’n hŷn nag 8 wythnos

 

ID: 10918, adolygwyd 06/10/2023