Strategaeth Gorfforaethol 2023-2028

Tai

A3- Byddwn yn galluogi darparu cartrefi sy’n fforddiadwy, sydd ar gael, y gellir eu haddasu ac sy’n defnyddio ynni’n effeithlon

Cyfraniad at nodau llesiant cenedlaethol

Rydym o’r farn y bydd ein hamcan llesiant tai yn gwneud cyfraniad arbennig at y nodau llesiant cenedlaethol canlynol:

 • Cymru lewyrchus.
 • Cymru gydnerth.
 • Cymru iachach.
 • Cymru sy’n fwy cyfartal.
 • Cymru o gymunedau cydlynus.
 • Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

Rhesymeg

 • Mae tystiolaeth yn dangos mai tai o ansawdd da yw un o brif gonglfeini llesiant.
 • Mae Sir Benfro, fel llawer o siroedd eraill, yn profi prinder enbyd o ran tai fforddiadwy sy'n arwain at gynnydd serth mewn digartrefedd.
 • Ni fyddwn yn gwireddu ein huchelgeisiau mewn perthynas â newid hinsawdd oni bai ein bod yn gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi gan bod 38% o'r defnydd o drydan yn y DU gan ddefnyddwyr domestig.  Mae hyn yn golygu bod angen i ni fynd i'r afael ag ôl troed carbon pob tŷ yn Sir Benfro, gan gynnwys dyletswyddau penodol i wneud ein stoc ni ein hunain yn garbon niwtral erbyn 2033.
 • Rydym yn llunio strategaeth dai newydd i ymateb i heriau'r agenda hon.

Yr yn yr ydym yn mynd i’w wneud

Cynyddu'r cyflenwad o gartrefi fforddiadwy i ddiwallu anghenion a nodwyd.
 • Cyflymu gwaith i ddarparu tai yn ogystal â gweithio gyda phartneriaid i gynyddu'r ystod o brosiectau tai fforddiadwy gan gynnwys datblygu Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol (CLT) a sicrhau bod lleiniau llai o dir y Cyngor ar gael i'r rhai sy'n chwilio am gyfleoedd hunanadeiladu.
 • Mynd ati’n uniongyrchol i ddatblygu hyd at 300 o unedau tai newydd erbyn 2027, ynghyd â datblygu ein darpariaeth tai gwarchodol a’n darpariaeth byw â chymorth ar gyfer pobl hŷn.
 • Gweithio gyda chydweithwyr ym maes Adfywio i wneud canol ein trefi yn lleoedd gwych i fyw unwaith eto trwy fynd i'r afael â phla unedau eiddo gwag hirdymor.
Atal a lliniaru digartrefedd.
 • Gweithio i sicrhau bod digartrefedd yn cael ei atal, ei fod yn fyr, yn beth prin ac nad yw’n cael ei ailadrodd.
 • Gweithio gyda landlordiaid a chefnogi landlordiaid yn y sector rhentu preifat yn wyneb cyflenwad sy’n lleihau.
 • Bod yn ymatebol i raddfa a chyflymder y newid ym maes rheoleiddio’r sector rhentu preifat a deddfwriaeth ail gartrefi / llety gwyliau heb golli golwg ar ein nod i sicrhau bod Sir Benfro'n parhau i fod yn lle gwych i fyw ynddo ac ymweld ag ef.
Gwella ansawdd a chynaliadwyedd ein tai.
 • Darparu gwasanaeth landlord o ansawdd da sy'n gwrando ac yn ymateb i anghenion ein tenantiaid.
 • Adnabod cyfleoedd i adfywio ein hystadau presennol gan fynd ati ar yr un pryd i dyfu ein stoc dai a gwella'r amgylchedd.
Cynorthwyo pobl i fyw'n annibynnol.
 • Parhau i wella ein stoc tai gwarchodol (gan gynnwys adeiladu stoc newydd fel Haverfordia House).
 • Gwella hygyrchedd tai trwy ddarparu addasiadau i bobl anabl ar gyfer pob math o ddeiliadaeth.
Lleihau ôl troed carbon stoc dai Sir Benfro erbyn 2033.
 • Gweithio tuag at ddatgarboneiddio ein stoc dai ein hunain yn ogystal â chynorthwyo deiliaid tai preifat i wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi.
ID: 10908, adolygwyd 06/10/2023