Strategaeth Gorfforaethol 2023-2028

Y Gweithlu

B3- Byddwn yn gwella datblygiad ein gweithlu, gan wella sgiliau a chyfleoedd yn ogystal â mynd i'r afael â materion recriwtio a chadw

Thema hunanasesu: Cynllunio a rheoli adnoddau, Gweithio gyda phartneriaid a chwsmeriaid.

Rhesymeg

 • Roedd recriwtio a chadw staff yn thema a gododd dro ar ôl tro yn ein hunanasesiad ac mae prinder staff â sgiliau addas (problem ar draws y DU) yn effeithio ar ein gallu i ddarparu rhai gwasanaethau.
 • Roedd ein rhaglen drawsnewid flaenorol yn cynnwys camau gweithredu a oedd yn ymwneud â diwylliant sefydliadol.  Er bod rhai o'r camau gweithredu hyn wedi cael eu cwblhau mae ein harolwg staff diweddar yn dangos bod gwaith i'w wneud o hyd.
 • Rydym wedi ymrwymo i gynhyrchu strategaeth ar gyfer y gweithlu, sydd yng nghamau olaf ei datblygiad.  Mae sawl ffactor, fel ein lleoliad ymylol, argaeledd tai a gweithlu sy'n heneiddio, yn golygu y bydd datrysiadau 'tyfu ein talent ein hunain' i ymateb i brinder llafur yn chwarae mwy o ran wrth gynllunio'r gweithlu nag mewn awdurdodau eraill.  Bydd angen i'r strategaeth hon gysylltu â chynllunio ariannol tymor canolig.

Yr hyn yr ydym yn mynd i’w wneud

Mabwysiadu a gweithredu ein cynllun drafft ar gyfer y gweithlu.
 • Parhau i greu llwybrau gyrfa sy'n cyd-fynd â Theuluoedd Swyddi
 • Creu capasiti a gallu ar draws ein gweithlu
 • Creu Cronfa Dalent trwy ein prosiect SWiTCH i ymgorffori ystwythder yn ein sefydliad
 • Gwreiddio gwerthoedd a safonau ymddygiad yn ein proffiliau rolau a’n hymarferion recriwtio  
Parhau i fuddsoddi yn ein gweithlu Addysg i gyflawni rhagoriaeth trwy ein strategaeth ar gyfer y gweithlu Addysg.
 • Defnyddio dulliau recriwtio arloesol i hyrwyddo’r syniad o weithio yn Sir Benfro a chreu llwybrau datblygiad gyrfa clir gan gynnwys darparu llwybrau i swyddi arwain.
 • Darparu hyfforddiant a datblygiad proffesiynol o ansawdd da ar bob lefel, gan gynnwys staff nad ydynt yn addysgu.
 • Cynyddu capasiti arwain yn yr Awdurdod Lleol trwy leoli a chynorthwyo arweinwyr i arwain ar draws ysgolion.
Datblygu ein gweithlu gofal cymdeithasol trwy Bartneriaeth Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru.
 • Parhau i ddatblygu hyfforddeiaethau gweithwyr cymdeithasol, gan adeiladu ar ein dull 'tyfu ein talent ein hunain’ ar gyfer cynyddu nifer y gweithwyr cymdeithasol i ateb y galw.
ID: 10917, adolygwyd 06/10/2023