Strategaeth Gorfforaethol 2023-2028

Yr Economi

A4- Byddwn yn cyflawni ein huchelgais economaidd trwy gefnogi twf, swyddi a ffyniant ac yn galluogi'r newid i economi fwy cynaliadwy a gwyrddach

Cyfraniad at nodau llesiant cenedlaethol

Rydym o’r farn y bydd ein hamcan llesiant economaidd yn gwneud cyfraniad arbennig at y nodau llesiant cenedlaethol canlynol:

 • Cymru lewyrchus.
 • Cymru gydnerth.
 • Cymru sy’n fwy cyfartal.
 • Cymru o gymunedau cydlynus.
 • Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

Rhesymeg

 • Mae economi gref, gynaliadwy a gwyrdd yn tanategu llesiant cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol. 
 • Mae gennym gyfle i gyflymu trosglwyddiad yr economi leol o danwyddau ffosil i ynni adnewyddadwy, gan fanteisio ar ein lleoliad a'n hasedau unigryw.
 • Rydym wedi ymrwymo i fynd ar drywydd ein huchelgais i adfywio ein Sir (e.e. canol trefi) a dod yn brifddinas ynni gwyrdd y DU a hynny mewn modd diwyro.

Yr hyn yr ydym yn mynd i’w wneud

Sicrhau bod Sir Benfro mewn sefyllfa i fod yn brifddinas ynni gwyrdd y DU, gan sicrhau'r genhedlaeth nesaf o swyddi diwydiannol gwyrdd ar gyfer Dyfrffordd y Ddau Gleddau.
 • Canlyn arni â’n cais Porthladd Rhydd llwyddiannus, gan weithio gyda'n partneriaid i gyflawni strategaeth ehangach i wella mantais gystadleuol Dyfrffordd y Ddau Gleddau ymhellach fel canolfan ynni allweddol yn y DU.
 • Cefnogi ein diwydiant presennol gan hefyd greu'r amodau cywir ar gyfer buddsoddi mewn cynhyrchu ynni adnewyddadwy yn y dyfodol.
 • Sicrhau bod Sir Benfro yn arwain y DU o ran cyflenwi gwynt arnofiol ar y môr yn y Môr Celtaidd ac o ran cynhyrchu hydrogen gwyrdd a glas.
Parhau i ailddyfeisio a buddsoddi yng nghanol trefi Sir Benfro, gan eu gwneud yn lleoedd bywiog, bywiog a ffyniannus y mae pobl yn eu mwynhau.
Cynyddu cyfleoedd mewnfuddsoddi i'r eithaf a datblygu ein safleoedd cyflogaeth strategol ledled y Sir i gefnogi sectorau allweddol (ynni, bwyd ac amaethyddiaeth, twristiaeth a lletygarwch), yn enwedig trwy hybu datblygiad Parc Bwyd Sir Benfro i gefnogi anghenion cynyddol y diwydiant bwyd.
Cynorthwyo pobl i wella eu cydnerthedd a'u cyfleoedd bywyd trwy ennill y sgiliau a'r cymwysterau galwedigaethol hollbwysig sy'n eu galluogi i symud ymlaen i waith a dysgu pellach.
 • Trwy addysg ac ysgolion, byddwn yn datblygu partneriaethau rhagorol gyda busnesau i ddatblygu sgiliau ac economi'r dyfodol.
Gweithio i sicrhau bod ein harlwy twristiaeth yn gynaliadwy ac o fudd i gymunedau a busnesau lleol.
 • Parhau i gefnogi digwyddiadau mawr sy'n creu manteision economaidd a chymunedol, ac yn codi proffil y Sir.
ID: 10909, adolygwyd 06/10/2023