Cwynion am weithleoedd a gweithgareddau gwaith

Cwynion ynghylch gweithleoedd a gweithgareddau gwaith

Mae'r Tîm Iechyd a Diogelwch yn derbyn cwynion o amrywiaeth o ffynonellau sy'n cynnwys cwynion gan weithwyr ac aelodau'r cyhoedd ynghylch gweithleoedd a gweithgareddau gwaith. Mae cwynion yn gallu ymwneud ag ystod eang o faterion, o fethiant gan gyflogwr i ddarparu cyfarpar gwarchod personol priodol neu gyfleusterau toiled digonol, i gwynion ynghylch amodau gwaith cyffredinol megis cynnal a chadw gwael ar gyfer offer, peryglon trydanol, peryglon llithro a/neu faglu ac ati.

ID: 1499, adolygwyd 15/11/2022

Cwynion – pa rai ydyn ni’n ymchwilio iddynt?

Mae'r Awdurdod yn cydnabod nad yw'n bosibl nac yn angenrheidiol at ddibenion Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith a.y.b. 1974 i fynd i'r afael â phob achos o fethiant i gydymffurfio â'r gyfraith. I gynnal ymateb cymesur, bydd y meini prawf ar gyfer dewis cwynion ar gyfer eu hymchwilio o anghenraid yn targedu materion mwy difrifol, er mwyn peidio ag amharu ar gydbwysedd cyffredinol yr adnoddau rhwng gwaith ataliol a gwaith ymatebol.

Wrth ddewis pa gwynion i'w hymchwilio ac wrth benderfynu ar lefel yr adnoddau i'w defnyddio, bydd y Cyngor yn ystyried y ffactorau a nodir yn y polisi gorfodi - Iechyd a Diogelwch Polisi Gorfodi.

ID: 1500, adolygwyd 15/11/2022

Polisi Ymateb

Nod y Tîm Iechyd a Diogelwch yw:

  • Ymateb i geisiadau am wasanaeth brys o fewn un diwrnod gwaith,
  • Ymateb i geisiadau nad ydynt yn rhai brys o fewn pum diwrnod gwaith, a
  • Chyflawni'r safon hon mewn 95% o'r holl achosion.

Mae'n bosibl y bydd yr ymateb ar ffurf galwad ffôn neu ymweliad personol, yn dibynnu ar yr amgylchiadau ym mhob achos. Caiff llythyrau eu cydnabod o fewn tri diwrnod gwaith gydag ymateb sylweddol i ddilyn o fewn 15 diwrnod gwaith.

ID: 1501, adolygwyd 15/11/2022

Yr YmchwiliadYr Ymchwiliad

Cynhelir ymchwiliadau er mwyn penderfynu:

  • A gymerwyd neu a oes angen cymryd unrhyw gamau i atal rhywbeth rhag digwydd eto a sicrhau cydymffurfiaeth â'r gyfraith.
  • Pa ymateb sy'n briodol i achos o dor-cyfraith
ID: 1502, adolygwyd 15/11/2022

Sut y gallaf gwyno am dorri deddfwriaeth?

Os ydych yn meddwl bod cyflogwr neu berson hunangyflogedig yn eich gwneud chi neu bobl eraill yn agored i beryglon, neu os nad ydynt yn cyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol, gallwch gysylltu â ni neu'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch os arolygir y gweithle ganddynt.

Gellir cysylltu â'r Tîm Iechyd a Diogelwch gan ddefnyddio ffurflen gwyno ar-lein neu'r manylion cyswllt isod.a

Cwynion am ein gwasanaeth rheoleiddio

Os ydych yn dymuno herio rhybudd gorfodi ffurfiol a gyflwynwyd i chi gan un o'n harolygwyr awdurdod lleol (h.y. Hysbysiad Gwella neu Rybudd Gwahardd), mae proses gyfreithiol benodol y mae'n rhaid i chi ei dilyn. Dylech fod wedi cael gwybod am hyn pan gyflwynwyd y rhybudd. Mae'n rhaid i chi wneud unrhyw apêl yn brydlon oherwydd bod terfynau amser llym.

Os byddwch yn cael eich erlyn gan yr Awdurdod Lleol am droseddau Iechyd a Diogelwch, byddwch yn gallu herio ein camau drwy'r llysoedd. Mae'n rhaid i'r Awdurdod Lleol ddarparu gwybodaeth benodol i chi o flaen llaw i'ch galluogi chi i amddiffyn eich hun.

Os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â ni ac yn anfodlon â'r ffordd rydym wedi delio â chi, rydym eisiau gwybod. Lle bo hynny'n briodol, byddwn yn ceisio dod o hyd i ateb, a byddwn bob amser yn croesawu awgrymiadau i'n helpu i wella ein perfformiad.

Os yw arolygydd wedi rhoi cyngor ysgrifenedig i chi a gofyn i chi gymryd camau i unioni pethau (ond heb gyflwyno hysbysiad gorfodi) ac rydych chi'n anghytuno, yn gyntaf dylech drafod hyn gyda nhw. Os nad ydych yn gallu datrys y broblem gyda'r person y buoch yn delio â nhw, mae'n bosibl y byddwch eisiau siarad â'r:

Rheolwr Diogelu’r Cyhoedd (Diogelu Defnyddwyr ac Iechyd) 
Adran Diogelu'r Cyhoedd 
Cyngor Sir Penfro 
Neuadd y Sir 
Hwlffordd 
SA61 1TP 
Ffôn: (01437) 775636 
e-bost: healthandsafety@pembrokeshire.gov.uk

Bydd y Rheolwr Diogelu’r Cyhoedd (Diogelu Defnyddwyr ac Iechyd) yn ystyried eich cwyn a dweud wrthoch chi pa gamau a awgrymir. Caiff y rhan fwyaf o gwynion eu datrys fel hyn, ar unwaith yn aml.

Os ydych yn dal yn anfodlon, gallwch geisio cael y mater i'w ystyried o dan weithdrefn gwynion gorfforaethol yr Awdurdod, ac mae'r manylion i'w cael yma: Cwynion. Mae'r weithdrefn hon yn cynnwys cyngor ar sut i gwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (gweler isod).

Os ydych yn dal yn anfodlon, ar ôl codi'r mater gyda'r Awdurdod o dan ein gweithdrefn gwynion ffurfiol, gallwch geisio cael ateb drwy godi'r gwyn gyda'r Panel Annibynnol Heriau Rheoleiddiol.

 

Dulliau eraill o unioni cam

Hefyd gallwch ofyn i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru adolygu eich cwyn. Eu rôl yw ystyried cwynion am awdurdodau lleol (a sefydliadau eraill) nad ydynt wedi gweithredu'n briodol neu'n deg, neu sydd wedi darparu gwasanaeth gwael.

Yn olaf, gallwch geisio Adolygiad Barnwrol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r:

Tîm Iechyd a Diogelwch
Adran Diogelu'r Cyhoedd
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP.
Ffôn: (01437) 775179
e-bost: healthandsafety@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1503, adolygwyd 15/11/2022