Cwynion

Am Beth Allai Gwyno

Rydym yn cymryd pob cwyn o ddifrif. Os ydych yn gwsmer i wasanaethau Cyngor Sir Penfro ac rydych yn anfodlon ar y ffordd yr ydym wedi delio â chi, dymunwn ichi ddweud wrthym er mwyn i ni fedru, lle y bo'n bosibl, datrys y broblem.

Efallai y byddwch am gwyno os ydych yn credu:

  • nad ydym wedi eich trin yn deg na'n gwrtais
  • nad ydym wedi gwneud rhywbeth y dylen
  • ein bod wedi gwneud rhywbeth na ddylen neu
  • ein bod wedi gwneud rhywbeth yn wael

Fodd bynnag, nid cwyn yw:

  • rhoi gwybod am nam, er enghraifft golau stryd sydd wedi torri, atgyweirio tŷ neu honiad o drosedd
  • cais am wybodaeth neu eglurhad o bolisi neu arfer y Cyngor
  • mater lle mae yna hawl statudol i apelio neu ddatrysiad cyfreithiol (gan gynnwys hawliad yswiriant)
  • anghytuno â pholisïau'r Cyngor
  • anghytuno â phenderfyniad a wnaethpwyd yn y modd cywir, h.y. lle nad oes honiad o faterion amhriodol yn cael ei ystyried, neu
  • anghytuno â'r defnydd o reoliadau gorfodi, h.y. eich bod wedi cael hysbysiad ffurfiol
ID: 510, adolygwyd 10/11/2023