Cwynion

Cwynion Ynghylch Cynghorwyr

Cwynion Ynghylch Cynghorwyr Sir a Chynghorwyr Tref/Cymuned 

Mae'n ofynnol i bob Cynghorydd Sir, Cynghorydd Tref/Cymuned ac Aelod Cyfetholedig gadw at y Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a fabwysiadwyd gan eu priod gynghorau ac sy'n cydymffurfio â gofynion gorfodol y Cod Ymddygiad Enghreifftiol a gyhoeddwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Cewch hyd i gopi o God Ymddygiad Cyngor Sir Penfro yn Rhan 5 y Cyfansoddiad. Bydd gan gynghorau tref/cymuned eu Cod Ymddygiad eu hunain neu byddant wedi'u rhwymo i'r Cod Enghreifftiol a geir yng Ngorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2008 sydd ar gael yn Legislation.GOV (yn agor mewn tab newydd)

Cyfrifoldeb Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsmon) yn unig yw cymryd camau gorfodi yn erbyn achosion o dorri'r Cod. Ni all prif awdurdod na chyngor tref/cymuned ymchwilio i honiad bod cynrychiolydd etholedig wedi torri'r Cod Ymddygiad. Gellir anfon cwynion sy'n ymwneud â honiad fod cynghorydd wedi torri'r Cod at yr Ombwdsmon yn electronig drwy'i wefan, drwy e-bost, drwy lythyr neu dros y ffôn (manylion cyswllt: 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, CF35 5LJ; Ombwdsmon Cymru (yn agor mewn tab newydd)u Ffôn: 0300 790 0203; ask@ombudsman.wales ). Mae'r Ombwdsmon hefyd yn cyhoeddi canllawiau ar ei wefan ynghylch sut i gyflwyno cwyn.

Os bydd yr Ombwdsmon yn ymchwilio i honiad fod y Cod wedi'i dorri ac yn dod i'r casgliad bod y Cod wedi'i dorri, bydd yn anfon adroddiad am ei ganfyddiadau at Bwyllgor Safonau'r Cyngor Sir er mwyn iddo benderfynu a yw'r Cod wedi'i dorri ac, os felly, pa gosb sy'n briodol. Y dewisiadau yw peidio â chymryd unrhyw gamau pellach; ceryddu; a gwahardd am hyd at chwe mis. Os bydd yr Ombwdsmon yn tybio bod yr achos o dorri'r Cod yn perthyn i gategori difrifol, gall anfon yr adroddiad at Banel Dyfarnu Cymru. Mae gan y Panel hwnnw bŵer i anghymwyso cynghorydd.

Swyddog Monitro

O ran cwynion i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynghylch toriad honedig o’r Cod Ymddygiad gan Gynghorydd, dylid anfon copi o’r gŵyn i’r Swyddog Arolygu hefyd.

Bydd cwynion sy’n cynnwys honiad o doriad o unrhyw ddeddfiad neu reol gyfreithiol gan awdurdod hefyd yn cael eu cyfeirio at y Swyddog Arolygu gan y swyddog cyswllt cwynion perthnasol.

Rhian Young, Swyddog Monitro 

Ffôn: 01437 775595

E-bost: rhian.young@pembrokeshire.gov.uk

ID: 515, adolygwyd 27/11/2023