Cwynion

Gwneud Cwyn - Swyddogion Cyswllt

Cynnal a Chadw Adeiladau

Ar gyfer cwynion yn ymwneud ag atgyweirio tai cyngor, gwaith cynnal a chadw ar adeiladau, goleuadau stryd. Eich cyswlltiadau yw:

Annie Thomas, Rhaglennydd Gwaith

Ffôn: 01437 775925

E-bost: buildingmaintenancecomplaints@pembrokeshire.gov.uk

Unedau Corfforaethol a'r Gymraeg

Ar gyfer cwynion ynghylch Adnoddau Dynol, polisi, cyfreithiol, etholiadau a'r Gymraeg. Eich cyswllt yw:

Jemma Price-Lewis, Rheolwr Busness

Ffôn: 01437 776203

E-bost: jemma.price-lewis@pembrokeshire.gov.uk

Gwasanaethau Diwylliannol

Am gwynion ynglŷn â llyfrgelloedd, amgueddfeydd, yr archifdy a'r celfyddydau. Eich cyswllt yw:

James Thornley, Rheolwr T G Ch Gwasanaethau Diwylliannol

Ffôn: 01437 776083

E-bost: james.thornley@pembrokeshire.gov.uk  

Datblygu ac Adfywio Economaidd

Ar gyfer cwynion ynghylch datblygu economaidd, prosiectau adfywio ac adfywio cymunedol. Eich cyswllt yw:

Kirstie Thomas, Gweinyddwr Prosiect Adfywio

Ffôn: 01437 775920

E-bost: kirstie.thomas@pembrokeshire.gov.uk

Addysg

Ar gyfer cwynion ynghylch derbyniadau ysgolion, addysg a datganiadau anghenion arbennig, y gwasanaeth cerdd, gwasanaethau ieuenctid, dysgu i oedolion, datblygu chwaraeon, addysg a chwarae'r blynyddoedd cynnar, gwasanaethau arlwyo a gwobrau myfyrwyr. Eich cyswllt yw:

David Thompson, Rheolwr y Rhaglen Polisi a Gwella

Ffôn: 01437 775288

E-bost: David.Thompson@pembrokeshire.gov.uk 

Noder: Mae'n rhaid i faterion sydd a wnelont ag ysgolion ddilyn Gweithdrefn Gŵynion Cyffredinol Ysgolion.

Yr Amgylchedd ac Argyfyngau Sifil

Ar gyfer cwynion am sbwriel (gan gynnwys gwastraff masnach), safleoedd ailgylchu a mwynderau dinesig, glanhau strydoedd, casglu sbwriel, parciau, gerddi a mannau chwarae a cherbydau wedi'u gadael. Eich cyswllt yw:

Caroline Hall, Swyddog Prosiect Gwastraff

Ffôn: 01437 776497 / 01437 775901

E-bost: envirocomplaints@pembrokeshire.gov.uk

Ar gyfer cwynion ynghylch toiledau cyhoeddus. Eich cyswllt yw:

Katie Daly, Rheolwr Busnes Strategol

Ffôn: 01437 775945

E-bost: Katie.Daly@pembrokeshire.gov.uk

Ar gyfer cwynion ynghylch yr amlosgfa. Eich cyswllt yw:

James Allen, Cofrestrydd Arolygol Cynorthwyol

Ffôn: 01834 860622

E-bost: James.Allen@pembrokeshire.gov.uk  

Ar gyfer cwynion ynghylch cynllunio at argyfyngau. Eich cyswllt yw:

Steve Jones, Cydlynydd Argyfyngau Sifil Fforymau Lleol Cymru Gydnerth

Ffôn: 01437 775661

E-bost: Steve.Jones@pembrokeshire.gov.uk  

Rhyddid Gwybodaeth

Am faterion ynglŷn â'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Eich cyswllt yw:

Jennifer Brown, Uwch Swyddog Llywodraethu Gwybodaeth

Ffôn: 01437 776684

E-bost: jennifer.brown@pembrokeshire.gov.uk  

Comisiynu Tai

Am gwynion ynglŷn â dyrannu tai cyngor, tai, tai y sector preifat a grantiau, rheoli tenantiaeth, tai gwarchod, digartrefedd ac opsiynau tai. Eich cyswlltiadau yw:

Katie Mullins, Bethan Howell neu Robyn Munn, Swyddogau Cyswllt Cwsmeriaid (Tai)

Ffôn: 01437 776556 / 01867 550411 / 07901 254009

E-bost: HousingCLO@pembrokeshire.gov.uk      

Ar gyfer atgyweiriadau tai cyngor, gweler Cynnal a Chadw Adeiladau

Seilwaith

Ar gyfer cwynion ynghylch y priffyrdd, carthffosydd, cludiant, meysydd parcio, diogelwch ar y ffyrdd, diogelu'r arfordir, pensaernïaeth, ynni a chynaliadwyedd, peirianneg, diogelwch cymunedol, Canolfan Arloesi’r Bont a Gwaith yn yr Arfaeth. Eich cysylltiadau yw:

Shaun Griffiths, Rheolwr Systemau Corfforaethol a Diogelwch

Ffôn: 01437 775077

E-bost: shaun.griffiths@pembrokeshire.gov.uk 

Jane Williams, Swyddog Data a Systemau

Ffôn: 01437 775419

E-bost: jane.williams@pembrokeshire.gov.uk 

Gwasanaethau Hamdden

Ar gyfer cwynion ynghylch twristiaeth, canolfannau hamdden, datblygu twristiaeth, porthladdoedd a thraethau. Eich cyswllt yw:

Gary Nicholas, Swyddog Gwasanaethau Hamdden

Ffôn: 01437 776005

E-bost: gary.nicholas@pembrokeshire.gov.uk  

Swyddog Monitro

O ran cwynion i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynghylch toriad honedig o’r Cod Ymddygiad gan Gynghorydd, dylid anfon copi o’r gŵyn i’r Swyddog Arolygu hefyd.

Bydd cwynion sy’n cynnwys honiad o doriad o unrhyw ddeddfiad neu reol gyfreithiol gan awdurdod hefyd yn cael eu cyfeirio at y Swyddog Arolygu gan y swyddog cyswllt cwynion perthnasol.

Rhian Young, Swyddog Monitro dros dro

Ffôn: 01437 775595

E-bost: rhian.young@pembrokeshire.gov.uk  

Cwynion Ombwdsmon

Ar gyfer cwynion i Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Sefydliad annibynnol yw Swyddfa Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus a benodwyd gan Lywodraeth Cymru i chwilio i mewn i gwynion o gamweinyddiad (arferion drwg) yn erbyn gwasanaethau cyhoeddus.

Fel arfer, bydd Swyddfa Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yn disgwyl bod eich cwyn wedi cael ei hystyried drwy Bolisi Cwynion y Cyngor yn gyntaf cyn dechrau unrhyw ymchwiliad.

Amanda Davies, Swyddog Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol

Ffôn: 01437 775503

E-bost: Amanda.Davies@pembrokeshire.gov.uk

Cynllunio

Am gwynion ynglŷn â chynllunio, Y Cynllun Datblygu, cadwraeth, a rheoli adeiladu. Eich cyswlltiadau yw:

Alison Jones, Ysgrifennydd Adrannol

Ffôn: 01437 775598

E-bost: Alison.Jones@pembrokeshire.gov.uk

Caffael a Gwasanaethau Cwsmeriaid

Ar gyfer cwynion ynghylch budd-daliadau, y dreth gyngor, rhent tai cyngor, ardrethi busnes, cyflogres a thaliadau credydwyr, cyfleusterau (gan gynnwys meysydd parcio), canolfannau cyswllt cwsmeriaid, technoleg gwybodaeth a materion Ewropeaidd. Eich cyswllt yw:

Duncan Betteley, Arweinydd Tîm Trawsnewid Cylch Cynllunio'r Gyllideb

Ffôn: 01437 775211

E-bost: Duncan.Betteley@pembrokeshire.gov.uk

Rheoli Eiddo ac Asedion

Ar gyfer cwynion am reoli ac adolygu eiddo, ffermydd sirol, marchnadoedd, Maes Awyr Hwlffordd, unedau diwydiannol a Harbyrau Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun. Eich cyswllt yw:

Helen McLeod-Baikie, Rheolwr Asedau Strategol

Ffôn: 01437 7645874

E-bost: helen.mcleod-baikie@pembrokeshire.gov.uk  

Diogelu'r Cyhoedd

Ar gyfer cwynion ynghylch iechyd yr amgylchedd , diogelwch/safonau bwyd, trwyddedu, rheoli llygredd, rheoli plâu, rheoli cŵn, iechyd a lles anifeiliaid, safonau masnach, diogelwch cymunedol a thai'r sector preifat. Eich cyswllt yw:

Jemma Price-Lewis, Rheolwr Busness

Ffôn: 01437 776203

E-bost: jemma.price-lewis@pembrokeshire.gov.uk

Gwasanaethau Cymdeithasol

Am gwynion ynglŷn â gwasanaethau i'r henoed, plant a theuluoedd, iechyd meddwl, anableddau corfforol, anableddau dysgu, maethu a mabwysiadu. Eich cyswlltiadau yw:

Richard Williams or Amanda Davies, Swyddogion Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol

Ffôn: 01437 77 6208 / 01437 775503

E-bost: SocialCareComplaints@pembrokeshire.gov.uk

ID: 526, adolygwyd 09/01/2023