Cydgyfeirio

Cydgyfeirio

Mae Sir Benfro wedi cael y cymorth mwyaf posibl o'r enw Cydgyfeirio, gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer cyfres raglennu'r Cronfeydd Strwythurol yn 2007-2013. Cydgyfeirio yw olynydd rhaglen Amcan 1 2000-2006. Fe'i lluniwyd i gynorthwyo siroedd, gan gynnwys Sir Benfro, er mwyn hybu eu heconomi mewn perthynas â swyddi a thwf.

Mae'r rhaglen Cydgyfeirio yn cynnwys dwy Gronfa Strwythurol Ewropeaidd ar wahân, sef Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Chronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop.

Caiff cronfeydd CGE eu defnyddio i fynd i'r afael ag anweithgarwch economaidd a chynyddu sgiliau a chyflogaeth. Gall cronfeydd ERDF gynorthwyo i hybu economi'r rhanbarth trwy fuddsoddi mewn gwybodaeth a rhoi cymorth i fusnesau newydd a'r rhai hynny sy'n bodoli eisoes. Mae hefyd yn canolbwyntio ar adfywio'r cymunedau mwyaf difreintiedig yn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac yn gwella trafnidiaeth.

Fe rennir ERDF ac ESF yn nifer o flaenoriaethau.

ERDF

  • Blaenoriaeth 1 Meithrin yr economi sy'n seiliedig ar wybodaeth
  • Blaenoriaeth 2 Gwneud Busnesau'n Fwy Cystadleuol
  • Blaenoriaeth 3 Llunio seilwaith strategol ar gyfer economi fodern
  • Blaenoriaeth 4 Creu amgylchedd atyniadol i fusnes
  • Blaenoriaeth 5 Meithrin Cymunedau Cynaliadwy

ESF

  • Blaenoriaeth 1 Rhoi'r sgiliau i bobl ifanc y mae arnynt eu hangen ar gyfer dysgu a gweithio yn y dyfodol
  • Blaenoriaeth 2 Cynyddu cyflogaeth a mynd i'r afael ag anweithgarwch economaidd
  • Blaenoriaeth 3 Gwella lefelau sgiliau a pha mor barod i ymaddasu yw'r gweithlu
  • Blaenoriaeth 4 Gwella'r gwasanaethau cyhoeddus - Creu'r Cysylltiadau

Er mwyn gweld y prosiectau Cydgyfeirio sy'n mynd rhagddynt yn Sir Benfro, byddwch cystal â chlicio man hyn

Beth Mae Arian Cydgyfeirio Wedi'i Wneud I Sir Benfro?

Mae'r prosiectau hyn yn cael eu rhan-ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru. Mae gwybodaeth ychwanegol i'w chael ar wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn wefo.wales.gov.uk

Mae strategaeth a blaenoriaethau'r ddwy Gronfa wedi eu rhestru'n fanwl yn y Rhaglenni Gweithredol (gweler isod).

Rhaglen Weithredol ESF

Rhaglen Weithredol ERDF

ID: 2357, adolygwyd 24/01/2018