Cydgyfeirio

Prosiectau yn Sir Benfro a ariennir gan y Gronfa Gydgyfeirio

Prosiectau a Ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) 

Prosiectau a Ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF)

ID: 2358, adolygwyd 24/01/2018

Timau Arbenigol Ewropeaidd

Mae gan Sir Benfro ei Thîm Ewropeaidd Arbenigol (TEA) ei hun a sefydlwyd i gynorthwyo cyflawni Cronfeydd Strwythurol yn Sir Benfro. Bydd y Tîm Ewropeaidd Arbenigol yn Sir Benfro'n bodoli tan 30ain Medi 2015.

Trefnwyd y Timau ar hyd a lled Cymru yn ôl rhanbarth. Yn y De-orllewin mae hyn yn cynnwys:

TEA y De-orllewin

  • Timau Awdurdodau Lleol yn arbenigo mewn cyllid yr UE yn nhiriogaeth pob Awdurdod (Sir Benfro, Sir Gâr, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot).

Timau TEA

  • Adran yr Economi a Thrafnidiaeth (AETh) Llywodraeth Cymru
  • Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (APADGOS) Llywodraeth Cymru

3-TEA

  • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn rhoi cefnogaeth i fudiadau yn y sector gwirfoddol sy'n datblygu ac yn rheoli prosiectau cenedlaethol a rhanbarthol dan nawdd yr Undeb Ewropeaidd.

Mae TEA Cyngor Sir Penfro'n chwarae rhan hanfodol wrth gyflwyno'r rhaglen Gydgyfeirio ac mae ar gael i gefnogi datblygu unrhyw brosiectau o fewn Sir Benfro a'r rhai sy'n ceisio cyflawni'n rhanbarthol. Gallwn roi canllawiau ar sut i gael cyllid Cydgyfeirio ynghyd â chymorth ôl-ofal prosiectau.

Byddwn yn rhoi rhybuddion rheolaidd ynghylch cyllid Cydgyfeirio gyda manylion prosiectau a gymeradwywyd neu gyfleoedd i gynnig am gyflawni gweithgareddau. Os dymunwch dderbyn y rhybuddion hyn neu os ydych yn ceisio cael unrhyw wybodaeth neu gyngor ar Gydgyfeiriant, cysylltwch â Sarah Berry, Swyddog Tîm Ewropeaidd Arbenigol.

E-bost: sarah.berry@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 77 6181

Tîm Arbenigol Ewropeaidd
Gwyn Evans Rheolwr Ewropeaidd
Helen Ross Swyddog Ewropeaidd
Sarah Berry Swyddog Tîm Arbenigol Ewropeaidd
Eleanor Brick Cynorthwy-ydd Ewropeaidd
E-bost set.ymholiadau@sir-benfro.gov.uk
Cyfeiriad 0A - Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Benfro.
SA61 1TP
ID: 2359, adolygwyd 24/01/2018

Cyfleoedd i Gyflwyno Tendr

Bydd llawer o'r prosiectau sy'n cael eu hariannu o dan y rhaglenni Cydgyfeirio yn gorfod meddu ar elfennau cynnal trwy gyfrwng proses dendro cystadleuol. Bydd y cyfleoedd i gyflwyno tendr am y contractau hyn yn cael eu hysbysebu ar sell2wales.

Gall unrhyw berson gofrestru ar Gwerthu i Gymru er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf un am y tendrau sydd ar gael.  Mae WEFO hefyd yn cyhoeddi manylion y cyfleoedd i dendro ar eu gwefan (gweler y ddolen isod.)

Cyfleoedd i gyflwyno tendr WEFO

Mae'r Tîm Arbenigol Ewropeaidd hefyd yn anfon negeseuon e-bost yn rheolaidd sy'n sôn am unrhyw gyfleoedd perthnasol i gyflwyno tendr.  Os hoffech dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf hon byddwch cystal â chysylltu â Sarah Berry, y Swyddog Arbenigol Ewropeaidd yn

sarah.berry@pembrokeshire.gov.uk (Ffôn 01437 776 181).

ID: 2360, adolygwyd 24/01/2018

Cyllid Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd

Rhwng 2014 a 2020, bydd Cymru yn elwa ar fuddsoddiad gwerth dros £2 biliwn gan Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd.

Mae'r cyllid yn helpu i gefnogi pobl i gael gwaith a hyfforddiant, cyflogaeth ieuenctid, ymchwil ac arloesedd, natur gystadleuol busnesau (BBaChau), ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, a chysylltedd a datblygu trefol.
Ynghyd ag arian cyfatebol, bydd y Cyllid Strwythurol yn llywio buddsoddiad o bron £3 biliwn ledled Cymru.

Rhaglenni Cyllid Strwythurol Yn unol â'r Comisiwn Ewropeaidd, caiff buddsoddiadau eu blaenoriaethu yn ôl anghenion a chyfleoedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn y rhanbarthau canlynol:

·         Rhaglenni Gorllewin Cymru, Gogledd Cymru a'r Cymoedd

·         Dwyrain Cymru

Mae Cyllid Strwythurol Ewropeaidd yn cynnwys:

·         Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF)

·         Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Gweinyddir Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

 

Bydd cyllid WEFO yn helpu i symud ymlaen drawsnewidiad y rhanbarth yn economi cynaliadwy a chystadleuol, a hynny trwy fuddsoddi mewn ymchwil ac arloesedd a helpu busnesau newydd a busnesau presennol i dyfu. Bydd hefyd yn canolbwyntio ar ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, ynghyd â seilwaith strategol. Bydd Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cael ei defnyddio i fynd i'r afael ag anweithgarwch economaidd, ac i gynyddu sgiliau a chyflogaeth.

I weld Rhaglenni Cyllid Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd, ewch i

 

https://gov.wales/funding/eu-funds/?skip=1&lang=cy

 

Dogfen allweddol i gyd-fynd â'r rhaglenni hyn a'r gwaith o ddatblygu unrhyw brosiectau yw'r Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd. I weld y ddogfen hon, ewch i

 

https://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/?skip=1&lang=cy

 

Syniadau sydd ar y gweill a Gweithrediadau a gymeradwywyd

Rheolir y rhaglenni hyn gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO). Mae WEFO yn cyhoeddi rhestr o'r gweithrediadau a gymeradwywyd a'r rheiny sydd yn y cam cynllunio busnes neu wneud cais. Caiff y rhain eu diweddaru bob mis. I weld y dogfennau hyn, ewch i:

 

https://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/approved-projects/?skip=1&lang=cy

 

Gwneud Cais am Gyllid

Mae canllawiau ar gael ar wefan WEFO, ond os hoffech drafod unrhyw syniad am brosiect, gallwch gysylltu ag Uned Ewropeaidd Cyngor Sir Penfro trwy ffonio 01437 776175

 

I weld canllawiau WEFO, ewch i: https://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/?skip=1&lang=cy

ID: 2357, adolygwyd 13/02/2019