Cydgyfeirio

Timau Arbenigol Ewropeaidd

Mae gan Sir Benfro ei Thîm Ewropeaidd Arbenigol (TEA) ei hun a sefydlwyd i gynorthwyo cyflawni Cronfeydd Strwythurol yn Sir Benfro. Bydd y Tîm Ewropeaidd Arbenigol yn Sir Benfro'n bodoli tan 30ain Medi 2015.

Trefnwyd y Timau ar hyd a lled Cymru yn ôl rhanbarth. Yn y De-orllewin mae hyn yn cynnwys:

TEA y De-orllewin

  • Timau Awdurdodau Lleol yn arbenigo mewn cyllid yr UE yn nhiriogaeth pob Awdurdod (Sir Benfro, Sir Gâr, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot).

Timau TEA

  • Adran yr Economi a Thrafnidiaeth (AETh) Llywodraeth Cymru
  • Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (APADGOS) Llywodraeth Cymru

3-TEA

  • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn rhoi cefnogaeth i fudiadau yn y sector gwirfoddol sy'n datblygu ac yn rheoli prosiectau cenedlaethol a rhanbarthol dan nawdd yr Undeb Ewropeaidd.

Mae TEA Cyngor Sir Penfro'n chwarae rhan hanfodol wrth gyflwyno'r rhaglen Gydgyfeirio ac mae ar gael i gefnogi datblygu unrhyw brosiectau o fewn Sir Benfro a'r rhai sy'n ceisio cyflawni'n rhanbarthol. Gallwn roi canllawiau ar sut i gael cyllid Cydgyfeirio ynghyd â chymorth ôl-ofal prosiectau.

Byddwn yn rhoi rhybuddion rheolaidd ynghylch cyllid Cydgyfeirio gyda manylion prosiectau a gymeradwywyd neu gyfleoedd i gynnig am gyflawni gweithgareddau. Os dymunwch dderbyn y rhybuddion hyn neu os ydych yn ceisio cael unrhyw wybodaeth neu gyngor ar Gydgyfeiriant, cysylltwch â Sarah Berry, Swyddog Tîm Ewropeaidd Arbenigol.

E-bost: sarah.berry@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 77 6181

Tîm Arbenigol Ewropeaidd
Gwyn Evans Rheolwr Ewropeaidd
Helen Ross Swyddog Ewropeaidd
Sarah Berry Swyddog Tîm Arbenigol Ewropeaidd
Eleanor Brick Cynorthwy-ydd Ewropeaidd
E-bost set.ymholiadau@sir-benfro.gov.uk
Cyfeiriad 0A - Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Benfro.
SA61 1TP
ID: 2359, adolygwyd 24/01/2018