COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cydraddoldeb

Lleisiau Sir Benfro Gydraddoldeb

Ydych chi'n rhan o grŵp sy'n cynnig ffocws i bobl gyda chysylltiad â chydraddoldeb?

Dyma'r cysylltiadau cydraddoldeb:

 • Oedran
 • Anabledd
 • Ailbennu rhywedd
 • Priodas a phartneriaeth sifil
 • Beichiogrwydd a mamolaeth
 • Hil
 • Crefydd a chred
 • Rhyw
 • Cyfeiriadedd rhywiol

Ydych chi eisiau gwneud yn siŵr fod lleisiau'r bobl a gefnogwch yn cael eu clywed gan sefydliadau'r sector cyhoeddus pan fyddant yn cynllunio ac yn cyflwyno gwasanaethau yn Sir Benfro?

Ymunwch â Lleisiau Sir Benfro dros Gydraddoldeb, a sefydlwyd yn 2014, i helpu gwneud yn siŵr bod hyn yn digwydd.

Y sefydliadau sector cyhoeddus sy'n cymryd rhan yw:

 • Heddlu Dyfed Powys
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Coleg Sir Benfro
 • Cyngor Sir Penfro
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Mae'r grŵp wedi cytuno i wneud y canlynol:

 • Cydweithio i godi ymwybyddiaeth o gydraddoldeb ac amrywiaeth 
 • Cydweithio i nodi a mynd i'r afael â rhwystrau i gynhwysiant 
 • Cynnig cyfleoedd i gynrychiolwyr grwpiau cydraddoldeb a chyrff sector cyhoeddus i rwydweithio mewn amgylchedd diogel a chefnogol.
 • Cynnig buddiannau cydraddoldeb gyda'r cyfle i ddylanwadu ar ddatblygiad, gweithrediad a monitro polisïau, cynlluniau a gwasanaethau 
 • Datblygu Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol / Lles y sefydliadau perthnasol

Nod y grŵp yw cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn.

Mae ganddo Gadeirydd trydydd sector.

Mae'r aelodau hefyd yn cael newyddion yn gyson am faterion a digwyddiadau cydraddoldeb

Mae grwpiau tebyg yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Ymunwch â Ni!

Os ydych chi eisiau cael gwybod mwy, cysylltwch â:

Sarah Worby (Cydlynu)

Cyngor Sir Penfro

Sarah.worby@pembrokeshire.gov.uk

01437 775263

Taflen Lleisi au Sir Benfro Gydraddoleb

ID: 589, adolygwyd 20/03/2019