Cydraddoldeb

Pam rydym yn gofyn cwestiynau monitro cydraddoldeb a’r iaith Gymraeg

Pan fyddwn yn cynnig newid neu'n datblygu polisi neu wasanaeth, mae angen i ni gwblhau Asesiad Effaith Integredig (AEI). Diben hyn yw dangos ein bod ni wedi ystyried yr effaith botensial ar y sawl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig a'r Gymraeg. Mae'r Asesiad o Effaith Integredig yn gofyn i ni hefyd ddisgrifio pa gamau fyddwn ni'n eu cymryd i leihau unrhyw effeithiau negyddol disgwyliedig, lle bo'n berthnasol.

Gofynnwn gwestiynau am nodweddion gwarchodedig a'r Gymraeg er mwyn ein helpu ni i gasglu tystiolaeth i seilio'n Asesiad arnynt. Defnyddir y wybodaeth a gasglwn at ddibenion ystadegol yn unig.

Rydym wedi datblygu set safonol o gwestiynau, yr anogwn bob adran yn y Cyngor i'w defnyddio. Pwrpas hyn yw helpu sicrhau bod gennym ddull cyson o droi at hyn ar draws y sefydliad. Mae'r cwestiynau a ddefnyddiwn yn seiliedig ar gwestiynau a ddatblygwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

Anhysbysedd a Chyfrinachedd

Lle bo'n bosibl, byddwn yn casglu gwybodaeth am nodweddion gwarchodedig a'r Gymraeg yn ddienw (h.y. ni fyddwn yn gofyn i chi am eich enw, cod post, rhif yswiriant gwladol ac ati, a fyddai'n ein  galluogi i'ch adnabod chi'n unigol).   Mewn rhai achosion, gallai fod angen i ni ofyn am wybodaeth am nodweddion gwarchodedig a'r Gymraeg ar yr un pryd ag y gofynnwn am wybodaeth, sy'n golygu y gallai fod modd i ni eich adnabod chi'n unigol. Os byddwn yn gwneud hyn, byddwn yn trin y wybodaeth yn gyfrinachol ac yn ei thrin yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

Cydraddoldeb a Nodweddion Gwarchodedig - Cwestiynau Safonol

Dyma'r naw nodwedd, sy'n cael eu gwarchod dan Ddeddf Cydraddoldeb 2011:

 • Oedran
 • Anabledd
 • Ailbennu rhywedd
 • Priodas a phartneriaeth sifil
 • Beichiogrwydd a mamolaeth
 • Hil
 • Credydd neu gred
 • Rhyw
 • Cyfeiriadedd rhywiol

Yn ogystal, rydym yn cynnwys cwestiwn safonol am gyfrifoldebau gofalgar yn aml, gan fod hyn yn ein helpu i gael dealltwriaeth ehangach mewn perthynas ag anabledd.

Oedran

Ydych chi? (ticiwch un yn unig)

 • 16 oed neu iau
 • 17 - 24 oed
 • 25 - 44 oed
 • 45 - 64 oed
 • 65 - 74 oed
 • 75 oed neu'n hŷn
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Beichiogrwydd a mamolaeth/tadolaeth

Nodwch a oes unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol i chi (ticiwch bob un sy'n berthnasol)

 • Rwy'n disgwyl babi
 • Rydw i wedi cael babi yn ystod y chwe mis diwethaf
 • Rydw i ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd
 • Rydw i ar gyfnod tadolaeth ar hyn o bryd
 • Dim un o'r rhain
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Rhyw

Sut byddech chi'n disgrifio'ch hun? (ticiwch un yn unig)

 • Gwryw
 • Benyw
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Anabledd

Ydy eich gweithgareddau o ddydd i ddydd yn cael eu cyfyngu arnynt oherwydd problem iechyd neu anabledd sydd wedi para neu y mae disgwyl iddynt bara 12 mis o leiaf? (ticiwch un yn unig)

 • Ydyn
 • Nac ydyn
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Ailbennu rhywedd

Ydy'ch rhywedd bresennol yr un fath ag yr un a bennwyd i chi pan gawsoch eich geni? (ticiwch un yn unig)

 • Ydy
 • Nac ydy
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Cyfrifoldebau gofalgar

Ydych chi'n darparu gofal cyson, di-dâl, sylweddol i berthynas, cyfaill neu gymydog sy'n methu ymdopi gartref heb help oherwydd salwch, oedran neu anabledd? (ticiwch un yn unig)

 • Ydw
 • Nac ydyw
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Cyfeiriadedd rhywiol

Beth yw'ch cyfeiriadedd rhywiol (ticiwch un yn unig)

 • Heterorywiol/syth
 • Gŵr hoyw
 • Menyw hoyw/lesbiad
 • Deurywiol
 • Arall
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Grŵp ethnig

Beth yw'ch grŵp ethnig? (ticiwch un yn unig)

 • Gwyn (Cymraeg, Saesneg, Albanaidd, Gwyddelig, Prydeinig)
 • Gwyn Arall, gan gynnwys Sipsiwn neu Deithwyr Gwyddelig
 • Grwpiau ethnig cymysg / amryfal
 • Asiaidd / Asiaidd Prydeinig
 • Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig
 • Gwell gennyf beidio â dweud
 • Unrhyw grŵp ethnig arall (nodwch)

Priodas a phartneriaeth sifil

Ydych chi'n? (ticiwch un yn unig)

 • Sengl
 • Priod
 • Mewn Partneriaeth Sifil
 • Wedi ysgaru/gwahanu
 • Gweddw
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Crefydd

Beth yw'ch crefydd? (ticiwch un yn unig)

 • Dim crefydd
 • Cristnogaeth (pob enwad)
 • Bwdhaeth
 • Hindŵaeth
 • Iddewiaeth
 • Islam
 • Siciaeth
 • Gwell gennyf beidio â dweud
 • Unrhyw grefydd arall (nodwch)

Y Gymraeg - Cwestiynau Safonol

Mae angen i ni, dan Reoliadau Safonol y Gymraeg, asesu effaith y newidiadau a'r datblygiadau arfaethedig ar y Gymraeg. Rydym wedi datblygu'r cwestiynau monitro safonol isod i'n helpu ni i gasglu gwybodaeth i lywio hyn.

1.    Ym mha iaith mae'n well gennych gyfathrebu ynddi (ticiwch un yn unig)

 • Saesneg
 • Cymraeg
 • Gwell gennyf beidio â dweud
 • Arall, nodwch

2.    Pa effaith, os o gwbl, y credwch y bydd xxxx yn ei chael ar y Gymraeg (ticiwch un yn unig)

 • Cadarnhaol
 • Niwtral
 • Negyddol

3.    Sut gellir gwella / lleihau unrhyw effaith ymhellach?

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sarah Worby
Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol
01437 775263
Sarah.worby@pembrokeshire.gov.uk

Neu

Dan Shaw
Rheolwr Cynllunio Corfforaethol
01437 775694
Dan.shaw@pembrokeshire.gov.uk

ID: 590, adolygwyd 12/06/2018