Cydraddoldeb

Pam Ydym ni'n Gofyn Cwestiynau Cydraddoldeb a'r Gymraeg?

Pan fyddwn yn cynnig newid neu'n datblygu polisi neu wasanaeth, mae angen i ni gwblhau Asesiad Effaith Integredig (AEI). Diben hyn yw dangos ein bod ni wedi ystyried yr effaith botensial ar y sawl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig, y rhai ar incwm isel ac a'r Gymraeg. Mae'r Asesiad o Effaith Integredig yn gofyn i ni hefyd ddisgrifio pa gamau fyddwn ni'n eu cymryd i leihau unrhyw effeithiau negyddol a ragwelir a nodi a gwelia unrhyw effeithiau cadarnhaol posibl.

Gofynnwn gwestiynau am nodweddion gwarchodedig a'r Gymraeg er mwyn ein helpu ni i gasglu tystiolaeth i seilio'n Asesiad arnynt. Lle byddwn yn casglu gwybodaeth drwy'r adran Dweud eich Dweud ar ein gwefan, byddwn yn gwneud hynny yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd

Rydym wedi datblygu set safonol o gwestiynau, yr anogwn bob adran yn y Cyngor i'w defnyddio. Pwrpas hyn yw helpu sicrhau bod gennym ddull cyson o droi at hyn ar draws y sefydliad. 

Cydraddoldeb a Nodweddion Gwarchodedig - Cwestiynau Safonol

Dyma'r naw nodwedd, sy'n cael eu gwarchod dan Ddeddf Cydraddoldeb 2011:

 • Oedran
 • Anabledd
 • Ailbennu rhywedd
 • Priodas a phartneriaeth sifil
 • Beichiogrwydd a mamolaeth
 • Hil
 • Credydd neu gred
 • Rhyw
 • Cyfeiriadedd rhywiol

Yn ogystal, rydym yn cynnwys cwestiwn safonol am gyfrifoldebau gofalgar yn aml, gan fod hyn yn ein helpu i gael dealltwriaeth ehangach mewn perthynas ag anabledd.

Oedran

Ydych chi? (ticiwch un yn unig)

 • 16 oed neu iau
 • 17 - 24 oed
 • 25 - 64 oed
 • 65 - 74 oed
 • 75 oed neu'n hŷn
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Beichiogrwydd a mamolaeth/tadolaeth

Nodwch a oes unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol i chi (ticiwch bob un sy'n berthnasol)

 • Rwy'n disgwyl babi
 • Rydw i wedi cael babi yn ystod y chwe mis diwethaf
 • Rydw i ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd
 • Rydw i ar gyfnod tadolaeth ar hyn o bryd
 • Dim un o'r rhain
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Rhyw

Sut byddech chi'n disgrifio'ch hun? (ticiwch un yn unig)

 • Gwryw
 • Benyw
 • Maen'n well gan dymor arall
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Anabledd

Ydych chi'n ystyried eich hun yn anabl? (ticiwch un yn unig)

 • Ydyn
 • Nac ydyn
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Ailbennu rhywedd

Ydy'ch rhywedd bresennol yr un fath ag yr un a bennwyd i chi pan gawsoch eich geni? (ticiwch un yn unig)

 • Ydy
 • Nac ydy
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Cyfrifoldebau gofalgar

Ydych chi'n darparu gofal cyson, di-dâl, sylweddol i berthynas, cyfaill neu gymydog sy'n methu ymdopi gartref heb help oherwydd salwch, oedran neu anabledd? (ticiwch un yn unig)

 • Ydw
 • Nac ydyw
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Cyfeiriadedd rhywiol

Beth yw'ch cyfeiriadedd rhywiol (ticiwch un yn unig)

 • Heterorywiol/syth
 • Gŵr hoyw
 • Menyw hoyw/lesbiad
 • Deurywiol
 • Arall
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Grŵp ethnig

Beth yw'ch grŵp ethnig? (ticiwch un yn unig)

 • Gwyn (Cymraeg, Saesneg, Albanaidd, Gwyddelig, Prydeinig)
 • Gwyn Arall, gan gynnwys Sipsiwn neu Deithwyr Gwyddelig
 • Grwpiau ethnig cymysg / amryfal
 • Asiaidd / Asiaidd Prydeinig
 • Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig
 • Gwell gennyf beidio â dweud
 • Unrhyw grŵp ethnig arall (nodwch)

Priodas a phartneriaeth sifil

Ydych chi'n? (ticiwch un yn unig)

 • Sengl
 • Priod
 • Mewn Partneriaeth Sifil
 • Wedi ysgaru/gwahanu
 • Gweddw
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Crefydd

Beth yw'ch crefydd? (ticiwch un yn unig)

 • Dim crefydd
 • Cristnogaeth (pob enwad)
 • Bwdhaeth
 • Hindŵaeth
 • Iddewiaeth
 • Islam
 • Siciaeth
 • Gwell gennyf beidio â dweud
 • Unrhyw grefydd arall (nodwch)

Incwm Aelwydydd

Tua faint o incwm sy'n dod i mewn i'ch cartref bob blwyddyn? (ticiwch un yn unig)

 • Dan £15,000
 • £15,001 - £30,000
 • £30,001 - £45,000
 • Dros £45,000
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Cymraeg

Ydych chi'n gallu gofyn mwy nag ychydig eiriau yn Gymraeg (ticiwch un yn unig)

 • Ydych 
 • Nac ydych

Effeithiau ar y Gymraeg - Ymgynghoriadau Ffurfiol

Er mwyn i ni asesu effeithiau tebygol ar y Gymraeg, pan fyddwn yn cynnal ymgynghoriadau ffurfiol, byddwn hefyd yn gofyn: 

Pa effeithiau ydych chi'n teimlo y byddai'r cynnig(au) yn eu cael ar

- cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg

- peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg

Sut y gellid llunio neu ddiwygio'r cynnig(au) er mwyn cael effeithiau cadarnhaol (neu effeithiau cadarnhaol cynyddol) ar

- cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg

- peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sarah Worby
Swyddog Ymchwil a Pholisi Corfforaethol

01437 775263

Sarah.worby@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 590, adolygwyd 22/09/2021