Cyflwyniad a Chwmpas

Esemptiadau Diogelu Data

Mae Deddf Diogelu Data 2018 yn diffinio esemptiadau i gymhwyso gofynion penodol o dan y GDPR y DU.  Mae Atodiad C yn rhoi manylion am yr esemptiadau i’r GDPR y DU ac yn eu croesgyfeirio i ofynion (Erthyglau) y GDPR y DU.  Mae’n eithaf cymhleth cymhwyso’r esemptiadau mewn rhai amgylchiadau, a bydd angen cyfeirio at arweiniad penodol yn Neddf Diogelu Data 2018; dyna pam mae’r tabl yn croesgyfeirio i’r adran berthnasol o’r Ddeddf.  Dylid ceisio cyngor gan y Swyddog Diogelu Data trwy’r Tîm Llywodraethu Gwybodaeth. 

Er mwyn bodloni’r gofyniad Atebolrwydd, mae’n rhaid cofnodi a chadw’r sail resymegol dros gymhwyso esemptiad.  Os bydd yr ICO yn cael cwyn, bydd yn gofyn am y wybodaeth hon wrth asesu’r gŵyn.

ID: 9852, adolygwyd 06/04/2023