Cyflwyniad a Chwmpas

Atodiad C Esemptiadau

Mae’r tabl isod yn crynhoi’r esemptiadau yn Neddf Diogelu Data 2018 (cyfeirir at y rhan berthnasol o’r Ddeddf) o erthyglau perthnasol y GDPR y DU.

Er hwylustod cyfeirio, dyma erthyglau perthnasol y GDPR y DU:

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 16: Yr hawl i gywiro
 • Erthygl 17: Yr hawl i ddileu
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu
 • Erthygl 19: Hysbysu ynglŷn â chywiro, dileu neu gyfyngu
 • Erthygl 20: Yr hawl i gludadwyedd data
 • Erthygl 21: Yr hawl i wrthwynebu

Trosedd a Threthiant: cyffredinol (Atodlen 2, Paragraff 2)

Esemptiad at ddibenion atal neu ganfod trosedd, restio neu erlyn troseddwyr, neu asesu neu gasglu treth neu doll.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 16: Yr hawl i gywiro
 • Erthygl 17: Yr hawl i ddileu
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu
 • Erthygl 20: Yr hawl i gludadwyedd data
 • Erthygl 21: Yr hawl i wrthwynebu

Trosedd a Threthiant: system asesu risg (Atodlen 2, Paragraff 3)

Esemptiad ar gyfer data personol sy’n cynnwys dosbarthiad a gymhwysir i wrthrych data yn rhan o system asesu risg a weithredir gan lywodraeth, awdurdod lleol neu awdurdod arall sy’n gweinyddu budd-dal tai at ddibenion trosedd a threthiant.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth

Mewnfudo (Atodlen 2, Paragraff 4)

Esemptiad at ddibenion cynnal rheolaeth effeithiol ar fewnfudo, neu ymchwilio i neu ganfod gweithgareddau a fyddai’n tanseilio cynnal rheolaeth effeithiol ar fewnfudo.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 17: Yr hawl i ddileu
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu

Gwybodaeth y mae’n ofynnol ei datgelu yn ôl y gyfraith, ac ati, neu mewn cysylltiad ag achos cyfreithiol (Atodlen 2, Paragraff 5)

Esemptiad:

 • Os oes rhaid i’r rheolwr sicrhau bod data personol ar gael i’r cyhoedd, yn ôl deddfiad;
 • Os yw datgelu’n ofynnol yn ôl deddfiad, rheolaeth cyfraith neu orchymyn llys/tribiwnlys; neu
 • Os yw datgelu’n angenrheidiol at ddibenion achos cyfreithiol gwirioneddol neu arfaethedig, neu i gael cyngor cyfreithiol neu sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliau cyfreithiol.
 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 16: Yr hawl i gywiro
 • Erthygl 17: Yr hawl i ddileu
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu
 • Erthygl 20: Yr hawl i gludadwyedd data
 • Erthygl 21: Yr hawl i wrthwynebu

Swyddogaethau a gynlluniwyd i ddiogelu’r cyhoedd, ac ati (Atodlen 2, Paragraff 7)

Esemptiad at ddibenion cyflawni swyddogaethau gan gyrff neu unigolion penodol, gan gynnwys:

 • Diogelu’r cyhoedd rhag colled ariannol, niwed gan unigolion a awdurdodwyd i gyflawni unrhyw broffesiynau neu weithgarwch arall;
 • Diogelu elusennau a chwmnïau buddiant cymunedol, a’u heiddo, rhag camdrafod;
 • Diogelu iechyd a diogelwch unigolion yn y gwaith neu unigolion eraill mewn cysylltiad â gweithredoedd unigolion wrth eu gwaith;
 • Diogelu’r cyhoedd rhag camweinyddiaeth a methiannau gan gorff cyhoeddus ac i reoleiddio ymddygiad gwrthgystadleuol.
 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 16: Yr hawl i gywiro
 • Erthygl 17: Yr hawl i ddileu
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu
 • Erthygl 20: Yr hawl i gludadwyedd data
 • Erthygl 21: Yr hawl i wrthwynebu

Swyddogaethau rheoleiddiol sy’n ymwneud â gwasanaethau cyfreithiol, y gwasanaeth iechyd a gwasanaethau plant (Atodlen 2, Paragraff 8)

Esemptiad at ddiben cyflawni swyddogaethau gan gyrff neu unigolion penodol sy’n ymwneud â’r Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol, ystyried cwynion cyfreithiol, cwynion ynglŷn â chamweinyddu cynllun gwneud iawn am gamweddau’r gwasanaeth iechyd gan unrhyw gorff neu unigolyn arall, cwynion ynglŷn â gofal cymdeithasol a lliniarol a chwynion ynglŷn â gwasanaethau cymdeithasol.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 16: Yr hawl i gywiro
 • Erthygl 17: Yr hawl i ddileu
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu
 • Erthygl 20: Yr hawl i gludadwyedd data
 • Erthygl 21: Yr hawl i wrthwynebu

Swyddogaeth reoleiddiol cyrff eraill penodol (Atodlen 2, Paragraff 9)

Esemptiad at ddiben cyflawni swyddogaethau gan gyrff neu unigolion penodol sy’n ymwneud â’r Ombwdsmon Ariannol, ymchwilydd cwynion yn erbyn rheoleiddwyr ariannol, swyddog diogelu defnyddwyr heblaw am yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, swyddog monitro awdurdod perthnasol ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 16: Yr hawl i gywiro
 • Erthygl 17: Yr hawl i ddileu
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu
 • Erthygl 20: Yr hawl i gludadwyedd data
 • Erthygl 21: Yr hawl i wrthwynebu

Braint Seneddol (Atodlen 2, Paragraff 11)

Esemptiad os yw’n ofynnol i osgoi torri braint seneddol.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 16: Yr hawl i gywiro
 • Erthygl 17: Yr hawl i ddileu
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu
 • Erthygl 20: Yr hawl i gludadwyedd data
 • Erthygl 21: Yr hawl i wrthwynebu

Diogelu Hawliau Pobl Eraill (Atodlen 2, Paragraff 14)

Esemptiad pe byddai datgelu gwybodaeth gan reolwr yn golygu datgelu gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn arall a fyddai’n adnabyddadwy o’r wybodaeth.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth

Braint Broffesiynol Gyfreithiol (Atodlen 2, Paragraff 17)

Esemptiad am wybodaeth sy’n destun braint broffesiynol gyfreithiol.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth

Hunangyhuddo (Atodlen 2, Paragraff 20)

Esemptiad o rai o ddarpariaethau’r GDPR y DU lle byddai cydymffurfio’n datgelu bod trosedd wedi’i chyflawni ac felly’n golygu bod yr unigolyn hwnnw’n agored i achos cyfreithiol am y drosedd honno.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth

Geirdaon Cyfrinachol (Atodlen 2, Paragraff 22)

Esemptiad os yw’r data personol yn cynnwys geirda cyfrinachol at ddibenion megis addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth gwrthrych y data.  Mae’r esemptiad hwn hefyd yn berthnasol i benodi gwrthrych y data i unrhyw swydd, gan gynnwys swydd wirfoddoli, neu ddarparu unrhyw wasanaeth gan wrthrych y data.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth

Sgriptiau Arholiad a Marciau Arholiad (Atodlen 2, Paragraff 23)

Esemptiad pan fydd data personol yn cynnwys gwybodaeth a gofnodwyd gan ymgeiswyr yn ystod arholiad.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth

Ymchwil ac Ystadegau (Atodlen 2, Paragraff 25)

Esemptiad os yw data personol yn cael ei brosesu at ddibenion ymchwil wyddonol neu hanesyddol, neu at ddibenion ystadegol.

 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 16: Yr hawl i gywiro
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu
 • Erthygl 19: Hysbysu ynglŷn â chywiro, dileu neu gyfyngu
 • Erthygl 20: Yr hawl i gludadwyedd data
 • Erthygl 21: Yr hawl i wrthwynebu

Archifo er Budd y Cyhoedd (Atodlen 2, Paragraff 26)

Esemptiad os yw data personol yn cael ei brosesu at ddibenion archifo er budd y cyhoedd.

 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 16: Yr hawl i gywiro
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu
 • Erthygl 19: Hysbysu ynglŷn â chywiro, dileu neu gyfyngu
 • Erthygl 20: Yr hawl i gludadwyedd data
 • Erthygl 21: Yr hawl i wrthwynebu

Data Iechyd a Brosesir gan Lys (Atodlen 3, Paragraff 3)

Esemptiad os yw data personol am iechyd yn cael ei brosesu gan Lys.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 16: Yr hawl i gywiro
 • Erthygl 17: Yr hawl i ddileu
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu
 • Erthygl 20: Yr hawl i gludadwyedd data
 • Erthygl 21: Yr hawl i wrthwynebu

Disgwyliadau a Dymuniadau Gwrthrych Data mewn perthynas â Data Iechyd (Atodlen 3, Paragraff 4)

Esemptiad yn ymwneud â chais am ddata iechyd mewn sefyllfaoedd penodol pan fydd gwrthrych y data’n iau na 18 oed ac mae gan y ceisiwr gyfrifoldeb rhiant neu lle nad yw gwrthrych y data’n gallu rheoli ei faterion ei hun ac ni fyddai ymateb i’r cais yn cydymffurfio â dymuniadau gwrthrych y data.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 16: Yr hawl i gywiro
 • Erthygl 17: Yr hawl i ddileu
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu
 • Erthygl 20: Yr hawl i gludadwyedd data
 • Erthygl 21: Yr hawl i wrthwynebu

Niwed Difrifol o ganlyniad i Ddatgelu Data Iechyd (Atodlen 3, Paragraff 5)

Esemptiad o Erthygl 15 (1) a (3) pan fodlonir y prawf niwed difrifol neu pan fydd rheolwr nad yw’n weithiwr iechyd proffesiynol yn cael barn gan rywun sy’n ymddangos fel petai’n weithiwr iechyd proffesiynol priodol.

 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth

* Mae’r Prawf Niwed Difrifol yn golygu ystyried p’un a fyddai cymhwyso Erthygl 15 Hawl i Fynediad at y data o dan y GDPR y DU yn debygol o achosi niwed difrifol i iechyd corfforol neu feddyliol gwrthrych y data neu unigolyn arall.

Data Gwaith Cymdeithasol a Brosesir gan Lys (Atodlen 3, Paragraff 9)

Esemptiad os yw data personol sy’n ymwneud â gwaith cymdeithasol yn cael ei brosesu gan Lys.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 16: Yr hawl i gywiro
 • Erthygl 17: Yr hawl i ddileu
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu
 • Erthygl 20: Yr hawl i gludadwyedd data
 • Erthygl 21: Yr hawl i wrthwynebu

Disgwyliadau a Dymuniadau Gwrthrych Data mewn perthynas â Data Gwaith Cymdeithasol (Atodlen 3, Paragraff 10)

Esemptiad yn ymwneud â chais am ddata gwaith cymdeithasol mewn sefyllfaoedd penodol pan fydd gwrthrych y data’n iau na 18 oed ac mae gan y ceisiwr gyfrifoldeb rhiant neu lle nad yw gwrthrych y data’n gallu rheoli ei faterion ei hun ac ni fyddai ymateb i’r cais yn cydymffurfio â dymuniadau gwrthrych y data.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 16: Yr hawl i gywiro
 • Erthygl 17: Yr hawl i ddileu
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu
 • Erthygl 20: Yr hawl i gludadwyedd data
 • Erthygl 21: Yr hawl i wrthwynebu

Niwed Difrifol o ganlyniad i Ddatgelu Data Gwaith Cymdeithasol (Atodlen 3, Paragraff 11)

Esemptiad o Erthygl 15 (1) a (3) y GDPR y DU pan fodlonir y prawf niwed difrifol. 

 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth

* Mae’r Prawf Niwed Difrifol yn golygu ystyried p’un a fyddai cymhwyso Erthygl 15 Hawl i Fynediad at y data o dan y GDPR y DU yn debygol o achosi niwed difrifol i iechyd corfforol neu feddyliol gwrthrych y data neu unigolyn arall.

Data Addysg a Brosesir gan Lys (Atodlen 3, Paragraff 18)

Esemptiad os yw data personol sy’n ymwneud ag addysg yn cael ei brosesu gan Lys.

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 16: Yr hawl i gywiro
 • Erthygl 17: Yr hawl i ddileu
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu
 • Erthygl 19: Hysbysu ynglŷn â chywiro, dileu neu gyfyngu
 • Erthygl 20: Yr hawl i gludadwyedd data
 • Erthygl 21: Yr hawl i wrthwynebu

Niwed Difrifol o ganlyniad i Ddatgelu Data Addysg (Atodlen 3, Paragraff 19)

Esemptiad o Erthygl 15 (1) a (3) y GDPR pan fodlonir y prawf niwed difrifol.

 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth

* Mae’r Prawf Niwed Difrifol yn golygu ystyried p’un a fyddai cymhwyso Erthygl 15 Hawl i Fynediad at y data o dan y GDPR y DU yn debygol o achosi niwed difrifol i iechyd corfforol neu feddyliol gwrthrych y data neu unigolyn arall.

Data Cam-drin Plant (Atodlen 3, Paragraff 21)

Esemptiad o Erthygl 15 (1) a (3) pe na byddai cais am ddata cam-drin plant er budd pennaf gwrthrych y data sy’n iau na 18 oed ac mae gan y ceisiwr gyfrifoldeb rhiant neu lle nad yw gwrthrych y data’n gallu rheoli ei faterion ei hun ac mae’r ceisiwr wedi cael ei benodi gan lys i reoli’r materion hynny.

 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth

Dibenion Newyddiadurol, Academaidd, Artistig a Llenyddol (Atodlen 2, Paragraff 24)

Esemptiad o rai o ddarpariaethau’r GDPR y DU os yw’r data personol yn cael ei brosesu at ddibenion arbennig gyda’r bwriad o’i gyhoeddi gan unigolyn mewn deunydd newyddiadurol, academaidd, artistig a llenyddol er budd y cyhoedd. (Mae hyn hefyd wedi’i eithrio o Erthyglau 60-67.)

 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 13: Tryloywder gwybodaeth pan gesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 14: Tryloywder gwybodaeth pan na chesglir data personol yn uniongyrchol
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Erthygl 16: Yr hawl i gywiro
 • Erthygl 17: Yr hawl i ddileu
 • Erthygl 18: Yr hawl i gywiro prosesu
 • Erthygl 19: Hysbysu ynglŷn â chywiro, dileu neu gyfyngu
 • Erthygl 20: Yr hawl i gludadwyedd data
 • Erthygl 21: Yr hawl i wrthwynebu

Arall

Esemptiad o rai o ddarpariaethau’r GDPR y DU os yw data personol yn cael ei brosesu at y dibenion canlynol, pan ddatgelir gwybodaeth am:

 • Ffrwythloniad dynol ac embryoleg (Atodlen 4, Paragraff 2);
 • Cofnodion ac adroddiadau mabwysiadu (Atodlen 4, Paragraff 3);
 • Datganiadau o anghenion addysgol arbennig (Atodlen 4, Paragraff 4);
 • Cofnodion ac adroddiadau gorchymyn rhiant (Atodlen 4, Paragraff 5);
 • Gwybodaeth a ddarparwyd gan y Prif Adroddwr ar gyfer gwrandawiad plant (Atodlen 4, Paragraff 6).
 • Erthygl 5: yr Egwyddorion
 • Erthygl 15: Cais gwrthrych am wybodaeth

Mae esemptiadau ychwanegol ar gael ar gyfer yr amgylchiadau penodol canlynol:

 • Wrth asesu addasrwydd unigolyn am swydd farnwrol neu swydd Cwnsler y Frenhines;
 • Wrth asesu addasrwydd unigolyn am swyddi fel Bardd y Brenin;
 • Mewn cysylltiad â gwasanaeth cyllid corfforaethol sy’n ymwneud â gwybodaeth sy’n sensitif o ran pris;
 • Rhagolygon rheoli neu gynllunio mewn perthynas â busnes neu weithgarwch arall;
 • Unrhyw drafodaethau â gwrthrych y data a lle y byddai hyn yn debygol o beryglu’r trafodaethau hynny.

 

ID: 9855, adolygwyd 06/04/2023