COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyflwyniad Cyfranogiad Tenantiaid

Beth yw cyfranogiad tenantiaid?

 Yn syml, mae’n ymwneud â thenantiaid yn cymryd rhan mewn ffordd sy’n addas er eu cyfer.

 

Sut allaf gymryd rhan?

Gallwch gymryd rhan mewn llawer o ffyrdd ac nid yw hyn wedi’i gyfyngu i fynd i gyfarfodydd gyda’r nos! Gweler rhai syniadau isod ynghylch yr hyn y gallwch ei wneud. Os oes gennych unrhyw syniadau newydd, rhowch wybod i ni.

 • Tacluso cymunedol
 • Sesiynau chwarae
 • Mynychu cyfarfodydd Gweithgor y Cyfrif Refeniw Tai i helpu i wneud penderfyniadau ynghylch y ffordd mae rhent tenantiaid yn cael ei wario
 • Datblygu mannau gwyrdd, e.e. gerddi cymunedol
 • Cystadleuaeth garddio
 • Ysgrifennu erthygl ar gyfer ein cylchlythyr ar-lein
 • Llenwi arolwg a chael cyfle i ennill gwobr!
 • Mynychu grŵp tenantiaid a phreswylwyr
 • Cymryd rhan mewn ymgynghoriad i roi eich barn ar beth ddylai ddigwydd
 • Darllen ein llythyrau a dweud wrthym sut y gallem eu gwneud yn fwy cyfeillgar i denantiaid
 • Mynychu digwyddiadau cymunedol
 • Trefnu gweithgarwch cymunedol, e.e. bore coffi, barbeciw, pêl fonws, bingo, cwis

 

Pa fanteision sydd i mi?

 • Dy lais yn cael ei glywed
 • Hyfforddiant am ddim
 • Sgiliau a chymwysterau newydd – sy’n dda ar gyfer CV!
 • Gwneud penderfyniadau pwysig i ddylanwadu ar wasanaethau Tai
 • Cwrdd â phobl newydd a chymdeithasu
 • Gwelliant o ran lles

 

 Pa gymorth neu gefnogaeth fyddaf yn ei dderbyn?

 • Cefnogaeth gan Dîm Cyswllt Cwsmeriaid yr Adran Tai
 • Defnyddio gasebo’r adran Tai
 • Cefnogaeth o ran marchnata/hysbysebu
 • Cyllid
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau defnyddiol
 • Cefnogaeth o ran archebu adeiladau cymunedol/lleoliadau ar gyfer digwyddiadau

 

Cyllid y Gist Gymunedol

Mae Cronfa’r Gist Gymunedol yn gronfa o arian a gellir gwneud cais i’w defnyddio ar gyfer prosiectau neu ddigwyddiadau a fydd o fudd i’r gymuned leol a chyfran o denantiaid Cyngor Sir Penfro.

Gallwch wneud cais am hyd at £500 ar gyfer eich prosiect. Y dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Ionawr, 30 Ebrill, 31 Gorffennaf a 31 Hydref.

 

Sir Benfro yn ei Blodau

Categoriau

Yr Ardd Preswylwyr Gorau

Yr Ardd Gymunedol Orau

Yr Ardd Orau mewn Gofod Cyfyngedig

Gwobrau

Gwobr Gyntaf £100

Ail Wobr £50

Trydedd Wobr £25

Er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, cysylltwch â’r tîm Cyswllt Cwsmeriaid Tai; ffoniwch 01437 766556, ysgrifennwch at y Tîm Cyswllt Cwsmeriaid Tai, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP neu anfon e-bost at housingCLO@pembrokeshire.gov.uk. Bydd angen i chi ddarparu eich enw llawn, cyfeiriad a manylion cyswllt. Sylwch fod hon yn gystadleuaeth ar gyfer tenantiaid Cyngor Sir Penfro yn unig. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9 Awst 2019. Pob Lwc!

 

Pa grwpiau tenantiaid a phreswylwyr sy'n weithredol ar hyn o bryd?

 • Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Pennar a Bufferland – Yn cwrdd ar  ddydd Mawrth cyntaf pob mis yn yr Alma Inn, Pennar.
 • Grŵp Llywio’r Garth – Yn cwrdd ar ddydd Mercher cyntaf pob mis yn The Hive, Goshawk Road, Hwlffordd.
 • Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Bush and Park – Gwybodaeth i ddilyn
 • Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Albany a Moravian – Yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn
 • Tenantiaid a Phreswylwyr AJH – Gwybodaeth i ddilyn
 • Begelly Golden Age – Gwybodaeth i ddilyn
 • Clwb Cyfeillgarwch Dros 50 Dinbych-y-pysgod – Gwybodaeth i ddilyn
 • Tîm Chwarae Rhieni Ystad Mount (MEPPT) – Sesiynau chwarae am ddim bob dydd Mercher o 3:30pm i 5:30pm yng Nghanolfan y Berllan, Ystad Mount. Rhaid i riant aros gyda’u plant. (Ailddechrau ym mis Mawrth 2019)

 

Y Tim Swyddogion Cyswllt Cwsmeriaid - Pwy ydyn nhw a beth maen nhw'n ei wneud?

Mae’r Tîm Swyddogion Cyswllt Cwsmeriaid (CLO) yn gweithio yn yr adran Tai i gefnogi tenantiaid i gymryd rhan yn eu cymunedau. Aelodau’r tîm yw Rachel Knight, Katie Mullins a Nia Davies. Mae’n bosibl eich bod wedi cyfarfod â’r tîm neu eu gweld yn eich ardal leol gan eu bod allan ac o amgylch yn aml yn cynnal digwyddiadau, yn cefnogi grwpiau tenantiaid ac yn ymgynghori â thenantiaid.

 

Sut allaf gysylltu?

Ffôn: 01437 776556

E-bost: housingCLO@pembrokeshire.gov.uk

 

Cylchlythyr Ar-lein

 

Os hoffech gael copi papur o’r cylchlythyr tenantiaid neu os ydych angen copi mewn fformat gwahanol, cysylltwch â’r Swyddogion Cyswllt Cwsmeriaid.

 

ID: 4597, revised 21/06/2021