Cyflwyno Gorfodaeth Tai Preifat

Cysylltiadau Tenantiaeth

Mae tîm tai’r sector preifat yn rhoi cyngor cydgyfrinachol, yn rhad ac am ddim, i denantiaid a landlordiaid preifat. Mae’r cyngor yn ymwneud ag amrywiaeth o faterion tenantiaeth fel:

Fe allai cwsmeriaid gael eu dodi mewn cysylltiad ag asiantaethau eraill hefyd sy’n darparu gwasanaethau cyfreithiol ac arbenigol ynghylch tai. Yn eu plith mae Shelter Cymru a Chymdeithas Gofal Sir Benfro.

Sefydlu a therfynu tenantiaeth

Mae gwybodaeth a chyngor ar gael am denantiaethau diogel, byr-ddaliadol a rheoleiddiedig a sut i ddilyn y drefn gywir wrth geisio meddiannaeth.

Eich cyfrifoldeb chi fel landlord

Mae cyngor ar gael ynghylch darparu man byw o safon dda ar rent a’r safonau a ddisgwylir.

Sut i drefnu cael gwaith cweiro

Bydd hyn yn dibynnu ar ba mor ddifrifol yw’r diffyg a beth ydyw.

Os taw problem gymharol fach ydyw, rydym yn cynghori tenantiaid i drafod y mater yn uniongyrchol gyda’u landlord er mwyn iddynt geisio dal ati i fod ar delerau da.

Os credir bod y diffyg yn berygl difrifol yna byddwn yn cysylltu’n uniongyrchol â’r landlord ac, os bydd rhaid, bydd camau gorfodi’n cael eu cymryd.

Bydd tîm gorfodi tai’r sector preifat, ar gais, yn mynd draw i’r eiddo er mwyn archwilio’r diffygion a rhoi cyngor yn gyfatebol i hynny.

Aflonyddwch a throi mas yn anghyfreithlon

Yn ôl Deddf Gwarchod rhag Dadfeddiannu 1977 mae’n dramgwydd troseddol i unrhyw berson droi tenant mas heb ddilyn y drefn gywir. Yn ôl y Ddeddf hefyd mae’n dramgwydd troseddol i landlord, asiant neu unrhyw berson aflonyddu ar denant.

Bydd tîm gorfodi tai’r sector preifat yn ceisio datrys anghydfod rhwng y landlord a’r tenant, os yw’n briodol. Fe allai hyn gynnwys rhoi cyngor i’r landlord ynghylch sut i geisio meddiannaeth yn gyfreithiol, a rhoi braslun o’r drefn sy’n gysylltiedig â hyn.

Os yw tenant wedi cael ei aflonyddu ac/neu ei droi mas yn anghyfreithlon yna bydd y Cyngor yn ystyried dwyn erlyniad troseddol. Fe ddisgwylir i’r tenant ac unrhyw denantiaid fynd i’r llys a rhoi tystiolaeth.

Os yw’r erlyniad yn llwyddiannus, bydd y landlord/asiant yn agored i ddirwy ac/neu garchariad sylweddol.

Sut i gael blaendal yn ôl wrth adael tenantiaeth

Os yw landlord yn gwrthod ad-dalu blaendal yna rydym yn cynghori tenantiaid i fwrw ymlaen ag achos yn erbyn y landlord trwy’r llys mân-hawliadau er mwyn adennill yr arian sy’n ddyledus i’r tenant.

Cynllun Blaendal Tenantiaeth

O Ebrill 6ed 2007 ymlaen bydd landlord sy’n mynnu cael blaendal yn gorfod cydymffurfio ag un o’r Cynlluniau Blaendal Tenantiaeth Statudol.

Mae dau fath o gynllun:

  1. Cynllun gwarchodol unigol (yn ôl yr hwn y telir blaendaliadau i mewn i gyfrif ar wahân a’u cadw yno, dan reolaeth y cynllun)
  2. Dau gynllun wedi’u seilio ar yswiriant yn ôl yr hyn y bydd y landlord/asiant yn cadw’r blaendal ac os yw ef/hi yn peidio â’i ad-dalu i’r tenant, yna bydd trefniadau yswiriant y cynlluniau’n talu am hynny.

Bydd landlordiaid sy’n methu cydymffurfio â’r cynlluniau yn wynebu cosbau llym.

Ble allaf i gael rhagor o wybodaeth?

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu unrhyw gyngor, mae croeso ichi gysylltu â:

Mr David Petrie, Uwch Swyddog yr Amgylchedd (01437 ) 775616
dave.petrie@pembrokeshire.gov.uk

Mr Hugh Gibbon, Arolygydd Adnewyddu (Gorfodi) (01437) 775615
hugh.gibbon@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 1813, adolygwyd 13/09/2022