Cyflwyno Gorfodaeth Tai Preifat

Nwy Radon

Mae Sir Benfro'n ardal sy'n cael ei heffeithio gan radon.  Ardaloedd dynodedig o'r wlad yw'r rhain lle mae gan fwy nag 1% o'r anheddau lefel radon o 200 becwerel fesul metr ciwbig o aer.

Beth yw nwy radon?

Mae radon i'w gael mewn sawl ardal yn y DU. Nwy naturiol, ymbelydrol ydyw sy'n mynd i mewn i gartrefi trwy graciau ac agennau yn yr isbridd, ac mae meintiau sylweddol ohono yn crynhoi mewn rhai cartrefi.  Yn ôl yr astudiaethau iechyd a wnaed, mae mwy o berygl i drigolion gael canser yr ysgyfaint pan fyddant yn dod i gysylltiad â meintiau mawr o radon, wedi'i grynodi, yn ystod eu hoes.

Os gwelir bod gan yr eiddo feintiau uwch na'r disgwyl o nwy radon rydym yn argymell y canlynol yn bendant. Dylid gwneud trefniadau er mwyn i waith adferol gael ei wneud ar ostwng faint o radon sydd yn yr adeiladau hyn.

Gall yr ateb fod yn un didrafferth ond bydd cryn dipyn o hynny'n dibynnu ar faint o radon sydd yn yr eiddo a beth yw saernïaeth yr adeilad.

Beth yw'r Lefel Gweithredu ynghylch Radon?

Mae'r Asiantaeth Diogelu Iechyd yn argymell y dylid gostwng y lefelau radon mewn cartrefi lle mae'r cyfartaledd yn fwy na 200 becwerel fesul metr ciwbig. Mae'r Llywodraeth wedi ategu'r argymhelliad hwn.

Mae'r Lefel Gweithredu hon yn cyfeirio at gyfartaledd y crynodi blynyddol mewn cartref.  Felly bydd mesuriadau radon yn cael eu cynnal â dau synhwyrydd (mewn ystafell wely ac ystafell fyw) dros gyfnod o dri mis, er mwyn cyfartaleddu'r codiadau a'r gostyngiadau dros gyfnod byr.

Cynnal profion ar gyfer nwy radon

Mae'r llywodraeth yn argymell y dylai pobl sy'n byw mewn ardal a effeithir gan radon, gynnal prawf ar eu tai er mwyn gweld a oes radon yno.  Mae prawf syml ar gael ac mae'n cymryd 3 mis i gwblhau. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gyngor mae croeso ichi gysylltu â

David Petrie (01437) 775616
E-bost: Dave.petrie@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 1817, adolygwyd 13/09/2022