COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyflwyno Gorfodaeth Tai Preifat

Tai amlbreswyliaeth

 

1. Beth yw tŷ amlbreswyliaeth?
2.
Beth yw tyaid unigol?
3.
A yw holl dai amlbreswyliaeth yn gorfod cael eu trwyddedu?
4.
Sut mae gwneud cais am drwydded?
5.
Beth am dai nad yw trwyddedu’n effeithio arnynt?


1. Beth yw tŷ amlbreswyliaeth?

Dan y ddeddfwriaeth newydd, tŷ amlbreswyliaeth yw eiddo sydd:-

 • Gyda 3 neu fwy o bobl yn byw ynddo, yn ffurfio 2 dyaid neu fwy, yn rhannu amwynderau, e.e. ystafell ymolchi a chyfleusterau cegin, neu
 • Wedi ei addasu’n fflatiau hunangynhwysol, ond heb fod yn ateb gofynion Rheoliadau Adeiladu 1991 ac o leiaf draean y fflatiau ar osod yn breifat, neu
 • Gyda 3 neu fwy o bobl yn byw ynddo, yn ffurfio 2 dyaid neu fwy, mewn adeilad a addaswyd nad yw yn hollol hunangynhwysol e.e. fflat islawr yn rhannu’r adeilad mewn fflat deulawr ar y llawr cyntaf a’r ail lawr.

Yn ôl i’r brig

2. Beth yw tyaid unigol?

Dywed Adran 258 o Ddeddf Tai 2004, bod pobl yn gorfod bod yn aelodau o’r un teulu i gyfrif fel tyaid unigol. Mae hyn yn cynnwys;

 • Parau priod, neu’r rhai’n byw fel gŵr a gwraig, gan gynnwys y rhai mewn perthynas gyfartal yr un rhyw neu
 • Un ohonynt yn berthynas i’r llall

  Mae ‘perthynas’ yn cynnwys rhiant, nain neu daid, mab neu ferch, ŵyr neu wyres, brawd, chwaer, modryb, ewythr, nai, nith, gefnder neu gyfnither a hanner perthnasau, llysblant a phlant maeth.

  Mae tyaid unigol hefyd yn cynnwys unrhyw staff domestig os ydynt yn byw heb dalu rhent mewn llety sy’n cael ei ddarparu gan eu cyflogwr.

Yn ôl i’r brig

3. A yw holl dai amlbreswyliaeth yn gorfod cael eu trwyddedu?

Nac ydynt.

Nid yw tŷ amlbreswyliaeth a ffurfiwyd o fflatiau hunangynhwysol angen trwydded.

Dywed Deddf Tai 2004 bod mathau arbennig o dai amlbreswyliaeth yn gorfod cael eu trwyddedu – Trwyddedu Gorfodol yw hyn.
Trwyddedu Gorfodol

Mae hyn berthnasol i dŷ amlbreswyliaeth sydd:

 

 • Yn dri llawr neu fwy o uchder a,
 • Gyda 5 neu fwy o bobl yn byw ynddynt nad ydynt yn ffurfio tyaid unigol.

Yn ôl i’r brig

4. Sut mae gwneud cais am drwydded?

Os cofrestrwyd eich eiddo eisoes dan ein cynllun presennol, bydd eich manylion gennym a byddwn yn cysylltu â chi. Bydd eich eiddo’n cael ei drosglwyddo i drwyddedu tai amlbreswyliaeth. Byddwch yn derbyn trwydded yn ddiofyn a bydd hon yn para am weddill y cyfnod cofrestru.

Dylai ceiswyr newydd gysylltu â’r tîm Tai Sector Preifat am becyn gwneud cais. Bydd ffurflenni cais ar gael ar y wefan hon yn fuan.

Yn ôl i’r brig

5. Beth am dai amlbresywliaeth nad yw trwyddedu’n effeithio arnynt?

Rhaid i holl dai amlbreswyliaeth, waeth be fo eu maint neu leoliad, yn dal i orfod cyrraedd safonau gorfodol diogelu rhag tân. Cysylltwch â’r tîm Tai Sector Preifat i gael rhagor o wybodaeth.

Sut mae cael gwybod mwy?

Manylion Cysylltu:

Os hoffech gael gwybod rhagor neu os oes angen cyngor arnoch, byddwch cystal â chysylltu â;

Mr David Petrie Uwch-swyddog Amgylcheddol
(01437) 775616
e-bost: Dave.petrie@pembrokeshire.gov.uk

Mr Hugh Gibbon Arolygydd Adnewyddiadau (Gorfodi)
(01437) 775615
e-bost: Hugh.Gibbon@pembrokeshire.gov.uk


ID: 1795, adolygwyd 11/09/2019