Cyflwyno Gorfodaeth Tai Preifat

Tm Gorfodi Tai'r Sector Preifat

Yn yr adran hon mae gwybodaeth am dai preifat ar gyfer perchenog-feddianwyr, landlordiaid a thenantiaid. Mae’n cynnwys cyngor ynghylch gwella cyflwr tai, tai amlbreswyliaeth, aflonyddwch/troi mas yn anghyfreithlon ac achosi i dai gwag gael eu hailddefnyddio eto.


Mae gwaith tîm Gorfodi Tai’r Sector Preifat wedi cael ei rannu yn 5 prif ran:

Rhentu Doeth Cymru

Mae bellach yn ofynnol yn ôl y gyfraith i landlordiaid ac asiantau fod yn gofrestredig neu drwyddedig. Daeth y ddeddf newydd hon i rym ar 23ain Tachwedd 2015 ac mae'n berthnasol i holl landlordiaid ac asiantau eiddo preswyl preifat. Bydd angen i Landlordiaid / Asiantau gofrestru / gael trwydded cyn pen 12 mis ar ôl y dyddiad cyflwyno. Gallai peidio â chydymffurfio ennyn rhybudd cosb benodedig / dirwy. Mae Cofrestriadau a Thrwyddedau'n para am gyfnod o 5 mlynedd. Mae modd gwneud ceisiadau ar-lein. Mae rhagor o wybodaeth i'w chael ar wefan Rhentu Doeth Cymru

Caiff y cynllun ei weinyddu gan Gyngor Caerdydd ar ran holl awdurdodau lleol Cymru.

Gorfodaeth Tai – Y Sector Preifat 

ID: 1793, adolygwyd 21/12/2017

Dadfeiliad mewn Tai sy'n cael eu Rhentu'n Breifat

1. Beth yw dadfeiliad?
2. Am beth mae landlordiaid preifat yn gyfrifol?
3. Mae’n rhaid i’m man byw wedi’i rentu fodloni safon cweiro – beth yw’r safon honno?
4. Beth sydd gyda’r system fesur i ddweud am ddadfeiliad mewn man byw preifat?
5. Beth sy’n digwydd os byddaf yn hysbysu achos o ddadfeiliad i’r Cyngor?
6. Beth yw’r peryglon y mae’r system fesur yn eu cydnabod?
7. Beth all y Cyngor ei wneud os bydd yn gweld un o’r peryglon hyn mewn eiddo?

1. Beth yw dadfeiliad mewn tai preifat?

Mae mwyafrif mannau byw ar rent yn Sir Benfro o ansawdd da. Fodd bynnag, nid yw rhai landlordiaid yn cyflawni eu hymrwymiadau cyfreithiol trwy wneud y gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio rheolaidd sydd ar holl eiddo ei angen o bryd i’w gilydd. Mae gyda thîm gorfodi tai’r sector preifat y Cyngor amrywiaeth o bwerau statudol sy’n gadael i ni ddelio â’r broblem hon.

Yn ôl i’r brig

2. Am beth mae landlordiaid preifat yn gyfrifol?

 • Mae landlordiaid sy’n gosod mannau byw preswyl yn gyfrifol am sicrhau ei fod yn cael ei gadw mewn cyflwr da
 • Ers nifer o flynyddoedd, mae gweithwyr proffesiynol iechyd amgylcheddol wedi defnyddio’r Safon Cymhwyster Tai sydd yn Neddf Tai 1985 i benderfynu a yw eiddo’n addas i fyw ynddo.

Yn ôl i’r brig

3. Mae’n rhaid i’m man byw wedi’i rentu fodloni safon atgyweirio – beth yw’r safon honno?

 • Dywed System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS neu’r System Fesur), pa safon atgyweirio sy’n rhaid i eiddo ei chyrraedd
 • Mae’r system hon yn delio a dadfeiliad a pheryglon eraill all fod yn bresennol mewn man byw preswyl
 • Mae’r system fesur yn berthnasol i eiddo un aelwyd a thai amlbreswyliaeth.

Yn ôl i’r brig

4. Beth sydd gyda’r system fesur i ddweud am ddadfeiliad mewn man byw preifat?

Dywed y System Fesur y dylai unrhyw eiddo preswyl ddarparu amgylchedd diogel ac iach ar gyfer unrhyw ddeiliad neu ymwelydd agored i niwed.

 • At ddibenion y System Fesur seiliwyd bod yn agored i niwed yn gyfan gwbl ar oed, yn hytrach nag ar unrhyw ffactorau eraill, fel anabledd corfforol
 • At ddibenion y System Fesur y grwpiau mwyaf agored i niwed yw’r ifanc iawn a’r oedrannus
 • Bydd y Cyngor fel arfer yn edrych ai rhywun o un o’r grwpiau agored i niwed uchod sy’n byw yno wrth benderfynu a fydd yn dwyn unrhyw achos yn erbyn landlord.

Yn ôl i’r brig

5. Beth sy’n digwydd os byddaf yn hysbysu achos o ddadfeiliad i’r Cyngor?

 • Bydd y Cyngor yn cynnal arolwg o’r eiddo
 • Yn ystod yr arolwg, bydd y swyddog archwilio yn gyntaf yn asesu tebygolrwydd y bydd rhywbeth yn digwydd yn yr eiddo o fewn y 12 mis nesaf. Gwelwch y rhestr isod o beryglon y mae’r system fesur yn eu cydnabod.
 • Yna bydd yn edrych ar yr effeithiau ar iechyd y deiliad neu ymwelydd.
 • Bydd pob archwiliad yn arwain at sgôr rifiadol fydd yn penderfynu pa gamau gweithredu fydd y Cyngor yn eu cymryd. Os yw’r sgôr uwchlaw rhif arbennig, bydd y Cyngor dan ymrwymiad cyfreithiol i gymryd camau gorfodi, hyd yn oed os nad yw’r deiliad eisiau hyn.
 • Os bydd archwiliad yn nodi perygl sy’n arwain at sgôr gymharol isel, gall y Cyngor benderfynu pa gamau i’w cymryd.

Yn ôl i’r brig

6. Beth yw’r peryglon y mae’r system fesur yn eu cydnabod?

Cwympo ar staer yw dim ond un o’r 29 perygl y mae’r System Fesur yn eu defnyddio. Rhannwyd y peryglon yn 4 gwahanol gategori:

Gofynion Ffisiolegol

 • Lleithder a llwydni
 • Oerfel gormodol
 • Gwres gormodol
 • Asbestos
 • Bywleiddiaid
 • Carbon monocsid a chynhyrchion ymlosgiad tanwydd
 • Plwm
 • Ymbelydredd
 • Nwy tanwydd heb losgi

Amddiffyniad rhag Haint

 • Glanweithdra cartref, plâu a gwastraff
 • Diogelwch bwyd
 • Glendid personol, carthffosiaeth a draenio
 • Cyflenwad dŵr

Amddiffyniad rhag Damweiniau

 • Cwympo cysylltiedig â baddonau ac ati
 • Cwympo ar arwynebau gwastad ac ati
 • Cwympo ar staer ac ati
 • Cwympo rhwng lefelau
 • Peryglon trydanol
 • Tân
 • Fflamau, arwynebau poeth ac ati
 • Gwrthdrawiadau a methu dianc
 • Ffrwydradau
 • Sefyllfa a gweithiadwyedd amwynderau ac ati
 • Cwymp adeileddol a phethau’n cwympo

Gofynion Seicolegol

 • Gorlenwi a gofod
 • Mynediad tresbaswyr
 • Goleuo
 • Sŵn

Yn ôl i’r brig

7. Beth all y Cyngor ei wneud os bydd yn gweld un o’r peryglon uchod mewn eiddo?

 • Mae Deddf Tai 2004 yn rhoi pwerau i Awdurdodau Lleol weithredu os oes unrhyw un o’r peryglon a restrwyd uchod yn bresennol mewn eiddo, ac yr ystyrir eu bod yn achosi perygl sylweddol i’r preswylydd mwyaf clwyfadwy all fyw yno.
 • Mae’r Ddeddf yn caniatáu i’r Cyngor fynnu bod y landlord yn gwella’r eiddo.
 • Mewn rhai achosion, bydd y Cyngor yn cymryd camau adfer di-oed ei hun i ddileu perygl ac adennill unrhyw gostau oddi wrth y landlord. Enghraifft nodweddiadol fyddai lle gwelwyd bod bwyler nwy’n beryglus ar y pryd, h.y. yn cynhyrchu carbon monocsid.

Sut mae cael gwybod mwy?

Manylion Cysylltu:

Os hoffech wybod mwy neu os ydych angen unrhyw gyngor, cysylltwch â;

Mr David Petrie Uwch-swyddog Amgylcheddol
(01437) 775616
e-bost: Dave.petrie@pembrokeshire.gov.uk

Mr Hugh Gibbon Arolygydd Adnewyddiadau (Gorfodi)
(01437) 775615
e-bost: Hugh.Gibbon@pembrokeshire.gov.uk

Hazel James Clerc Technegol
(01437) 775627
e-bost: Hazel.James@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1794, adolygwyd 21/12/2017

Tai amlbreswyliaeth

 

1. Beth yw tŷ amlbreswyliaeth?
2.
Beth yw tyaid unigol?
3.
A yw holl dai amlbreswyliaeth yn gorfod cael eu trwyddedu?
4.
Sut mae gwneud cais am drwydded?
5.
Beth am dai nad yw trwyddedu’n effeithio arnynt?


1. Beth yw tŷ amlbreswyliaeth?

Dan y ddeddfwriaeth newydd, tŷ amlbreswyliaeth yw eiddo sydd:-

 • Gyda 3 neu fwy o bobl yn byw ynddo, yn ffurfio 2 dyaid neu fwy, yn rhannu amwynderau, e.e. ystafell ymolchi a chyfleusterau cegin, neu
 • Wedi ei addasu’n fflatiau hunangynhwysol, ond heb fod yn ateb gofynion Rheoliadau Adeiladu 1991 ac o leiaf draean y fflatiau ar osod yn breifat, neu
 • Gyda 3 neu fwy o bobl yn byw ynddo, yn ffurfio 2 dyaid neu fwy, mewn adeilad a addaswyd nad yw yn hollol hunangynhwysol e.e. fflat islawr yn rhannu’r adeilad mewn fflat deulawr ar y llawr cyntaf a’r ail lawr.

Yn ôl i’r brig

2. Beth yw tyaid unigol?

Dywed Adran 258 o Ddeddf Tai 2004, bod pobl yn gorfod bod yn aelodau o’r un teulu i gyfrif fel tyaid unigol. Mae hyn yn cynnwys;

 • Parau priod, neu’r rhai’n byw fel gŵr a gwraig, gan gynnwys y rhai mewn perthynas gyfartal yr un rhyw neu
 • Un ohonynt yn berthynas i’r llall

  Mae ‘perthynas’ yn cynnwys rhiant, nain neu daid, mab neu ferch, ŵyr neu wyres, brawd, chwaer, modryb, ewythr, nai, nith, gefnder neu gyfnither a hanner perthnasau, llysblant a phlant maeth.

  Mae tyaid unigol hefyd yn cynnwys unrhyw staff domestig os ydynt yn byw heb dalu rhent mewn llety sy’n cael ei ddarparu gan eu cyflogwr.

Yn ôl i’r brig

3. A yw holl dai amlbreswyliaeth yn gorfod cael eu trwyddedu?

Nac ydynt.

Nid yw tŷ amlbreswyliaeth a ffurfiwyd o fflatiau hunangynhwysol angen trwydded.

Dywed Deddf Tai 2004 bod mathau arbennig o dai amlbreswyliaeth yn gorfod cael eu trwyddedu – Trwyddedu Gorfodol yw hyn.
Trwyddedu Gorfodol

Mae hyn berthnasol i dŷ amlbreswyliaeth sydd:

 

 • Yn dri llawr neu fwy o uchder a,
 • Gyda 5 neu fwy o bobl yn byw ynddynt nad ydynt yn ffurfio tyaid unigol.

Yn ôl i’r brig

4. Sut mae gwneud cais am drwydded?

Os cofrestrwyd eich eiddo eisoes dan ein cynllun presennol, bydd eich manylion gennym a byddwn yn cysylltu â chi. Bydd eich eiddo’n cael ei drosglwyddo i drwyddedu tai amlbreswyliaeth. Byddwch yn derbyn trwydded yn ddiofyn a bydd hon yn para am weddill y cyfnod cofrestru.

Dylai ceiswyr newydd gysylltu â’r tîm Tai Sector Preifat am becyn gwneud cais. Bydd ffurflenni cais ar gael ar y wefan hon yn fuan.

Yn ôl i’r brig

5. Beth am dai amlbresywliaeth nad yw trwyddedu’n effeithio arnynt?

Rhaid i holl dai amlbreswyliaeth, waeth be fo eu maint neu leoliad, yn dal i orfod cyrraedd safonau gorfodol diogelu rhag tân. Cysylltwch â’r tîm Tai Sector Preifat i gael rhagor o wybodaeth.

Sut mae cael gwybod mwy?

Manylion Cysylltu:

Os hoffech gael gwybod rhagor neu os oes angen cyngor arnoch, byddwch cystal â chysylltu â;

Mr David Petrie Uwch-swyddog Amgylcheddol
(01437) 775616
e-bost: Dave.petrie@pembrokeshire.gov.uk

Mr Hugh Gibbon Arolygydd Adnewyddiadau (Gorfodi)
(01437) 775615
e-bost: Hugh.Gibbon@pembrokeshire.gov.uk

Hazel James Clerc Technegol
(01437) 775627
e-bost: Hazel.James@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1795, adolygwyd 21/12/2017

Cysylltiadau Tenantiaeth

Mae tîm tai’r sector preifat yn rhoi cyngor cydgyfrinachol, yn rhad ac am ddim, i denantiaid a landlordiaid preifat. Mae’r cyngor yn ymwneud ag amrywiaeth o faterion tenantiaeth fel:

1. Sefydlu a therfynu tenantiaeth
2. Eich cyfrifoldebau chi fel landlord
3. Sut i drefnu cael gwaith cweiro
4. Aflonyddwch a throi mas yn anghyfreithlon
5. Sut i gael blaendal yn ôl
6. Cynlluniau Blaendal Tenantiaeth
7. Gwasanaeth Cytundeb Tenantiaeth

Fe allai cwsmeriaid gael eu dodi mewn cysylltiad ag asiantaethau eraill hefyd sy’n darparu gwasanaethau cyfreithiol ac arbenigol ynghylch tai. Yn eu plith mae Shelter Cymru a Chymdeithas Gofal Sir Benfro.

1. Sefydlu a therfynu tenantiaeth

Mae gwybodaeth a chyngor ar gael am denantiaethau diogel, byr-ddaliadol a rheoleiddiedig a sut i ddilyn y drefn gywir wrth geisio meddiannaeth.

Yn ôl i'r brig

2. Eich cyfrifoldeb chi fel landlord

Mae cyngor ar gael ynghylch darparu man byw o safon dda ar rent a’r safonau a ddisgwylir.

Yn ôl i'r brig

3. Sut i drefnu cael gwaith cweiro

Bydd hyn yn dibynnu ar ba mor ddifrifol yw’r diffyg a beth ydyw.

Os taw problem gymharol fach ydyw, rydym yn cynghori tenantiaid i drafod y mater yn uniongyrchol gyda’u landlord er mwyn iddynt geisio dal ati i fod ar delerau da.

Os credir bod y diffyg yn berygl difrifol yna byddwn yn cysylltu’n uniongyrchol â’r landlord ac, os bydd rhaid, bydd camau gorfodi’n cael eu cymryd.

Bydd tîm gorfodi tai’r sector preifat, ar gais, yn mynd draw i’r eiddo er mwyn archwilio’r diffygion a rhoi cyngor yn gyfatebol i hynny.

Yn ôl i'r brig

4. Aflonyddwch a throi mas yn anghyfreithlon

Yn ôl Deddf Gwarchod rhag Dadfeddiannu 1977 mae’n dramgwydd troseddol i unrhyw berson droi tenant mas heb ddilyn y drefn gywir. Yn ôl y Ddeddf hefyd mae’n dramgwydd troseddol i landlord, asiant neu unrhyw berson aflonyddu ar denant.

Bydd tîm gorfodi tai’r sector preifat yn ceisio datrys anghydfod rhwng y landlord a’r tenant, os yw’n briodol. Fe allai hyn gynnwys rhoi cyngor i’r landlord ynghylch sut i geisio meddiannaeth yn gyfreithiol, a rhoi braslun o’r drefn sy’n gysylltiedig â hyn.

Os yw tenant wedi cael ei aflonyddu ac/neu ei droi mas yn anghyfreithlon yna bydd y Cyngor yn ystyried dwyn erlyniad troseddol. Fe ddisgwylir i’r tenant ac unrhyw denantiaid fynd i’r llys a rhoi tystiolaeth.

Os yw’r erlyniad yn llwyddiannus, bydd y landlord/asiant yn agored i ddirwy ac/neu garchariad sylweddol.

Yn ôl i'r brig

5. Sut i gael blaendal yn ôl wrth adael tenantiaeth

Os yw landlord yn gwrthod ad-dalu blaendal yna rydym yn cynghori tenantiaid i fwrw ymlaen ag achos yn erbyn y landlord trwy’r llys mân-hawliadau er mwyn adennill yr arian sy’n ddyledus i’r tenant.

Yn ôl i'r brig

6. Cynllun Blaendal Tenantiaeth

O Ebrill 6ed 2007 ymlaen bydd landlord sy’n mynnu cael blaendal yn gorfod cydymffurfio ag un o’r Cynlluniau Blaendal Tenantiaeth Statudol.

Mae dau fath o gynllun:

1). Cynllun gwarchodol unigol (yn ôl yr hwn y telir blaendaliadau i mewn i gyfrif ar wahân a’u cadw yno, dan reolaeth y cynllun)

2). Dau gynllun wedi’u seilio ar yswiriant yn ôl yr hyn y bydd y landlord/asiant yn cadw’r blaendal ac os yw ef/hi yn peidio â’i ad-dalu i’r tenant, yna bydd trefniadau yswiriant y cynlluniau’n talu am hynny.

Bydd landlordiaid sy’n methu cydymffurfio â’r cynlluniau yn wynebu cosbau llym.

Ble allaf i gael rhagor o wybodaeth?

Gwybodaeth cysylltu

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu unrhyw gyngor, mae croeso ichi gysylltu â:

Mr David Petrie, Uwch Swyddog yr Amgylchedd (01437 ) 775616
dave.petrie@pembrokeshire.gov.uk

Mr Hugh Gibbon, Arolygydd Adnewyddu (Gorfodi) (01437) 775615
hugh.gibbon@pembrokeshire.gov.uk

Neu ysgrifennwch at: Tîm Tai’r Sector Preifat, Cherry Grove, Hwlffordd SA61 2NZ 

7.  Gwasanaeth Cytundeb Tenantiaeth

Mae'r wefan hon yn canolbwyntio ar ddyletswyddau a hawliau landlord a thenant mewn Cytundebau Tenantiaeth Sicr Cyfnod Byr.

Am wybodaeth cyffredinol cyfreithiol ar agweddau cyfraith tai yng Nghymru a Lloegr gwelwch:
Hyperlink cannot be resolved(Tenancy-AS).

Am gymalau safonol cytundebau tenantiaeth gwelwch: 
Hyperlink cannot be resolved(Tenancy-AS-SC).

ID: 1813, adolygwyd 21/12/2017

Nwy Radon

Mae Sir Benfro'n ardal sy'n cael ei heffeithio gan radon.  Ardaloedd dynodedig o'r wlad yw'r rhain lle mae gan fwy nag 1% o'r anheddau lefel radon o 200 becwerel fesul metr ciwbig o aer.

Beth yw nwy radon?

Mae radon i'w gael mewn sawl ardal yn y DU. Nwy naturiol, ymbelydrol ydyw sy'n mynd i mewn i gartrefi trwy graciau ac agennau yn yr isbridd, ac mae meintiau sylweddol ohono yn crynhoi mewn rhai cartrefi.  Yn ôl yr astudiaethau iechyd a wnaed, mae mwy o berygl i drigolion gael canser yr ysgyfaint pan fyddant yn dod i gysylltiad â meintiau mawr o radon, wedi'i grynodi, yn ystod eu hoes.

Os gwelir bod gan yr eiddo feintiau uwch na'r disgwyl o nwy radon rydym yn argymell y canlynol yn bendant. Dylid gwneud trefniadau er mwyn i waith adferol gael ei wneud ar ostwng faint o radon sydd yn yr adeiladau hyn.

Gall yr ateb fod yn un didrafferth ond bydd cryn dipyn o hynny'n dibynnu ar faint o radon sydd yn yr eiddo a beth yw saernïaeth yr adeilad.

Beth yw'r Lefel Gweithredu ynghylch Radon?

Mae'r Asiantaeth Diogelu Iechyd yn argymell y dylid gostwng y lefelau radon mewn cartrefi lle mae'r cyfartaledd yn fwy na 200 becwerel fesul metr ciwbig. Mae'r Llywodraeth wedi ategu'r argymhelliad hwn.

Mae'r Lefel Gweithredu hon yn cyfeirio at gyfartaledd y crynodi blynyddol mewn cartref.  Felly bydd mesuriadau radon yn cael eu cynnal â dau synhwyrydd (mewn ystafell wely ac ystafell fyw) dros gyfnod o dri mis, er mwyn cyfartaleddu'r codiadau a'r gostyngiadau dros gyfnod byr.

Cymorth gyda'r costau

Fe all Hyperlink cannot be resolved(grant-assistance) fod ar gael gan Gyngor Sir Penfro ar gyfer gwneud gwaith adferol, yn amodol ar fodd a chymhwyster.

Cynnal profion ar gyfer nwy radon

Mae'r llywodraeth yn argymell y dylai pobl sy'n byw mewn ardal a effeithir gan radon, gynnal prawf ar eu tai er mwyn gweld a oes radon yno.  Mae prawf syml ar gael ac mae'n cymryd 3 mis i gwblhau. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gyngor mae croeso ichi gysylltu â

David Petrie (01437) 775616
E-bost: Dave.petrie@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 1817, adolygwyd 16/01/2018

Rhentu Doeth Cymru - ydych chi'n cydymffurfio?

Hoffem atgoffa landlordiaid ac asiantau gydag eiddo yn Sir Benfro neu unrhyw ardal arall yng Nghymru bod pwerau gorfodi Rhentu Doeth Cymru ar waith bellach.   

Yn ôl cynllun Llywodraeth Cymru, sy’n helpu i godi safonau yn y sector rhentu preifat, mae gofyn i bob landlord preifat gofrestru ei hun a'i eiddo. Rhaid i Landlordiaid ac Asiantau sy’n gosod neu reoli eiddo gael trwydded yn ogystal.

Ers 23 Tachwedd 2016 mae’r pwerau gorfodi mewn grym, a gallai landlordiaid ac asiantau nad ydynt yn cydymffurfio wynebu amrywiaeth o sancsiynau gan gynnwys erlyn, Hysbysiadau Cosb Benodedig, atal rhent a gorchmynion ad-dalu rhent.  

Mae awdurdodau lleol ledled Cymru, gan gynnwys Cyngor Sir Penfro, yn gweithio gyda Rhentu Doeth Cymru i amlygu’r rhai sy’n dal i beidio â chydymffurfio â’r gyfraith. Mae Cynghorau bellach yn erlyn y rheiny sydd wedi methu â chydymffurfio.

Os ydych chi’n landlord neu asiant sydd heb gydymffurfio eto, peidiwch ag oedi. Mae'n bwysig eich bod yn cymryd y camau angenrheidiol nawr i gydymffurfio ac osgoi unrhyw weithredu.

Os ydych chi’n denant ac yn dymuno cadarnhau a yw’ch landlord a/neu asiant yn cydymffurfio, gallwch weld gofrestr gyhoeddus Rhentu Doeth Cymru ar-lein.

Os nad yw wedi cofrestru, gallwch gysylltu â Rhentu Doeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am Rentu Doeth Cymru cysylltwch â https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/  neu ffoniwch 03000 133344

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch amodau eiddo rhent preifat yng Nghyngor Cyngor Sir Penfro cysylltwch â: 
David Petrie (01437) 775616
E-bost: Dave.petrie@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 1819, adolygwyd 16/01/2018