Cyllid a Busnes

Taliadau Credydwyr

Taliadau Credydwyr dros £500 ar gyfer y cyfnod mis:-

Ebrill 16 - Mawrth 17

Ionawr, Chwefror, Mawrth 2016

 

ID: 2389, adolygwyd 05/09/2017

Ffioedd a Thaliadau 2017-2018

Mae'r ddogfen yn dangos yr holl Ffioedd a Thaliadau a godir gan Gyngor Sir Penfro ar hyn o bryd. Mae'r wybodaeth yn gywir ar adeg cyhoeddi, cysylltwch â'r ardal wasanaeth perthnasol os oes gennych unrhyw ymholiadau.
Os na fydd yn dweud yn wahanol, mae holl ffïoedd yn cynnwys TAW os yw'n berthnasol.

Y Cyngor sy'n pennu ffïoedd a thaliadau gyda seren *. Cyrff eraill fel Llywodraeth Cymru a San Steffan sy'n pennu'r rhai heb seren.

Ffioedd a Thaliadau 2017- 2018

ID: 2272, adolygwyd 24/01/2018

Cynllun Lwfansau Aelodau 2017-2018

1.

Cyflog Sylfaenol
 

Taliad Blynyddol
£

 

Swm Sylfaenol
(Ychwanegiad - T.G./Cyfathrebiadau a Chostau Swyddfa)

13,400
500

2.

Cyflog Uwch (yn cynnwys y Cyflog Sylfaenol)
Arweinydd y Cyngor
Aelodau Cabinet
Cadeiryddion y Pwyllgorau
Arweinydd - Y Grŵp Gwrthbleidiol fwyaf

 
48,100
29,100
22,100
22,100

3.

Lwfansau Aelodau Cyfetholedig
Cadeiryddion Cyfetholedig y Pwyllgorau

Aelodau Cyffredin Cyfetholedig

 
y dydd - £256
hanner dydd - £128
y dydd - £198
hanner dydd - £99

 

Cyfyngir aelodau i fwyafswm o 10 ddiwrnod llawn am y flwyddyn drefol 2017/18 ar gyfer pob pwyllgor y mae unigolyn yn gyfetholedig.

4.

Lwfans Cynhaliaeth (Dyletswyddau sy wedi'u cymeradwyo)
Ni thelir lwfansau cynhaliaeth am ddyletswyddau sy wedi'u cymeradwyo o fewn y sir. Ad-delir taliadau cynhaliaeth am ddyletswyddau sy wedi'u cymeradwyo y tu fas i'r sir hyd y terfyn a gytunwyd yn amodol ar gostau a wariwyd ynghyd â derbynebau a ddangosir er mwyn hawlio'r ad-daliadau. Y lwfansau cynhaliaeth ar gyfer 2017/2018 fydd:-

 

Graddfa Lwfans Dyddiol (Dyletswydd wedi'i chymeradwyo)

mwyaf - £28

 

Lwfans Dros Nos (Dyletswydd wedi'i chymeradwyo)
       Llundain
       Pob man arall

 
mwyaf - £200
mwyaf - £95

 

Aros dros nos gyda ffrindiau neu berthnasau (Dyletswydd wedi'i chymeradwyo)

mwyaf - £30

  

Yn gyffredinol, pan fo angen presenoldeb gyda llety dros nos dylai swyddog archebu hwn o flaen llaw.

Rhaid cytuno mynychu cyfarfodydd oddi allan i'r Deyrnas Unedig o flaen llaw gyda'r Prif Swyddog Cyllid.

Ar gyfer amodau ychwanegol cysylltiedig â threuliau, cyfeiriwch at adran 12.

5.

Lwfansau Teithio (Dyletswydd wedi'i chymeradwyo'n unig)
Bydd costau teithio ar gyfer dyletswyddau wedi'u cymeradwyo y tu fewn a thu fas i'r sir yn cael eu had-dalu a hynny'n seiliedig ar nifer y milltiroedd a deithiwyd ac ar gyfraddau fesul milltir wedi'u cytuno. Cyfraddau yn ôl y filltir am 2017/2018 fydd:-

 

Hyd at 10,000 milltir
Dros 10,000 milltir

45c y filltir
25c y filltir

 

Beic Modur
Beic Pedal
Tâl Atodol ar gyfer Teithiwr

24c y filltir
20c y filltir
5c y filltir

 

Mae treuliau teithio'n daladwy am y daith o'ch cartref a dychwelyd o'ch cyrchfan.

  

6.

Dyletswydd wedi'i chymeradwyo

Golyga “Dyletswydd Gymeradwy”:-

(a) Presenoldeb mewn cyfarfod o’r Awdurdod neu unrhyw Bwyllgor o’r Awdurdod ble mae’r Awdurdod yn gwneud apwyntiadau neu enwebiadau neu o unrhyw Bwyllgor o’r fath gorff;

(b) Presenoldeb mewn cyfarfod o unrhyw gymdeithas o Awdurdodau ble mae’r Awdurdod yn Aelod;

(c) Presenoldeb mewn unrhyw gyfarfod dilyniannol wedi ei awdurdodi gan yr Awdurdod neu gan Bwyllgor o’r Awdurdod neu gan Bwyllgor Awdurdodedig neu gan Bwyllgor ar y cyd- o’r Awdurdod ac un neu fwy o Awdurdodau eraill;

(d) Dyletswydd wedi ei ymgymryd er mwyn neu yn gysylltiedig â rhyddhad o’r weithredai o weithredwr ble mae’r Awdurdod yn gweithredu trefniadau gweithredol o fewn ystyr Rhan II o Ddeddf 2000;

(e) Dyletswydd wedi ei ymgymryd o ddilyniad archeb reolaidd sydd yn gofyn am bresenoldeb Aelod neu Aelodau pan agorir dogfennau cynnig;

(f) Dyletswydd wedi ei ymgymryd mewn cysylltiad gyda rhyddhad o weithredu gweithredol o Awdurdod sy’n awdurdodi neu’n gofyn ar yr Awdurdod i archwilio neu awdurdodi archwiliad o’r Adeilad;

(g) Presenoldeb mewn unrhyw ddigwyddiad hyfforddi neu ddatblygiadol gan yr Awdurdod neu ei fwrdd gweithredu;

(h) Unrhyw ddyletswydd arall wedi ei gymeradwyo gan yr Awdurdod, neu unrhyw ddyletswydd o ddosbarth cymeradwy, wedi ei ymgymryd ar gyfer y pwrpas o, neu fewn cysylltiad gyda, y rhyddhad o weithredu’r Awdurdod neu o unrhyw un o’i Bwyllgorau.

nb. Y penderfyniad o a ydy’r ddyletswydd yn “ddyletswydd gymeradwy” i’w ddirprwyo i’r Prif Weithredwr neu’r Cyfarwyddwr Cyllid.

 

7.

Lwfansau Dibynnydd
Bydd ad-daliadau o wariant o'r fath, hyd at fwyafswm o £403/mis, yn cael ei dalu pan fydd costau wedi'u gwario a derbynebau yn cael eu cyflwyno i gefnogi hawliadau o'r fath.

8.

Absenoldeb Teuluol

Yn ôl darpariaethau Rheoliadau Absenoldeb Teuluol ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol (Cymru) 2013 mae gan Aelodau hawl i gyfnod o absenoldeb teuluol, pan fydd ganddynt hawl i fod yn absennol o gyfarfodydd yr Awdurdod os ydynt yn bodloni'r amodau penodedig. Wrth gymryd absenoldeb teuluol, mae gan Aelodau hawl i gadw cyflog sylfaenol heb ystyried eu cofnod presenoldeb yn union cyn dechrau'r absenoldeb teuluol. Os bydd gan ddeiliad cyflog uwch hawl i absenoldeb teuluol bydd yn dal i allu derbyn cyflog uwch yn ystod yr absenoldeb.

9.

Cyflog Dinesig (yn cynnwys Cyflog Sylfaenol)

 

Cadeirydd y Cyngor Sir
Is-gadeirydd y Cyngor Sir

21,500
16,000

10.

Ymwrthod â Chyflogau a Ffioedd
O dan Adran 154 o Fesur Llywodraeth Leol 2011, fe all unrhyw Aelod neu Aelod Cyfetholedig, trwy roi hysbysiad mewn ysgrifen i Gyfarwyddwr yr Adran Gyllid a Hamdden, ddewis peidio â chael unrhyw ran o'u hawl i gyflog neu ffi yn unol â'r penderfyniad a wnaed gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

11.

Trefniadau Talu
Fe amgaeir y ffurflen hawlio costau teithio a chynhaliaeth ar gyfer yr Aelodau, gan gynnwys y trefniadau talu.

12.

Cyfrifoldeb/Presenoldeb yr Aelodau ac yn y blaen

(a) Mae datganiad ynghylch beth yw cyfrifoldeb sylfaenol unrhyw Gynghorydd eisoes ar waith
Yn ystod y rhaglen gynefino fe roddwyd i bob Aelod gopi caled o Lawlyfr yr Aelodau. Yn y llawlyfr hwnnw mae disgrifiad swydd ar gyfer Cynghorwyr ac hefyd ar gyfer yr amrywiol gyfrifoldebau a swyddogaethau y gallent feddu arnynt e.e. Aelod; yr Arweinydd/Dirprwy Arweinydd; Aelod o'r Cabinet; Cadeirydd/Aelod o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu; Arweinydd/Dirprwy Arweinydd yr Wrthblaid; Cadeirydd/Aelod o Bwyllgor Rheoleiddio; Aelod Eiriolwr ac yn y blaen.

(b) Mae disgrifiadau swydd ar gyfer y deiliaid swydd sy'n cael uwch gyflogau, eisoes ar waith.
Gweler uchod.

c) Fe gedwir cofnodion o bresenoldeb y Cynghorwyr
Bydd yr aelodau'n arwyddo taflenni presenoldeb ar gyfer pob achlysur swyddogol. Bydd y manylion presenoldeb yn cael eu cofnodi yng Nghofnodion y cyfarfod ac mae gan y cyhoedd hawl i fwrw golwg ar bresenoldeb yr Aelodau trwy gyfrwng System ModernGov sy'n cyhoeddi Agendâu a Chofnodion y cyfarfodydd. Ers ethol y Cyngor yn 2012, y bwriad yw cyhoeddi, yn flynyddol, fanylion presenoldeb yr Aelodau.

(ch) Fe gedwir cofnodion ynghylch unrhyw weithgareddau y bydd Cynghorwyr yn ymwneud â hwy
Os bydd Aelodau'n mynychu cyfarfodydd cyrff allanol gallant hawlio treuliau am bresenoldeb a bydd cofnodion hawlio yn cael eu cadw mewn perthynas â hyn. Nid yw'r Cyngor yn cadw cofnodion ynghylch gweithgareddau yn etholaeth yr Aelod.

(d) Bydd adroddiadau blynyddol yn cael eu paratoi gan y Cynghorwyr, a'u cyhoeddi ar Wefan y Cyngor
Mae'r Cyngor yn gwneud trefniadau i hwyluso adroddiad blynyddol unrhyw Aelod; pe byddai'r Cyngor yn penderfynu gwneud hynny bydd yr adroddiad hefyd yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr Awdurdod. Mae'r mater hwn yn cael ei arwain gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

13.

Amodau ychwanegol cysylltiedig ag ad-dalu Treuliau Teithio a Chynhaliaeth

(a) Dylid cyflwyno hawliadau cyn pen tri mis fan bellaf ar ôl gwneud y ddyletswydd a gymeradwywyd.

(b) Rhaid bod y treuliau teithio a chynhaliaeth sy'n cael eu hawlio'n deillio o angenrheidrwydd oherwydd dyletswyddau cymeradwy a wnaed ar ran y Cyngor Sir .

(c) Ni wnaed hawliad ac ni fydd hawliad yn cael ei wneud nac ad-daliad arall yn cael ei dderbyn o ran y ddyletswydd gymeradwy oddi wrth unrhyw gorff arall.

(ch) Nid yw hyn yn hawl i dderbyn cydnabyddiaeth o ran y dyletswyddau cymeradwy sydd a wnelo â'r hawliad, heblaw dan gynllun cyfredol yr awdurdod.

(d) Nid oes unrhyw hawliad yn cael ei wneud ar gyfer priod neu bartner nac ar gyfer teithio fel teithiwr gydag aelod neu swyddog arall.

(dd) Nid oes unrhyw hawliad yn cael ei wneud ar gyfer mynychu cyfarfod gwleidyddol.

(e) Bydd holl ad-daliadau'n cael eu gwneud trwy gyflogres y Cyngor er mwyn sicrhau trin y dreth yn gywir.

(f) Bydd 60c yn cael ei dalu am holl dollau Pont Cleddau yn niffyg derbynneb.

(ff)  Ffurflenni hawlio i'w cyflwyno i'r Adran Gyflogau erbyn y 10fed o bob mis .

 

Cyfarwyddwr Cyllid
Mai 2017

Rhestr Flynyddol o Daliadau Aelodau (2016-17)

Ffurflen Hawlio Costau Teithio a Chynhaliaeth Aelodau

O dan Adran 154 o Fesur Llywodraeth Leol 2011, gall unrhyw Aelod neu Aelod Cyfethol, drwy rybudd o ysgrifen i’r Prif Swyddog Cyllid, ethol i hepgor unrhyw ran o’u hawl i gyflog neu ffi fel y penderfynwyd gan Banel Tâl Annibynnol Cymru.

ID: 1245, adolygwyd 15/11/2017

Menter Twyll Cenedlaethol (MTC)

Bydd Cyngor Sir Penfro'n cymryd rhan yn y Fenter Twyll Genedlaethol ar gyfer 2016/17

Mae'r Archwilydd Cyffredinol Cymru, o dan y grymoedd sydd ganddo, yn mynnu fod Cyngor Sir Penfro'n cymryd rhan yn y Fenter Twyll Cenedlaethol ar gyfer 2016/17. Yn ôl y gyfraith, mae gofyn i Gyngor Sir Penfro warchod y cronfeydd cyhoeddus mae'n ei weinyddu. Gall rannu'r wybodaeth a ddarperir iddo gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu cronfeydd cyhoeddus er mwyn osgoi a chanfod twyll. Mae'r Archwilydd Cyffredinol Cymru'n penodi'r archwilydd i archwilio cyfrifon Cyngor Sir Penfro. Mae o hefyd wedi'i rymuso ac yn gyfrifol am gyflawni ymarferion paru data.

Beth yw paru data?

Mae paru data yn ymwneud â chymharu cofnodion cyfrifiadur a ddalir gan un corff yn erbyn cyfrifon cyfrifiadur eraill a ddalir gan yr un corff neu gorff gwahanol. Fel arfer, mae hyn yn wybodaeth bersonol. Mae data cyfrifiadurol wedi'i baru yn galluogi hawliadau a thaliadau twyllodrus i gael eu nodi. Lle bydd paru mae'n bosib ei fod yn dynodi anghysondeb sy'n gofyn am ymchwiliad ychwanegol. Ni ellir gwneud unrhyw ragdybiaeth ynghylch oes oedd yna dwyll, gwall neu esboniad arall tan fod yr ymchwiliad yn gyflawn.
 
Pam fod rhaid i Gyngor Sir Penfro rannu data i baru data?

Ar hyn o bryd, mae'r Archwilydd Cyffredinol yn mynnu ein bod yn cymryd rhan mewn ymarfer paru data i osgoi a chanfod twyll. Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn mynnu bod y Cyngor hwn, dan ei bwerau paru data statudol yn Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, i ddarparu gwybodaeth mae'n dal i'r pwrpas hwn. Mae disgwyl i ni ddarparu, lle fo'n bosibl, setiau penodol o ddata i'r Archwilydd Cyffredinol i baru ar gyfer bob ymarfer a chynnwys, er enghraifft, budd-dal tai, tramwyfeydd a hawlenni megis bathodynnau glas, cyflogres, trwyddedi a phreswylwyr cartref gofal wedi'u cefnogi'n breifat. Mae'r rhestr lawn o fanylion wedi'u manylu yn adran Gofynion data gwefan Swyddfa Archwilio Cymru.

Defnydd Data

Mae defnydd o ddata gan yr Archwilydd Cyffredinol mewn ymarfer paru data yn cael ei gyflawni gydag awdurdod statudol dan bwerau yn Rhan 3A Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Nid yw'n gofyn am ganiatâd yr unigolion dan sylw dan Ddeddf Diogelu Data 1998.


Mae paru data gan yr Archwilydd Cyffredinol yn amodol ar y Cod Ymarfer

Mwy o Wybodaeth

Am fwy o wybodaeth ar bwerau cyfreithlon yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhesymau ei fod o'n paru gwybodaeth benodol, os gwelwch yn dda, ymwelwch â phrif wefan Swyddfa Archwilio Cymru a llywiwch neu chwiliwch y wefan. Neu, defnyddiwch y dolenni penodol a nodir uchod neu cysylltwch â David Rees, Rheolwr NFI, Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Cathedral Road, Caerdydd, CF11 9LJ (ffôn: 029 2032 0561) neu anfonwch e-bost at national.fraud@audit.wales.

Am wybodaeth ychwanegol am y data a ddarperir neu'r gwaith a ymgymerir gan Gyngor Sir Penfro, os gwelwch yn dda, cysylltwch â Jo Hendy (Rheolwr Llywodraethu, Sicrwydd a Gwybodaeth) ar 01437 776213 / joanne.hendy@pembrokeshire.gov.uk neu Charlotte Hodges (Arweinydd Tîm Archwilio Mewnol) ar 01437 775899 neu charlotte.hodges@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 530, adolygwyd 18/08/2017

Cyllideb y Cyngor

Amlinellir strategaeth ariannol gyffredinol y Cyngor yn ei .

Hefyd mae gennym strategaeth sy'n amlinellu ein dull o ddal a defnyddio cronfeydd.

Strategaeth ar gyfer Dal a Defnyddio Cronfeydd

Caiff cyllideb flynyddol y Cyngor ei sefydlu gan Gyngor llawn ym mis Mawrth bob blwyddyn.

Cynhyrchir adroddiad monitro integredig ar gyfer Cabinet y Cyngor ar ddiwedd pob chwarter.

 

 

ID: 527, adolygwyd 24/01/2018