Cyllid a Busnes

Ffioedd a Thaliadau

Mae'r Cyfeirlyfr Ffioedd a Thaliadau 2023-24, sy'n dangos yr holl ffioedd a thaliadau sy'n cael eu codi gan Gyngor Sir Penfro ar hyn o bryd.

 

Cerbydau gadawedig

Maes awyr

Rhandiroedd

Taliadau archifo

Genedigaethau, marwolaethau a phriodasau

Rheoliadau adeiladu

Claddedigaeth - Iechyd Cyhoeddus

Meysydd parcio

Arlwyo

Mynwentydd

Gorfodi rheolau parcio sifil

Tir comin

Addysg gymunedol

Tir halogedig

Amlosgfeydd

Diogelu Data

Gwasanaeth datgelu a gwahardd

Rheoli cwn

Cofrestru Etholiadol

Domestig EPA

Llogi Cyfleusterau

Rhybuddion cosb benodedig

Datblygu bwyd

Tystysgrifau allforio bwyd

Hylendid bwyd

Rhyddid gwybodaeth

Rhenti tir modurdai

Porthladdoedd

Iechyd a diogelwch

Ceisiadau gwrychoedd uchel

Digartrefedd

Benthyciadau gwelliannau cartref

Troi tai'n gartrefi

Tai amlddeiliadaeth

Tai

Pridiannau Tir/ Chwiliadau Cyfreithiol

Gwasanaethau cyfreithiol

Taliadau hamdden

Gwasanaeth llyfrgelloedd

Deddf trwyddedu 2003

Trwyddedu - anifeiliaid

Trwyddedu deddf gamblo 2005

Atal a rheoli llygredd awdurdod lleol

Cartrefi symudol

Cyfraddau MOT

Gwasanaeth amgueddfeydd

Iechyd galwedigaethol

Rheoli plau

Cynllunio

Gwasanaethau cynllunio

Iechyd porthladdoedd

Gwasanaethau eiddo

Cyngor cyffredinol diogelu'r cyhoedd

Delwyr metel sgrap

Lleoliadau adloniant oedolion

Cytundeb adran 38

Tyllu croen (gan gynnwys tatŵo)

Gwasanaethau cymdeithasol

Enwi a rhifo strydoedd

Gwaith stryd

Masnachu ar y stryd

Gwŷs gorchymyn atebolrwydd

Tacsi

Cau ffyrdd dros dro

Arwyddion atyniadau ymwelwyr

Safonau masnachu

Cyfieithu

Cludiant (Teithiwr)

Casglu Gwastraff

Dŵr

ID: 2272, adolygwyd 09/11/2023