Cyllid a Busnes

Sut fydd y gyllideb ar gyfer 2019 - 2020 yn cael ei chytuno

PAM YDYM NI'N GORFOD LLEIHAU COSTAU A GWNEUD ARBEDION EFFEITHLONRWYDD? 

Cwtogwyd ar y grant a gawn gan Lywodraeth Cymru ac mae’r dreth gyngor isaf yng Nghymru yma

Grant y Llywodraeth a Threth y Cyngor yw’r fan lle daw’r holl arian ar gyfer gwasanaethau lleol

Llywodraeth Cymru sy’n penderfynu faint sydd angen i Gynghorau wario i ddarparu eu gwasanaethau

Mae grant Llywodraeth Cymru’n tybio bod holl Gynghorau’n cynhyrchu incwm “ar gyfartaledd” o’r Dreth Cyngor ond nid ydym yn Sir Benfro!

Mae ein cymdogion, Cynghorau Sir Gâr a Cheredigion, yn gallu cynhyrchu incwm sylweddol fwy o’r Dreth Gyngor na Sir Benfro oherwydd cyfraddau treth uwch

Mae’r Cyngor yn darparu’r un gwasanaethau â holl Gynghorau eraill yng Nghymru, gryn dipyn yn rhatach, sy’n gorfod ein gwneud yn Gyngor mwyaf effeithlon Cymru

Mae costau’r gweithlu’n cynyddu

Mae hyn oherwydd cynnydd mewn isafswm cyflog a chyflog byw cenedlaethol, a chynnydd sylweddol mewn dyfarniadau cyflog a chyfraniadau cyflogwyr at bensiynau athrawon

Cynnydd yn nifer y bobl sydd angen ein cymorth

Mae nifer y bobl hŷn yn ein poblogaeth yn cynyddu, sy’n cynyddu’r galw ar ein gwasanaethau cymdeithasol oedolion

Mae costau heblaw’r gweithlu’n cynyddu

Mae chwyddiant yn cynyddu, yn ogystal â chostau cytundebol, yn fwy na tharged 2% Banc Lloegr

Mae daroganwyr hefyd yn meddwl y bydd chwyddiant yn cynyddu mwy ar ôl Prallan ym mis Mawrth 2019

Maent yn credu y bydd effaith fwyaf cynnydd mewn chwyddiant ar ardaloedd oddi allan i Lundain, gan gynnwys Cymru

 

AR BETH GAIFF Y GYLLIDEB REFENIW EI GWARIO? 

Yn 2018-19 cyfanswm ein cyllideb refeniw glir oedd £215.5m

CYNGOR SIR PENFRO
CYLLIDEB REFENIW

2018/19
Gwariant Clir

£'000

 Gwasanaethau Addysg

 Gofal Cymdeithasol - Gwasanaethau Plant

 Gofal Cymdeithasol - Gwasanaethau Oedolion

 Gwasanaethau Tai

 Tai’r Cyngor

 Gwasanaethau Priffyrdd a Chludiant

 Diwylliant a Gwasanaethau Cysylltiedig

 Gwasanaethau Cynllunio

 Gwasanaethau Amgylcheddol

 Gwasanaethau Canolog, Corfforaethol
 a Democrataidd Eraill

87,439

13,455

51,587

1,138

0

8,233

5,961

1,597

13,702

5,719

 Cynllun Lleihau Treth Cyngor

 Gwasanaethau Llys

 Trawsnewid

 Y Dreth Cyngor Cartref (Cymuned)

8,713

267

0

0

 Cyfanswm Cyllidebau Gwasanaeth

197,811

 Ardollau

 Incwm Buddsoddi Clir/ Costau Ariannu Cyfalaf

7,397

10,331

 GOFYNIAD CYLLIDEB Y CYNGOR

215,539

 

BETH WNAETHOM NI GYFLAWNI HYD YMA? 

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf rydym eisoes wedi pontio bwlch cyllid o £68.6m

Pontiwyd y bwlch cyllid trwy gyfuniad o £14.7m o incwm ychwanegol o gynyddu’r Dreth Gyngor, £52.6m trwy leihau costau / arbediadau, £0.6m o gyfraniad o incwm ail gartrefi’r Dreth Gyngor (elfen gymunedol) a £0.7m o gyfraniad unwaith ac am byth o gronfeydd.

Rydym wedi ceisio sicrhau lleihau costau / arbediadau o fewn y Cyngor ble bynnag y bo modd, er mwyn lleihau’r effaith ar wasanaethau i’n cwsmeriaid, yn enwedig y rhai sy’n effeithio ar y mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.

Cyflwynwyd premiwm y Dreth Gyngor ar ail gartrefi yn 2017-18 a byddwn yn cyflwyno premiwm y Dreth Gyngor ar eiddo gwag hirdymor yn 2019-20

Ers cyflwyno’r premiwm rydym wedi gwneud y canlynol:

Cytuno ceisio cyrraedd targed o 10 o gartrefi fforddiadwy bob blwyddyn, gyda Solfach, Llangwm ac Abergwaun / Wdig yn cael eu henwi fel ardaloedd blaenoriaethol ar gyfer adeiladu

Sefydlu cronfa Grant Cyfoethogi Sir Benfro, sy’n darparu adnoddau i gynorthwyo sefydliadau lleol wneud iawn am effaith ail gartrefi yn eu cymunedau

BETH FYDD YN DIGWYDD NESAF? 

Byddwn yn datblygu cyfres o gynigion cyllideb ar gyfer 2019-20

Bydd y rhain yn cynnwys dewisiadau ar gyfer cynyddu’r Dreth Gyngor yn 2019- 20

Byddant hefyd yn cynnwys dewisiadau ynghylch newidiadau mewn rhai gwasanaethau cymunedol lleol

 

Gweithgaredd

Dyddiad

Amser a Lleoliad

Cyllideb Ddrafft i’r Cabinet

Dydd Llun 3ydd Rhagfyr

10am, Neuadd y Sir

Sesiwn Fyw ar Weplyfr 1

Dydd Mawrth 4ydd Rhagfyr

7pm

Cyllideb Ddrafft i’r Cyngor

Dydd Iau 13eg Rhagfyr

10am, Neuadd y Sir

Dechrau Ymgynghori ar y Gyllideb

Dydd Llun 17eg Rhagfyr

www.sir-benfro.gov.uk/dweud-eich-dweud

Sesiwn galw heibio

Dydd Llun 17eg Rhagfyr

2 - 4pm, Llyfrgell ac Oriel y Sir

Sesiwn Fyw ar Weplyfr 2

Dydd Llun 7fed Ionawr

7pm

Sesiwn galw heibio

Dydd Mercher 9fed Ionawr

3 - 5pm, Llyfrgell ac Oriel y Sir

Sesiwn Gyhoeddus Holi ac Ateb

Dydd Mercher 9fed Ionawr

7 – 8.30pm, Archifdy Sir Benfro

Sesiwn Fyw ar Weplyfr 3

Dydd Mercher 16eg Ionawr

7pm

Sesiwn galw heibio

Dydd Iau 17 Ionawr

2 - 4pm, Llyfrgell ac Oriel y Sir

Diwedd Ymgynghori ar y Gyllideb

Dydd Gwener 18ain Ionawr

 

Cyllideb Derfynol i’r Cabinet

Dydd Llun 11eg Chwefror

10am, Neuadd y Sir

Cyllideb Derfynol i’r Cyngor

Dydd Iau 21ain Chwefror

10am, Neuadd y Sir

Byddwn yn cyhoeddi manylion ein hymgynghoriad ar gyfer Cyllideb y Cyngor 2018 - 2020 ar y dudalen hon yn y man.

Gallwch wylio gwe-ddarllediadau o gyfarfodydd y Cabinet a’r Cyngor ar ein gwefan.

Rydym yn croesawu cwestiynau ac atebion yn y Gymraeg.

Byddwch yn gallu gofyn am gopïau caled o ddogfennau ymgynghori trwy ein Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 01437 764551, o ddydd Llun 17 Rhagfyr.

 

ID: 4336, adolygwyd 10/12/2018