Cyllid a Busnes

Sut fydd y gyllideb ar gyfer 2019 - 2020 yn cael ei chytuno

PAM YDYM NI'N GORFOD LLEIHAU COSTAU A GWNEUD ARBEDION EFFEITHLONRWYDD? 

Mae swm y grant yr ydym yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru wedi cael ei dorri a gennym ni y mae’r Dreth Gyngor isaf yng Nghymru.

O grant y Llywodraeth a'r Dreth Gyngor y daw y rhan fwyaf o'r arian ar gyfer gwasanaethau lleol.

Mae Llywodraeth Cymru'n penderfynu faint y mae angen i Gynghorau ei wario i ddarparu eu gwasanaethau.

Mae Llywodraeth Cymru'n cymryd yn ganiataol fod yr holl Gynghorau yn cynhyrchu incwm o'r Dreth Gyngor ar 'lefel gyfartalog' ond yn Sir Benfro dydym ni ddim! Ar gyfer 2018-19, y 'lefel gyfartalog' oedd £1,170.48 ond ein Treth Gyngor ni ar gyfer Band D oedd £993.54

Mae'r siroedd cyfagos, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, yn gallu cynhyrchu swm sylweddol fwy o'r Dreth Gyngor na Sir Benfro oherwydd cyfraddau uwch y Dreth Gyngor.

Mae'r Cyngor yn darparu'r un gwasanaethau â'r holl Gynghorau eraill yng Nghymru ar gost sy'n llai o gryn dipyn, i chi, y sawl sy'n talu'r Dreth Gyngor, ac mae'n rhaid bod hynny'n ein gwneud y Cyngor mwyaf effeithlon yng Nghymru.

Mae costau’r gweithlu’n codi

Mae hyn oherwydd y cynyddiadau yn y lleiafswm cyflog cenedlaethol a'r cyflog byw cenedlaethol, y cynyddiadau sylweddol yn y cyflogau a ddyfarnwyd a chyfraniadau cyflogwyr i bensiynau athrawon.

Cynnydd yn nifer y bobl sydd angen ein cymorth

Mae nifer y bobl hŷn yn ein poblogaeth yn cynyddu, sydd yn ei dro yn cynyddu'r galw ar ein gwasanaethau cymdeithasol i oedolion.

Mae costau heblaw’r gweithlu’n codi

Mae chwyddiant yn cynyddu yn ogystal â chostau contractwyr, yn fwy na tharged 2% Banc Lloegr

 

BETH SYDD WEDI EI GYFLAWNI HYD YMA?

Dros y bum mlynedd ddiwethaf rydym eisoes wedi pontio bwlch cyllido o £68.6 miliwn

Pontiwyd y bwlch cyllido drwy gyfuniad o £14.7 miliwn o incwm ychwanegol drwy gynyddiadau Treth Gyngor, £52.6 miliwn mewn gostyngiadau costau /arbedion effeithlonrwydd, cyfraniad o £0.6 miliwn o incwm y Dreth Gyngor ar 2il gartrefi (elfen gymunedol) a chyfraniad untro o £0.7 miliwn o gronfeydd wrth gefn.

Rydym wedi ymdrechu i leihau'r effaith y mae gostyngiadau costau ac arbedion effeithlonrwydd yn eu cael ar wasanaethau i'n cwsmeriaid, yn enwedig y rheiny sy'n effeithio ar y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.

Fe wnaethom gyflwyno premiwm Treth Gyngor ar ail gartrefi yn 2017-18 a byddwn yn cyflwyno premiwm Treth Gyngor ar gyfer eiddo gwag tymor hir yn 2019-20.

Ers i'r premiwm gael ei gyflwyno rydym wedi:

Cytuno i symud ymlaen gyda tharged o 10 tŷ fforddiadwy bob blwyddyn, gyda Solfa a Llangwm ac Abergwaun/Wdig wedi eu nodi fel meysydd blaenoriaeth ar gyfer adeiladu.

Sefydlu'r gronfa Grant Gwella Sir Benfro, sy'n darparu adnoddau i gefnogi sefydliadau lleol i wrthweithio effaith ail gartrefi ar eu cymunedau.

 

SUT BYDD COSTAU'N CAEL EU LLEIHAU AC ARBEDION EFFEITHLONRWYDD YN CAEL EU GWNEUD?

Gofyniad Cyllideb y Cyngor ar gyfer 2019-20 yw £220.49m.

Mae angen gostyngiadau cost / arbedion effeithlonrwydd ac incwm ychwanegol o gynnydd yn y Dreth Gyngor i bontio'r bwlch cyllido o £19.6 miliwn ar gyfer 2019-20.

Mae cyfanswm o ostyngiad cost ac arbedion effeithlonrwydd o £15.5 miliwn wedi cael eu canfod.

Ni fydd Cyllidebau Ysgolion unigol na Gofal Cymdeithasol Oedolion yn derbyn cynnydd yn eu cyllideb refeniw am 2019-20, sy'n golygu y bydd rhaid iddynt ddod o hyd i ostyngiadau cost ac arbedion effeithlonrwydd i gwrdd â holl bwysau chwyddiant, y newid demograffig a'r pwysau eraill.

Gofynnwyd i holl wasanaethau eraill y Cyngor ganfod gostyngiadau costau ac arbedion effeithlonrwydd o 8% (o'r gyllideb wariant net sydd o fewn eu rheolaeth am 2019-20).

 

DIOLOCH

Diolch i bawb a gymerodd yr amser a'r drafferth i gyfrannu at ein Ymgnyghoriad Cyllideb ar gyer 2019 - 20. 

Caiff eich atebion eu casglu mewn adroddiad, fydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet yn ei gyfarfod ar yr 11eg o Chwefror 2019 a gan y Cyngor ar yr 21ain o Chwefror 2019. Caiff penderfyniad terfynol ar Gyllideb y Cyngor am 2019-20 ei wneud gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar yr 21ain o Chwefror 2019.

 

ID: 4336, adolygwyd 29/01/2019