Cyllid a Busnes

Menter Twyll Cenedlaethol (MTC)

Bydd Cyngor Sir Penfro’n cymryd rhan yn y Fenter Twyll Genedlaethol 2022-23

Fel awdurdod cyhoeddus, mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith ein bod ni’n diogelu’r arian cyhoeddus yr ydym yn ei weinyddu. Gallwn rannu gwybodaeth a ddarperir i ni â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus, er mwyn atal a chanfod twyll.

Yr Archwilydd Cyffredinol sy’n gyfrifol am gynnal ymarferion paru data dan ei bwerau dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Mae paru data’n golygu cymharu cofnodion cyfrifiadurol a gedwir gan un corff gyda chofnodion cyfrifiadurol a gedwir gan yr un corff neu gorff gwahanol, i weld i ba raddau maen nhw’n cyfateb. Gwybodaeth bersonol yw hon fel arfer. Mae cymharu data cyfrifiadurol yn caniatáu i hawliadau a thaliadau twyllodrus gael eu canfod. Lle ceir cyfatebiaeth, dangosir bod yna nghysondeb y mae angen ei ymchwilio ymhellach. Ni ellir rhagdybio a oes twyll, gwall neu esboniad arall hyd nes y cynhelir ymchwiliad.

Ar  hyn o bryd mae’r Archwilydd Cyffredinol yn gofyn i ni gymryd rhan mewn ymarfer paru data er mwyn helpu i atal a chanfod twyll. Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn gofyn i’r awdurdod hwn ddarparu gwybodaeth a ddelir ganddo at y diben hwn. Mae’n ofynnol ein bod yn darparu setiau penodol o ddata i’r Archwilydd Cyffredinol ar gyfer paru data. Nodir y manylion ar wefan Archwilio Cymru, Gwefan Archwilio Cymru.

Gan fod defnydd data gan yr Archwilydd Cyffredinol mewn ymarfer paru data yn cael ei wneud gydag awdurdod statudol (Rhan 3 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004), nid oes angen caniatâd yr unigolion dan sylw o dan Ddeddf Diogelu Data 2018.

Mae’r gwaith o baru data gan yr Archwilydd Cyffredinol yn amodol ar God Ymarfer. Mae hyn er mwyn helpu pob corff sy’n ymwneud â pharu data i gydymffurfio â’r gyfraith ac arfer da, gan gynnwys cadw data’n ddiogel (gweler Gwefan Archwilio Cymru).

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â phwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a’r rhesymau pam ei fod yn paru gwybodaeth benodol, darllenwch Hysbysiad Preifatrwydd Archwilio Cymru neu cysylltwch â:

Matthew Holder (Rheolwr Archwiliadau, Risg a Gwrth-dwyll) ar 01437 776581  matthew.holder@pembrokeshire.gov.uk 

neu

Charlotte Hodges (Prif Archwilydd) ar 01437 775899 charlotte.hodges@pembrokeshire.gov.uk.  

 

ID: 530, adolygwyd 04/11/2022