Cyllid a Busnes

Menter Twyll Cenedlaethol (MTC)

Bydd Cyngor Sir Penfro'n cymryd rhan yn y Fenter Twyll Genedlaethol ar gyfer 2016/17

Mae'r Archwilydd Cyffredinol Cymru, o dan y grymoedd sydd ganddo, yn mynnu fod Cyngor Sir Penfro'n cymryd rhan yn y Fenter Twyll Cenedlaethol ar gyfer 2016/17. Yn ôl y gyfraith, mae gofyn i Gyngor Sir Penfro warchod y cronfeydd cyhoeddus mae'n ei weinyddu. Gall rannu'r wybodaeth a ddarperir iddo gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu cronfeydd cyhoeddus er mwyn osgoi a chanfod twyll. Mae'r Archwilydd Cyffredinol Cymru'n penodi'r archwilydd i archwilio cyfrifon Cyngor Sir Penfro. Mae o hefyd wedi'i rymuso ac yn gyfrifol am gyflawni ymarferion paru data.

Beth yw paru data?

Mae paru data yn ymwneud â chymharu cofnodion cyfrifiadur a ddalir gan un corff yn erbyn cyfrifon cyfrifiadur eraill a ddalir gan yr un corff neu gorff gwahanol. Fel arfer, mae hyn yn wybodaeth bersonol. Mae data cyfrifiadurol wedi'i baru yn galluogi hawliadau a thaliadau twyllodrus i gael eu nodi. Lle bydd paru mae'n bosib ei fod yn dynodi anghysondeb sy'n gofyn am ymchwiliad ychwanegol. Ni ellir gwneud unrhyw ragdybiaeth ynghylch oes oedd yna dwyll, gwall neu esboniad arall tan fod yr ymchwiliad yn gyflawn.
 
Pam fod rhaid i Gyngor Sir Penfro rannu data i baru data?

Ar hyn o bryd, mae'r Archwilydd Cyffredinol yn mynnu ein bod yn cymryd rhan mewn ymarfer paru data i osgoi a chanfod twyll. Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn mynnu bod y Cyngor hwn, dan ei bwerau paru data statudol yn Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, i ddarparu gwybodaeth mae'n dal i'r pwrpas hwn. Mae disgwyl i ni ddarparu, lle fo'n bosibl, setiau penodol o ddata i'r Archwilydd Cyffredinol i baru ar gyfer bob ymarfer a chynnwys, er enghraifft, budd-dal tai, tramwyfeydd a hawlenni megis bathodynnau glas, cyflogres, trwyddedi a phreswylwyr cartref gofal wedi'u cefnogi'n breifat. Mae'r rhestr lawn o fanylion wedi'u manylu yn adran Gofynion data gwefan Swyddfa Archwilio Cymru.

Defnydd Data

Mae defnydd o ddata gan yr Archwilydd Cyffredinol mewn ymarfer paru data yn cael ei gyflawni gydag awdurdod statudol dan bwerau yn Rhan 3A Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Nid yw'n gofyn am ganiatâd yr unigolion dan sylw dan Ddeddf Diogelu Data 1998.


Mae paru data gan yr Archwilydd Cyffredinol yn amodol ar y Cod Ymarfer

Mwy o Wybodaeth

Am fwy o wybodaeth ar bwerau cyfreithlon yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhesymau ei fod o'n paru gwybodaeth benodol, os gwelwch yn dda, ymwelwch â phrif wefan Swyddfa Archwilio Cymru a llywiwch neu chwiliwch y wefan. Neu, defnyddiwch y dolenni penodol a nodir uchod neu cysylltwch â David Rees, Rheolwr NFI, Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Cathedral Road, Caerdydd, CF11 9LJ (ffôn: 029 2032 0561) neu anfonwch e-bost at national.fraud@audit.wales.

Am wybodaeth ychwanegol am y data a ddarperir neu'r gwaith a ymgymerir gan Gyngor Sir Penfro, os gwelwch yn dda, cysylltwch â Jo Hendy (Rheolwr Llywodraethu, Sicrwydd a Gwybodaeth) ar 01437 776213 / joanne.hendy@pembrokeshire.gov.uk neu Charlotte Hodges (Arweinydd Tîm Archwilio Mewnol) ar 01437 775899 neu charlotte.hodges@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 530, adolygwyd 18/08/2017