Cymhorthion Byw o Ddydd i Ddydd

Gafael a Dal

Gwisgo
Botymau crys magnetig

Botymau crys magnetig

Crys sydd â magnetau cudd arbennig ar hyd y blaen er mwyn ei gau’n hwylus ac i osgoi gorfod straffaglu â botymau.

 

Velcro Belt

Gwregys Velcro

A ydych chi’n cael trafferth tynhau gwregys? Neu a ydych chi’n gorfod rhuthro i’r toiled? Gall y gwregys hwn fod yn ddefnyddiol. 

Zip Grip

Zip Grip

A yw sipiau yn achosi trafferth i chi? Mae gan y Zip Grip ddolen fawr i afael ynddi ac mae’n gymorth mawr i fysedd gwan neu boenus. Mae’n hawdd clymu’r Zip Grip i’ch sip. Dim ond ffitio peg y Zip Grip trwy ddolen eich sip, ei blygu, a’i gau’n glec sydd angen – a bant â chi!  

 

Gyrru
Steering Ball

Bwlyn Troi (Steering Wheel Ball)

Mae bwlynnau troi yn hawdd eu gosod ac maent wedi’u cynllunio i arbed straen corfforol wrth yrru. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae’n fater o glipio’r bwlyn ar ymyl fewnol llyw’r cerbyd ac yna tynhau’r sgriw a’r nyten. Pan fydd y bwlyn troi wedi’i osod yn gywir ac yn ddiogel, bydd y gyrrwr yn gallu troi’r llyw 360 gradd heb orfod codi’i law. Effaith hynny yw bod gyrru, parcio a symud eich cerbyd yn gyffredinol yn dod yn ddiymdrech, ac yn fwy diogel. 

 

Bwyta ac Yfed
Adapted Cutlery

Cytleri wedi’u haddasu

Os bydd dal cytleri metel yn mynd yn anodd, mae llawer o ddewisiadau ar gael gan gynnwys cytleri â handlenni lluniedig, plygadwy a meddal, yn ogystal â chytleri â strapiau.

Travel Mug

Mwg Teithio

Mae gan y mwg hwn glawr sy’n golygu bod yr hylif yn llai tebygol o arllwys allan os caiff ei ollwng. Mae’n llai tebygol o dorri hefyd os caiff ei ollwng.

Duo Cup Holder

Clustiau Cwpan DUO (DUO Cup Holder)

Mae’r rhain yn gafael yn ochr eich hoff fwg i’ch galluogi i ddal eich mwg â dwy law.

Kitchen Trolley

Troli Cegin

Troli delfrydol ar gyfer cario prydau bwyd ac eitemau eraill yn y gegin neu mewn ystafelloedd eraill yn y cartref os yw eich gafael yn wan neu os yw hi’n anodd cario pethau. 

 

Eitemau Trydan
Remote Control Sockets

Socedi Rheolaeth Bell

Mae’r rhain yn lleihau risg codymau trwy gysylltu â phlygiau mewn mannau anodd eu cyrraedd (e.e. y tu ôl i’r teledu)

Plug pull

Teclyn Tynnu Plwg You Tube

A ydych chi’n cael trafferth gwthio plygiau i mewn i’w socedi neu eu tynnu allan? Mae’r teclyn hwn yn lapio am gefn eich plwg er mwyn i chi allu gwthio’r plwg i mewn i’r soced a’i dynnu allan heb drafferth. 

 

Gardd
Dolley Clothes Peg

Pegiau Doli

Mae’r rhain yn osgoi’r angen am wasgu pegiau dillad.

Easy Grip Garden Fork

Fforch Arddio Easi Grip

Dyluniad ergonomig sy’n cadw’ch llaw a’ch arddwrn mewn safle naturiol sydd mor esmwyth â phosibl. 

 

Iechyd
Pill Bottle Opener

Agorwr Poteli Tabledi

Mae hwn yn annog pobl i barhau i gymryd eu moddion heb gymorth. Mae rhai modelau’n cynnwys chwyddwydr.

Pill Popper

Pill Popper

Teclyn i’ch helpu i dynnu tabledi allan o’u pecynnau ffoil gwreiddiol. 

 

Paratoi Prydau Bwyd
Kettle Tipper

Codwr Tegell (Kettle Tipper) 

Os ydych chi’n cael trafferth codi tegell, gall y teclyn hwn leihau risg llosgiadau neu anafiadau trwy osod plât gogwyddo diogel o dan y tegell (neu o dan waelod tegell heb fflecs).

Instant Water Boiler

Tegell Cwpan Sengl You Tube

Llanwch y jwg â dŵr oer, rhowch y peiriant ymlaen a bydd dŵr poeth ar gael ar unwaith – bob awr o bob dydd dim ond ichi wasgu un botwm, heb angen codi tegell trwm!

Travel Kettle

Tegell Teithio

Tegell llai ac ysgafnach na thegell cegin arferol.

Agorwr Jariau (One Touch Jar Opener) Watch You Tube Video

Rhowch hwn ar ben y jar a gwasgwch y botwm i agor y jar heb straen.

Agorwr Caniau (One Touch Can Opener) You Tube

Mae hwn yn agor caniau heb straen.

Universal Jar Opener

Agorwr Jariau a Photeli (Universal Jar and Bottle Opener) You Tube

Mae’r teclyn hwn â’i fraich hir i hwyluso’r troi, yn ddelfrydol ar gyfer agor jariau a photeli gwahanol eu maint os yw eich gafael yn wannach nag y bu.

Under Cabinet Jar Opener

Agorwr Jariau wedi’i Ffitio (Under Cabinet Jar Opener) You Tube

Mae gan y ddyfais hon leinin gwrthlithro a gellir ei ffitio o dan gwpwrdd cegin neu ar arwyneb tebyg, er mwyn galluogi pobl sydd â llai o symudiad yn eu dwylo neu bobl y mae gafael eu llaw yn wan i agor jariau a photeli o wahanol feintiau yn fwy hwylus.

Rubber Cap

Cap Rwber You Tube

Can be used to aid opening of jars and bottles in conjunction with an anti-slip mat for added stability.

One Touch Bottle Opener

Agorwr Poteli (One Touch Bottle Opener)

Mae’r agorwr awtomatig hwn yn ffitio top pob potel. Gosodwch y teclyn ar ben y botel a rhoi’r clampiau yn erbyn y top. Bydd y teclyn yn gafael yn y top ac yn ei droi a’i agor, dim ond i chi wasgu’r botwm.  

Spill Not

Mae’r deunydd gwrthlithro yn gafael yn gadarn mewn ystod eang o jariau a photeli. Mae’n addas i’w ddefnyddio ag un llaw.

J Hook

Agorwr Caniau Dolen Dynnu You Tube

Teclyn defnyddiol i bobl sydd ag arthritis, mae ganddo handlen fawr sy’n ddelfrydol i bobl y mae gafael eu llaw yn wan. Nid yw’n gofyn am lawer o ymdrech, mae’n gweithio’n syml ac yn cadw’r dwylo i ffwrdd o ymylon miniog.

Cupboard Drawer Bin

Scrap Trap

Crafwch eich gweddillion i mewn i’r bin yn hytrach na cheisio eu codi. 

Food Preparation Board

Bwrdd Paratoi Bwyd

Bwrdd torri cryf sy’n ddelfrydol i bobl sy’n cael trafferth gafael mewn eitemau, neu sydd ond yn gallu defnyddio un llaw. Gall y clamp ddal eitemau fel tuniau neu bowlenni yn eu lle, ac mae’r pigau dur gwrthstaen yn dal llysiau’n llonydd ar gyfer eu crafu neu eu torri. Mae gan y bwrdd bedair troed rwber gwrthlithro i’w atal rhag symud ac i ddarparu diogelwch ychwanegol. Darperir padiau sugno hefyd i’w defnyddio ar arwynebau gwlyb.

Single Handed Spreader Board

Bwrdd Taenu ag Un Llaw

Mae’r bwrdd hwn, sydd â chynllun taclus iawn, yn gorwedd yn wastad ar fwrdd neu arwyneb gwaith i ddarparu sylfaen ddefnyddiol a diogel ar gyfer taenu menyn, jam a bwydydd eraill ar dost, bara, bara crimp ac eitemau tebyg. Mae’n ddelfrydol i lawer o bobl oedrannus neu anabl, ac mae’n ffordd syml iawn o wella annibyniaeth y sawl sy’n ei ddefnyddio. 

Electric Food Chopper

Torrwr Trydan Bach (Electric Mini Food Chopper) You Tube

Dyfais gyffredin ar gyfer torri a deisio amrywiaeth o fwydydd.

Manual Food Chopper

Torrwr Llaw (Manual Food Chopper) Watch You Tube Video

Cymysgu, torri, stwnsio a blendio yn syml ac yn ddiogel trwy dynnu cordyn yn unig!

Electric Peeler

Crafwr Trydan Watch You Tube Video

Mae’r ddyfais hon yn dal ffrwythau a llysiau crwn fel afalau a thatws ac yn eu plicio/crafu.

Easy Grip Knife

Cyllell Easi Grip

Carn y gellir ei ddal yn gyfforddus yn y naill law neu’r llall. Mae’n cadw’r llaw a’r arddwrn mewn safle niwtral heb straen.

Chef Palm Peeler

Chef’n Palm Peeler You Tube

Mae hwn yn ffitio’n gyfforddus yng nghledr eich llaw dde neu’ch llaw chwith i grafu/blicio ffrwythau a llysiau.

Anti-Slip Mat

Mat Gwrthlithro You Tube

Mae’n bosibl defnyddio matiau gwahanol eu maint o amgylch y cartref - ar arwynebau gwaith yn y gegin i’ch helpu i dorri bwyd ac agor jariau a photeli, ar hambyrddau bwyd neu fel mat gwrthlithro ar y llawr pan fyddwch yn codi o’ch cadair. Mae’r matiau ar gael ar rolyn y gallwch ei dorri i’r union faint sydd ei angen arnoch. 

Dice Express

Torrwr/Deisiwr You Tube

Mae gwahanol gynnych ar y farchnad sy’n gwneud torri a deisio llysiau yn haws ac yn fwy diogel.

Mezzaluna

Mezzaluna You Tube

Ffordd arall o dorri a pharatoi bwyd os ydych chi’n cael trafferth dal cyllell gegin draddodiadol. Mae’r teclyn hwn yn caniatáu i chi ddefnyddio dwy law i’w siglo o ochr i ochr.

Milk Bottle Pourer

Arllwyswr Potel Laeth

Ar gael mewn lliwiau sy’n cyd-fynd â’r math o laeth (e.e. un gwyrdd ar gyfer llaeth hanner sgim), mae’r teclyn hwn yn ffitio’r rhan fwyaf o boteli llaeth plastig o wahanol feintiau ac yn ei gwneud yn haws i rai pobl oedrannus ac anabl gael llaeth. Dim rhagor o lacio a thynhau topiau poteli plastig dro ar ôl tro.

Staybowliser

Staybowlizer

Mae hwn yn dal eich powlen gymysgu yn llonydd tra byddwch yn coginio. Rhowch eich powlen ar ben y Staybowlizer a gwasgu i’w sugno a’i ddal yn ei le ar y bwrdd neu’r arwyneb gwaith. ‘Does dim angen dal y bowlen tra byddwch yn curo wyau neu’n chwipio hufen, bydd yn aros yn ei hunfan. Mae’n addas ar gyfer y rhan fwyaf o feintiau powlenni ac mae’n ddefnyddiol hefyd o ran cadw eich pryd yn ddiogel ar y bwrdd wrth i chi fwyta.  

Cooking Basket

Basged Goginio

Gallwch ddefnyddio’r fasged goginio hon i godi cynnwys eich sosban yn hwylus ac yn ddiogel heb orfod codi holl bwysau’r sosban ei hun, gan leihau’r ymdrech a lleihau risg sgaldiadau, llosgiadau a damweiniau. 

Easy Grip Saucepan

Sosban Eazi®grip

A ydych chi’n cael trafferth codi sosbenni trwm? Mae gwyddonwyr wedi profi bod codi offer coginio Eazi®grip yn haws, yn fwy diogel ac yn fwy cyfforddus. Mae’r goes ar ongl o 42° i’ch annog a’ch cynorthwyo i’w dal yn ddiogel. Wrth i chi godi’r sosban, bydd eich arddwrn yn aros yn syth a byddwch yn defnyddio cyhyrau blaen eich braich i gynnal y pwysau, gan leihau’r straen ar y dwylo a’r arddyrnau. Yn wahanol i sosbenni eraill, mae dau hidlydd wedi’u gosod yn y clawr.  

Pan Handle Holder

Daliwr Coes Sosban

Mae slot ar gyfer coes sosban yn cadw’r sosban yn sefydlog ac yn llonydd tra byddwch yn troi’r cynnwys. Mae’r daliwr coes sosban yn ddelfrydol felly ar gyfer coginio ag un llaw ac yn gymorth diogelwch ardderchog yn y gegin hefyd gan helpu i atal risg arllwysiadau a sgaldiadau. Mae cwpanau sugno syml yn glynu’r daliwr yn ddiogel wrth y rhan fwyaf o arwynebau felly nid oes gofyn defnyddio offer na glud.

Two Handled Pan

Sosbenni Dwy Ddolen

A ydych yn ei chael yn anodd codi sosbenni trwm? Mae defnyddio dwy law i godi a chario sosban yn lleihau'r risg o anaf a sgaldio trwy ddosbarthu'r pwysau yn fwy cyfartal rhwng y ddwy law.

 

Steamer

Sosban stemio

Dewis ysgafn yn lle sosbenni trwm a ffordd iach o baratoi pysgod neu lysiau.

Egg Cooker

Cwcer Wyau

Dull cyflym a hawdd o ferwi neu botsio wyau, gyda meintiau ac amseroedd coginio gwahanol ar gael. Yn ogystal, mae cwcers wyau ar gyfer y popty micro-don ar gael.

 

Diddordebau
Book seat

Bag ffa sy’n Silff Lyfrau

A ydy dal llyfr yn mynd yn anodd? Beth am ei orffwys ar y glustog hon? 

 

Amrywiol
Key Turner

Tröwr Allweddi You Tube

A ydych chi’n cael trafferth dal a throi allwedd mewn clo? Gall y ddyfais hon eich helpu trwy ddarparu mwy o le i afael.

Key Wing

Adain Allweddi You Tube

Dewch o hyd i'ch allweddi, cydio ynddynt a'u troi yn hawdd. Yn ddefnyddiol i bawb ac yn berffaith i'r rheiny sydd â llid y cymalau neu ddwylo gwan.

Plastazote Foam Tubing

Tiwbiau Sbwng Plastazote

Mae’r rhain yn trawsnewid handlenni cytleri, pinnau ysgrifennu neu offer i’w gwneud yn haws gafael ynddynt. Mae’r deunydd sbwng caeedig yn teimlo’n gyfforddus ac mae’n gryf, yn hawdd ei olchi, heb deimlo’n ludiog. Mae gwahanol feintiau ar gael i sicrhau bod y sbwng yn ffitio’n dda o amgylch eich eitemau. 

Tap Levers

Liferi Tapiau

Mae’n bosibl ffitio’r rhain dros dapiau croes neu dapiau crisial i’ch helpu i agor a chau tapiau yn yr ystafell ymolchi ac yn y gegin.

Knob Turner

Tröwr Cyffredinol (Universal Knob Turner) You Tube

Mae’n bosibl gosod hwn dros reolydd y mae angen ei droi (e.e. ar gwcer, ffwrn ficrodon neu dân nwy).

 

Gofal Personol
Electric Soap Dispenser

Cyflenwr Sebon Awtomatig

A ydych chi’n cael trafferth gwasgu cyflenwr sebon? Bydd yr eitem hon yn synhwyro symudiadau ac yn cyflenwi’r sebon yn awtomatig heb i chi orfod ei gyffwrdd.

Table Nail Clippers

Clipwyr Ewinedd Pen Bwrdd

A yw dal clipwyr ewinedd yn anodd? Rhowch y clipwyr hyn ar arwyneb gwastad i dorri eich ewinedd. Gallant hwyluso defnyddio un llaw yn unig.

 

 

ID: 4570, adolygwyd 14/06/2022