Cymhorthion Byw o Ddydd i Ddydd

Plygu ac Estyn

Gwisgo

Ffon Gydio

Teclynnau defnyddiol, amrywiol eu cynllun, i'ch helpu i godi eitemau o'r llawr neu i estyn a chydio mewn eitemau (ysgafn) uwch

ffon gydio

Siasbi â choes hir

Gall hwn eich helpu i wisgo esgidiau os ydych yn cael trafferth plygu

siasbi a choes hir

Carrai esgidiau elastig

Gall y rhain yn ddefnyddiol os ydych yn cael trafferth clymu carrai neu'n cael trafferth plygu

carrai esgidiau elastig

Cymorth gwisgo sanau 

Nid oes angen i chi blygu i estyn am eich traed - dim ond gosod eich hosan dros y cymorth, ei ollwng i'r llawr a thynnu eich hosan dros eich troed gan ddefnyddio'r clustiau hir

cymorth gwisgo sanau

Soxon stocking aid

Bydd hwn yn eich helpu i chi wisgo sanau cywasgu yn annibynnol

soxon stocking aid

Jobst stocking aid

Dyfais i'ch helpu i wisgo sanau fasgwlaidd neu sanau cywasgu. Mae'n cynnwys ffrâm â gorchudd plastig sydd â dwy handlen ochr a sbwng gafael

Jobst stocking aid

Heel guide stocking aid

Dyfais gwisgo sanau cywasgu â chanllaw sawdl, siâp côn arbennig o lydan a handlenni â nifer o fannau gafael

heel guide stocking aid

Etac compression stocking aid

Cymorth i'ch helpu i wisgo sanau cywasgu. Mae'n cynnwys darn o ffabrig hirgul sy'n dal yr hosan sydd wedyn yn cael ei thynnu i fyny'r goes â'r tapiau ffabrig gan ddefnyddio un llaw neu'r ddwy

Etac compression stocking aid

Ffon wisgo

Gall hon eich helpu i wisgo crysau a siacedi, codi trowsusau a dillad isaf neu dynnu sanau

Ffon wisgo

Clip trowsus

Gall dal eich trowsus i fyny â chlip ar eich crys fod yn ddefnyddiol os bydd angen codi'ch trowsus ag un llaw

clip trowsus

Gyrru 

Dolen gwregys diogelwch

Dolen fyfleus ar gyfer tynnu eich gwregys diogelwch atoch. Mae'n gynnyrch delfrydol i bobl sydd ag arthritis, poen yn yr ysgywydd neu anawsterau symud, sy'n cael trafferth troi a chydio yn eu gwregys diogelwch. Mae'n hawdd ei glymu i'ch gwregys diogelwch ac ni fydd angen cyfarpar arnoch i wneud hynny

Dolen gwregys diogelwch

Gardd 

Basged grog sy'n codi ac yn gostwng

Tynnwch y fasged i lawr i hwyluso'r gwaith o roi dŵr a gofalu am y blodau

basged grog sy'n codi ac yn gostwng

Cyfarpar garddio â choesau hir

Mae'r rhain yn lleihau'r angen i blygu yn yr ardd

cyfarpar garddio a choesau hir

Pad penlinio

Mae hwn yn eich helpu i benlinio'n gyfforddus wrth arddio. Mae'n eich galluogi i godi'n fwy hwylus ar ôl penlinio ac mae ganddo sedd gwiltiog, feddal a breichiau cynhaliol serth. Mae'n gymorth i leihau poen cefn hyd yr eithaf

Pad penlinio

Cartref

Cawell lythyrau 

Dim rhagor o blygu i godi'r post

cawell lythyrau

Lletem Ddrws â choes hir

Mae'n dileu'r angen i blygu i roi'r lletwm yn ei le

Lletem ddrws a choes hir

Ffrâm poteli llaeth â dolen hir

Dim rhagor o blygu i godi llaeth o garreg eich drws

ffram poteli llaeth a dolen hir

Trosfwrdd

Gall bwrdd o'r maeth hwn eich helpu os ydych yn cael trafferth dal eitemau, bwyta neu estyn i'r ochr pan fyddwch yn eistedd ar gadair freichiau neu eich gwely

trosfwrdd

Cegin

Ffwrn ficrodonau gyfunol

Ddim yn gallu plygu i lawr i'r brif ffwrn neu'n cael anhawster gyda phwysau bwyd? Mae'r ffyrnau microdonau hyn ar gyfer yr arwyneb gwaith yn cynnig mwy o hyblygrwydd wrth goginio na microdon arferol. Maent yn cyfuno ynni microdonau, gril a gwres darfudiad (aer poeth sy'n cael ei wyntyllu), ac felly gallant wresogi, rhostio, crimpio a brownio bwyd yn yr un modd â ffwrn gofensiynol 

ffwrn ficrodonau gyunol

Ffwrn Halogen

A ydych yn methu plygu i lawr at eich ffwrn neu'n cael trafferth oherwydd pwysau'r bwyd? Mae ffyrnau halogen yn boptai pen bwrdd rhad. Honnir eu bod yn gallu coginio bwyd yn gynt ac yn fwy effeithiol na'ch prif ffwrn

ffwrn halogen

Ffwrn fach

Mae'r ffyrnau hyn, y gellir eu rhoi ar gownter y gegin, yn rich galluogi i barhau i rostio neu grilio bwyd heb orfod plygu i ddefnyddio ffwrn isel. Mae rhai modelau yn cynnwys hob ar gyfer sosbenni hefyd

ffwrn fach

Gofal Personol 

Bio bidet

Sedd toiled y gellir ei chysylltu â'r mwyafrif o doiledau confensiynol i alluogi unigolyn i ymolchi a'i chwythsychu ei hun wrth eistedd, wedi iddo orffen ar y toiled

bio bidet

Brws gwallt â choes hir

Ar gyfer pobl sy'n methu codi eu breichiau rhyw lawer

Brws gwallt a choes hir

Sbwng â choes hir

Gyda choesau hir sy'n plygu, mae'r rhain yn caniatâu i bobl ymolchi eu corff cyfan heb gymorth

sbwng a choes hir

Daliwr pen cawod 

Mae'r daliwr yn galluogi i'r sawl sy'n ei ddefnyddio osod pen y gawod yn y lle iawn ar gyfer eu gofynion. Nid oes angen drilio, bydd y daliwr yn glynu'n gyflym ac yn hwylus wrth deils glân neu unrhyw arwyneb enamel gwastad difandwll mewn eiliadau. Mae cwpan sugno cryf yn cadw'r daliwr yn ei le heb symud. Mae'n gymorth delfrydol i deithwyr

daliwr pen cawod

Sychwr pen ôl

Mae gan y sychwr goes hir a phapur toiled ar un pen er mwyn i'r defnyddiwr allu ymestyn ymhellach. Cynllunir y cyfarpar i hyrwyddo annibyniaeth wrth gyflawni tasgau hylendid personol ar ôl defnyddio'r toiled, yn enwedig os na fedrwch symud eich breichiau rhyw lawer neu oes na allwch estyn yn ddigon pell. Mae'r gwahanol fathau o sychwyr yn defnyddio ystod o ddulliau o osod a gollwng y papur toiled

sychwr pen ol

Anifeiliaid Anwes 

Rhaw faw â choes hir

I hwyluso codi baw eich anifail anwes

rhaw faw o choes hir

Powlen â dolen hir 

Dim rhagor o blygu i ail-lenwi powlenni eich anifail anwes

powlen a dolen hir

 

 

ID: 4571, adolygwyd 14/06/2022