Cymhorthion Byw o Ddydd i Ddydd

Trosglwyddo

 

Ystafell Ymolchi
Bath Board

Astell Ymolchi (Bath Board)

Mae’n gallu hwyluso mynediad at gyfleusterau bath neu gawod os ydych yn cael trafferth sefyll a chamu dros ochr y bath. Mae’n bosibl defnyddio astell wedi’i ffitio ar wal solet pan na fydd ymyl mewnol y bath yn ddigon llydan i orffwys astell arno. 

Bath Transfer Bench

Mainc Mynd i’r Bath (Bath Transfer Bench)

Mae’r fainc hon yn helpu i gadw eich cluniau yn gyfochrog ag ymyl hir y bath. Mae angen i chi fedru codi eich coesau dros ymyl y bath a symud eich pen ôl draw dros ganol y bath yn annibynnol neu gyda chymorth gofalwr. Mae gan rai modelau sedd lithro sy’n gallu hwyluso symud ar hyd y fainc.  

Bath Lift

Lifft Bath

Gall y defnyddiwr ddefnyddio’r lifft i fynd i’r bath yn annibynnol neu gall gofalwr ei defnyddio i helpu unigolyn yn fwy hwylus a diogel, gan leihau risg anafu’r cefn. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ddefnyddwyr allu codi eu coesau dros ymyl y bath os ydynt am ddefnyddio’r bath yn annibynnol.

Darllenwch gyngor Living Made Easy ynghylch lifftiau bath os byddwch yn ystyried prynu offer o’r math hwn.

Bath Step

Gris Bath

Mae hwn yn hwyluso camu dros ochr y bath os ydych yn cael trafferth codi eich coesau. Mae rhai modelau yn cynnwys canllaw.

Ffrâm i’r Bath o Sweden

Ffrâm i’r Bath o Sweden

Wedi'i ddylunio i fod yn ganllaw cadarn i'r defnyddiwr wrth gamu i mewn ac allan o'r baddon. 

Gris Bath (gyda gafael)

Mae’n gwneud croesi dros ochr y bath yn rhwyddach os yw’n anodd i chi godi eich coesau a bod arnoch angen cymorth gafael er mwyn sicrwydd a diogelwch ychwanegol.

Harrier Toilet Frame

Ffrâm Doiled Harrier

Defnyddiwch eich toiled yn fwy hwylus gyda ffrâm sydd â breichiau ar y ddwy ochr er mwyn i chi allu eistedd a sefyll heb straen na pherygl o golli’ch cydbwysedd. Mae rhai fframiau’n cynnwys ffitiadau llawr – gan leihau’r risg y byddant yn troi drosodd.

Mowbray Toilet Frame

Ffrâm Doiled Mowbray

Wedi’i chynllunio i ffitio dros y rhan fwyaf o doiledau, mae’n codi uchder y sedd, gan leihau’r pellter plygu ac mae’n cynnwys breichiau cynhaliol y gallwch afael ynddynt pan fyddwch yn eistedd ac yn codi. Mae rhai fframiau’n cynnwys ffitiadau llawr – gan leihau’r risg y byddant yn troi drosodd.

Prima Toilet Frame

Prima Multi-frame

Mae’n cynnwys ffrâm gadarn ac amlbwrpas i’w defnyddio fel o amgylch toiled, fel sedd doiled neu fel sedd gawod. Mae modd ei chlymu i’r llawr pan fo gofyn. 

Ffrâm Ddiogelwch Rheilen o Amgylch y Toiled

Mae’r ffrâm alwminiwm hon yn cael ei chysylltu â’r toiled gyda’r sedd bresennol ac fe all helpu eistedd a chodi os nad oes gofyn uchder ychwanegol ac nad yw offer ar ei draed ei hun yn briodol. Mae modd addasu uchder y coesau ar gyfer nifer o doiledau. Mae mowldiadau ar y breichiau’n rhoi gafael sicr a digon o le i orffwys y breichiau wrth eistedd ar y toiled.

 

Raised Toilet Seat

Sedd Doiled Uwch

Mae’r seddau hyn yn amrywio o ran eu huchder, bydd gan rai freichiau yn rhan ohonynt. Bydd pobl sy’n ei chael yn anodd eistedd neu sefyll yn cael budd o gael sedd doiled uwch gan ei bod yn codi uchder y toiled. 

Toilet seat with arms

Sedd Doiled gyda Breichiau

 Fe all breichiau integredig gynorthwyo eistedd a chodi pan nad oes arnoch angen uchder ychwanegol fel dewis yn lle offer ar ei draed ei hun.

 

Ystafell Wely
Bed Lever

Cymorth Gwely – Canllaw Cydio

Ffordd gosteffeithiol o helpu pobl sy’n cael trafferth symud i fynd i mewn ac allan o’r gwely. Mae’r cynllun hwn yn ffitio gwelyau difán neu welyau ffrâm bren ac mae rhai yn cynnig strap.

Bed Rope Ladder

Cymorth Gwely – Ysgol Raff

Mae hon yn ffitio o amgylch goes neu gastor y gwely i’ch helpu i symud o orwedd i eistedd heb gymorth. 

Leg Lifter

Codwr Coes

Mae'r codwr coes hwn yn ddyfais wych ar gyfer gwisgo neu leoli i'r unigolion hynny sydd â diffyg cryfder neu symudiad yn eu coesau.

 

Gyrru
Handy Bar

Handy Bar You Tube

Wedi’i gynllunio i gynorthwyo pobl sy’n camu allan o gerbyd, mae’r Handy Bar, sydd â dolen feddal, wrthlithro, yn gymorth symudedd syml a chryf iawn. Mae’n cyd-fynd â chynllun y rhan fwyaf o gerbydau, gan ffitio ym mraced y drws ar ffrâm y car, lle bydd yn aros mor hir ag sydd angen, gan ddarparu dolen gynhaliol ardderchog sy’n gwthio allan ar uchder delfrydol i helpu’r defnyddiwr i eistedd neu sefyll.

Car Caddie

Car Caddie You Tube

Cymorth syml ond effeithiol iawn i’w ddefnyddio wrth fynd i mewn i gar neu wrth ei adael. Mae’r Car Caddie yn cynnwys gwregys webin cryf a bwcwl ynghyd â dolen gwiltiog gyfforddus ei siâp. Gyda’r ffenestr wedi’i hagor yn rhannol, gellir clymu’r Car Caddie i ffrâm y ffenestr mewn eiliadau yn unig, gan ddarparu cymorth dibynadwy a di-oed i’r defnyddiwr.

Swivel Seat

Sedd Droi (Swivel Seat) You Tube

Mae cynllun y sedd yn cynnwys gwaelod gwrthlithro a haen uwch sy’n troi a gellir defnyddio’r seddi hyn i helpu pobl i symud i mewn ac allan o gar, neu mewn sefyllfaoedd eraill, er enghraifft, wrth ddefnyddio cadair gyffredin yn y cartref.

 

Cartref
Furniture Raisers

Blociau Codi Dodrefn (Furniture Raisers)

Gall blociau codi, sy’n amrywio o ran eu cynllun, leihau risg codymau trwy godi mathau gwahanol o gadeiriau a gwelyau. Mae blociau codi sydd ynghlwm wrth ei gilydd yn fwy diogel na blociau unigol.

Cyfeiriwch at Living Made Easy Raising a Chair's Height wrth ystyried ffitio offer o’r fath.

Millie Mova

Millie Mova

Mae’n bosibl gosod y Millie Mova ar y rhan fwyaf o gadeiriau i helpu’r gofalwr i symud y gadair at ddesg, bwrdd bwyd neu i ran arall o’r ystafell. Mae’r cyfarpar yn gwaredu’r perygl o achosi anaf i’r gofalwr ac yn cynyddu urddas a diogelwch y defnyddiwr. Yn ogystal, mae’n helpu i ymestyn bywyd y gadair, yn diogelu’r llawr ac yn cynyddu sefydlogrwydd y gadair.

Chair with Skids

Cadeiriau â Sglefrau

Mae sglefraupren yn galluogi’r gofalwr i symud unigolyn yn haws.

 

Sedd Doiled gyda Breichiau

Fe all breichiau integredig gynorthwyo eistedd a chodi pan nad oes arnoch angen uchder ychwanegol fel dewis yn lle offer ar ei draed ei hun.

Codwr Coes

ID: 4574, adolygwyd 21/02/2022