Cymorth EBSA

Syniadau Da i Ysgolion

Gall y dull gweithredu canlynol gefnogi ailintegreiddio disgyblion ag EBSA yn ôl i’r ysgol mewn modd cadarnhaol:

Asesu – Cael dealltwriaeth lawn o’r gwahanol agweddau sy’n berthnasol (o ran y plentyn, yr ysgol a’r teulu)

Cynllunio – Yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd, cynllunio ar gyfer ailintegreiddio realistig ar raddfa fach

Gwneud – Sicrhau bod adnoddau a chefnogaeth yn eu lle a bod cyfathrebu da gyda’r ysgol, y teulu ac eraill

Adolygu – Monitro’r cynnydd a wnaed ac addasu ar gyfer y camau nesaf

 

Dyma rai awgrymiadau y gall ysgolion eu rhoi ar waith i gefnogi disgyblion sy’n profi EBSA ymhellach:

  • Meddwch ar systemau clir o fewn yr ysgol ar gyfer adnabod a chefnogi disgyblion ag EBSA. Mae hyn yn cynnwys pawb yn deall eu rôl wrth nodi EBSA a sut y gallant gefnogi.
  • Cymerwch amser i gynnwys llais y disgybl. Helpwch ef i archwilio unrhyw ffactorau gwthio a thynnu sy'n effeithio arno a chreu cynllun gweithredu i fynd i'r afael â'r anghenion hyn. Gall y rhain helpu i nodi pam mae'r disgybl yn ei chael hi'n anodd mynychu'r ysgol a chadarnhau mai EBSA sy’n achosi hyn. Mae'n bwysig cofio y bydd profiadau pob disgybl o EBSA yn wahanol ac mae angen i'w cynllun fod yn unigol i gyd-fynd â'u hanghenion.
  • Cefnogwch yr unigolyn ifanc i reoli unrhyw deimladau pryderus neu anodd y gall fod yn eu profi. Gall hyn gynnwys sut i adnabod ei deimladau, archwilio adweithiau ffisiolegol, ac ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar neu dechnegau sylfaenu (gweler dogfen y strategaeth tawelu).
  • Nodwch oedolyn sydd ar gael yn emosiynol a all ddarparu gwiriadau rheolaidd gyda'r person ifanc. Gall hyn gynnwys cyfarfod â nhw ar ddechrau a/neu ddiwedd y dydd, neu ar adegau allweddol yn y dydd, e.e. cyn amser cinio neu wersi penodol. Gall fod yn ddefnyddiol cael aelod arall o staff y gallant hefyd fynd ato rhag ofn na fydd yr oedolyn allweddol ar gael.
  • Nodwch le diogel yn yr ysgol y gall y disgybl fynd iddo os yw’n teimlo’n bryderus neu’n poeni'n ormodol.
  • Hwylusowch gyfathrebu parhaus rhwng yr ysgol a’r cartref i ddarparu cysondeb a rhannu gwybodaeth pan fo angen. 
  • Sicrhewch fod staff yr ysgol yn ymwybodol o anghenion y disgybl ac unrhyw gynlluniau integreiddio sydd ar waith fel bod holl staff yr ysgol yn gweithredu dull cyson. Mae hyn yn cynnwys unrhyw strategaethau cadarnhaol a nodir gan y staff neu'r disgybl.
  • Ystyriwch a oes angen ymagwedd amlasiantaeth a pha wasanaethau eraill y gallai fod angen eu cynnwys, e.e. timau iechyd meddwl neu wasanaethau trydydd sector.
ID: 11566, adolygwyd 15/05/2024