Cymorth a Thai

Dewisiadau tai amgen

Oes arnoch chi angen cymorth gyda’ch gweithgareddau cyffredin yn eich cartref ac o’i gwmpas?

Fel:

·         Gofal personol - ymolchi neu ddefnyddio’r toiled

·         Defnyddio grisiau / stepiau

·         Mynd a dod o’r bath neu gawod

·         Coginio

·         Rheiliau i roi cymorth ychwanegol i chi yn eich cartref

Mae amrywiaeth o daclau ac offer sy’n gallu helpu llawer o bobl wneud y gweithgareddau hyn yn annibynnol. Mae’r rhain yn cynnwys taclau sylfaenol fel agorwyr potiau i offer mwy fel lifftiau grisiau. Gallwch chi brynu’r rhain ar-lein neu o siopau arbenigol lleol – dim ond i chi chwilio ar-lein am ‘cymhorthion symud Sir Benfro’ i gael hyd i siop leol.

Os bydd arnoch angen cyngor ar gymhorthion ac addasiadau er mwyn gallu dal i fyw’n ddiogel a sicr yn eich cartref, efallai y gall yr Asiantaethau a Gwasanaethau canlynol helpu:

 

Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru

Os ydych yn 60 oed neu hŷn ac yn berchennog cartref neu’n rhentu’n breifat, fe all yr Asiantaeth roi cyngor a chymorth am ddim i helpu i chi wneud gwaith trwsio ac addasiadau i’ch cartref. Byddant yn ymweld â chi yn eich cartref eich hun i drafod beth sydd arnoch ei angen, yr atebion posibl, y costau tebygol a helpu cael hyd i ffynonellau arian. Byddant hefyd yn cadarnhau diogelwch eich cartref er mwyn sicrhau eich bod yn ddiogel ynddo, e.e. trwy osod larymau mwg.

Mae Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru hefyd yn cyflwyno’r Rhaglen Addasiadau Ymateb Chwim (sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru) i wneud gwaith trwsio ac addasiadau bach i bobl sydd ar hyn o bryd yn yr ysbyty ond sydd angen addasiadau cyn cael mynd adref, neu sydd newydd adael yr ysbyty, neu sydd mewn perygl o orfod mynd i ysbyty neu Gartref Gofal.

Dolen i’r wefan: Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru
Ffôn: 01437 766717
E-bost: Care_Repair@pembs-ha.co.uk

 

Cyngor Sir Penfro

Os ydych yn credu y gallwch fod angen addasiadau mwy oherwydd eich salwch neu anabledd, gallwch ofyn i’r Gwasanaethau Cymdeithasol am asesiad Therapi Galwedigaethol. Bydd y Therapydd Galwedigaethol (ThG) yn ymweld â chi gartref i gynnal asesiad fydd yn cynnwys:

•·    Casglu gwybodaeth am eich cyflwr meddygol / anabledd

•·    Trafod sut ydych yn dod i ben â gorchwylion bywyd bob dydd o gwmpas eich cartref

•·    Eich gwylio’n gwneud rhai gorchwylion er mwyn gallu deall eich anawsterau’n well, a bydd angen i chi fod gartref ar gyfer yr asesiad.

Yna bydd y ThG yn argymell ateb ar gyfer eich anghenion. Wedyn bydd Arolygydd Grantiau’n ymweld â chi i weld y ffordd fwyaf priodol o addasu eich cartref.

Os ydych chi’n berchennog cartref neu’n denant preifat, efallai y bydd gennych hawl i grant cyfleusterau i’r anabl tuag at dalu am y gwaith. Fodd bynnag, mae prawf modd ar y grantiau hyn ac efallai y bydd angen i chi gael asesiad ariannol (oni bai fod yr addasiad ar gyfer plentyn neu rywun ifanc dan 19, a eithriwyd). Gallwn eich helpu drwy’r proses. Yn 2015/16 yr amser a gymrwyd ar gyfartaledd ar ôl cysylltu gyntaf â’r Cyngor cyn cwblhau addasiad oedd 314 diwrnod.

Os ydych chi’n un o denantiaid y Cyngor neu Gymdeithas Dai byddwch yn dal i fod angen asesiad ThG ond, yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd angen i chi dalu am y gwaith na gwneud cais am grant.

Pan fo gwaith yn helaeth ac na fyddai’n gost-effeithiol addasu’ch cartref presennol, bydd angen i ni ystyried dewis eich helpu i symud i eiddo mwy addas. Mae hyn yn berthnasol os ydych chi’n berchennog cartref, yn rhentu’n breifat neu’n un o denantiaid y Cyngor neu Gymdeithas Dai.

I wneud cyfeireb am asesiad ThG, cysylltwch â ni:
Ffôn: 01437 764551 Ffôn TypeTalk: 18001 yna 01437 764551
Ffacs: 01437 776699

E-bost: contactcentre@pembrokeshire.gov.uk

Rhif ffôn argyfwng allan o oriau: 08708 509508

I gael rhagor o wybodaeth am Therapi Galwedigaethol cliciwch yma.

Canllaw ynghylch Addasiadau Tai a Grantiau

Ffeithlen 2 - Canllaw ynghylch grantiau ac addasiadau ar gyfer tenantiaid y Cyngor

 

ID: 2074, adolygwyd 24/01/2018