Cymorth a Thai

Grant Cymorth Tai (GCT)

Pwrpas y Grant Cymorth Tai yw atal digartrefedd a chefnogi pobl i feddu ar y gallu, annibyniaeth, sgiliau a hyder i gael a/neu gynnal cartref sefydlog ac addas. Drwy gomisiynu gwasanaethau arbenigol a chyffredinol, ein nod yw lleihau ac atal digartrefedd a sicrhau os na ellir osgoi digartrefedd y bydd ond am gyfnod byr ac na fydd yn digwydd eto.

Pa wasanaethau y mae'r Grant Cymorth Tai yn eu hariannu?

 • Llety â chymorth
 • Cefnogaeth i unigolion sy'n cysgu allan
 • Lloches i fenywod a phlant sy'n ffoi rhag cam-drin domestig
 • Cymorth yn llety brys / dros dro yr awdurdod lleol
 • Cymorth cyffredinol ac arbenigol fel bo'r angen i unigolion yn eu cartrefi eu hunain neu yn y gymuned

Pa gymorth y gellir ei gynnig?

 • Gall ein darparwyr weithio mewn partneriaeth â chi i helpu gyda'r canlynol:
 • Cael mynediad at lety diogel, addas a chynaliadwy a thrafod telerau tenantiaeth priodol;
 • Rheoli eich dyledion a'ch arian, megis ôl-ddyledion rhent, hawlio budd-daliadau, a chyllidebu ar incwm isel;
 • Datblygu neu gynnal y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen arnoch i fyw mor annibynnol â phosibl mewn cartref diogel ac addas;
 • Cael cymorth emosiynol sy'n hybu gwydnwch a llesiant;
 • Cynnig awgrymiadau a chael mynediad at wasanaethau eraill megis iechyd, gofal cymdeithasol ac asiantaethau eraill;
 • Helpu i sicrhau y medrwch aros yn eich cartref trwy fynd i'r afael ag unrhyw ynysigrwydd cymdeithasol a'ch helpu i chwarae rhan lawn yn y gymuned;
 • Eich cefnogi i gael mynediad at wasanaethau sy'n darparu cyfleoedd ar gyfer addysg, hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth;
 • Deall eich hawliau tai, gan gynnwys hawliau lles.

Sut i gael mynediad

Mae pob atgyfeiriad am gymorth yn cael ei brosesu drwy ein Porth Cymorth Tai. Mae'r Porth Cymorth Tai yn rhoi un pwynt cyswllt ar gyfer yr holl atgyfeiriadau sy'n cyrraedd ac yn fodd o asesu pob atgyfeiriad er mwyn nodi’r anghenion ac yna atgyfeirio at y darparwr mwyaf addas i gefnogi'r anghenion hynny.

Dylid dychwelyd ffurflenni atgyfeirio wedi’u cwblhau i Gateway@pembrokeshire.gov.uk, gan sicrhau bod y caniatâd angenrheidiol wedi’i sicrhau gan yr unigolyn y mae’r atgyfeiriad yn ymwneud ag ef.

Anfonwch e-bost Gateway@pembrokeshire.gov.uk i ofyn am Ffurflen Atgyfeirio Porth Cymorth Tai

 

Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai 2022-26

Mae’r strategaeth hon yn nodi’r dull y bydd Cyngor Sir Penfro yn ei ddefnyddio i barhau i gefnogi ein trigolion mwyaf agored i niwed – y rhai sy’n wynebu risg o ddigartrefedd, neu sy’n profi digartrefedd, a’r rhai sydd angen cymorth i gynnal eu tenantiaethau a byw fel rhan o’u cymunedau.

Un o nodau sylfaenol y strategaeth hon yw helpu pobl i fyw'n annibynnol yn y gymuned. Mae hyn yn cynnwys nid yn unig sicrhau mynediad at dai priodol ond yn ogystal gymryd camau gweithredu strategol i sicrhau bod cyflenwad digonol o gartrefi ar gael ar draws Sir Benfro.

Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai 2022-26

 

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r tîm:

Ffôn 01437 774551
E-bost: supporting.people@pembrokeshire.gov.uk

 

Ffurflenni a lawrlwythiadau

Ar gyfer data a gasglwyd rhwng 1 Hydref 2022 a 31 Mawrth 2023

Canllawiau Canlyniadau

Holiadur Canlyniadau Gadael

Anfonwch e-bost Gateway@pembrokeshire.gov.uk i ofyn am Ffurflen Atgyfeirio Porth Cymorth Tai

Hysbysiad Preifatrwydd – Grant Cymorth Tai

 

ID: 2086, adolygwyd 10/11/2022