Cymorth a Thai

Therapi Galwedigaethol

Mae'r gwasanaeth Therapi Galwedigaethol yn helpu pobl o bob oed, sy'n ei chael hi'n anodd cyflawni gweithgareddau bob dydd oherwydd anabledd, salwch neu heneiddio.

Mae therapi galwedigaethol yn helpu pobl i gymryd rhan mewn bywyd; yn cynnwys gofalu am eu hunain ac eraill, symud o gwmpas y cartref, mynd i'r gwaith neu'r ysgol, cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden.

 

Mae mwy o wybodaeth yn y taflenni canlynol am y gwasanaeth a sut i gysylltu â ni os ydych yn meddwl y gall therapi galwedigaethol eich helpu chi neu rywun yr ydych yn gofalu amdanynt.

Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol 


Byw'n ddiogel ac yn annibynnol

Mae llawer o bethau y gellwch eu gwneud i helpu i aros yn ddiogel ac yn annibynnol yn eich cartref. 

Cymhorthion ac Offer 
Mae cymhorthion ac offer ar gael yn eang i'ch helpu i gadw'ch annibyniaeth gartref ac yn y gymuned.  Mae'r rhain i'w cael mewn siopau ar y stryd fawr, ar y rhyngrwyd, neu drwy gyflenwyr arbenigol.  Gweler y taflenni ffeithiau canlynol am fwy o wybodaeth:

Dewis, Prynu a Llogi Cyfarpar’  

Llogi Cadeiriau Olwyn Cenedlaethol, gyda gwasanaeth diwrnod nesaf

 

 

Gwybodaeth a chyngor:  
Mae AskSARA (yn agor ffenestr newydd) yn declyn hunanasesu sy'n rhoi cyngor am ddim ar ba gymhorthion ac offer sy'n gweddu orau i'ch anghenion a'ch cyllideb, yn seiliedig ar atebion yr ydych yn eu rhoi am eich iechyd a'ch gallu. 

 

 

 Mae gyda'r Sefydliad byw i’r anabl (DLF) (yn agor ffenestr newydd) nifer o daflenni ffeithiau y gellir eu lawrlwytho sy'n rhoi cyngor cyffredinol ar offer byw bob dydd

Mae Gwneud byw yn haws (yn agor ffenestr newydd) yn rhoi cyngor ymarferol ar offer byw bob dydd hefyd.


Addasiadau i Dai
Mae gwneud newidiadau i'ch cartref yn gallu eich helpu i fyw'n fwy diogel ac annibynnol.  I gael mwy o wybodaeth ewch i Grantiau Adnewyddu Tai 


Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru
Mae Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru yn fudiad elusennol dielw sy'n darparu nifer o wasanaethau i gynorthwyo pobl hŷn ac neu anabl i aros yn eu cartrefi eu hunain yn gysurus, yn ddiogel ac mewn diogelwch. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth Person Handi.  I gael mwy o wybodaeth ewch i www.pembs-cr.co.uk/What-we-do  


I wneud atgyfeiriad i gael asesiad therapi galwedigaethol cysylltwch â: 
Canolfan Gyswllt
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551
Type Talk Ffôn: 18001 yna 01347 764551
Ffacs: 01347 776699

Ebost: contactcentre@pembrokeshire.gov.uk

Rhif ffôn argyfwng y tu allan i oriau: 03003 332222

Ar gyfer unrhyw gwestiynau, gwybodaeth neu gyngor cysylltwch â: 
Ebost: dutyot@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2483, adolygwyd 08/09/2017

Gofal ychwanegol

Mae gofal ychwanegol yn cynnig dewis arall yn lle gofal preswyl, gyda fflatiau o safon ac ystod o wasanaethau o safon fel bwyty sy’n cynnig cinio, sy’n sicrhau y gallwch ddal i fyw’n annibynnol am gymaint o amser ag sy’n bosibl.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â thai cysylltwch â Chyngor Sir Penfro ar 01437 764551

ID: 2083, adolygwyd 23/01/2018

Lleoli oedolion

Mae’r cynllun lleoli oedolion yn darparu llety a chefnogaeth mewn ffordd hyblyg iawn. Mae’n cynnig cyfle i fyw neu aros mewn cartref cyffredin fel rhan o deulu Gofalwr Lleoli Oedolion.

Ffôn: 01267 224200 neu ewch i www.westwaps.org.uk

ID: 2084, adolygwyd 23/01/2018

Symud i gartref preswyl

Os ydych yn meddwl ei bod yn bryd i chi feddwl am symud i ofal preswyl, yna mae gan Lywodraeth Cymru lyfryn rhad ac am ddim, ‘Meddwl am fynd i gartref gofal – Arweiniad i’r hyn sydd angen i chi ei wybod’, sy’n cynnwys gwybodaeth am bethau y mae angen i chi eu hystyried. 

Os penderfynir yn dilyn asesiad bod arnoch angen gofal preswyl efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth gyda’r costau.

Mae’r llyfryn ar gael yn: www.wales.gov.uk  neu ffoniwch 029 2082 3683.

ID: 2085, adolygwyd 23/01/2018

Cefnogi Pobl

Mae Cefnogi Pobl yn ariannu, monitro a datblygu gwasanaethau cymorth sy’n gysylltiedig â thai i bobl ifanc 16 oed a throsodd sy’n agored i niwed. Mae cymorth sy’n gysylltiedig â thai, sy’n cael ei ddarparu gan ddarparwyr gwasanaeth arbenigol, yn helpu pobl i fyw’n annibynnol, i setlo mewn cartref newydd, neu i ddal i fyw yn eu cartref eu hunain. Gall gwasanaethau Cefnogi Pobl leihau ac atal digartrefedd, cadw mewn ysbyty, unigrwydd a theimlad o fod ar wahân, a gofal sefydliadol.

Pa wasanaethau mae Cefnogi Pobl yn eu hariannu?

 • Tai â chymorth
 • Tai gwarchod
 • Hostel i’r digartref
 • Lloches i fenywod
 • Cymorth tenantiaeth yn eich cartref ac mewn cartrefi grŵp

Pa gefnogaeth y gellir ei chynnig?

 • Gwybodaeth am asiantaethau eraill a all helpu, gan gynnwys y rhai hynny sy’n darparu addysg, gwaith, cyfleoedd i wirfoddoli a hyfforddiant
 • Mynediad at lety â warden / llety sy’n cael ei reoli drwy gynllun
 • Cymorth i setlo yn eich cartref, i gadw eich cartref ac i reoli tenantiaeth
 • Cymorth i reoli cyllid, talu biliau a chael y gorau o’r arian y mae pobl yn ei ennill
 • Cymorth i ddatblygu sgiliau byw
 • Cymorth i gyfarfod pobl ac i ymuno â gweithgareddau cymdeithasol
 • Cymorth i symud i lety diogelach / mwy priodol
 • Cymorth i wella eich diogelwch a’ch sicrwydd personol

Sut i wneud cais

Bydd angen i chi gysylltu â’r darparwr gwasanaeth a fyddai’n gallu diwallu eich anghenion orau. Os ydych yn bodloni’r meini prawf derbyn ac os oes lle, yna byddwch yn cael eich derbyn i’r cynllun. Gall Cyfarwyddiadur Gwasanaethau Cefnogi Pobl eich helpu i gysylltu â’r gwasanaeth y mae arnoch ei angen. 

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r tîm:

Ffôn 01437 774551
E-bost: supporting.people@pembrokeshire.gov.uk

Ffurflenni a Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau

Ffurflenni Ar-Lein

Ar gyfer data a gasglwyd 1 Ionawr - 30 Mehefin 2018

Holiadur Canlyniadau Gadael

 

 

ID: 2086, adolygwyd 01/02/2018

Prosiect Cyngor 50+

Mae Prosiect Cyngor 50+ yn wasanaeth cynghori rhad ac am ddim gan Shelter Cymru sy’n cynnig cyngor ar faterion yn ymwneud â thai, budd-daliadau a materion ariannol i bobl 50+. Darperir cymhorthfeydd ledled Sir Benfro, gan gynnwys Hwlffordd, Aberdaugleddau, Doc Penfro, Abergwaun, Tyddewi a Dinbych-y-pysgod.

Gallwch hunan-gyfeirio neu gall asiantaethau gyfeirio ar eich rhan trwy gysylltu â Shelter Cymru ar rif ffôn y prosiect:  
Ffôn: 01267 225936  Ebost: fiftyplus@sheltercymru.org.uk

ID: 2087, adolygwyd 23/01/2018

Cymdeithas Tai Wales and West

GWASANAETH CYMORTH I BOBL HŶN

Ar gael ar gyfer:  Pobl 50 oed a throsodd sy'n byw yng Ngheredigion a Gogledd Sir Benfro.

Gwasanaeth:  Cymorth a Chyngor

Cyswllt:  Ann Harris, 01239 712031 / 01239 712000  Ann.Harris@wwha.co.uk

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael beth bynnag fo'r ddeiliadaeth;  os ydych yn rhentu neu'n berchen ar eich cartref eich hun.  Mae'n Swyddogion Llety â Chymorth yn darparu gwasanaeth cymorth sy'n gysylltiedig â thai ac y mae angen mawr amdano, ac mae'r mathau o gymorth a ddarparir fel a ganlyn:

 • rheoli'r gwaith o gynnal a chadw eich cartref
 • manteisio ar fudd-daliadau
 • cymryd rhan yn y gymuned
 • yn ystod cyfnodau o brofedigaeth
 • manteisio ar wasanaethau gofal
 • sefydlu systemau larwm neu dechnoleg gynorthwyol
 • cyngor ynghylch dewisiadau tai eraill
 • manteisio ar addasiadau ac offer

Mae'r gwasanaeth cymorth hwn:

 • ar gael i unrhyw berson hŷn sy'n byw mewn unrhyw fath o ddeiliadaeth (meddiannydd sy'n berchennog neu rywun sy'n byw mewn llety rhent).  Yn ogystal, mae modd i ni drefnu ymweliadau i ysbytai/cartrefi preswyl yn ôl yr angen.
 • yn cael ei ddarparu am y cyfnod y bydd ei angen;  ni cheir terfyn amser tra bod anghenion cymorth wedi cael eu nodi
 • ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg;  pa un bynnag yw'r iaith sy'n cael ei ffafrio gan ddefnyddiwr y gwasanaeth.
 • yn gyfrinachol iawn.
 • am ddim.

Derbynnir cyfeiriadau i'r gwasanaeth gan wasanaethau statudol, hunan-gyfeiriadau a chan asiantaethau o'r sector gwirfoddol.  Bydd Swyddogion Cymorth yn ymweld â chi yn eich cartref er mwyn asesu eich anghenion ac er mwyn gweld pa gymorth y byddai modd ei ddarparu.  Byddant yn darparu cymorth sy'n gysylltiedig â thai i chi nes y byddwch yn hapus bod eich anghenion wedi cael eu bodloni.  Mae modd i'r cymorth fod yn eich cartref neu mewn lleoliad o'ch dewis megis caffi neu ganolfan alw heibio.​

ID: 2088, adolygwyd 23/01/2018

Gweithredu ar gyfer y Digartref yn Sir Benfro (PATH)

Mae PATH yn rhoi cyngor, cymorth ac eiriolaeth i bobl ddigartref neu’r sawl sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref, er mwyn eu galluogi i sicrhau llety diogel a fforddiadwy. Maent yn cynnig ystod o wasanaethau sy’n gallu helpu pobl i sicrhau a/neu gynnal tenantiaeth, gan gynnwys pecynnau ail-setlo, cyngor ar ddyled, cymorth mewn argyfwng, pecynnau byw i rai sy’n cysgu allan neu i denantiaid newydd, cynlluniau bond, cynlluniau gwarant teithio a mwy. 

Cymdeithas Gofal Sir Benfro, 1 Corner House, Barn Street, Hwlffordd, Sir Benfro. SA61 1BW
Ffôn: 01437 765335 Freephone: 0800 783 5001 
e-bost: path@pembrokeshirecaresociety.org.uk

ID: 2089, adolygwyd 23/01/2018

Cymorth â Thai

Cymorth gan adran dai Cyngor Sir Penfro
Gall yr adran dai gynnig gwybodaeth a chyngor:

 • Os ydych yn ddigartref ac/neu eisiau gwneud cais am dŷ cymdeithasol
 • Os aseswyd bod arnoch angen gofal o ryw fath, bydd swyddogion tai’n cynnig cyngor i chi ynglŷn â’r gwahanol ddewisiadau tai sydd ar gael
 • Ynghylch Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl er mwyn helpu perchnogion/deiliaid neu denantiaid i addasu eu cartref i’w wneud yn haws iddynt fyw ynddo
 • Ynghylch inswleiddio, gwella neu gynnal a chadw eich cartref
ID: 2064, adolygwyd 23/01/2018

Tai cymdeithasol

Darperir tai rhent fforddiadwy gan y Cyngor a chymdeithasau tai. I fod yn gymwys rhaid i chi wneud cais i ymuno â Chofrestr Dai’r Cyngor. Gellir cael ffurflenni gan y Cyngor a chymdeithasau tai.

ID: 2071, adolygwyd 23/01/2018

Dewisiadau tai amgen

Oes arnoch chi angen cymorth gyda’ch gweithgareddau cyffredin yn eich cartref ac o’i gwmpas?

Fel:

·         Gofal personol - ymolchi neu ddefnyddio’r toiled

·         Defnyddio grisiau / stepiau

·         Mynd a dod o’r bath neu gawod

·         Coginio

·         Rheiliau i roi cymorth ychwanegol i chi yn eich cartref

Mae amrywiaeth o daclau ac offer sy’n gallu helpu llawer o bobl wneud y gweithgareddau hyn yn annibynnol. Mae’r rhain yn cynnwys taclau sylfaenol fel agorwyr potiau i offer mwy fel lifftiau grisiau. Gallwch chi brynu’r rhain ar-lein neu o siopau arbenigol lleol – dim ond i chi chwilio ar-lein am ‘cymhorthion symud Sir Benfro’ i gael hyd i siop leol.

Os bydd arnoch angen cyngor ar gymhorthion ac addasiadau er mwyn gallu dal i fyw’n ddiogel a sicr yn eich cartref, efallai y gall yr Asiantaethau a Gwasanaethau canlynol helpu:

 

Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru

Os ydych yn 60 oed neu hŷn ac yn berchennog cartref neu’n rhentu’n breifat, fe all yr Asiantaeth roi cyngor a chymorth am ddim i helpu i chi wneud gwaith trwsio ac addasiadau i’ch cartref. Byddant yn ymweld â chi yn eich cartref eich hun i drafod beth sydd arnoch ei angen, yr atebion posibl, y costau tebygol a helpu cael hyd i ffynonellau arian. Byddant hefyd yn cadarnhau diogelwch eich cartref er mwyn sicrhau eich bod yn ddiogel ynddo, e.e. trwy osod larymau mwg.

Mae Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru hefyd yn cyflwyno’r Rhaglen Addasiadau Ymateb Chwim (sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru) i wneud gwaith trwsio ac addasiadau bach i bobl sydd ar hyn o bryd yn yr ysbyty ond sydd angen addasiadau cyn cael mynd adref, neu sydd newydd adael yr ysbyty, neu sydd mewn perygl o orfod mynd i ysbyty neu Gartref Gofal.

Dolen i’r wefan: Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru
Ffôn: 01437 766717
E-bost: Care_Repair@pembs-ha.co.uk

 

Cyngor Sir Penfro

Os ydych yn credu y gallwch fod angen addasiadau mwy oherwydd eich salwch neu anabledd, gallwch ofyn i’r Gwasanaethau Cymdeithasol am asesiad Therapi Galwedigaethol. Bydd y Therapydd Galwedigaethol (ThG) yn ymweld â chi gartref i gynnal asesiad fydd yn cynnwys:

•·    Casglu gwybodaeth am eich cyflwr meddygol / anabledd

•·    Trafod sut ydych yn dod i ben â gorchwylion bywyd bob dydd o gwmpas eich cartref

•·    Eich gwylio’n gwneud rhai gorchwylion er mwyn gallu deall eich anawsterau’n well, a bydd angen i chi fod gartref ar gyfer yr asesiad.

Yna bydd y ThG yn argymell ateb ar gyfer eich anghenion. Wedyn bydd Arolygydd Grantiau’n ymweld â chi i weld y ffordd fwyaf priodol o addasu eich cartref.

Os ydych chi’n berchennog cartref neu’n denant preifat, efallai y bydd gennych hawl i grant cyfleusterau i’r anabl tuag at dalu am y gwaith. Fodd bynnag, mae prawf modd ar y grantiau hyn ac efallai y bydd angen i chi gael asesiad ariannol (oni bai fod yr addasiad ar gyfer plentyn neu rywun ifanc dan 19, a eithriwyd). Gallwn eich helpu drwy’r proses. Yn 2015/16 yr amser a gymrwyd ar gyfartaledd ar ôl cysylltu gyntaf â’r Cyngor cyn cwblhau addasiad oedd 314 diwrnod.

Os ydych chi’n un o denantiaid y Cyngor neu Gymdeithas Dai byddwch yn dal i fod angen asesiad ThG ond, yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd angen i chi dalu am y gwaith na gwneud cais am grant.

Pan fo gwaith yn helaeth ac na fyddai’n gost-effeithiol addasu’ch cartref presennol, bydd angen i ni ystyried dewis eich helpu i symud i eiddo mwy addas. Mae hyn yn berthnasol os ydych chi’n berchennog cartref, yn rhentu’n breifat neu’n un o denantiaid y Cyngor neu Gymdeithas Dai.

I wneud cyfeireb am asesiad ThG, cysylltwch â ni:
Ffôn: 01437 764551 Ffôn TypeTalk: 18001 yna 01437 764551
Ffacs: 01437 776699

E-bost: contactcentre@pembrokeshire.gov.uk

Rhif ffôn argyfwng allan o oriau: 08708 509508

I gael rhagor o wybodaeth am Therapi Galwedigaethol cliciwch yma.

Canllaw ynghylch Addasiadau Tai a Grantiau

Ffeithlen 2 - Canllaw ynghylch grantiau ac addasiadau ar gyfer tenantiaid y Cyngor

 

ID: 2074, adolygwyd 24/01/2018

Tai gwarchod

Ar gyfer pobl hŷn y mae tai gwarchod, ac fel arfer maent ar ffurf grŵp o fyngalos bach neu fflatiau gyda warden a all gynnig rhywfaint o gymorth a chefnogaeth mewn argyfwng.

ID: 2079, adolygwyd 23/01/2018