Cymorth a Thai

Therapi Galwedigaethol

Mae'r gwasanaeth Therapi Galwedigaethol yn helpu pobl o bob oed, sy'n ei chael hi'n anodd cyflawni gweithgareddau bob dydd oherwydd anabledd, salwch neu heneiddio.

Mae therapi galwedigaethol yn helpu pobl i gymryd rhan mewn bywyd; yn cynnwys gofalu am eu hunain ac eraill, symud o gwmpas y cartref, mynd i'r gwaith neu'r ysgol, cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden.

 

Mae mwy o wybodaeth yn y taflenni canlynol am y gwasanaeth a sut i gysylltu â ni os ydych yn meddwl y gall therapi galwedigaethol eich helpu chi neu rywun yr ydych yn gofalu amdanynt.

Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol 


Byw'n ddiogel ac yn annibynnol

Mae llawer o bethau y gellwch eu gwneud i helpu i aros yn ddiogel ac yn annibynnol yn eich cartref. 

Cymhorthion ac Offer 
Mae cymhorthion ac offer ar gael yn eang i'ch helpu i gadw'ch annibyniaeth gartref ac yn y gymuned.  Mae'r rhain i'w cael mewn siopau ar y stryd fawr, ar y rhyngrwyd, neu drwy gyflenwyr arbenigol.  Gweler y taflenni ffeithiau canlynol am fwy o wybodaeth:

Dewis, Prynu a Llogi Cyfarpar’  

Llogi Cadeiriau Olwyn Cenedlaethol, gyda gwasanaeth diwrnod nesaf

 

 

Gwybodaeth a chyngor:  
Mae AskSARA (yn agor ffenestr newydd) yn declyn hunanasesu sy'n rhoi cyngor am ddim ar ba gymhorthion ac offer sy'n gweddu orau i'ch anghenion a'ch cyllideb, yn seiliedig ar atebion yr ydych yn eu rhoi am eich iechyd a'ch gallu. 

 

 

 Mae gyda'r Sefydliad byw i’r anabl (DLF) (yn agor ffenestr newydd) nifer o daflenni ffeithiau y gellir eu lawrlwytho sy'n rhoi cyngor cyffredinol ar offer byw bob dydd

Mae Gwneud byw yn haws (yn agor ffenestr newydd) yn rhoi cyngor ymarferol ar offer byw bob dydd hefyd.


Addasiadau i Dai
Mae gwneud newidiadau i'ch cartref yn gallu eich helpu i fyw'n fwy diogel ac annibynnol.  I gael mwy o wybodaeth ewch i Grantiau Adnewyddu Tai 


Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru
Mae Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru yn fudiad elusennol dielw sy'n darparu nifer o wasanaethau i gynorthwyo pobl hŷn ac neu anabl i aros yn eu cartrefi eu hunain yn gysurus, yn ddiogel ac mewn diogelwch. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth Person Handi.  I gael mwy o wybodaeth ewch i www.pembs-cr.co.uk/What-we-do  


I wneud atgyfeiriad i gael asesiad therapi galwedigaethol cysylltwch â: 
Canolfan Gyswllt
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551
Type Talk Ffôn: 18001 yna 01347 764551
Ffacs: 01347 776699

Ebost: contactcentre@pembrokeshire.gov.uk

Rhif ffôn argyfwng y tu allan i oriau: 03003 332222

Ar gyfer unrhyw gwestiynau, gwybodaeth neu gyngor cysylltwch â: 
Ebost: dutyot@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2483, adolygwyd 08/09/2017