Cymorth gan yr adran Gwasanaethau Oedolion

Gwasanaethau gan y Gwasanaeth Iechyd

Gall eich meddyg roi gwybodaeth gyffedinol i chi am y salwch neu’r anabledd sy’n effeithio ar y sawl rydych yn gofalu amdano, a sut y gallai ddatblygu. Ni all y meddyg roi gwybodaeth benodol am y sawl rydych yn gofalu amdano os nad yw’r unigolyn hwnnw’n cytuno y dylech gael y wybodaeth. Mae’n bwysig eich bod yn trafod hyn cyn mynd i weld y meddyg. Gall ef neu hi hefyd eich cyfeirio at sefydliadau arbenigol a all roi gwybodaeth a chefnogaeth i chi.

Yn aml iawn mae gofalu am rywun arall yn gallu achosi llawer o straen a gall hyn arwain at duedd i chi gael anafidau a salwch. Gall y meddyg roi cymorth a chyngor i chi os yw eich iechyd chi’n dioddef oherwydd eich bod yn gofalu am rywun arall. Gallwch gael cyngor ynglŷn â sut i godi rhywun a hyfforddiant perthnasol yn eich meddygfa. Yn annibynnol, gallwch logi gwasanaeth gofal nos er mwyn i chi gael ychydig o gwsg heb neb yn eich deffro.

Os ydych yn dweud wrth eich meddyg eich bod y gofalwr di-dâl, gall eich cofrestru fel gofalwr di-dâl yn ei gofnodion. Gallai hyn helpu i gydlynu gwasanaethau ar eich cyfer chi a’r sawl rydych yn gofalu amdano a gall eich helpu i gael mynediad at wasanaethau cymorth lleol. I gofrestru fel gofalwr di-dâl gyda’ch meddyg teulu, gofynnwch i staff y feddygfa.

 Carers UK - coming out of hospital (yn agor mewn tab newydd)

ID: 2198, adolygwyd 13/05/2024