Cynghori Tai

Cynghor ar Dai

Tîm o gynghorwyr yw’r Tîm Cyngor ar Dai sy'n cynnig cyngor ynglŷn â llety i unrhyw un y mae arno ei angen. Bydd Swyddog Tai yn gweithio gyda chi i geisio’ch atal rhag bod yn ddigartref.

Sut all Tîm Cyngor ar Dai eich helpu?

Efallai y gallai Swyddog Tai eich helpu gyda:

 • Llenwi ffurflen Cais am Gartref
 • Cyngor cyffredinol ynglŷn â chael cartref, gan gynnwys:
  • Cyngor ynglŷn â rhentu’n breifat
  • Cyngor ynglŷn â rhentu gyda Chyngor neu Gymdeithas Tai
  • Cyngor ynglŷn â beth i’w wneud os yw talu eich morgais yn anodd i chi
 • Cyfryngu gyda'ch teulu, eich landlord neu eich cwmni morgais
 • Eich cyfeirio at asiantaethau eraill a allai helpu efallai
 • Cyngor cyfreithiol sylfaenol ynglŷn â chael cartref
 • Cyngor sylfaenol ynglŷn ag arian a rheoli dyled.

Ble gallaf gysylltu â’r Tîm Cyngor ar Dai?

Gallwch gysylltu â’r Tîm Cyngor ar Dai ar 01437 764551, yn hp&ateam@pembrokeshire.gov.uk neu drwy ysgrifennu at:

Y Tîm Cyngor ar Dai
Cyngor Sir Penfro
Adain y Gogledd
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

ID: 1764, adolygwyd 20/12/2017