Cynghori Tai

Hostel

Mae’r hostel yn cynnig llety dros dro i’r cwsmeriaid rheiny sydd wedi cysylltu â’r Awdurdod Lleol parthed yr angen am dai. Noder fod y llety yma yn cael ei gynnig yn unol â Deddf Tai (Cymru) 2014 a bydd yn cael ei gynnig i’r cwsmeriaid rheiny sy’n addas ar ei gyfer ac yn amodol ar asesiad risg. Bydd y cyfleusterau sy’n cael eu cynnig yn yr Hostel yn debyg i’r rheiny sydd mewn Gwesty neu lety gwely a brecwast.

 • Ystafelloedd - Rydym yn darparu llieiniau gwely, cyllyll a ffyrc, tegell ac oergell. Nid ydym yn darparu pethau ymolchi
 • Cegin gyffredin - Rydym yn darparu microdon, tostiwr a ffwrn. Nid ydym yn darparu bwyd.
 • Ystafell fyw gyffredin - Mae gennym deledu gyda Freeview a soffas. Nid oes gennym Wi-Fi.
 • Ystafelloedd ymolchi cyffredin - Mae gennym gawod, bath, toiled a sinc. Nid oes ystafelloedd en-suite yn ein hystafelloedd gwely.
 • Golchdy - Mae gennym beiriannau golchi. Nid ydym yn darparu powdwr golchi.
 • Cyfrifiadur yn y cyntedd - I’w ddefnyddio’n gall, nid ar gyfer defnydd personol e.e. cyfryngau cymdeithasol.
 • Mynediad i hwfr

Noder efallai y bydd rhai sefydliadau lleol yn medru eich helpu gyda rhai o’r eitemau uchod, er enghraifft PATCH. Gofynnwch I Warden yr Hostel am wybodaeth bellach ynglŷn â’r sefydliadau rhain.

Beth sydd ei angen arnaf?

 • Gwybodaeth adnabod (ID) ar gyfer budd-dal tai e.e. passport, trwydded yrru, tystysgrif geni
 • Rhif Yswiriant Cenedlaethol
 • Dillad
 • Pethau ymolchi / Powdwr golchi dillad
 • Bwyd

Pan fyddwch yn cyrraedd yr hostel, bydd staff yn tynnu llun ohonoch. Mae hyn ar gyfer pwrpasau diogelwch. Bydd eich llun yn cael ei gadw mewn cwpwrdd wedi’i gloi ac yn cael ei ddifrodi pan fyddwch yn gadael.

Noder os nad oes gennych wybodaeth adnabod, bydd disgwyl i chi gael gafael arno cyn gynted â phosib, a gellir ceisio gwybodaeth bellach ynglŷn â sut i gael gafael ar wybodaeth adnabod gan Warden yr Hostel, a gall olygu, ymysg pethau eraill,  cysylltu â’r Swyddfa Gofrestru yn eich ardal enedigol am gopi o’ch tystysgrif geni.

Rheolau’r hostel

Fel rhan o’ch cytundeb lleoli yn yr Hostel, bydd raid i chi arwyddo a glynu at dermau ac amodau’r trefniant trwyddedig; byddwch yn arwyddo hwn yn ystod eich ymweliad cyntaf â’r Hostel.

 • Un ymwelydd ar y pryd - rydych yn gyfrifol amdanynt
 • Ni ddylai preswylwyr fynd i ystafelloedd ei gilydd
 • Bydd angen caniatâd cyn aros i ffwrdd o’r Hostel dros nos.
 • Ni chaniateir alcohol, cyffuriau nac arfau
 • Caniateir ysmygu yn yr ardaloedd ysmygu yn unig
 • Bydd angen i chi brynu trwydded teledu os oes gennych deledu yn eich ystafell
 • Dangos parch i breswylwyr eraill a staff - ni chaniateir unrhyw fath o gamdriniaeth
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Tacluswch eich ystafell a’r ardaloedd cyffredin ar ôl i chi eu defnyddio
 • Peidiwch â defnyddio’r hostel ar gyfer unrhyw weithgarwch anfoesol neu anghyfreithlon
 • Peidiwch â benthyg arian i breswylwyr eraill

Os nad ydych yn dilyn y rheolau, mae system rhybuddio mewn lle. Noder y bydd Rheolwr yr Hostel yn pennu lefel y rhybudd a phe adnabyddir bod diffyg cydymffurfio sylweddol gydag amodau trwydded yr Hostel, bydd gofyn i chi adael y safle ar unwaith, ac mae’n annhebygol y byddwch yn cael cynnig  unrhyw lety pellach gan yr Awdurdod Lleol.

Cyfrifoldeb y preswylydd

 • Trefnu llety arall  i’ch anifeiliaid anwes yn ystod eich cyfnod yn yr hostel.
 • Cefnogi eich hun a’ch teulu neu chwilio am gefnogaeth gan sefydliadau
 • Tacluso
 • Rhoi cynnig ar eiddo trwy wefan Choice Homes
 • Cwblhau gweithrediadau ar Gynllun Tai Personol
 • Golchi llieiniau gwely eich hun

Cyfrifoldeb y staff

 • Cyfeirio preswylwyr at gymorth a chefnogaeth
 • Ni all wardeiniaid ddarparu cyngor
 • Darparu cymorth gyda Gwaith papur a thasgau gweinyddol

Cwestiynau Cyffredin

A fydd Wi-Fi ar gael yn yr hostel?

Na fydd,  nid yw’r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu.

Pwy yw’r pwynt cyswllt tu allan i oriau swyddfa?

Cysylltwch â’r Gwasanaeth allan o oriau  ar 03003 332222

Oes modd i mi ddod i’r hostel un noson os nad oes unman i aros gen i?

Ni ellir cael mynediad uniongyrchol i’r hostel ac mae’n rhaid archebu unrhyw anghenion aros trwy’r Tîm Cyngor ar Dai neu’r Gwasanaeth allan o oriau

Sut ydw i’n rhoi cynnig am le?

Ewch i Cartefi Dewisedig Sir Benfro neu ffoniwch 01437 764551 a gall y Ganolfan Gyswllt rhoi cynnig ar eich rhan

Pa hyd yw’r arosiadau, ar gyfartaledd?

Nid oes hyd arhosiad cyffredin. Mae pob achos yn dibynnu ar amgylchiadau’r unigolyn.

A allaf golli fy lle yn yr hostel?

Gallwch; os nad ydych yn dilyn rheolau’r hostel nac yn ymgysylltu gyda’ch Cynllun Tai Personol, gallwch golli eich lle. 

Oes maes parcio?

Oes

Oes lle i gadw eiddo personol?

Bydd angen ichi drefnu rhywle i chi storio’ch dodrefn/eiddo. Byddwch yn cael gwely, wardrob, oergell, bwrdd a chadair. Bydd angen ichi ddod a dillad, pethau ymolchi, powdr golchi dillad a bwyd.

Beth fydd yn digwydd os na fyddai’n casglu fy eiddo pan fyddai’n gadael yr hostel?

Byddwn yn cael gwared â’ch eiddo os nad ydych yn ei gasglu o fewn 28 diwrnod o adael.

Oes modd cael defnyddio ffôn?

Mae ffôn ar gael, fodd bynnag, ni ellir gwneud galwadau personol.

A fydd rhaid i mi dalu rhent llawn i’r hostel os caf i swydd?

Bydd gofyn i holl breswylwyr gwblhau ffurflen Budd-dal Tai pan fyddan nhw’n cyrraedd y gwesty. Bydd y ffurflen sydd wedi’i chwblhau yn cael ei chyflwyno i Adran Wasanaethau Refeniw'r Cyngor a fydd yna’n defnyddio asesiad prawf-modd i gyfrifo faint o Fudd-dal tai, os o gwbl, y byddwch yn gymwys i’w dderbyn.

Noder y bydd y swm a fyddwch angen ei dalu i’r Hostel yn ddibynnol ar yr asesiad hwn, a’r lleiafswm sy’n daladwy yw £10.99 yr wythnos. 

Choice Homes Pembrokeshire

Llwybrau Bysiau ac Amserlenni

 

 

 

 

 

 

 

ID: 1765, adolygwyd 13/09/2022