Cynghori Tai

Llety Dros Dro: Cabanau i Bobl Ddigartref

Cwestiynau Cyffredin

Beth sy'n digwydd ar y safle nawr?

Rydym yn gwneud y newidiadau olaf i'r safle i sicrhau ei fod yn barod ar gyfer y preswylwyr cyntaf.

Pryd bydd preswylwyr yn dechrau symud i mewn?

Rydym yn bwriadu dyrannu'r cabanau ddiwedd Mehefin / dechrau Gorffennaf.

Pwy sy'n mynd i fod yn byw yn y cabanau?

Bydd y cabanau'n cael eu dyrannu yn unol â deddfwriaeth digartrefedd. I gael rhagor o wybodaeth am ddeddfwriaeth digartrefedd, ewch i: Shelter Cymru. Dyrennir y cabanau i'r rheini sydd ag anghenion cymorth ar lefel isel. Asesir lefel anghenion yr unigolyn oddi ar y safle, a bydd y sawl sydd ag anghenion cymorth ar lefel uwch yn cael llety ar safleoedd lle bydd y lefel hon o gymorth ar gael.

Pwy fydd yn gyfrifol am redeg y cabanau o ddydd i ddydd?

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio gydag asiantaethau cymorth ynglŷn â hyn a’r cabanau bron wedi'u cwblhau bellach.

Pa gefnogaeth fydd y trigolion yn ei derbyn?

  • Cefnogaeth wedi'i theilwra yn dibynnu ar anghenion unigol.
  • Staff cymorth ar y safle.
  • Cefnogaeth gan y Tîm Atal a Chyngor ar Dai.
  • Parseli bwyd / pecynnau cychwynnol.

 phwy gallaf gysylltu os oes gennyf unrhyw ymholiadau neu bryderon am y cabanau?

Mae gennym un pwynt cyswllt, sef y Tîm Cyswllt Cwsmeriaid Tai. Cysylltwch â'r tîm gydag unrhyw ymholiadau neu bryderon yn housingCLO@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch 01437 764551.

Pa ddiogelwch fydd gan y safle?

Bydd staff ar y safle i gefnogi preswylwyr unwaith bydd y cabanau yn cael eu defnyddio. Mae teledu cylch cyfyng ar y safle 24/7 a fydd hefyd yn cael ei fonitro.

Pa mor hir fydd y cabanau ar safle Hubberston?

Gellir lleoli’r cabanau dros dro ar safle Hubberston o dan lwfans cynllunio datblygu a ganiateir am gyfnod o 12 mis. Gan ein bod yn dod at ddiwedd y cyfnod cychwynnol hwn, byddwn yn edrych ar gael caniatâd cynllunio pellach. Fodd bynnag, ein bwriad hirdymor o hyd yw adeiladu tai cymdeithasol ychwanegol ar y safle hwn.

Pa gyllid a ddefnyddiwyd i brynu'r cabanau hyn a datblygu safle Hubberston ar gyfer eu  defnyddio?

Gwnaed cyllid grant ar gael gan Lywodraeth Cymru yn ystod COVID-19 i ddarparu unedau llety ychwanegol. Rydym wedi defnyddio'r grant hwn i brynu'r unedau. 

A fydd yna fannau parcio ar y safle i drigolion?

Bydd deg o leoedd wedi'u marcio ar y safle, wyth ar gyfer preswylwyr a dau ar gyfer staff. 

A oes unrhyw beth yn cael ei wneud mewn perthynas â'r problemau parcio ar Observatory Avenue?

Mae hyn yn rhywbeth sydd yn cael ei ystyried. Mae hyn yn parhau ac nid yw'r ateb wedi'i gyrraedd eto.

Beth fydd ym mhob caban?

Mae un caban yn cynnwys dwy uned gynhwysydd wedi'u cysylltu â'i gilydd. Mae gan un ochr y gegin a'r ardal fyw ac mae ystafell wely ac ystafell ymolchi ar wahân ar yr ochr arall.

Mae gan yr ardal fyw soffa dwy sedd, bar brecwast bach a chadeiriau, a stondin teledu a theledu. Yn y gegin, mae ffwrn/hob, microdon, tegell ac oergell-rewgell, llestri, cyllyll a ffyrc, a photiau a sosbenni.

Mae'r ystafell ymolchi yn cynnwys cawod, toiled a basn golchi dwylo. Mae gan yr ystafell wely wely, cwpwrdd dillad a chist o ddroriau.

Gweler tudalen Facebook y Gwasanaethau Tai am daith fideo o'r cabanau.

Pa angen sy’n cael ei ddiwallu gan y cabanau i'r digartref a pham y bu cynnydd yn nifer y cwsmeriaid digartref yn Sir Benfro?

Ers dechrau'r pandemig, mae Llywodraeth Cymru wedi gorfodi'r awdurdodau lleol i roi llety i unrhyw unigolyn y gwelir ei fod yn ddigartref. Yn y gorffennol, roedd yn rhaid asesu'r unigolion y gwelwyd eu bod yn ddigartref, ac yna câi penderfyniad ei wneud ynghylch p’un a fyddent yn cael cynnig llety dros dro. Felly, mae nifer y bobl sydd angen llety dros dro wedi cynyddu’n sylweddol, o fod yn 82 o aelwydydd ar 31 Mawrth 2020 i 207 o aelwydydd erbyn mis Medi 2021. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl y bydd awdurdodau lleol yn parhau i roi cartref i bawb sy’n cyflwyno’u hunain yn ddigartref a disgwylir i hynny barhau, gyda chyfarwyddyd gan Weinidogion Cymru na fydd mynd yn ôl at y dull cyn-bandemig o atal digartrefedd. Felly, disgwylir i'r pwysau i ddod o hyd i lety dros dro i barhau.

Pam na wnaethoch ymgynghori â'r gymuned?

Rydym yng nghanol argyfwng tai ar hyn o bryd. Yn dilyn y newidiadau mewn deddfwriaeth gan Lywodraeth Cymru, mae’r cynnydd enfawr mewn ceisiadau gan y digartref yn rhoi pwysau aruthrol ar ein stoc o dai a'n hopsiynau llety dros dro. Dibynnwyd ar leoedd gwely a brecwast yn fawr yn ystod y pandemig ond mae'r opsiynau  yn gyfyngedig iawn. Disgwylir i awdurdodau lleol greu datrysiadau llety dros dro ac roedd yn rhaid i ni weithredu'n gyflym er mwyn sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru. Defnyddiwyd y cabanau fel ateb dros dro gan eu bod yn bodloni amod cyllid Llywodraeth Cymru, sef bod yn rhaid i’r llety fod yn rhywbeth a oedd eisoes wedi’i adeiladu cyn ei ddosbarthu i'r safle. Mae potensial hefyd i ddefnyddio'r cabanau ar safleoedd eraill yn y dyfodol. Dewiswyd safle Hubberston ar gyfer y cabanau oherwydd roedd y safle’n wag ac yn cynnwys ardal eang o dir gwastad.

Roedd pryderon ynglŷn â diffyg preifatrwydd o safbwynt y tai sydd â’u cefnau at y safle. Beth wnaeth Cyngor Sir Penfro amdano?

Cafodd ffens chwe throedfedd ei chodi o amgylch y safle er mwyn cynnal preifatrwydd y trigolion lleol a phreswylwyr y cabanau.

Beth yw'r pellter cyfreithiol y dylai adeilad fod oddi wrth ffiniau eraill?

Nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol o ran pa mor bell y mae’n rhaid i adeilad fod oddi wrth derfyn y safle y mae wedi'i leoli arno, ac ystyrir pob datblygiad fesul achos unigol. Fel rheol, mae'r ffactorau a ystyrir yn cynnwys uchder yr adeilad newydd, pa mor agos i'r terfyn y mae unrhyw adeiladau presennol, a ph’un a geid effaith ar y golau naturiol y bydd yr adeiladau presennol hynny'n eu derbyn. Mae gan y cabanau un llawr ac maent wedi’u lleoli tua phedwar metr i ffwrdd o’r terfyn presennol, ac mae tipyn o bellter rhwng y terfyn a'r adeiladau cyfagos.

A oedd y gwaith o ddymchwel yr hen ysgol ar y safle yn ddiogel o ran rhyddhau asbestos i’r aer?

Oedd, mae gan yr awdurdod lleol oblygiad cyfreithiol i gael gwaredu ar yr holl asbestos hysbys cyn dymchwel adeilad. Cynhaliodd yr awdurdod lleol arolwg rheoli ar yr adeilad, a chynhaliwyd arolwg dymchwel cyn dymchwel yr adeilad. Nododd syrfewyr arbenigol yr holl fannau lle roedd asbestos yn bresennol a defnyddiwyd dull ysgafn o dynnu’r asbestos i gyd, gan gael gwared arno mewn cyfleuster trwyddedig. Cafodd hyn ei wneud gan y tîm asbestos mewnol gan ddilyn y weithdrefn fewnol, a chafodd yr holl waith ei gwblhau o dan drwyddedau. Cliriwyd yr adeilad, a dyfarnwyd tystysgrifau clirio’r aer cyn i'r gwaith dymchwel gael ei roi ar waith.

Dywedodd Cyngor Sir Penfro mai dim ond wyth uned fyddai ar y safle felly pam mae mwy na hyn?

Mae pob caban yn cynnwys dwy uned gan fod Llywodraeth Cymru wedi nodi bod angen i ni ddarparu ardal fyw / cegin ar wahân i’r ystafell wely.

Pam nad yw’r cabanau'n edrych yr un peth â'r llun yn y datganiad gwreiddiol i'r wasg?

Un llawr sydd gan ein cabanau yn hytrach na dau lawr fel y rhai yn y llun, a hynny er mwyn gwneud yn siŵr bod y cabanau’n hygyrch i bawb.

I ba raddau mae’r gymuned wedi cael ei chynnwys hyd yn hyn?

  • Prosiect ar y cyd rhwng Ysgol Gyfun Aberdaugleddau, Cyngor Sir Penfro a National Theatre Wales
  • Cyfarfod cymunedol ar-lein ym mis Medi 2021 i ofyn unrhyw gwestiynau neu leisio unrhyw bryderon
  • Diwrnod Agored Cymunedol ym mis Mai 2022
  • Mynediad i ddiweddariadau drwy dudalen Facebook Gwasanaethau Tai Cyngor Sir Penfro

Beth yw’r prosiect ar y cyd rhwng Ysgol Gyfun Aberdaugleddau, Cyngor Sir Penfro a National Theatre Wales?

Cysylltodd National Theatre Wales ag adran tai Cyngor Sir Penfro ynghylch prosiect yr oedd yn gweithio arno gydag 17 o ddisgyblion o Ysgol Gyfun Aberdaugleddau. Pwnc y prosiect oedd digartrefedd felly pan welsant fod Cyngor Sir Penfro yn gosod cabanau ar gyfer cwsmeriaid digartref ar safle Hubberston, roedd y bobl ifanc yn awyddus iawn i wneud rhywbeth i wneud y safle'n groesawgar iddynt ac i ddarparu rhywbeth defnyddiol iddynt. Cytunwyd y byddai murlun lliwgar, artistig yn gwneud i’r safle edrych yn groesawgar ac y byddai llyfr coginio ar gyfer pob caban yn rhoi naws gartrefol iddynt ac yn helpu i roi syniadau iddynt am brydau iachus ar gyllideb.

Buont yn gweithio gydag arlunydd i greu’r murlun a chogydd i greu'r ryseitiau ar gyfer y llyfr coginio. Mae'r llyfr coginio yn cynnwys cyfres o ryseitiau a fydd yn costio tua £20 yr wythnos a byddwn hefyd yn eu rhannu gyda'n holl denantiaid eraill.

Byddwn yn gwneud trosglwyddiad pan fydd y cabanau ar agor ac ni allwn aros i weld y murlun gorffenedig a'r llyfrau coginio y mae'r bobl ifanc wedi gweithio'n galed i'w cynhyrchu ar gyfer preswylwyr ein cabanau.

Cawsom bryderon gan aelodau’r cyhoedd ynghylch defnyddio’r math hwn o lety i gartrefu’r digartref, felly roeddem yn awyddus i gael rhywfaint o adborth gan ein cwsmeriaid digartref i gael eu barn/canfyddiadau o fyw yn un o’n hunedau hunangynhwysol. Dyma beth ddywedon nhw:

‘Rwy'n meddwl eu bod nhw’n syniad gwych. Bydd y cladin yn gwneud iddyn nhw edrych yn fwy deniadol a chartrefol.’

‘Dwi'n meddwl eu bod nhw'n edrych yn neis iawn tu fewn! Ac yn iawn o'r blaen gyda'r ffenestri – er nad yw mor braf â thŷ yn esthetig, mae nodweddion caban yn golygu nad oes modd osgoi edrych braidd fel tŷ parod. Os ydynt am eu gwneud i edrych yn fwy croesawgar, efallai y byddai llenni lliwgar neis yn helpu.’

‘Maen nhw'n edrych yn wych hyd yn hyn. Rwy'n teimlo bod angen rhywfaint o breifatrwydd arnynt – fel ffensys. Byddai ardal gymunol a rhywfaint o dirlunio yn wych.’

‘Mwy o breifatrwydd, rwy'n sylwi bod yr adeiladau o gwmpas yn gallu gweld i mewn i'r cae yn eithaf hawdd, byddai'n werth cael ffens i ddiogelu preifatrwydd y preswylwyr yn y cynwysyddion.’

Rwy'n meddwl y dylai'r cyngor barhau i ymgysylltu â'r gymuned leol a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am yr hyn sy'n digwydd yn y cabanau. Mae stigma ynghylch llety dros dro, a ddangosir yn glir gan y wasg negyddol o'u cwmpas, ac rwy'n meddwl bod hwn yn gyfle perffaith i agor deialog gyda’r holl gymunedau ar draws Sir Benfro a mynd i'r afael â hyn.’

Am fwy o ddiweddariadau, lluniau a fideos, dilynwch 00302dudalen Facebook ein Gwasanaethau Tai.

 

 

 

ID: 8025, adolygwyd 20/05/2022